งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 เมษายน 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 เมษายน 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 เมษายน 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน ปี 2552 การดำเนินงาน (1 ต. ค.51 – 30 เม. ย. 52) แผนงานไตร มาส 1-3 ผลงานร้อยละ ปฏิรูปที่ดิน : Land Reform  ที่ดินทำกิน ตำบ ล 47 1634.04  รังวัดราย 1,95 01,473 1,27 686.62 ไร่ 25,4 4419,444 16,6 3785.56  สอบสวนสิทธิราย 1,473 1,27 686.62 ไร่ 19,444 16,6 3785.56  ผ่านการ ประชุม คปอ. ราย 90033136.77 ไร่ 13,408 3,67 227.38  ผ่านประชุม คปจ. ราย 90019521.66 ไร่ 13,408 2,12 615.85  มอบเอกสาร ส. ป. ก.4-01 คราย -- ไร่ -- การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

3 กิจกรรมหน่วยนับ แผนงา น ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส (1 ต. ค. 51 – 30 เม. ย. 52) แผนงานไตร มาส 1-2 ผลงานร้อยละ ปฏิรูปที่ดิน : Land Reform  ที่ดินชุมชน หมู่บ้าน 55480  รังวัดราย 285 223 78.2 4 ไร่ 236 168.9 2 71.5 7  สอบสวนสิทธิราย 223 78.2 4 ไร่ 168.9 2 71.5 7  ผ่านการประชุม คปอ. ราย -- ไร่ --  ผ่านการประชุม คปจ. ราย -- ไร่ --  มอบเอกสาร ส. ป. ก.4-01 ชราย -- ไร่ -- การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

4 การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช กิจกรรมหน่วยนับ แผนงา น ปี 2552 การดำเนินงาน (1 ต. ค. 51 – 31 มี. ค. 52) แผนงานไตร มาส 1-2 ผลงานร้อยละ ปฏิรูปที่ดิน : Land Reform  ปรับปรุงเอกสาร สิทธิ ฉบับ 4,2341,400 33.0 6 ส. ป. ก. 4-01 ค  ปลูกไม้ เศรษฐกิจไร่ 50 100

5 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน ปี 2552 การดำเนินงาน (1 ต. ค.51-30 เม. ย.52) แผนงานผลงานร้อยละ ปฏิรูปเกษตรกร : Farmer Reform  ศูนย์บริการเคลื่อนที่ ตำบ ล 13 100  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน  จัดตั้งศูนย์ฯใหม่แห่ง 13 100  พัฒนาศูนย์ฯเดิมแห่ง 11 100  ขยายผลองค์ความรู้ ( อบรมเกษตรกร ) ราย 1,46 0 1,474 100.9 6  นิคมเศรษฐกิจพอเพียงแห่ง 111100  นิคมการเกษตรแห่ง ---- การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

6 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส (1 ต. ค.51-30 เม. ย. 52) แผนงานผลงานร้อยละ ปฏิรูปเกษตรกร : Farmer Reform  สานฝันยุว เกษตรกร โรงเรี ยน 18 100  เกษตรกรรุ่น ใหม่ ราย 100 122 การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

7 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน ปี 2552 การดำเนินงาน (1 ต. ค. 51– 30 เม. ย.52) แผนงานไตร มาส 1-3 ผลงานร้อยละ ปฏิรูปการจัดการ : Management Reform  วิสาหกิจชุมชน ตำบล / แห่ง 13/ 13 1320 153.8 5 ราย 200 19597.50  บริการสินเชื่อ เงินกองทุน  กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน ล้าน บาท 10.0 0 7.00 2,83 0,00 0 40.43 กลุ่ม 13 861.54 ราย 200 7035.00 การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

8 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส (1 ต. ค. 51– 30 เม. ย.52) แผนงานผลงานร้อยละ  จัดเก็บหนี้สิน เงินกองทุนฯ  เงินกู้ ล้าน บาท 7,580,5 75.06 1,165,28 8.44 809,037. 68 69.43  ค่าเช่าซื้อ ล้าน บาท --  ค่าเช่า ล้าน บาท --  อื่นๆ ล้าน บาท -- สินเชื่อ เงินกองทุนปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

9 งบประมาณ ไตรมาส 1-2 (1 ต. ค. – 30 เม. ย. 52) งบประมาณ ไตรมาส 1-2 (1 ต. ค. – 30 เม. ย. 52) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช หน่วย : บาท งบประมา ณ ที่ได้รับ งบประ มาณ ใช้จ่าย ร้อย ละ ( %) ผูกพันรวมจ่าย จริงและ ผูกพัน ร้อย ละ ( %) งบประ มาณ คงเหลื อ 1. งบ ดำเนินงา น 8,908, 233 5,055, 563.4 4 56. 75 1,611,598 6,667,16 1.44 74. 84 2,241, 071.5 6 2. งบ ลงทุน 1,320, 500 610,8 00 46. 26 -610,800 46. 26 709,7 00 รวม 10,228,733 5,666, 363.4 4 55. 40 1,611,598 7,277,96 1.44 71. 15 2,950, 771.5 6


ดาวน์โหลด ppt แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 เมษายน 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google