งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างความ สมานฉันท์ในสังคมไทย โดย นายไพศาล มีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน แสรออ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างความ สมานฉันท์ในสังคมไทย โดย นายไพศาล มีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน แสรออ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างความ สมานฉันท์ในสังคมไทย โดย นายไพศาล มีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน แสรออ

2 การส่งเสริม การสร้างความ สมานฉันท์

3 รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยบัญญัติ ให้รัฐต้องส่งเสริมและให้ การศึกษาแก่ประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง และ การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข

4 นโยบาย รัฐบาล พัฒนาประชาธิปไตยและระบบ การเมืองให้มีความมั่นคงและบังคับ ใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและ เป็นธรรม เสริมสร้างความสมานฉันท์และ สามัคคีของคนในชาติให้ เกิดขึ้นโดยเร็ว  ใช้แนวทางสันติรับฟังความเห็นจาก ทุกฝ่ายและหลีกเลี่ยง การใช้ความ รุนแรงในการแก้ไขปัญหาของชาติ ในทุกกรณี  ปฏิรูปการเมือง โดยจัดตั้ง คณะกรรมการศึกษาแนวทางการ ดำเนินการปฏิรูป โดยการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน

5 หลักการเบื้องต้นที่สำคัญ การสร้างความสมานฉันท์ ในสังคมไทย ยึดหลักกฎหมาย ความมี เหตุผล และสันติวิธี 1 1 ปฏิบัติตามเสียงข้างมาก รับ ฟังเสียงข้างน้อย 2 2 รับผิดชอบและเสียสละเพื่อ ส่วนรวม 3 3 มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม และการเมือง 4 4

6 การยึดหลักกฎหมาย ความมี เหตุผลและสันติวิธี ปฏิบัติตามกฎหมาย การรู้จักใช้เหตุผล มีความคิดกว้างไกล, มีใจอดทน, ใช้ เหตุผลในการแก้ปัญหา ใช้หลักความสมัครใจ มีน้ำใจนักกีฬา ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีวินัย เคารพกติกา

7 การปฏิบัติตามเสียงข้างมาก รับฟังเสียงข้างน้อย การปกครองระบอบประชาธิปไตย ถือว่าทุกคนมีอำนาจในการปกครอง โดยเท่าเทียมกัน การตัดสินปัญหาต่างๆ ต้องทำตามความต้องการของคนส่วน ใหญ่ ฝ่ายข้างน้อยต้องยอมรับและ ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ขณะเดียวกันฝ่ายข้างมากต้องยอมรับ เหตุผลความจำเป็นของฝ่ายข้างน้อย และไม่ละเลยประโยชน์หรือความจำเป็น ของข้างน้อยที่ควรจะได้รับการ ตอบสนอง

8 ความรับผิดชอบและเสียสละ เพื่อส่วนรวม ความรับผิดชอบ - ต้องเป็นเพื่อส่วนรวมมิใช่เพื่อส่วน ตนหรือพวกพ้อง - ความรับผิดชอบต่อสาธารณะต้อง พร้อมที่จะรับการตรวจสอบ (accountability) โดยเฉพาะจาก ประชาชน บุคคลในสังคมจะต้องรู้จักการให้การ อนุเคราะห์ผู้อื่น และการรับจากผู้อื่น ด้วยการรับอย่างเดียวย่อมเป็นสังคมที่ เห็นแก่ตัว สังคม ที่ดีนั้นคนในสังคม จะต้องเสียสละเพื่อผดุงสังคมให้มีความ เท่าเทียมเสมอภาคไม่มีความเหลื่อมล้ำ จนไม่อาจสมานฉันท์กันได้

9 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง สังคมและการเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทน ระดับต่างๆ การสมัครรับเลือกตั้งเข้าดำรง ตำแหน่งทางการเมือง สนับสนุนคัดค้านอย่างมีเหตุผล ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของ ส่วนราชการ

10 โครงการสร้างความ สมานฉันท์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข สามารถนำหลักการ สำคัญของการสร้างความสมานฉันท์ มาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็น รูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดการเผชิญหน้า และสร้างจิตสำนึก ร่วมของคนในชาติที่จะยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วัตถุประส งค์

11 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับ หมู่บ้าน โดยพัฒนาบทบาทและ ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความ สมานฉันท์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการขับเคลื่อน การสร้างความ สมานฉันท์ในสังคมไทย โดย นายไพศาล มีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน แสรออ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google