งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter V : แสดงรายการจากฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter V : แสดงรายการจากฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter V : แสดงรายการจากฐานข้อมูล

2 Overview List page condition result Database

3 การแสดงข้อมูลผ่านหน้าเว็บเพจ
ข้อมูล (อย่างเช่น usn และ pwd) นั้น ล้วนถูกเก็บอยู่ใน ฐานข้อมูล และหาก ต้องการนำข้อมูลต่าง ๆ มาแสดงที่หน้าเว็บเพจ จะต้องมีการเรียกขอ จากฐานข้อมูล โดยระบุเงื่อนไขเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ การแสดงข้อมูลผ่านหน้าเว็บเพจ 1. connect.php 2. ตารางที่มีข้อมูล ( ตัวอย่างนี้จะใช้ตาราง nisit ) ในฐานข้อมูล prg2x 3. ส่วนแสดงข้อมูล list.php

4 ทำการกำหนดฟิลด์ต่าง ๆ ของตารางดังนี้
สร้างตาราง nisit ในฐานข้อมูล prg2x ทำการกำหนดฟิลด์ต่าง ๆ ของตารางดังนี้ ฟิลด์ ชนิด(ขนาด) เพิ่มเติม คุณสมบัติ aid int(6) auto_increment pk x varchar(6) nid varchar(8) fname varchar(50) note varchar(255) tel varchar(30) mail varchar(30) pic varchar(30) - แล้วทำการคลิก “บันทึก”

5 สร้างตาราง nisit ในฐานข้อมูล prg2x

6 สร้างตาราง nisit ในฐานข้อมูล prg2x
- แทรกข้อมูลทดสอบ (ข้อมูลนิสิต) โดยไม่ต้องป้อนค่าฟิลด์ aid และ pic

7 Step:1 สร้างเพจ list.php 1. สร้างตาราง กำหนดขนาดดังภาพ

8 Step:2 2. ปรับตารางสำหรับการแสดงข้อมูล

9 Step:3 3. เริ่มส่วนของการโค้ด โดยการเรียกใช้ connect.php ด้วยคำสั่ง include (“connect.php”); 4. สร้างชุดคำสั่งสำหรับสืบค้นข้อมูลจากตาราง nisit ด้วยชุดคำสั่ง $q=mysql_query(“select * from nisit”); 5. ทำการนับจำนวนผลลัพธ์ที่ตัวแปร $q ประมวลผลได้ ด้วยคำสั่ง $cq=mysql_num_rows($q);

10 Step:4 6. หลังจากทราบจำนวนเรคคอร์ดที่มี (จากตัวแปร $cq) จะทำการนำข้อมูล ออกมาแสดงจนครบตามจำนวนข้อมูล โดยการใช้ลูป (loop) while 7. ในการวนลูปเพื่อแสดงข้อมูลนั้น จะมีการใช้คำสั่ง mysql_fetch_array เข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูลแต่ละเรคคอร์ด ในแต่ละรอบที่ลูป 8. ดังนั้นในการลูปนี้จะต้องมีการกำหนดจุดเริ่มต้นสำหรับการทำซ้ำ หลังคำสั่ง while ซึ่งจุดเริ่มของลูป คือ สัญลักษณ์ { และจุดสิ้นสุดคือ }

11 Step:5 9. จากตารางที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 เราจะทำการลูปข้อมูลมาแสดงในแนวของเส้นประ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามภาพ (กรณีตัวอย่าง หาก $cq=3)

12 Step:6 10. จากขั้นตอนที่ 9 จะทำการกำหนดจุดเริ่มต้นลูป และ จุดสิ้นสุดลูป โดยการ โค้ด { }ในส่วนที่ได้กำหนดไว้โดยใช้คำสั่ง while($x=mysql_fetch_array($q))

13 11. ตัวอย่างการเปิดและปิดลูป ในบริเวณแถวที่กำหนด (php+html)
Step:7 11. ตัวอย่างการเปิดและปิดลูป ในบริเวณแถวที่กำหนด (php+html) </tr>

14 12. กำหนดฟิลด์ ที่จะให้แสดงในแต่ละคอลัมน์
Step:8 12. กำหนดฟิลด์ ที่จะให้แสดงในแต่ละคอลัมน์ ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล </tr> เมลล์

15 Step:9 13. ปิดการเชื่อมต่อด้วยคำสั่ง mysql_close($connect); 14. ทดสอบรันผลที่ url

16 Output

17 ตัวอย่างโค้ด list.php

18


ดาวน์โหลด ppt Chapter V : แสดงรายการจากฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google