งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับปริมาณสารสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับปริมาณสารสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับปริมาณสารสัมพันธ์
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี หมายถึง ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใน 1 หน่วยเวลา หรือปริมาณของสารตั้งต้นที่ลดลงใน 1 หน่วยเวลา อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี = ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น = ปริมาณของสารตั้งต้นที่ลดลง เวลา เวลา

2 วิธีวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความเหมาะสม เช่น ถ้าในระบบมีแก๊ส วัดจากปริมาตรหรือความดันที่เปลี่ยนไป ถ้าในระบบมีสารละลาย วัดจากความเข้มข้นที่เปลี่ยนไป ถ้าในระบบมีของแข็ง วัดจากปริมาณหรือตะกอนที่เปลี่ยนไป ถ้าในระบบมีสี วัดจากสีที่เปลี่ยนไป ถ้าในระบบมีกรดหรือเบส วัดจาก pH ที่เปลี่ยนไป ฯลฯ

3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของสารในเทอมคณิตศาสตร์
ปฏิกิริยา aA + bB cC + dD เขียนสมการแสดงอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้ดังนี้ R = – = – = + = + หรือ R = RA = RB = RC = RD หรือ อัตราการเกิดปฏิกิริยา = (อัตราการลดลงของ A) = (อัตราการลดลงของ B) = (อัตราการเพิ่มขึ้นของ C) = (อัตราการเพิ่มขึ้นของ D)

4 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในเทอมของกราฟ
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราการเกิดปฏิกิริยากับเวลา กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น ของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์กับเวลา

5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยากับเวลา
เช่น ปฏิกิริยา A  B

6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์กับเวลา
เช่น ปฏิกิริยา A  B


ดาวน์โหลด ppt อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับปริมาณสารสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google