งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Common infectious diseases Piroon Mootsikapun M.D. ID unit, Department of Medicine Faculty of Medicine, KKU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Common infectious diseases Piroon Mootsikapun M.D. ID unit, Department of Medicine Faculty of Medicine, KKU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Common infectious diseases Piroon Mootsikapun M.D. ID unit, Department of Medicine Faculty of Medicine, KKU

2 Acute infectious diarrhea

3 ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 27 ปี มาพบแพทย์ ด้วยเรื่องท้องเสีย ก่อนมารพ. 6 ชั่วโมง ถ่ายเป็นน้ำหลายครั้ง ปริมาณพอสมควร ก่อนหน้านี้มีประวัติกินยำวุ้นเส้น ส้มตำ ปวดมวนท้องมาก อาเจียนหลายครั้ง เหนื่อย กินไม่ได้ ตรวจร่างกาย T 37 C, BP 100/70 HR 100 RR 24/min Mild dehydrate Tender at epigastrium, distended abdomen, increased bowel sound Diagnosis: food poisoning

4 ผู้ป่วยชายไทยอายุ 40 ปี มาพบแพทย์ด้วย เรื่องท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำหลายครั้งปริมาณ มาก ถ่ายตลอด กลั้นไม่ได้ ก่อนมารพ. 1 วัน ไม่มีไข้ หนาวแต่ไม่สั่น ปวดมวนท้อง มาก กินไม่ได้ อ่อนเพลียมาก จึงมารพ. ตรวจร่างกาย T 37 C, BP 90/60 HR 100 RR 24/min Marked dehydrate increased bowel sound, not tender Stool exam: watery Diagnosis: Cholera-like severe diarrhea

5 ผู้ป่วยชายใทยอายุ 67 ปี มาพบแพทย์ด้วย เรื่องท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำหลายครั้ง ปริมาณพอสมควร ก่อนมารพ. 2 วัน ต่อมา มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดมวนท้องมาก ถ่าย น้อยลง แต่มีมูกเลือดปน มีปวดเบ่งร่วม ด้วย กินไม่ได้ อ่อนเพลียมาก จึงมารพ. ตรวจร่างกาย T 39 C, BP 100/70 HR 100 RR 24/min Moderate dehydrate decreased bowel sound, distended abdomen

6 Diagnosis: Infective diarrhea

7 1. จงให้การวินิจฉัย 2. จงบอกสาเหตุที่เป็นไปได้ 3. แนวทางการวินิจฉัย 4. แนวทางการรักษา

8 Acute infectious diarrhea Inflammatory (invasive) diarrhea - Shigella - Salmonella - Plesiomonas shigelloides Non-inflammatory (toxin induced) diarrhea - Vibrio cholerae - Enterotoxigenic E. coli - Bacillus cereus

9 Routine management IV fluid -5%D/NSS CBC, BS, BUN, Cr, E’ lyte Hemo c/s x 2 spp. Stool exam Rectal swab c/s Ceftriaxone 1 gm iv q 12 hr Paracet prn for fever ORS prn

10 Acute infectious diarrhea Perform initial assessment Dehydration Duration > 1 day Inflammatory type - Fever - Blood in stool -Tenesmus

11 Acute inflammatory diarrhea Bacteria most common Shigella Salmonella Aeromonas Plesiomonas shigelloides Vibrio parahemolyticus Campylobacter jejuni

12 Acute inflammatory diarrhea Other cause Entameba histolytica Clostridium difficle toxin induced colitis Herpes simplex colitis Radiation proctitis Ischemic colitis Cancer

13 Acute non-inflammatory diarrhea Bacteria cause Vibrio cholerae Enterotoxigenic E. coli (Traveller diarrhea) Toxin mediated Bacillus cereus Viral cause Norovirus, calcivirus

