งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจงานของส่วนสำรวจทำแผน ที่ภาคพื้นดิน สำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนต่างๆ สำรวจทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำรวจวางแนวคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ คันกั้นน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจงานของส่วนสำรวจทำแผน ที่ภาคพื้นดิน สำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนต่างๆ สำรวจทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำรวจวางแนวคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ คันกั้นน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภารกิจงานของส่วนสำรวจทำแผน ที่ภาคพื้นดิน สำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนต่างๆ สำรวจทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำรวจวางแนวคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ คันกั้นน้ำ ฯลฯ สำรวจรูปตัดลำน้ำ งานสำรวจโครงการบรรเทาอุทกภัยต่างๆ งานสำรวจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานสำรวจโครงการเร่งด่วน

3 เพื่อใช้ประโยชน์ในด้าน การศึกษาวางโครงการ การออกแบบอาคารชลประทาน การก่อสร้างโครงการชลประทาน การจัดรูปที่ดิน การบริหารจัดการน้ำและการบรรเทาอุทกภัย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเร่งด่วน

4 โครงสร้างส่วนสำรวจทำแผนที่ ภาคพื้นดิน ผผด. ฝว. ผด. วว. ผด. ขล. ผด. ซม. ผด. ฝด. ผด. 1- 16 สร. ผด.1/1 - 1/16 สร. ผด.2/1 - 2/16

5 นายประยูร สายศรี โกศล ฝด. ผด.1 นายอดุลย์ ศรศักดานุ ภาพ ฝด. ผด.2 นายชัยวัฒน์ ทสะสังคินทร์ ฝด. ผด.3 นายอดุลย์ ตุ้มกุล ฝด. ผด.4 นายประสิทธิ์ แดงสกุล ฝด. ผด.5 นายวัลลภ จำนงพล ฝด. ผด.6 นายวุฒิพงษ์ วรสาร ฝด. ผด.7 นายวุฒิชัย จันทร์ เจริญ ฝด. ผด.8 นายสมยศ แก้วโมรา ฝด. ผด.9 นายเกริกกุล ศรีนาค ฝด. ผด.10 นายสมเดช สุขสวัสดิ์ ฝด. ผด.11 นายสุรพงษ์ เลิศรัตน ศาสตร์ ฝด. ผด.12 นายสมมุติ สายวิภาศ ฝด. ผด.13 นายเสวก พุทธ์แก้ว ฝด. ผด.14 นายวิรัตน์ รองพินิจ ฝด. ผด.15 นายสิทธิ์ ศรีริภาพ ฝด. ผด.16

6 อัตรากำลัง ส่วนสำรวจทำแผนที่ ภาคพื้นดิน ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ข้าราชการ 65 คน ข้าราชการ 63 คน ข้าราชการ 61 คน ลูกจ้างประจำ 56 คน ลูกจ้างประจำ 53 คน ลูกจ้างประจำ 50 คน ลจ. ชั่วคราว 1,186 อัตรา ลจ. ชั่วคราว 995 อัตรา ลจ. ชั่วคราว 983 อัตรา

7 อัตรากำลัง ของฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 1-16 หน่วยงา น ข้าราชก าร ลูกจ้างประ จำ ผผด. 10 ฝว. ผด. 46 ฝด. ผด.1 33 ฝด. ผด.2 42 ฝด. ผด.3 40 ฝด. ผด.4 43 ฝด. ผด.5 41 ฝด. ผด.6 40 ฝด. ผด.7 23 หน่วยงานข้าราชกา ร ลูกจ้างปร ะจำ ฝด. ผด.8 82 ฝด. ผด.9 33 ฝด. ผด.10 34 ฝด. ผด.11 48 ฝด. ผด.12 26 ฝด. ผด.13 42 ฝด. ผด.14 20 ฝด. ผด.15 44 ฝด. ผด.16 23

8 งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ ปีงบประมาณ 2556 ตัวชี้วัดที่ สรธ. 1 การสำรวจและผลิตแผนที่ อย่างมีมาตรฐาน ทันเวลา - ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จำนวน 99 โครงการ - แผนงานที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 109 โครงการ ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน - งานคัน - คูน้ำ 43 โครงการ งบประมาณ 14,884,900 บาท - งานจัดการน้ำ 30 โครงการ งบประมาณ 14,820,000 บาท ผลผลิตที่ 2 การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน - งานพัฒนาแหล่งน้ำ 36 โครงการ งบประมาณ 29,337,800 บาท

9 งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ ปีงบประมาณ 2557 ตามแผน MTEF - งานคัน - คูน้ำ 51 โครงการ - งานจัดการน้ำ - งานพัฒนาแหล่งน้ำ

10 ครุภัณฑ์สำรวจของส่วนสำรวจทำแผนที่ ภาคพื้นดิน รายการใช้งานได้ กล้องระดับ 103 กล้องวัดมุม / Total Station 53 ไม้สต๊าฟ 104 GPS มือถือ 20 รถยนต์ 27

11 ครุภัณฑ์ที่ใช้การได้ ของฝ่ายสำรวจทำ แผนที่ทางพื้นดิน 1-16 ฝ่าย กล้องระดับกล้องมุม / Total Station ไม้สต๊าฟ GPS มือถือรถยนต์ ฝด. ผด.1 1661443 ฝด. ผด.2 42162 ฝด. ผด.3 53 1 ฝด. ผด.4 52211 ฝด. ผด.5 82 2 ฝด. ผด.6 23512 ฝด. ผด.7 1554 2 ฝด. ผด.8 124 3

12 ครุภัณฑ์ที่ใช้การได้ ของฝ่ายสำรวจทำ แผนที่ทางพื้นดิน 1-16 ฝ่าย กล้อง ระดับ กล้องมุม / Total Station ไม้สต๊าฟ GPS มือถือรถยนต์ ฝด. ผด.9 44223 ฝด. ผด.10 3271 ฝด. ผด.11 552121 ฝด. ผด.12 5311 3 ฝด. ผด.13 22613 ฝด. ผด.14 631 ฝด. ผด.15 731013 ฝด. ผด.16 44613

13 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจงานของส่วนสำรวจทำแผน ที่ภาคพื้นดิน สำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนต่างๆ สำรวจทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำรวจวางแนวคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ คันกั้นน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google