งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการไฟล์ข้อมูล Data File Management Chapter 7 1 Charter 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการไฟล์ข้อมูล Data File Management Chapter 7 1 Charter 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการไฟล์ข้อมูล Data File Management Chapter 7 1 Charter 7

2 คือ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลใน ระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีระบบ ข้อมูลนี้ ได้แก่ ข้อมูลนำเข้า, ผลลัพธ์จากการ ประมวลผล รวมถึงวิธีการจัดการกับข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลที่ได้ในระบบ คอมพิวเตอร์ 2 Charter 7 การจัดการไฟล์ข้อมูล

3 วัตถุประสงค์ของการจัดการ ไฟล์ข้อมูล 1. เพื่อหาวิธีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลใน หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง 2. เพื่อหาวิธีในการดึงข้อมูลจากไฟล์เพื่อ นำมาประมวลผล 3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้าง ไฟล์และบำรุงรักษาไฟล์ 3 Charter 7 การจัดการไฟล์ข้อมูล

4 องค์ประกอบของข้อมูล 1. ตัวอักขระ (Character) 2. ฟิลด์ (Field) 3. เรคอร์ด (Record) 4. ไฟล์ข้อมูล (Data File) - ไฟล์หลัก (Master File) - ไฟล์รายการเปลี่ยนแปลง (Transaction File) - ไฟล์รายงาน (Report File) - ไฟล์รียงลำดับข้อมูล (Sort File) 5. ดาต้าเบส (Database) 4 Charter 7 การจัดการไฟล์ข้อมูล

5 การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล แบ่งได้ 3 วิธีการ 1. แบบลำดับ (Sequential File Organization) 2. แบบโดยตรง (Direct File Organization) 3. แบบลำดับเชิงดัชนี (Indexed Sequential File Organization) 5 Charter 7 การจัดการไฟล์ข้อมูล

6 แบบลำดับ (Sequential File Organization) เป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบเรียงลำดับ ต่อเนื่องกันไปตามคิว วิธีนี้เหมาะกับการ ประมวลผลแบบกลุ่ม ที่ต้องการประมวลผล ข้อมูลทั้งหมด วิธีการนี้ช้าที่สุด 6 Charter 7 การจัดการไฟล์ข้อมูล

7 แบบโดยตรง (Direct File Organization) บางครั้งเรียกว่า การจัดการไฟล์แบบ สุ่ม (Random Access File Organization) การเข้าถึงข้อมูลไม่ จำเป็นต้องเรียงลำดับ การเข้าถึงข้อมูล เร็วกว่าแบบลำดับมาก เหมาะกับงานที่ ต้องการความเร็วในการทำงานสูง การหาตำแหน่งข้อมูล ใช้ เทคนิค แบบแฮชชิ่ง (Hashing Technique) หรือ เทคนิคแบบสุ่ม (Randomizing Technicque) 7 Charter 7 การจัดการไฟล์ข้อมูล

8 การแฮชชิ่ง (Hashing) เป็นการรหัสของข้อมูลให้เป็นตำแหน่งที่ อยู่ในดิสก์ โดยใช้สูตรเป็นตัวแปลง ประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับสูตรที่เลือกใช้ ส่วนมากจะใช้วิธีการหารด้วยตัวเลข Prime ( จำนวนเฉพาะที่หารด้วยตัวเองและ 1 ลงตัว เท่านั้น ) จากนั้นนำเศษจากการหารไปใช้เป็น ตำแหน่งที่อยู่จริง ข้อเสียคือ อาจจะเกิดการชนกัน (Collision) ของตำแหน่งจากการทำแฮชชิ่ง แก้ โดยการหาตำแหน่งว่างถัดไปเก็บข้อมูล และ ข้อมูลจะกระจาย 8 Charter 7 การจัดการไฟล์ข้อมูล

9 แบบไฟล์ลำดับเชิงดัชนี (Index Sequential File Organization) เป็นการรวม 2 วิธีการแรกเข้าด้วยกัน โดยเก็บข้อมูลออกเป็น 2 สว่น ส่วนแรกจะ เก็บไฟล์ดัชนีไว้ซึ่งคีย์สูงสุดและหมายเลข แทร็กเอาไว้ ส่วนที่ 2 จะเก็บไฟล์ข้อมูล วิธีการนี้มีความเร็วกว่าแบบลำดับ แต่ช้ากว่าแบบดัชนี 9 Charter 7 การจัดการไฟล์ข้อมูล

10 การประมวลผลข้อมูลในทางธุรกิจ แบ่งได้ 2 แบบ 1. การประมวผลแบบแบตซ์ (Batch Processing) 2. การประมวลผลแบบเรียลไทม์ (Real Time Processing)10 Charter 7 การจัดการไฟล์ข้อมูล

11 การประมวลผลแบบแบตซ์ (Batch Processing) เป็นการเก็บรวบรวมรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction) ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และนำมา ประมวลผลในภายหลัง การประมวลผลแบบบนี้ เหมาะกับงานที่ ต้องการประมวลผลเป็นกลุ่ม ลดค่าใช้จ่ายใน การประมวลผล11 Charter 7 การจัดการไฟล์ข้อมูล

12 การประมวลผลแบบเรียลไทม์ (Real Time Processing) เป็นการประมวลผลทันทีที่เกิดรายการ เปลี่ยนแปลงขึ้น และรายงานผลให้ผู้ใช้ทราบ ทันที หรืออาจเรียกว่า ออนไลน์ (On-Line) การทำงานจะใช้ระบบแบ่งเวลา (Time Sharing) เนื่องจากสามารถใช้งานได้พร้อมกัน หลาย ๆ คน12 Charter 7 การจัดการไฟล์ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การจัดการไฟล์ข้อมูล Data File Management Chapter 7 1 Charter 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google