งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผลการดำเนินงานในปี 2548 และปี 2549 (กพร.) ผลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2548 รอบ 12 เดือน ผลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2549 รอบ 6 เดือน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผลการดำเนินงานในปี 2548 และปี 2549 (กพร.) ผลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2548 รอบ 12 เดือน ผลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2549 รอบ 6 เดือน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 ผลการดำเนินงานในปี 2548 และปี 2549 (กพร.) ผลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2548 รอบ 12 เดือน ผลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2549 รอบ 6 เดือน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2549 และกันเงินเหลื่อมปี ประเด็นการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการของทส.(พ.ค.49) 2 การดำเนินงานโครงการ Mega Project ด้านน้ำ(สนผ.) 3 ศูนย์บริการร่วม/ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์(ศสท.) ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วม ผลการดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ การประชาสัมพันธ์ของกรมทรัพยากรน้ำ 4 รายงานประจำปี 2548 (สนผ.) 5 สรุปภาพรวมคำของบประมาณปี 2550 (สนผ.) 6 ข้อเสนอแนะการปรับแผนฯ 4 ปี (สนผ., กพร.)

3 รายงานประจำปี ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 1.1 แผนปฏิบัติราชการ สป.ทส. 1.2 ข้อมูล พื้นฐาน (โครงสร้าง, อัตรากำลัง, งปม.) 2.ผลการปฏิบัติราชการ 2.1 ผลสัมฤทธิ์ของปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ 2.2 ผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนฯประจำปี 3.รายงานการเงิน 3.1 แสดงลักษณะทางการเงิน 3.2 ต้นทุนผลผลิต 3.3 การวิเคราะห์ทางการเงิน 4.ผลงานสำคัญ


Download ppt "1 ผลการดำเนินงานในปี 2548 และปี 2549 (กพร.) ผลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2548 รอบ 12 เดือน ผลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2549 รอบ 6 เดือน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ."

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google