งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Common infectious diseases

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Common infectious diseases"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Common infectious diseases
Piroon Mootsikapun M.D. ID unit, Department of Medicine Faculty of Medicine, KKU

2 Acute infectious diarrhea

3 ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 27 ปี มาพบแพทย์ด้วยเรื่องท้องเสีย ก่อนมารพ
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 27 ปี มาพบแพทย์ด้วยเรื่องท้องเสีย ก่อนมารพ. 6 ชั่วโมง ถ่ายเป็นน้ำหลายครั้ง ปริมาณพอสมควร ก่อนหน้านี้มีประวัติกินยำวุ้นเส้น ส้มตำ ปวดมวนท้องมาก อาเจียนหลายครั้ง เหนื่อย กินไม่ได้ ตรวจร่างกาย T 37 C, BP 100/70 HR 100 RR 24/min Mild dehydrate Tender at epigastrium, distended abdomen, increased bowel sound Diagnosis: food poisoning

4 ผู้ป่วยชายไทยอายุ 40 ปี มาพบแพทย์ด้วยเรื่องท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำหลายครั้งปริมาณมาก ถ่ายตลอด กลั้นไม่ได้ ก่อนมารพ. 1 วัน ไม่มีไข้ หนาวแต่ไม่สั่น ปวดมวนท้องมาก กินไม่ได้ อ่อนเพลียมาก จึงมารพ. ตรวจร่างกาย T 37 C, BP 90/60 HR 100 RR 24/min Marked dehydrate increased bowel sound, not tender Stool exam: watery Diagnosis: Cholera-like severe diarrhea

5 ผู้ป่วยชายใทยอายุ 67 ปี มาพบแพทย์ด้วยเรื่องท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำหลายครั้ง ปริมาณพอสมควร ก่อนมารพ. 2 วัน ต่อมามีไข้สูง หนาวสั่น ปวดมวนท้องมาก ถ่ายน้อยลง แต่มีมูกเลือดปน มีปวดเบ่งร่วมด้วย กินไม่ได้ อ่อนเพลียมาก จึงมารพ. ตรวจร่างกาย T 39 C, BP 100/70 HR 100 RR 24/min Moderate dehydrate decreased bowel sound, distended abdomen

6 Diagnosis: Infective diarrhea

7 1. จงให้การวินิจฉัย 2. จงบอกสาเหตุที่เป็นไปได้ 3. แนวทางการวินิจฉัย 4. แนวทางการรักษา

8 Acute infectious diarrhea
Inflammatory (invasive) diarrhea - Shigella - Salmonella - Plesiomonas shigelloides Non-inflammatory (toxin induced) diarrhea - Vibrio cholerae - Enterotoxigenic E. coli - Bacillus cereus

9 Routine management IV fluid -5%D/NSS CBC, BS, BUN, Cr, E’ lyte
Hemo c/s x 2 spp. Stool exam Rectal swab c/s Ceftriaxone 1 gm iv q 12 hr Paracet prn for fever ORS prn

10 Acute infectious diarrhea
Perform initial assessment Dehydration Duration > 1 day Inflammatory type - Fever - Blood in stool -Tenesmus

11 Acute inflammatory diarrhea
Bacteria most common Shigella Salmonella Aeromonas Plesiomonas shigelloides Vibrio parahemolyticus Campylobacter jejuni

12 Acute inflammatory diarrhea
Other cause Entameba histolytica Clostridium difficle toxin induced colitis Herpes simplex colitis Radiation proctitis Ischemic colitis Cancer

13 Acute non-inflammatory diarrhea
Bacteria cause Vibrio cholerae Enterotoxigenic E. coli (Traveller diarrhea) Toxin mediated Bacillus cereus Viral cause Norovirus, calcivirus

14 Laboratory investigations
Stool exam still need in Dx of inflammatory diarrhea sens spec LR+ LR- WBC >5/HPF 0.50 0.83 2.94 0.60 Occult blood + ve 0.44 0.72 1.57 0.78 Lactoferrin test 0.95 0.29 1.34 0.17 Gill et al. CID 2003:37

15 Laboratory investigations
Stool exam still need in Dx of inflammatory diarrhea Stool WBC Must examine with fresh specimen Sensitivity Swab specimen % Cup specimen % Am J Trop Med Hyg 1979

16 Laboratory investigations
Stool WBC may be ABSENT PRESENT VARIABLE V. cholerae Enterotoxigenic E. coli Virus E. Histolytica Food poisoning Shigella Campylobacter Invasive E. coli Salmonella Non-cholera vibrio Yersinia C. difficile

17 Laboratory investigation
Not routinely indicated Low yield % Not useful in initial management More sensitive and specific in stool with WBC

18 Treatment Dehydration & nutrition Nonspecific symptomatic therapy
Antimicrobial therapy

19 Nonspecific symptomatic therapy
Loperamide (Imodium) Inhibit intestinal peristalsis, antisecretory Not enter CNS –non-addict May use with ATB in traveller ‘s diarrhea May reduce duration of diarrhea ~ 1 days Not use in bloody or inflammatory diarrhea

20 Nonspecific symptomatic therapy
Not effective Kaolin-Pectate Activated charcoal Anticholinergic Cholestyramine Lactobacilli

21 common diarrheal pathogens isolated from rectal swab culture 2004
% Shigella 6 Salmonella nontyphoidal 22 Plesiomonas Shigelloides 2 Aeromonas hydrophila 3 Vibrio prahemolyticus 26 Vibrio cholerae 25

22 Drug susceptibility of common diarrheal pathogens in CDC region 6 Jan 04-Feb 05
Norfloxacin % TMP-SMX Shigella 98 4 Salmonella 100 80 Plesiomonas Shigelloides ND Aeromonas 96 Vibrio prahemolyticus Vibrio cholerae

23 Empirical Antimicrobial therapy
Febrile community acquired diarrhea Norfloxacin mg BID Ofloxacin mg BID Levofloxacin mg OD Ciprofloxacin 500 mg BID Duration 1-5 days Thielman et al. N Engl J Med 2004;38-47

24 Empirical Antimicrobial therapy
Moderate to severe Traveller’s diarrhea Norfloxacin mg BID Ofloxacin mg BID Levofloxacin mg OD Ciprofloxacin 500 mg BID Duration 1-5 days Thielman et al. N Engl J Med 2004;38-47

25 Empirical Antimicrobial therapy
Severe nosocomial diarrhea -> Antibiotic associated colitis Off any offending antibiotics Metronidazole 500 mg po TID or Vancomycin 125 mg QID Duration 10 days Thielman et al. N Engl J Med 2004;38-47

26 Specific antimicrobial therapy
Non-typhoidal SALMONELLA (not group D) Antibiotic indicated if Severe Patient age < 12 months or > 50 years Underlying conditions: Valvular heart, cancer, severe artherosclerosis, immunocompromised

27 Specific antimicrobial therapy
SHIGELLA Antibiotic indicated for 1-3 days Fluoroquinolones – norfloxacin, ofloxacin Ceftriaxone iv

28 Specific antimicrobial therapy
VIBRIO CHOLERAE 01 or 0139 Antibiotic indicated Doxycycline 300 mg once Tetracycline 500 mg QID x 3 days Ciprofloxacin 500 mg or norfloxacin 400 mg once

29 Specific antimicrobial therapy
CAMPYLOBACTER JEJUNI Consumption of undercooked poultry Antibiotic indicated if < 4 days of symptoms Erythromycin 500 mg BID X 5 days Fluoroquinolones not use until sensitivity result known due to increase in resistance


ดาวน์โหลด ppt Common infectious diseases

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google