งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Mail (Electronic Mail) จดหมาย อิเลคทรอนิกส์ คืออะไร คือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ที่ใช้ รับส่งกันโดยผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์บางแห่งใช้เฉพาะ ภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Mail (Electronic Mail) จดหมาย อิเลคทรอนิกส์ คืออะไร คือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ที่ใช้ รับส่งกันโดยผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์บางแห่งใช้เฉพาะ ภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 E-Mail (Electronic Mail) จดหมาย อิเลคทรอนิกส์ คืออะไร คือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ที่ใช้ รับส่งกันโดยผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์บางแห่งใช้เฉพาะ ภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอก องค์กร การใช้งานก็เหมือนกับเรา พิมพ์ข้อความในโปรแกรม word จากนั้นก็คลิกคำสั่ง เพื่อส่งออกไป โดยจะมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า Email Address เป็นหลักในการ รับส่ง

3 E-mail (Electronic mail) การส่งจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ส่งจะต้องรู้ที่อยู่ ของผู้รับ (E-mail Address) โปรแกรมที่ใช้ ในการ รับ - ส่งจดหมาย อิเลคทรอนิคส์ เช่น Eudora, Pine, Netscape Mail, Microsoft Explorer และอื่น ๆ

4 http://www.thaimail.com/

5 Electronic mail e-mail address ประกอบด้วย 1. ชื่อผู้ใช้ (User name) 2. @ 3. ชื่อโดเมน (Domain name) Username@domain name เช่น student@uru.ac.th

6 รูปแบบของ E-mail address การส่งอีเมล์ ต้องรู้ที่อยู่ของผู้รับว่าจะส่งไป ที่ชื่อไหน เรียกว่า " ตู้จดหมาย " หรือ mailbox มีรูปแบบคือ ชื่อผู้ใช้ @ ชื่อโดเมนหรือชื่อ หน่วยงาน ( เมล์เซิร์ฟเวอร์ที่ผู้รับใช้ ) ตัวอย่าง nerissaonkhum@live.uru.ac.th nerissaonkhum@live.uru.ac.th peter@hotmail.com peter@hotmail.com president @thaimail.com president @thaimail.com

7 ชนิดของการรับส่ง E-mail รับส่งโดยใช้โปรแกรม Email โดยเฉพาะ เช่น Outlook Express, Eudora รับส่งโดยผ่าน Web site เช่น www.yahoo.com, www.hotmail.com รับส่งโดยผ่าน Web Browser เช่น Netscape, IE เป็นต้น

8 การทำงานของ E- Mail การทำงานของ E-mail มีลักษณะคล้ายกับระบบ ไปรษณีย์ปกติ กล่าวคือในระบบไปรษณีย์ปกติมี หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการรับส่งจดหมายคือ เป็นบรุษไปรษณีย์ ถ้าเป็นในอินเตอร์เน็ตสิ่งที่ทำ หน้าที่คอยรับส่งจดหมายคือบรรดาคอมพิวเตอร์ ทั้งหลายที่ทำหน้าที่เป็น E-mail Server ( คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านจดหมาย อิเล็กทรอนิคส์ ) ดังนั้นถ้าท่านต้องการใช้ E-mail สิ่งแรกที่ท่านต้องทำคือไปสมัครเป็นสมาชิกหรือ ไปทำการลงทะเบียนกับอีเมลล์เซิร์ฟเวอร์ จะ เป็นเซิร์ฟเวอร์ใดก็ได้

9 การรับ - ส่ง E-mail ผู้ส่ง : น. ศ. student1@yahoo.com ผู้รับ :stude nt2 yahoo.com

10 วิธีการใช้งานทั่วไป

11 TO - หมายถึง ชื่อ Email สำหรับผู้รับ FROM - หมายถึง ชื่อ Email สำหรับผู้ส่ง SUBJECT - หมายถึง หัวข้อเนื้อหาของ จดหมาย CC - หมายถึงสำเนา Email ฉบับนี้ไปให้อีก บุคคลหนึ่ง BCC - หมายถึงสำเนา Email ฉบับนี้ไปให้อีก บุคคลหนึ่ง แต่ผู้รับ (TO) จะไม่ทราบว่าเรา สำเนาให้ใครบ้าง ATTACHMENT - ส่ง file ข้อมูลแนบไป พร้อมกับ Email

12 เทคนิคการใส่ชื่อ Email ปกติชื่อ Email ประกอบด้วย yourname@uru.ac.th เป็นต้น แต่ เราสามารถใส่ชื่อของเราเพิ่มเข้าไปได้ ด้วย ดังตัวอย่าง Somsri "yourname@uru.ac.th" การส่ง Email พร้อมกันหลายคน เรา สามารถส่งโดยใช้ช่อง CC ได้ หรือถ้า ต้องการส่งในช่อง TO หลายคน เรา สามารถใส่เครื่องหมายคอมม่า "," แยก ระหว่าง Email ได้

13 Free e-mail Free e-mail คือ อีเมล ที่สามารถสมัครได้ ฟรีตาม web mail ต่างๆ เช่น Hotmail  www.hotmail.co m Yahoo Mail  www.yahoo.com Thai Mail  www.thaimail.co m

14 อื่นๆ การคัดลอกรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต การบันทึกหน้าเว็บเพจจากอินเทอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt E-Mail (Electronic Mail) จดหมาย อิเลคทรอนิกส์ คืออะไร คือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ที่ใช้ รับส่งกันโดยผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์บางแห่งใช้เฉพาะ ภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google