งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4383 ( พ. ศ. 2554) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4383 ( พ. ศ. 2554) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4383 ( พ. ศ. 2554) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการ สิ่งแวดล้อม : คำศัพท์ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 มกราคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป  กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การ จัดการสิ่งแวดล้อม : คำศัพท์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 14050-2554 ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้  1. ขอบข่าย มาตรฐานนี้ระบุคำศัพท์พื้นฐานที่ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้อนุกรม มาตรฐาน มอก. 14000 รายละเอียดให้เป็นไป ตามมาตรฐาน ISO 14050 : 2009 ข้อ 1  2. คำศัพท์และบทนิยาม รายละเอียดให้เป็นไป ตามมาตรฐาน ISO 14050 : 2009 ข้อ 2  3. คำศัพท์ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม รายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14050 : 2009 ข้อ 3

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  4. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14050 : 2009 ข้อ 4  5. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบความใช้ได้ การ ทวนสอบ และการตรวจประเมิน รายละเอียดให้ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14050 : 2009 ข้อ 5  6. คำศัพท์เกี่ยวกับระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ รายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14050 : 2009 ข้อ 6  7. คำศัพท์เกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิต รายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14050 : 2009 ข้อ 7

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  8. คำศัพท์เกี่ยวกับฉลากสิ่งแวดล้อม คำประกาศ และการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม รายละเอียดให้ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14050 : 2009 ข้อ 8  9. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก รายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14050 : 2009 ข้อ 9  ภาคผนวก ก แนวคิดเพิ่มเติมที่พบด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศ รายละเอียดให้เป็นไปตาม มาตรฐาน ISO 14050 : 2009 Annex A

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4383 ( พ. ศ. 2554) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google