งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4475 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4475 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4475 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวน และเปลือกครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 กิโลวัตต์ และ 35 กิโลวัตต์ และกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าอากาศตัวนำ อะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกครอสลิงกด์ พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด 25 กิโลวัตต์ และ 35 กิโลวัตต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มกราคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศออกประกาศยกเลิก ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม ฉบับที่ 3810 ( พ. ศ. 2550) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ เรื่อง กำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าอากาศ ตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกครอสลิ งกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 กิโลวัตต์ และ 35 กิโลวัตต์ และกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าอากาศตัวนำ อะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกครอสลิงกด์พอ ลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 กิโลวัตต์ และ 35 กิโลวัตต์ มาตรฐานเลขที่ มอก ขึ้นใหม่ ตามท้ายประกาศนี้  ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด 270 วันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เป็นแนวทางในการเลือกสายไฟฟ้าอากาศตัวนำ อะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกครอสลิงกด์ พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 กิโลวัตต์ และ 35 กิโลวัตต์ มาตรฐานเลขที่ มอก ท้ายประกาศนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4475 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google