งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

70 th Anniversary of URU Goal : The University of Quality สู่ มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติ สคน. การบรรยายพิเศษ “ นโยบายด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "70 th Anniversary of URU Goal : The University of Quality สู่ มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติ สคน. การบรรยายพิเศษ “ นโยบายด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 70 th Anniversary of URU Goal : The University of Quality สู่ มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติ สคน. การบรรยายพิเศษ “ นโยบายด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ” โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ วันที่ 9 สิงหาคม 2549 เวลา – น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

2 สคน. วิกฤตจากการประเมินภายใน URU.QA. 70 Standard & Index ผลการ ประเมิน หลักสูตร สาขาวิชา (34 หลักสูตร ) โปรแกรมวิชา (11 โปรแกรม ) ดีมาก -- ดี 21 พอใช้ 104 กำลังพัฒนา 134 ปรับปรุง 92

3 สคน. วิกฤตจากการประเมินตนเองตามมิติ สมศ. รอบ 2 มาตรฐานผลการประเมินตนเอง มรอ. คศ. มส. วท. วจ. กษ. ทอ. 1 คุณภาพ บัณฑิต วิจัยฯ บริการ วิชาการ ทำนุบำรุง ศิลปะฯ พัฒนาคณะ และบุคลากร หลักสูตรและ การเรียนฯ การประกัน คุณภาพ ค่าเฉลี่ยถ่วง น้ำหนัก

4 70 th Anniversary of URU Goal : The University of Quality สู่ มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติ สคน. วิกฤตจากการประเมินตนเอง มิติ / ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ( ก. พ. ร. ปีงบประ มาณ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

5 70 th Anniversary of URU Goal : The University of Quality สู่ มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติ สคน. จะแก้ไข / ปรับปรุง / พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร ? - ระดับมหาวิทยาลัย - ระดับคณะ - ระดับโปรแกรมวิชา - ระดับหลักสูตรสาขาวิชา * ประชุมระดมสมองหากลยุทธ์ในการ แก้ไข / ปรับปรุง / พัฒนา ตามลำดับ ตัวชี้วัดที่ ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ * ทำแผนการปรับปรุงและเสนอแผนให้ผู้ มีอำนาจทางบริหาร * ผู้บริหารนิเทศ คณะ / โปรแกรมวิชา / หลักสูตรสาขาวิชา * สคน. จัดผู้ประเมิน รอบ 2

6 70 th Anniversary of URU Goal : The University of Quality สู่ มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติ สคน. เป้าห มาย มรอ มุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพ ระดับอาเซียน 2549 มุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพ ระดับชาติ ( มหาวิทยาลัย ที่ผลิตบัณฑิตและพัฒนา สังคม ) ผ่านการประเมินจาก สมศ. รอบ ผ่านการประเมินจาก สมศ. รอบ ผ่านการประเมิน จาก สรภ. ใน ระดับดีมาก ได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา

7 70 th Anniversary of URU Goal : The University of Quality สู่ มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติ สคน. สมศ. จะเข้าประเมินรอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 7 – 9 กันยายน 2549


ดาวน์โหลด ppt 70 th Anniversary of URU Goal : The University of Quality สู่ มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติ สคน. การบรรยายพิเศษ “ นโยบายด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google