งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คะแนนมาตรฐาน Z ( Z SCORE) คะแนนมาตรฐาน T (T SCORE) เปอร์เซ็นต์ไทล์ 521995007 ขวัญธิดา มุณีรัตน์ 521995009 ฉารีฝ๊ะ หัดยี 521995012 นุสรา เพ็ง แก้ว สาขาการวิจัยและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คะแนนมาตรฐาน Z ( Z SCORE) คะแนนมาตรฐาน T (T SCORE) เปอร์เซ็นต์ไทล์ 521995007 ขวัญธิดา มุณีรัตน์ 521995009 ฉารีฝ๊ะ หัดยี 521995012 นุสรา เพ็ง แก้ว สาขาการวิจัยและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คะแนนมาตรฐาน Z ( Z SCORE) คะแนนมาตรฐาน T (T SCORE) เปอร์เซ็นต์ไทล์ 521995007 ขวัญธิดา มุณีรัตน์ 521995009 ฉารีฝ๊ะ หัดยี 521995012 นุสรา เพ็ง แก้ว สาขาการวิจัยและ ประเมิน ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1

3 คะแนนมาตรฐาน (standard score) คะแนนมาตรฐานเป็นคะแนนที่แปลงรูปมา จากคะแนนดิบ เพื่อให้มีความหมาย ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยทั่วไปการแปลงคะแนน ดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน มี 2 วิธี คือ ( ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2527 : 10) 1. แปลงในรูปเส้นตรง (linear transformation) 2. แปลงโดยยึดพื้นที่ (area transformation)

4 คะแนนมาตรฐาน Z (Z-Score) คือคะแนนมาตรฐานที่มี ลักษณะการกระจาย เหมือนกับการกระจายของ คะแนนดิบ (raw scores) ที่ ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นคะแนน มาตรฐาน ค่าเฉลี่ยของ Z- Score คือศูนย์ และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานคือหนึ่ง

5 การคำนวณหาคะแนนมาตรฐาน Z

6 ลักษณะของคะแนนมาตรฐาน Z เป็นคะแนนมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยเป็น ศูนย์และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น หนึ่ง คะแนนมาตรฐาน ที่เป็นลบ แสดงว่า คะแนนค่านั้นต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยและ ถ้าเป็นบวกแสดงว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย การเปลี่ยนคะแนนดิบให้เป็นคะแนน มาตรไม่จำกัดคะแนนเต็มของวิชา ต่างๆ โดยปกติคะแนนมาตรฐาน Z จะ อยู่ระหว่าง คะแนนที่มากกว่า 3 หรือ น้อยกว่า –3 มีน้อยมาก แทบจะหา ไม่ได้เลย ลักษณะการกระจายเหมือนกับการ กระจายของคะแนนดิบ

7

8 คะแนนมาตรฐาน T (T-Score) คะแนนมาตรฐาน Z จะมีค่าได้ทั้ง บวกและลบ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 ทำให้เกิดความยุ่งยากในการ ตีความหมาย และมักจะเข้าใจผิด โดยเฉพาะเมื่อได้คะแนนมาตรฐาน Z เป็นลบ หรือ 0 ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาข้อนี้ จึงมีผู้ เสนอคะแนนมาตรฐาน T โดยให้มี ค่าเฉลี่ยเป็น 50 และ ความเบี่ยงเบน มาตรฐานเป็น 10 เขียนเป็นสูตรได้ ดังนี้ สูตร T = 10Z + 50 เมื่อ T แทน คะแนนมาตรฐาน T

9 ลักษณะของคะแนนมาตรฐาน T  มีลักษณะการกระจาย เหมือนกับการกระจายของ คะแนนดิบ  เป็นคะแนนมาตรฐานที่มี ค่าเฉลี่ย 50 และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน 10

10

11 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) เป็นค่าที่แบ่งข้อมูลออกเป็น 100 ส่วนเท่าๆกัน เมื่อข้อมูลถูก เรียงจากน้อยไปหามาก เนื่องจาก ค่าที่แบ่งจำนวนข้อมูลออกเป็น 100 ส่วนเท่าๆกัน มีอยู่ 99 ค่า ดังนั้นเราจึงตั้งชื่อแต่ละค่าว่า เปอร์เซ็นไทล์ที่หนึ่ง ใช้ สัญลักษณ์ P 1 คือค่าที่มีจำนวน ข้อมูลน้อยกว่าค่านี้อยู่ประมาณ 1 ใน 100 ของข้อมูลทั้งหมด เปอร์เซ็นไทล์ที่สอง ใช้ สัญลักษณ์ P 2 คือค่าที่มีจำนวน ข้อมูลน้อยกว่าค่านี้อยู่ประมาณ 2 ใน 100 ของข้อมูลทั้งหมด จะมี ลักษณะเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงเปอร์เซ็นไทล์ที่เก้าสิบเก้า ใช้สัญลักษณ์ P 99

