งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิสนธิ (Fertilization) อ. รุ่งอรุณ พุ่มเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิสนธิ (Fertilization) อ. รุ่งอรุณ พุ่มเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิสนธิ (Fertilization) อ. รุ่งอรุณ พุ่มเจริญ

2 Pre test 1. ระยะ blastocyst หมายถึงระยะใด 2. Blastomere คืออะไร 3. สายสะดือมีการพัฒนามาจากส่วนใด 4. Inter villous space คือส่วนใด 5. ฮอร์โมนที่สร้างจากรกมีอะไรบ้าง 6. Ectoderm มีการพัฒนาไปเป็นส่วนใด 7. น้ำคร่ำมีประโยชน์อย่างไร

3 Pre test 8. รกเจริญมาจากส่วนใด 9. เยื่อหุ้มทารกเจริญมาจากส่วนใด 10.Hartman’s sign คืออะไร 11.HCG ที่สร้างจาก corpus luteum จะมี ระดับสูงสุดเมื่อใด 12. Decidua vera คือส่วนใด

4 Fertilization of the ovum occurs within the first 24-48 hours after ovulation. Fertilization of the ovum occurs within the first 24-48 hours after ovulation. The life of spermatozoa is about 48-72 hours. The life of spermatozoa is about 48-72 hours.

5

6 Only one sperm can penetrate the ovum by release hyaluronidase that dissolves the layer of cells protecting the ovum. Only one sperm can penetrate the ovum by release hyaluronidase that dissolves the layer of cells protecting the ovum. Immediately upon entering the ovum, the chromosomal material of the ovum and spermatozoa fuse resulting in a zygote. Immediately upon entering the ovum, the chromosomal material of the ovum and spermatozoa fuse resulting in a zygote.

7

8 About 3-4 days, the zygote travels along the fallopian tube toward the uterus for implantation. About 3-4 days, the zygote travels along the fallopian tube toward the uterus for implantation. During the time, mitotic cell division, or cleavage, occurs. During the time, mitotic cell division, or cleavage, occurs.

9

10

11

12 The first cleavage is complete at about 24 hours after fertilization, and this process continues once every 22 – 23 hours. The first cleavage is complete at about 24 hours after fertilization, and this process continues once every 22 – 23 hours. Morula continues to multiply about 4 days until becoming the blastocyst. Morula continues to multiply about 4 days until becoming the blastocyst.

13 On the seventh day after fertilization, the zona pellucida dissolve and disappear. On the seventh day after fertilization, the zona pellucida dissolve and disappear. This permit the trophoblast to implanted into the endometrium of the uterine wall. This permit the trophoblast to implanted into the endometrium of the uterine wall. Syncytiotrophoblast Syncytiotrophoblast Cytrotophoblast Cytrotophoblast

14

15

16

17

18 placenta

19 พัฒนาการของรก เจริญมาจาก trophoblast เจริญมาจาก trophoblast Chorion frondosum Chorion frondosum Cotyledon =main stem villi + กิ่งก้านสาขา อยู่ใน intervillous space Cotyledon =main stem villi + กิ่งก้านสาขา อยู่ใน intervillous space Placenta septum ( decidua septum = compacta+ spongisa) Placenta septum ( decidua septum = compacta+ spongisa)

20 หน้าที่รก 1. Nutrition 2. Respiration 3. Excretory 4. Glycogenic 5. Barrier 6. Endocrine

21 Placenta The placenta occur during 3 rd week until late in 8 th month The placenta occur during 3 rd week until late in 8 th month The placenta acts as The placenta acts as –the lungs – kidneys –Liver –Endocrine –Digestive –Immune system

22 ลักษณะรกปกติ 1. Maternal surface 2. Fetal surface

23 รกผิดปกติ Placenta succenturiata Placenta succenturiata Placenta bipartite Placenta bipartite Placenta spurium Placenta spurium Placenta membranacea Placenta membranacea Placenta circumvallata Placenta circumvallata ความผิดปกติด้านน้ำหนักของรก : มากเกิน หรือน้อยเกิน ความผิดปกติด้านน้ำหนักของรก : มากเกิน หรือน้อยเกิน

24 ฮอร์โมนที่สร้างจากรก Steroid hormone Estrogen &Progesterone Estrogen &Progesterone Protein hormone HCG- ดำรง corpus luteum –UPT +ve HCG- ดำรง corpus luteum –UPT +ve HPL- CHO& FAT metabolism – insulin antagonist, เคลื่อนย้าย free fatty acid, ช่วยการเจริญของเต้านมและเตรียมการ สร้างน้ำนม HPL- CHO& FAT metabolism – insulin antagonist, เคลื่อนย้าย free fatty acid, ช่วยการเจริญของเต้านมและเตรียมการ สร้างน้ำนม

25 Steroid hormone Estrogen:Estriol Estrogen:Estriol - hyperplasia&hypertrophy of ut. Muscle - Collagen tissue ที่ cervix soft - มีการดึงที่เต้านม Striae gravidarum - ส่งเสริมฤทธิ์ กับโปรเจสเตอโรน ช่วยการ เจริญของเต้านม - serum albumin ต่ำลง - เพิ่ม TBG & Fibrinogen

