งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 เมษายน 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 เมษายน 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 เมษายน 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน ปี 2552 การดำเนินงาน (1 ต. ค.51 – 30 เม. ย. 52) แผนงานไตร มาส 1-3 ผลงานร้อยละ ปฏิรูปที่ดิน : Land Reform  ที่ดินทำกิน ตำบ ล  รังวัดราย 1,95 01,473 1, ไร่ 25,4 4419,444 16,  สอบสวนสิทธิราย 1,473 1, ไร่ 19,444 16,  ผ่านการ ประชุม คปอ. ราย ไร่ 13,408 3,  ผ่านประชุม คปจ. ราย ไร่ 13,408 2,  มอบเอกสาร ส. ป. ก.4-01 คราย -- ไร่ -- การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

3 กิจกรรมหน่วยนับ แผนงา น ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส (1 ต. ค. 51 – 30 เม. ย. 52) แผนงานไตร มาส 1-2 ผลงานร้อยละ ปฏิรูปที่ดิน : Land Reform  ที่ดินชุมชน หมู่บ้าน  รังวัดราย ไร่  สอบสวนสิทธิราย ไร่  ผ่านการประชุม คปอ. ราย -- ไร่ --  ผ่านการประชุม คปจ. ราย -- ไร่ --  มอบเอกสาร ส. ป. ก.4-01 ชราย -- ไร่ -- การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

4 การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช กิจกรรมหน่วยนับ แผนงา น ปี 2552 การดำเนินงาน (1 ต. ค. 51 – 31 มี. ค. 52) แผนงานไตร มาส 1-2 ผลงานร้อยละ ปฏิรูปที่ดิน : Land Reform  ปรับปรุงเอกสาร สิทธิ ฉบับ 4,2341, ส. ป. ก ค  ปลูกไม้ เศรษฐกิจไร่

5 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน ปี 2552 การดำเนินงาน (1 ต. ค เม. ย.52) แผนงานผลงานร้อยละ ปฏิรูปเกษตรกร : Farmer Reform  ศูนย์บริการเคลื่อนที่ ตำบ ล  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน  จัดตั้งศูนย์ฯใหม่แห่ง  พัฒนาศูนย์ฯเดิมแห่ง  ขยายผลองค์ความรู้ ( อบรมเกษตรกร ) ราย 1,46 0 1,  นิคมเศรษฐกิจพอเพียงแห่ง  นิคมการเกษตรแห่ง ---- การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

6 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส (1 ต. ค เม. ย. 52) แผนงานผลงานร้อยละ ปฏิรูปเกษตรกร : Farmer Reform  สานฝันยุว เกษตรกร โรงเรี ยน  เกษตรกรรุ่น ใหม่ ราย การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

7 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน ปี 2552 การดำเนินงาน (1 ต. ค. 51– 30 เม. ย.52) แผนงานไตร มาส 1-3 ผลงานร้อยละ ปฏิรูปการจัดการ : Management Reform  วิสาหกิจชุมชน ตำบล / แห่ง 13/ ราย  บริการสินเชื่อ เงินกองทุน  กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน ล้าน บาท ,83 0, กลุ่ม ราย การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

8 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส (1 ต. ค. 51– 30 เม. ย.52) แผนงานผลงานร้อยละ  จัดเก็บหนี้สิน เงินกองทุนฯ  เงินกู้ ล้าน บาท 7,580, ,165, ,  ค่าเช่าซื้อ ล้าน บาท --  ค่าเช่า ล้าน บาท --  อื่นๆ ล้าน บาท -- สินเชื่อ เงินกองทุนปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

9 งบประมาณ ไตรมาส 1-2 (1 ต. ค. – 30 เม. ย. 52) งบประมาณ ไตรมาส 1-2 (1 ต. ค. – 30 เม. ย. 52) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช หน่วย : บาท งบประมา ณ ที่ได้รับ งบประ มาณ ใช้จ่าย ร้อย ละ ( %) ผูกพันรวมจ่าย จริงและ ผูกพัน ร้อย ละ ( %) งบประ มาณ คงเหลื อ 1. งบ ดำเนินงา น 8,908, 233 5,055, ,611,598 6,667, ,241, งบ ลงทุน 1,320, , , ,7 00 รวม 10,228,733 5,666, ,611,598 7,277, ,950,


ดาวน์โหลด ppt แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 เมษายน 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google