งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุรา สามทับ ( เอทานอล ) เพื่อใช้เป็น เชื้อเพลิง (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุรา สามทับ ( เอทานอล ) เพื่อใช้เป็น เชื้อเพลิง ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุรา สามทับ ( เอทานอล ) เพื่อใช้เป็น เชื้อเพลิง ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 กรกฎาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2 แห่งประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่น ชนิดสุราสามทับ ( เอทานอล ) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ. ศ. 2550 ลงวันที่ 24 กันยายน 2550 และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน “ ข้อ 2 ผู้ประสงค์จะขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทา นอลจะต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนตาม กฎหมายไทย มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เว้นแต่กรณีผู้ ประสงค์จะขออนุญาตดังกล่าว เป็นผู้ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การลงทุน ”  2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุรา สามทับ ( เอทานอล ) เพื่อใช้เป็น เชื้อเพลิง (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google