งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วย วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้มาตรวัด และเครื่องทดสอบ ( ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วย วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้มาตรวัด และเครื่องทดสอบ ( ฉบับที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วย วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้มาตรวัด และเครื่องทดสอบ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 กันยายน 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกความในข้อ 13 แห่งระเบียบกรม สรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้มาตรวัด และเครื่องทดสอบ พ. ศ. 2544 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ. ศ. 2545 และให้ใช้ความนี้แทน " ข้อ 13 วิธีการใช้มาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการ อนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้ว ให้ปฏิบัติ ดังนี้  13.1 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุม โรงงานอุตสาหกรรมผนึกตรากรม สรรพสามิตที่มาตรวัดและที่แผงควบคุม เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  13.2 กรณีมาตรวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่มี การรับ - จ่าย ทางท่อ และทางเรือให้เจ้า พนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงงาน อุตสาหกรรม และบริษัทผู้แทนผู้ประกอบ อุตสาหกรรมตามข้อ 8 ทดสอบหาค่าความ คลาดเคลื่อนของมาตรวัด (Meter Factor) ทุก ๆ 4 เดือน  ในกรณี ข้อ 9.2 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ทำการทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของ ระบบมาตรวัด ประกอบด้วย Pressure Transmitter, Temperature Transmitter, Flow Computer, Density meter และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่ในระบบมาตร วัดทุก ๆ 4 เดือน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  ในกรณี ข้อ 9.2 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ทำการทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของ ระบบมาตรวัด ประกอบด้วย Pressure Transmitter, Temperature Transmitter, Flow Computer, Density meter และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่ในระบบมาตร วัดทุก ๆ 4 เดือน  13.3 กรณีมาตรวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์ น้ำมันที่มีการจ่ายทางรถยนต์ให้เจ้าพนักงาน สรรพสามิตผู้ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรม ตาม ข้อ 8 ทดสอบหาค่าความคลาดเคลื่อนของ มาตรวัด (Meter Factor) ทุก ๆ 6 เดือน

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  13.4 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องแจ้งให้เจ้า พนักงานสรรพสามิต ผู้ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมหรือ ปรับแต่งมาตรวัด เครื่องทดสอบและอุปกรณ์อื่นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อทำลายผนึกตรากรมสรรพสามิตออก และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้แจ้งกรมสรรพสามิต เพื่อทำการตรวจสอบมาตรวัด เครื่องทดสอบ และ อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามวิธีการข้อ 9 โดย คณะกรรมการตามข้อ 7 และข้อ 8 โดยอนุโลม  13.5 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรง อุตสาหกรรมรายงานผลการทดสอบมาตรวัดตาม ข้อ 13.2 และข้อ 13.3 ให้กรมสรรพสามิตทราบ ทุกครั้ง และหากปรากฏว่าจากผลการทดสอบไม่ ได้ผลตามข้อ 9.1 และหรือข้อ 9.2 ให้ระงับการใช้ มาตรวัดแล้วรายงานให้กรมสรรพสามิตทราบโดย ด่วน

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วย วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้มาตรวัด และเครื่องทดสอบ ( ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google