งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบงบประมาณปี 2554 งบประมาณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก. ) ( ส. ป. ก. )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบงบประมาณปี 2554 งบประมาณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก. ) ( ส. ป. ก. )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบงบประมาณปี 2554 งบประมาณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก. ) ( ส. ป. ก. )

2 1 กรอบงบประมาณปี 2554 รายการคำขอ ผ่านพิจารณา สงป. ผ่านพิจารณา กรรมาธิการฯ แผนงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร รวม 2, , , ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 1) บริหารจัดการ(สนับสนุน-จัดที่ดิน)1, , , ) จัดที่ดิน *ที่ดินทำกิน *ที่ดินชุมชน *พัฒนาสิทธิ *ที่ดินเอกชน *ที่ดินพระราชทาน *ระบบสารสนเทศ ) แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ) ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม รวมผลผลิตที่ 1 1, , ,432.29

3 รายการคำขอ ผ่านพิจารณา สงป. ผ่านพิจารณา กรรมาธิการฯ ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน 1) พัฒนาเกษตรกร ) สร้างความร่วมมือไตรภาคี ) สานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาส ) นิคมการเกษตร ) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ) นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ) โครงการพระราชดำริ 11 โครงการ ) ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ) พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน รวมผลผลิตที่ โครงการที่ 3 : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน 1) ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม กรอบงบประมาณปี 2554

4 3 ร่างแผนการจัดสรรงบประมาณ 2554 รายการ งบประมาณ ทั้งสิ้น งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรร งบบริหาร เพิ่มเติม แผนงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร1, ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและ คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 1, ) บริหารจัดการ(สนับสนุน-จัดที่ดิน)1, ) จัดที่ดิน *ที่ดินทำกิน *ที่ดินชุมชน *พัฒนาสิทธิ *ระบบสารสนเทศ ) แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ) ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

5 ร่างแผนการจัดสรรงบประมาณ 2554 รายการ งบประมาณ ทั้งสิ้น งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรร งบบริหาร เพิ่มเติม ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน ) พัฒนาเกษตรกร ) สร้างความร่วมมือไตรภาคี ) สานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาส ) นิคมการเกษตร ) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ) นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ) โครงการพระราชดำริ 11 โครงการ ) ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ) พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน โครงการที่ 3 : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพ แวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน

6 5 สรุป การใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

7 6 สรุป

8 7 สรุป


ดาวน์โหลด ppt กรอบงบประมาณปี 2554 งบประมาณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก. ) ( ส. ป. ก. )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google