12 การหาเปอร์เซ็นไทล์ 1. กรณีที่ข้อมูลยังไม่แจกแจง ความถี่ ตำแหน่งของ P 1 คือตำแหน่งที่ ( N + 1)( 1/100 ) ตำแหน่งของ P 2 คือตำแหน่งที่ ( N + 1)( 2/100 ) จะมีลักษณะเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนถึง ตำแหน่งของ P 99 คือตำแหน่งที่ ( N + 1)( 99/100 ) โดยทั่วไป ตำแหน่งของเปอร์เซ็นไทล์ที่ r คือ ตำแหน่งของ P r คือตำแหน่งที่ ( N + 1 )( r/100 )

13 กรณีที่ข้อมูลแจกแจงความถี่ ตำแหน่งของ P 1 คือตำแหน่ง ที่ N( 1/100 ) ตำแหน่งของ P 2 คือตำแหน่ง ที่ N( 2/100 ) จะมีลักษณะเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนถึง ตำแหน่งของ P 99 คือตำแหน่ง ที่ N( 99/100 ) โดยทั่วไป ตำแหน่งของเปอร์เซ็น ไทล์ที่ r คือ ตำแหน่งของ P r คือ ตำแหน่งที่ ( Nr/100 )

14 ตัวอย่าง ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของ นักเรียน 44 คน ได้คะแนนเรียงตามลำดับ ดังนี้ 11, 12, 13, 18, 19, 24, 27, 28, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 50, 54, 54, 55, 55, 56, 46, 56, 58, 58, 59, 60 จงหาเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75

15 วิธีแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน T ปกติ มีขั้นตอนดังนี้ 1. สร้างตารางแจกแจงความถี่ โดยเรียงคะแนน จากมากไปหาน้อย เพื่อทำการลงรอยขีด (tally) 2. หาค่าความถี่ (f) และความถี่สะสม (cf) 3. หาค่า ของแต่ละชั้น โดยค่า cf ที่ต้องการเป็น ค่า cf ที่อยู่ก่อนถึงชั้นนั้น ( ชั้นที่คะแนนต่ำกว่า ) 4. นำค่า ไปคูณด้วย ค่าที่ได้คือ ตำแหน่ง เปอร์เซ็นต์ไทล์ (percentile rank = PR) 5. นำค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ได้ในข้อ 4 ไป เทียบเป็นค่า T ปกติ จากตารางสำเร็จรูป ต่อไปนี้

16 T0123456789 1 0.00 3 0.0040.0070.0110.0160.0230.030.050.070.10 20.130.190.260.350.470.620.821.071.391.79 32.282.873.594.465.486.688.089.6811.5113.57 4 15.8 7 18.4121.1924.2027.4330.8534.4638.2142.0746.02 5 50.0 0 53.9857.9361.7965.5469.1572.5775.8078.8181.59 6 84.1 3 86.4388.4990.3291.9293.3294.5295.5496.4197.13 7 97.7 2 98.2198.6198.9399.1899.3899.5399.6599.7499.81 899.8 7 99.9099.9399.9599.9699.9799.98 99.99 ตาราง การเทียบตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์เป็นคะแนน T ปกติ

17 คะแนน tallyFcf T ปกติ 20/1 19.597.570 19/1 18.592.564 18//218178561 17//216157557 16//214136554 15////4121050 14/187.537.547 13//2763045 12////4531540 11/110.52.530 ตัวอย่าง ในการสอบวิชาการประเมินผลการเรียน มีผู้เข้าสอบ 20 คน ปรากฏผลดังนี้ 11,12,15,20,18,17,16,16,19,18,15,15,15,13,12,12,17,13,12,14 จงเปลี่ยนให้เป็นคะแนน T ปกติ

18 สรุป

19 เข้าใจไหม ? ลองทำแบบฝึกหัดกันดู ดีกว่า


ดาวน์โหลด ppt คะแนนมาตรฐาน Z ( Z SCORE) คะแนนมาตรฐาน T (T SCORE) เปอร์เซ็นต์ไทล์ 521995007 ขวัญธิดา มุณีรัตน์ 521995009 ฉารีฝ๊ะ หัดยี 521995012 นุสรา เพ็ง แก้ว สาขาการวิจัยและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google