งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHILDREN WITH SEVERE PNEUMONIA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHILDREN WITH SEVERE PNEUMONIA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHILDREN WITH SEVERE PNEUMONIA
Piyarat Suntarattiwong

2 HISTORY A 3-month-old girl
Present with 2 days of fever, cough and dyspnea Two birds died a week ago

3 EXAMINATION BT 38.0oC, RR 50/min, PR 140/min Dyspnea, tachypnea
Lung – crepitation & wheezing both lungs, prolonged expiratory phase

4 DIFFERENTIAL DIAGNOSIS?
A. Acute bronchiolitis B. Viral pneunonia C. Influenza pneumonia D. Avian influenza pneumonia E. Bacterial pneumonia F. Pertussis G. Chlamydia trachomatis pneumonia H. Others

5 Differentiation of bacterial and viral pneumonia
Bacterial features Viral features ทุกวัย ไข้ > 38.5OC หายใจเร็ว > 50 ครั้ง/นาที หายใจอกบุ๋ม มักจะไม่ได้ยินเสียง wheeze (ยกเว้น mycoplasma) ปอดมี consolidation เด็กวัยทารกและเด็กเล็ก ไข้ < 38.5 OC อัตราการหายใจปกติหรือเร็วขึ้น หายใจอกบุ๋มมาก ได้ยินเสียง wheeze มีหน้าอกโป่งขึ้น (hyperinflation) ภาพรังสีปอดมี hyperinflation British Thoracic Society of Standard of Care Committee. BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia in childhood. Thorax 2002; 57: i1-i24.

6 Distribution of pathogens associated with LRIs, stratified by age
Michelow IC, Olsen K, Lozano J, et al. Epidemiology and clinical characteristics of community-acquired pneumonia in hospitalized children. Pediatrics 2004; 113:

7 INVESTIGATION Hct 32%, wbc 20,600/mm3 (N 70%, L 23%, M 5%), platelet 583,000/mm3 UA: normal CBG: pH 7.37, pO2 42, pCO2 50.2, HCO3 28, BE 3.2 Hemo C/S: NG in 24 hrs

8 Differentiation of bacterial and viral pneumonia in children
CXR findings in 215 children with CAP Total bacteria (n=134) (%) Exclusively viral (n=81) Alveolar infiltrates 72 49 Exclusively interstitial infiltrates 28 Total bacteria (%) Exclusively viral (%) Lobar alveolar infiltrates n= 60 80 20 The proportion of patients with WBC did not differ between bacterial and viral pneumonia R Virkki, et al. Thorax 2002; 57:

9 Influenza pneumonia Suntarattiwong P, et al. Influenza and Other Respiratory viruses 2008; 1:

10 Percentage of influenza and RSV in hospitalized infants < 1 year of age with LRIs (n=264)
Sitaposa P, et al. Influenza and RSV in hospitalized infants under 1 year at Queen Sirikit National Institute of Child Health: Preliminary result.

11 Avian influenza Criteria for AI screening
ไข้ และ อาการโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทาเดินหายใจ สัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วย/ตาย ในช่วง 7 วันก่อนป่วย หรือ สัมผัสผู้ป่วยปอดบวม ในช่วง 10 วันก่อนป่วย หรือ อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อ H5N1 ในสัตว์ปีกในช่วง 14 วันก่อนป่วย คณะทำงานด้านการรักษาพยาบาล สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์. แนวทางการรักษาพยาบาล สำหรับไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ ในสถานพยาบาล. ใน: ทวี โชติพิทยสุนนท์, นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ บก. แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร 2551: 9-10.

12 Avian influenza TS, NPS ส่ง PCR ต่อ H5 CXR มีปอดอักเสบ
AI screening หาสาเหตุไม่ได้ CXR TS, NPS ส่ง PCR ต่อ H5 CXR มีปอดอักเสบ แนะนำให้ Antiviral treatment คณะทำงานด้านการรักษาพยาบาล สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์. แนวทางการรักษาพยาบาล สำหรับไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ ในสถานพยาบาล. ใน: ทวี โชติพิทยสุนนท์, นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ บก. แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร 2551: 9-10.

13 Chlamydia trachomatis pneumonia
Finding Chlamydia-positive (n=18) Chlamydia-negative (n=42) P Afebrile 72% 57% NS Staccato cough 22% 12% Conjuntivitis 33% 19% Bilateral symmetrical interstitial infiltrates on CXR 78% 67% Eosinophils > 300/mm3 39% 14% 0.048 Chun-Jen Chen, et al. J Microbiol Immunol Infect 2007; 40:

14 DISCUSSION Investigation & Treatment

15 INITIAL ANTIMICROBIALS?
A. Cloxacillin B. Ampicillin C. Cefotaxime D. Erythromycin E. Oseltamivir F. Others G. No antibiotics

16 Antimicrobial treatment of severe pneumonia in 3-mo old baby girl
1. Viral pneumonia 2. Probable viral pneumonia 3. Probable bacterial pneumonia 4. Bacterial pneumonia

17 Choice of antibiotics H. influenzae S. pneumoniae S. aureus Ampicillin
Ceftriaxone or cefotaxime or cefuroxime Ampicillin/betalactamase inhibitor S. pneumoniae Penicillin, ampicillin (high dose) S. aureus

18 Thank you


ดาวน์โหลด ppt CHILDREN WITH SEVERE PNEUMONIA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google