งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 กรกฎาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 กรกฎาคม 2554

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ ลงวันที่ 24 กันยายน 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 2 ผู้ประสงค์จะขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจะต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เว้นแต่กรณีผู้ประสงค์จะขออนุญาตดังกล่าว เป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน” 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google