14 Laboratory investigations Stool exam still need in Dx of inflammatory diarrhea sensspecLR+LR- WBC >5/HPF 0.500.832.940.60 Occult blood + ve 0.440.721.570.78 Lactoferrin test 0.950.291.340.17 Gill et al. CID 2003:37

15 Laboratory investigations Stool exam still need in Dx of inflammatory diarrhea Am J Trop Med Hyg 1979 Stool WBC Must examine with fresh specimen Sensitivity Swab specimen 44% Cup specimen 95%

16 Laboratory investigations Stool WBC may be ABSENTPRESENTVARIABLE V. cholerae Enterotoxigenic E. coli Virus E. Histolytica Food poisoning Shigella Campylobacter Invasive E. coli Salmonella Non-cholera vibrio Yersinia C. difficile

17 Laboratory investigation Not routinely indicated Low yield 1.5 -2.4% Not useful in initial management More sensitive and specific in stool with WBC

18 Treatment Dehydration & nutrition Nonspecific symptomatic therapy Antimicrobial therapy

19 Nonspecific symptomatic therapy Loperamide (Imodium) Inhibit intestinal peristalsis, antisecretory Not enter CNS –non-addict May use with ATB in traveller ‘s diarrhea May reduce duration of diarrhea ~ 1 days Not use in bloody or inflammatory diarrhea

20 Nonspecific symptomatic therapy Not effective Kaolin-Pectate Activated charcoal Anticholinergic Cholestyramine Lactobacilli

21 common diarrheal pathogens isolated from rectal swab culture 2004 % Shigella6 Salmonella nontyphoidal22 Plesiomonas Shigelloides2 Aeromonas hydrophila3 Vibrio prahemolyticus26 Vibrio cholerae25

22 Drug susceptibility of common diarrheal pathogens in CDC region 6 Jan 04-Feb 05 Norfloxacin % TMP-SMX % Shigella984 Salmonella10080 Plesiomonas Shigelloides100ND Aeromonas96100 Vibrio prahemolyticus100 Vibrio cholerae100

23 Febrile community acquired diarrhea Empirical Antimicrobial therapy Norfloxacin 400 mg BID Ofloxacin 200 mg BID Levofloxacin 500 mg OD Ciprofloxacin 500 mg BID Duration 1-5 days Thielman et al. N Engl J Med 2004;38-47

24 Moderate to severe Traveller’s diarrhea Empirical Antimicrobial therapy Norfloxacin 400 mg BID Ofloxacin 200 mg BID Levofloxacin 500 mg OD Ciprofloxacin 500 mg BID Duration 1-5 days Thielman et al. N Engl J Med 2004;38-47

25 Severe nosocomial diarrhea -> Antibiotic associated colitis Empirical Antimicrobial therapy Off any offending antibiotics Metronidazole 500 mg po TID or Vancomycin 125 mg QID Duration 10 days Thielman et al. N Engl J Med 2004;38-47

26 Non-typhoidal SALMONELLA (not group D) Specific antimicrobial therapy Antibiotic indicated if Severe Patient age 50 years Underlying conditions: Valvular heart, cancer, severe artherosclerosis, immunocompromised

27 SHIGELLA Specific antimicrobial therapy Antibiotic indicated for 1-3 days Fluoroquinolones – norfloxacin, ofloxacin Ceftriaxone iv

28 VIBRIO CHOLERAE 01 or 0139 Specific antimicrobial therapy Antibiotic indicated Doxycycline 300 mg once Tetracycline 500 mg QID x 3 days Ciprofloxacin 500 mg or norfloxacin 400 mg once

29 CAMPYLOBACTER JEJUNI Specific antimicrobial therapy Consumption of undercooked poultry Antibiotic indicated if < 4 days of symptoms Erythromycin 500 mg BID X 5 days Fluoroquinolones not use until sensitivity result known due to increase in resistance


ดาวน์โหลด ppt Common infectious diseases Piroon Mootsikapun M.D. ID unit, Department of Medicine Faculty of Medicine, KKU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google