งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งเงื่อนไข ง 30212 การเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ ง 30212 การเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งเงื่อนไข ง 30212 การเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ ง 30212 การเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งเงื่อนไข ง 30212 การเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ ง 30212 การเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 คำสั่งเงื่อนไขใน ภาษาซี คำสั่ง if คำสั่ง if คำสั่ง if…else คำสั่ง if…else คำสั่ง if…else if…else คำสั่ง if…else if…else คำสั่ง switch คำสั่ง switch

3 คำสั่ง if เป็นคำสั่งที่ใช้ในกรณีที่มี ทางเลือกในการกระทำ ทางเลือกเดียว ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็ให้ทำ คำสั่งที่กำหนด แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้ ทำคำสั่งถัดไป

4 รูปแบบ if (condition) { statement 1; statement 2; … statement n; }

5 ผังการทำงานของ คำสั่ง if condit ion statement true false

6 ตัวอย่างที่ 7.1 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูล จำนวนเต็มจากผู้ใช้ แล้วทำการ เปรียบเทียบถ้าจำนวนที่รับ มากกว่าหรือเท่ากับ 0 ให้ทำ การแสดงข้อความว่า “positive number” ทาง จอภาพ

7 1:#include 4:main() 5:{ 6: int a; 7: printf(“Enter integer number : “); 8: scanf(“%d”,&a); getchar(); 9: if (a >= 0) { 10:printf(“POSITIVE NUMBER \n”); } getchar(); 11:}

8 Enter integer number : 12 POSITIVE NUMBER

9 คำสั่ง if…else เป็นคำสั่งที่ใช้ในกรณี ทดสอบเงื่อนไขแล้วมี ทางเลือก 2 ทางเลือก เป็น จริงทำอย่างหนึ่ง เป็นเท็จทำ อย่างหนึ่ง

10 รูปแบบคำสั่ง if- else if (condition) { statement 1; } else { statement 2; } โดยที่ condition หมายถึงเงื่อนไขที่ใช้ ตัดสิน statement 1 หมายถึงคำสั่งที่กำหนดให้ทำ เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง statement 2 หมายถึงคำสั่งที่กำหนดให้ทำ เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ

11 ผังการทำงานของ คำสั่ง if-else conditi on statemen t 2 truefalse statemen t 1

12 ตัวอย่างที่ 7.2 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจำนวน เต็มจากผู้ใช้ แล้วทำการเปรียบเทียบถ้า จำนวนที่รับมากกว่าหรือเท่ากับ 0 ให้ทำ การแสดงข้อความว่า “POSITIVE NUMBER” ทางจอภาพแต่ถ้าไม่จริงให้ แสดงข้อความ “NEGATIVE NUMBER”

13 1:#include 4:main() 5:{ 6:int a; 7: printf(“Enter integer number : “); 8:scanf(“%d”,&a); getchar(); 9:if (a >= 0) { 10:printf(“POSITIVE NUMBER \n”); } 11:else { 12:printf(“NEGATIVE NUMBER \n”); } getchar(); 13:}

14 คำสั่ง if…else if…else เป็นคำสั่งที่ใช้ในกรณีที่มีการ ทดสอบเงื่อนไข แล้วมี ทางเลือกให้ทำคำสั่งมากกว่า 2 ทาง โดยแต่ละทางเลือก มีเงื่อนไข ต่างกัน ลักษณะจะเป็นคำสั่ง else if ซ้อนกันหลายๆครั้ง โดยมีรูปแบบดังนี้

15 if (condition 1) { statement 1; } else if (condition 2) { statement 2; } … else if (condition n) { statement n; } else { statement n + 1; }

16 ตัวอย่างที่ 7.3 การใช้คำสั่ง if…else if…else จงเขียน โปรแกรม ตัดเกรด โดยรับข้อมูลเป็น จำนวนไม่เกิน 100 แล้วให้โปรแกรมคิด เกรดให้ตามเกณฑ์คือ คะแนน >= 80 เกรด 4 คะแนน >= 70 เกรด 3 คะแนน >= 60 เกรด 2 คะแนน >= 50 เกรด 1 อื่นๆเกรด 0

17 1:#include 4:main() 5:{ int score; 6:printf(“Enter score : “); 7:scanf(“%f”,&score); getchar(); 8:if (score >= 80) 9:printf(“4”); 10:else if (score >= 70) 11:printf(“3”); 12:else if (score >= 60) 13:printf(“2”); 14:else if (score >= 50) 15:printf(“1”); 16:else 17:printf(“0”); 18:getchar(); 19:}

18 คำสั่ง switch เป็นคำสั่งที่ใช้ทดสอบเงื่อนไขใน กรณีที่มีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง เช่นเดียวกับคำสั่ง if…else if…else มีรูปแบบดังนี้

19 switch (variable) { case constant 1 : statement 1; break; caseconstant 2 : statement 2; break; … default : statements; }

20 คำสั่ง switch โดยที่ variable หมายถึง ตัวแปรประเภท int หรือ char ที่สร้างขึ้น หรือนิพจน์ที่ให้ค่าออกมา เป็น int หรือ char constant หมายถึง ค่าคงที่ประเภท int หรือ char แต่ต้องเป็นข้อมูลประเภทเดียวกับ variable statement หมายถึงคำสั่งที่ต้องการให้ทำ จะ เป็นคำสั่งเดียวหรือหลายคำสั่งก็ได้ break เป็นคำสั่งที่บอกว่าจบชุดคำสั่งใน case นั้น default เป็นกรณีที่ค่าของ variable ไม่ตรงกับ constant ใดๆ เลย

21 1:#include 3:int main() 4:{ int day; 5:printf(“Enter day number : “); 6:scanf(“%d”,&day); getchar(); 7:switch (day) 8:{ 9:case 1 : 10:printf(“Sunday\n”); 11:break; 12:case 2 : 13:printf(“Monday\n”); 14:break; 15:case 3 : 16:printf(“Tuesday\n”); 17:break; 18:case 4 : 19:printf(“Wednesday\n”); 20:break; 21:case 5 : 22:printf(“Thursday\n”); 23:break; 24:case 6 : 25:printf(“Friday\n”); 26:break; 27:case 7 : 28:printf(“Saturday\n”); 29:break; 30:default : 31:printf(“Error\n”); 32:} 33:getchar(); return 0; 34:}


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งเงื่อนไข ง 30212 การเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ ง 30212 การเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google