งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แนวทางการสนับสนุนการ จัดบริการป้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แนวทางการสนับสนุนการ จัดบริการป้องกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.nhso.go.th กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แนวทางการสนับสนุนการ จัดบริการป้องกัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ ผู้ป่วยเอดส์ นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ ผู้จัดการ กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และ ผู้ป่วยวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2 http://www.nhso.go.th กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป้าหมาย (GOAL/Impact)... ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี ลดอัตราการเจ็บป่วย / เสียชีวิต และ ป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีสู่ผู้ใกล้ชิด... –To improve quality of life in PWHA. –To reduce mortality and morbidity associated with HIV/AIDS. –To prevent HIV spreading among PWHA.

3 http://www.nhso.go.th กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผลสัมฤทธิ์ (Outcome)... ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถเข้าถึง บริการดูแลรักษาในสิทธิประโยชน์ที่มี คุณภาพ ตามแนวทางเวชปฏิบัติ และด้วย ระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ... …All PWHA in UC scheme can access to HIV/AIDS services in the benefit packages with quality of care and efficiency of system management…

4 http://www.nhso.go.th กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภารกิจของกองทุนเอดส์ เน้นด้านการดูแลรักษา เพื่อจัดหา / ชดเชย บริการ ในสิทธิประโยชน์ เพื่อสนับสนุน / พัฒนา ระบบบริการ งบประมาณ กองทุนเอดส์ 2,983 ลบ. - ยาต้านเอชไอวี - การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ - การให้คำปรึกษาและ ตรวจเลือดโดยสมัคร ใจ (VCT) - ถุงยางอนามัยป้องกัน แพร่เชื้อ - การพัฒนาบุคลากร - การพัฒนาคุณภาพ บริการ - นิเทศติดตาม ประเมินผล

5 http://www.nhso.go.th กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดกลุ่มสิทธิประโยชน์ตามผู้รับบริการ ประชาชน ทั่วไป ผู้ติดเชื้อไม่มี อาการ และ CD4>200 ผู้ติดเชื้อรับยา ARV ( มีอาการ หรือ CD4<200) 1. ยาต้านเอชไอ วี 2. ยาลดไขมัน 3. การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ (Bl. Chem., CD4,VL,DR) 4.Condom 1. ยาป้องกันการ ติดเชื้อหลัง สัมผัส (PEP) 2.VCT 1. การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ (CD4) 2. ยาป้องกันการ ติดเชื้อจากแม่ สู่ลูก (PMTCT) 3.PCR ในเด็ก ทารก 4.Condom

6 http://www.nhso.go.th กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ประชาชน ทั่วไป ผู้ติดเชื้อไม่มี อาการ และ CD4>200 ผู้ติดเชื้อรับยา ARV ( มีอาการ หรือ CD4<200) -Medical Care -Monitoring for Early ART -PMTCT -Early Detection for HIV -PEP -Comprehensi ve Care -Integrate into Primary Care System. -Prevention in positive. -Health Promotion ทิศทาง ใน อนาคต สถานกา รณ์ ปัจจุบัน -HIV/AIDS Prevention ?

7 http://www.nhso.go.th กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ ในระบบหลักประกันสุขภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ บรรจุอยู่ใน Standard protocol หรือ Guideline ของประเทศ มีแนวทางการดำเนินงานชัดเจน และได้ ผลสัมฤทธิ์ ระบบบริการสามารถรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้นได้ มีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ประเทศสามารถรับภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นได้

8 http://www.nhso.go.th กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใครเป็นผู้พิจารณาการเพิ่มสิทธิ ประโยชน์ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ คณะอนุกรรมการการเงินการคลัง คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

9 http://www.nhso.go.th กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขั้นตอนการทำงาน พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ สำหรับการจัดบริการ ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง เพื่อประเมินผลลัพธ์ ภาระงาน ความคุ้มค่าคุ้มทุน ฯลฯ ออกแบบระบบให้บริการ ระบบชดเชย คำนวณต้นทุนต่อหน่วย สำหรับบริการในชุด สิทธิประโยชน์ คำนวณวงเงินงบประมาณทั้งปี ขออนุมัติงบประมาณ Implement ระบบ

10 http://www.nhso.go.th กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ sorakij.b@nhs o.go.th Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แนวทางการสนับสนุนการ จัดบริการป้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google