งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนด ลักษณะตัวอักษร ง 30214 การเขียนได นามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนด ลักษณะตัวอักษร ง 30214 การเขียนได นามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนด ลักษณะตัวอักษร ง 30214 การเขียนได นามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม

2 การกำหนดลักษณะ ตัวอักษร ปกติจะสามารถกำหนดลักษณะ ของตัวอักษรได้เฉพาะใน tag font เท่านั้นแต่ในสไตล์ชีทจะ สามารถกำหนดคุณสมบัติได้ใน ทุก tag ปกติจะสามารถกำหนดลักษณะ ของตัวอักษรได้เฉพาะใน tag font เท่านั้นแต่ในสไตล์ชีทจะ สามารถกำหนดคุณสมบัติได้ใน ทุก tag

3 Color: สี เป็นการกำหนดสีให้กับข้อความ เช่น เป็นการกำหนดสีให้กับข้อความ เช่น

4 Font-family: เป็นการกำหนดรูปแบบให้กับ ตัวอักษร เช่น เป็นการกำหนดรูปแบบให้กับ ตัวอักษร เช่น แบบอักษรสามารถดูได้จาก โปรแกรม MS Word แบบอักษรสามารถดูได้จาก โปรแกรม MS Word

5 Font-size: เป็นการกำหนดขนาดให้กับ ตัวอักษร เช่น เป็นการกำหนดขนาดให้กับ ตัวอักษร เช่น Font-size:50 Font-size:50 Font-size:40pt Font-size:40pt Font-size:3cm Font-size:3cm

6 Font-style: ค่าที่เป็นไปได้คือ ค่าที่เป็นไปได้คือ Normal ปกติ Normal ปกติ Oblique เอียง 45 องศา Oblique เอียง 45 องศา Italic เอียง Italic เอียง

7 Font-weight: เป็นการกำหนดความหนาของ ตัวอักษร เป็นการกำหนดความหนาของ ตัวอักษร ค่าที่เป็นไปได้คือ ค่าที่เป็นไปได้คือ Normal ปกติ Normal ปกติ Lighter บางมาก Lighter บางมาก bold หนา bold หนา bolder หนามาก bolder หนามาก

8 Letter-spacing: เป็นการกำหนดระยะห่างระหว่าง ตัวอักษร เป็นการกำหนดระยะห่างระหว่าง ตัวอักษร ให้ใส่เป็นตัวเลข ให้ใส่เป็นตัวเลข

9 Line-height: เป็นการกำหนดระยะห่างระหว่าง บรรทัด เป็นการกำหนดระยะห่างระหว่าง บรรทัด ให้ใส่เป็นตัวเลข ให้ใส่เป็นตัวเลข

10 Text-align: เป็นการจัดข้อความให้ชิดด้าน ใดด้านหนึ่ง เป็นการจัดข้อความให้ชิดด้าน ใดด้านหนึ่ง ค่าที่เป็นไปได้คือ ค่าที่เป็นไปได้คือ Left ชิดซ้าย Left ชิดซ้าย Right ชิดขวา Right ชิดขวา Center จัดกลาง Center จัดกลาง justify กระจายเต็มหน้า justify กระจายเต็มหน้า

11 Text-decoration: ใช้ตกแต่งข้อความ ใช้ตกแต่งข้อความ ค่าที่เป็นไปได้คือ ค่าที่เป็นไปได้คือ None ไม่ตกแต่ง None ไม่ตกแต่ง Underline ขีดเส้นใต้ข้อความ Underline ขีดเส้นใต้ข้อความ Overline มีเส้นเหนือ ข้อความ Overline มีเส้นเหนือ ข้อความ Line-through ขีดฆ่าตรง กลาง Line-through ขีดฆ่าตรง กลาง

12 Text-transform: ใช้แปลงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ใช้แปลงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ค่าที่เป็นไปได้คือ ค่าที่เป็นไปได้คือ None ไม่แปลง None ไม่แปลง Capitalize แปลงเป็นพิมพ์ ใหญ่เฉพาะตัวแรก Capitalize แปลงเป็นพิมพ์ ใหญ่เฉพาะตัวแรก Uppercase แปลงเป็นพิมพ์ ใหญ่ทั้งคำ Uppercase แปลงเป็นพิมพ์ ใหญ่ทั้งคำ Lowercase แปลงเป็นตัวพิมพ์ เล็กทั้งหมด Lowercase แปลงเป็นตัวพิมพ์ เล็กทั้งหมด

13 Word-spacing: ใช้กำหนดระยะห่างระหว่างคำ ใช้กำหนดระยะห่างระหว่างคำ เช่น Word-spacing:30 เช่น Word-spacing:30


ดาวน์โหลด ppt การกำหนด ลักษณะตัวอักษร ง 30214 การเขียนได นามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google