งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น INTRODUCTION TO COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY ณัฏฐวุฒิ เอี่ยมอินทร์ ศน.บ. (สังคมศาสตร์), วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น INTRODUCTION TO COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY ณัฏฐวุฒิ เอี่ยมอินทร์ ศน.บ. (สังคมศาสตร์), วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น INTRODUCTION TO COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY ณัฏฐวุฒิ เอี่ยมอินทร์ ศน.บ. (สังคมศาสตร์), วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) Tel.08-1931-5306 e-Mail : mondne@yahoo.com 1

2 LESSON II Microsoft Excel ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (Spread Sheet Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยใน การคิดคำนวณ การทำงานของซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ใช้หลักการเสมือนมี โต๊ะทำงานที่มีกระดาษขนาดใหญ่วางไว้ มีเครื่องมือคล้ายปากกา ยางลบ และ เครื่องคำนวณเตรียมไว้ให้เสร็จ บนกระดาษมีช่องให้ใส่ตัวเลข ข้อความหรือ สูตร สามารถสั่งให้คำนวณตามสูตรหรือเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ตาราง ทำงานสามารถประยุกต์ใช้งานประมวลผลตัวเลขอื่นๆ ได้กว้างขวาง 2

3 MICROSOFT EXCEL 3 1, 2, 3,… 1048576 เรียกว่า “แถว” A, B, C,… XFD เรียกว่า “คอลัมน์” A1 เรียกว่า “เซลล์”

4 MICROSOFT EXCEL 4 พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

5 MICROSOFT EXCEL 5 การจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง

6 MICROSOFT EXCEL 6 การแทรกแถว

7 MICROSOFT EXCEL 7 การแก้ไขข้อความที่เซลล์ ให้คลิกที่เซลล์และเลือกที่แถบสูตร

8 MICROSOFT EXCEL 8 การพิมพ์เลขลำดับ ให้พิมพ์ปรกติจากนั้นทำการ เลือกและคลิกค้างมุมล่างขวา

9 MICROSOFT EXCEL 9 จัดให้อยู่ตรงกลางของเซลล์

10 MICROSOFT EXCEL 10 การเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทย เลือกตัวเลขทั้งหมด คลิกขวา เลือกจัดรูปแบบเซลล์

11 MICROSOFT EXCEL 11 เลือกกำหนดเอง เลือก t0 กดตกลง

12 MICROSOFT EXCEL 12 ตัวเลขเมื่อทำการเปลี่ยนแล้ว

13 MICROSOFT EXCEL 13 เปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวเลขไทย

14 MICROSOFT EXCEL 14 เลือก t#,##0

15 MICROSOFT EXCEL 15 การบวกตัวเลข เลือกทั้งหมด คลิก E

16 MICROSOFT EXCEL 16 ได้ผลรวมโดยไม่ต้องบวกที่ละตัว

17 MICROSOFT EXCEL 17 การลบข้อความระหว่างแถว คลิกเลือกแถวที่ต้องการ คลิกขวาเลือกลบ

18 MICROSOFT EXCEL 18 การทำให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา

19 MICROSOFT EXCEL 19 การพิมพ์ข้อความ ให้อยู่กึ่งกลางระหว่าง 2 เซลล์

20 MICROSOFT EXCEL 20 เลือกการจัดแนว เลือกกึ่งกลางของส่วนที่เลือกทั้งหมด

21 MICROSOFT EXCEL 21 การตีเส้นตาราง เลือกทั้งหมด คลิกขวาเลือกจัดรูปแบบเซลล์

22 MICROSOFT EXCEL 22 เลือกเส้นขอบ เลือกตีกรอบและ เลือกภายใน

23 MICROSOFT EXCEL 23 ตัวอย่างเมื่อทำการเลือก

24 MICROSOFT EXCEL 24 การพิมพ์ตัวเลขเงินบาทเป็นตัวอักษร เลือกเซลล์ที่ต้องการแสดงตัวอักษร เลือก fx เพื่อแทรกฟังก์ชัน

25 MICROSOFT EXCEL 25 เลือกประเภท ข้อความ

26 MICROSOFT EXCEL 26 เลือก BAHTTEXT

27 MICROSOFT EXCEL 27 คลิกที่สัญลักษณ์นี้

28 MICROSOFT EXCEL 28 คลิกที่สัญลักษณ์นี้ คลิกที่ตัวเลขที่ต้องการให้เป็น ตัวพิมพ์

29 MICROSOFT EXCEL 29 ตัวอย่าง ตัวเลขกลายเป็นตัวพิมพ์

30 MICROSOFT EXCEL 30 การพิมพ์เอกสาร

31 MICROSOFT EXCEL 31 คลิกที่แสดงตัวอย่าง

32 MICROSOFT EXCEL 32 ตัวอย่างของเอกสารหากจัดพิมพ์

33 MICROSOFT EXCEL 33 เลือกที่แสดงระยะขอบ

34 MICROSOFT EXCEL 34 จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง หน้ากระดาษตามแนวนอน

35 MICROSOFT EXCEL 35 การคัดลอกข้อความไปยังเซลล์ หรือ Sheet อื่น

36 MICROSOFT EXCEL 36 วางข้อความที่คัดลอกมา

37 MICROSOFT EXCEL 37 การเรียงข้อความในเอกสาร ตามตัวอักษร

38 MICROSOFT EXCEL 38 ข้อความเมื่อทำการเรียงตาม ตัวอักษร

39 MICROSOFT EXCEL 39 การบันทึกไฟล์ ควรบันทึกแบบ Excel 97-2003 Workbook เพื่อนำไปเปิดกับ Excel รุ่นเก่า

40 MICROSOFT EXCEL 40 การย้าย Sheet2 ไปไว้ลำดับแรก

41 MICROSOFT EXCEL สามารถเชื่อมต่อระหว่าง 41 การเชื่อมโยงข้อความระหว่าง เซลล์ หรือ Sheet

42 ถาม – ตอบปัญหา ข้อสงสัย 42


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น INTRODUCTION TO COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY ณัฏฐวุฒิ เอี่ยมอินทร์ ศน.บ. (สังคมศาสตร์), วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google