26 Steroid hormone Progesterone : Pregnandiol พบปริมาณสูงมาก Progesterone : Pregnandiol พบปริมาณสูงมาก - Maintain pregnancy endometrium หนาขึ้น และทำให้กล้ามเนื้อมดลูกคลายตัวรวมถึง กล้ามเนื้อเรียบอื่นๆเช่นระบบทางเดินอาหาร - มีผลต่อ CNS : ง่วงซึม สมาธิลดลง เหนื่อยง่ายใน ไตรมาสที่หนึ่ง - Hyperventilation - มีผลต่อ metabolism : สะสม Fat ตามลำตัวและ การเจริญของเต้านม, Basal body temp เพิ่มขึ้น - มีผลต่อ E’lyte: ขับ Na ออกจากร่างกาย

27 AMNIOTIC FLUID AMNIOTIC FLUID คุณสมบัติ เป็นด่างอ่อนๆ PH 7.11- 7.22 คุณสมบัติ เป็นด่างอ่อนๆ PH 7.11- 7.22 สร้างจากมารดาและทารก สร้างจากมารดาและทารก - เป็น transudate ของ serum แม่ที่ซึมผ่าน เยื่อหุ้มเด็ก - เป็น secretion ที่หลั่งจาก amnion - มาจากปัสสาวะทารก ปริมาณ มากขึ้นตามอายุครรภ์ 12 wk= 50 ml, ปริมาณ มากขึ้นตามอายุครรภ์ 12 wk= 50 ml, 20 wk=850ml, 38wk=1000 ml 20 wk=850ml, 38wk=1000 ml

28 น้ำคร่ำ หน้าที่ หน้าที่  Movement  Temp.  Prevent danger  Ferguson’s reflex  Decrease pressure during labor

29 พัฒนาการของเยื่อหุ้มทารก Chorion เจริญมาจาก trophoblast Chorion เจริญมาจาก trophoblast Amnion เกิดจากการแยกชั้นของ cytotrophoblast นับตั้งแต่ไข่พัฒนามาได้ 7-8 วัน หรือเกิดจากการแผ่ขยายออกมา ของ fetal ectoderm Amnion เกิดจากการแยกชั้นของ cytotrophoblast นับตั้งแต่ไข่พัฒนามาได้ 7-8 วัน หรือเกิดจากการแผ่ขยายออกมา ของ fetal ectoderm Decidua vera เชื่อมกับ decidua capsularis เกิดเป็นวงขาวโดยรอบขอบ จานรกเรียกว่า closing ring of wrinkle waldeyer สัปดาห์ที่........ Decidua vera เชื่อมกับ decidua capsularis เกิดเป็นวงขาวโดยรอบขอบ จานรกเรียกว่า closing ring of wrinkle waldeyer สัปดาห์ที่........

30

31 The outer layer of cell (trophoblast) will form to be the placenta, while the inner cell mass develops into embryo. The outer layer of cell (trophoblast) will form to be the placenta, while the inner cell mass develops into embryo.

32 The blastocyst embryoblast (inner cell mass) embryoblast (inner cell mass) –Ectoderm  skin, hair, nails, central nervous system –Mesoderm  heart, muscle, skeleton, kidney, blood circulation, urinary tract, spleen –Endoderm  gastro-intestinal tract, lung, tongue, thyroid, liver, pancreas Trophoblast  chorion, Trophoblast  chorion, chorionic villi formed placenta

33

34

35 พัฒนาการของสายสะดือ เจริญมาจาก Mesoderm ( body stalk) เจริญมาจาก Mesoderm ( body stalk) Mesoderm เจริญมาจาก cytotrophoblast Mesoderm เจริญมาจาก cytotrophoblast tertiary villi tertiary villi ประกอบด้วยเส้นโลหิต 3 เส้น ( V1, a2) ประกอบด้วยเส้นโลหิต 3 เส้น ( V1, a2)

36 ตำแหน่งสายสะดือ 1. Central insertion 2. Lateral insertion 3. Marginal insertion or battle dore 4. Membranous or vellamentosa insertion

37 การไหลเวียน ของเลือดในรก

38

39

40 ระบบหมุนเวียนของ เลือดทารกในครรภ์

41

42

43 reference 1. วราวุธ สุมาวงศ์ คู่มือการฝากครรภ์และ การคลอด พิมพ์ครั้งที่ 14, มหาวิทยาลัยมหิดล 2533 : 203-231 2. แพทย์หญิง สุรีย์ สิมารักษ์ นายแพทย์ ธีระ ทองสง. การตั้งครรภ์และการคลอด พิมพ์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 : 1- 79 3. ธนพรและคณะ เอกสารประกอบคำสอน รวมเล่ม วิชา การพยาบาลครอบครัวที่มี การเจริญพันธุ์ เล่ม 1 มหาวิทยาลัยคริส เตียน 2547. 4. Lowdermilk et al Maternuty Nursing Fifth Edition Mosby 1999.

44 reference 5. Erna E. Ziegel Obstetric Nursing Eight Edition 1984.

45 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt การปฏิสนธิ (Fertilization) อ. รุ่งอรุณ พุ่มเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google