งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHILDREN WITH SEVERE PNEUMONIA CHILDREN WITH SEVERE PNEUMONIA Piyarat Suntarattiwong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHILDREN WITH SEVERE PNEUMONIA CHILDREN WITH SEVERE PNEUMONIA Piyarat Suntarattiwong."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHILDREN WITH SEVERE PNEUMONIA CHILDREN WITH SEVERE PNEUMONIA Piyarat Suntarattiwong

2 HISTORY •A 3-month-old girl •Present with 2 days of fever, cough and dyspnea •Two birds died a week ago

3 EXAMINATION •BT 38.0 o C, RR 50/min, PR 140/min •Dyspnea, tachypnea •Lung – crepitation & wheezing both lungs, prolonged expiratory phase

4 DIFFERENTIAL DIAGNOSIS? A. Acute bronchiolitis B. Viral pneunonia C. Influenza pneumonia D. Avian influenza pneumonia E. Bacterial pneumonia F. Pertussis G. Chlamydia trachomatis pneumonia H. Others

5 Differentiation of bacterial and viral pneumonia • ทุกวัย • ไข้ > 38.5 O C • หายใจเร็ว > 50 ครั้ง / นาที • หายใจอกบุ๋ม • มักจะไม่ได้ยินเสียง wheeze ( ยกเว้น mycoplasma) • ปอดมี consolidation • เด็กวัยทารกและเด็ก เล็ก • ไข้ < 38.5 O C • อัตราการหายใจ ปกติหรือเร็วขึ้น • หายใจอกบุ๋มมาก • ได้ยินเสียง wheeze • มีหน้าอกโป่งขึ้น (hyperinflation) • ภาพรังสีปอดมี hyperinflation British Thoracic Society of Standard of Care Committee. BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia in childhood. Thorax 2002; 57: i1-i24. Bacterial featuresViral features

6 Distribution of pathogens associated with LRIs, stratified by age Michelow IC, Olsen K, Lozano J, et al. Epidemiology and clinical characteristics of community-acquired pneumonia in hospitalized children. Pediatrics 2004; 113: 701-7.

7 INVESTIGATION •Hct 32%, wbc 20,600/mm 3 (N 70%, L 23%, M 5%), platelet 583,000/mm 3 •UA: normal •CBG: pH 7.37, pO 2 42, pCO 2 50.2, HCO 3 28, BE 3.2 •Hemo C/S: NG in 24 hrs

8 Differentiation of bacterial and viral pneumonia in children Total bacteria (n=134) (%) Exclusively viral (n=81) (%) Alveolar infiltrates7249 Exclusively interstitial infiltrates 2849 Total bacteria (%) Exclusively viral (%) Lobar alveolar infiltrates n= 60 8020 R Virkki, et al. Thorax 2002; 57: 438-441 CXR findings in 215 children with CAP The proportion of patients with WBC did not differ between bacterial and viral pneumonia

9 Suntarattiwong P, et al. Influenza and Other Respiratory viruses 2008; 1: 177-82. Influenza pneumonia

10 Percentage of influenza and RSV in hospitalized infants < 1 year of age with LRIs (n=264) Sitaposa P, et al. Influenza and RSV in hospitalized infants under 1 year at Queen Sirikit National Institute of Child Health: Preliminary result.

11 Avian influenza •Criteria for AI screening • ไข้ และ อาการโรคติดเชื้อเฉียบพลัน ระบบทาเดินหายใจ • สัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วย / ตาย ในช่วง 7 วันก่อนป่วย หรือ • สัมผัสผู้ป่วยปอดบวม ในช่วง 10 วัน ก่อนป่วย หรือ • อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของ เชื้อ H5N1 ในสัตว์ปีกในช่วง 14 วัน ก่อนป่วย คณะทำงานด้านการรักษาพยาบาล สำนักพัฒนาวิชาการ แพทย์ กรมการแพทย์. แนวทางการรักษาพยาบาล สำหรับ ไข้หวัดนก / ไข้หวัดใหญ่ ในสถานพยาบาล. ใน : ทวี โชติพิทย สุนนท์, นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ บก. แนวทางเวชปฏิบัติการ วินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดนก / ไข้หวัดใหญ่ ฉบับ ปรับปรุง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร 2551: 9-10.

12 AI screening AI screeningหาสาเหตุไม่ได้ CXR CXR TS, NPS ส่ง PCR ต่อ H5 TS, NPS ส่ง PCR ต่อ H5 CXR มีปอดอักเสบ แนะนำให้ Antiviral treatment Avian influenza คณะทำงานด้านการรักษาพยาบาล สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการ แพทย์. แนวทางการรักษาพยาบาล สำหรับไข้หวัดนก / ไข้หวัดใหญ่ ใน สถานพยาบาล. ใน : ทวี โชติพิทยสุนนท์, นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ บก. แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดนก / ไข้หวัด ใหญ่ ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร 2551: 9-10.

13 Chlamydia trachomatis pneumonia FindingChlamydia- positive (n=18) Chlamydia- negative (n=42) P Afebrile72%57%NS Staccato cough22%12%NS Conjuntivitis33%19%NS Bilateral symmetrical interstitial infiltrates on CXR 78%67%NS Eosinophils > 300/mm339%14%0.048 Chun-Jen Chen, et al. J Microbiol Immunol Infect 2007; 40: 255-9.

14 DISCUSSION Investigation & Treatment DISCUSSION Investigation & Treatment

15 INITIAL ANTIMICROBIALS? A. Cloxacillin B. Ampicillin C. Cefotaxime D. Erythromycin E. Oseltamivir F. Others G. No antibiotics

16 Antimicrobial treatment of severe pneumonia in 3-mo old baby girl •1. Viral pneumonia •2. Probable viral pneumonia •3. Probable bacterial pneumonia •4. Bacterial pneumonia

17 Choice of antibiotics •H. influenzae –Ampicillin –Ceftriaxone or cefotaxime or cefuroxime –Ampicillin/betalactamase inhibitor •S. pneumoniae –Penicillin, ampicillin (high dose) –Ceftriaxone or cefotaxime or cefuroxime •S. aureus

18


ดาวน์โหลด ppt CHILDREN WITH SEVERE PNEUMONIA CHILDREN WITH SEVERE PNEUMONIA Piyarat Suntarattiwong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google