งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับ ปริมาณสารสัมพันธ์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี หมายถึง ปริมาณของ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใน 1 หน่วยเวลา หรือปริมาณของสารตั้งต้นที่ลดลงใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับ ปริมาณสารสัมพันธ์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี หมายถึง ปริมาณของ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใน 1 หน่วยเวลา หรือปริมาณของสารตั้งต้นที่ลดลงใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับ ปริมาณสารสัมพันธ์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี หมายถึง ปริมาณของ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใน 1 หน่วยเวลา หรือปริมาณของสารตั้งต้นที่ลดลงใน 1 หน่วยเวลา อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี = ปริมาณ ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น = ปริมาณของสารตั้งต้นที่ ลดลง เวล า

2 วิธีวัดอัตราการ เกิดปฏิกิริยาเคมี ขึ้นอยู่กับความสะดวกและ ความเหมาะสม เช่น ถ้าในระบบมีแก๊ส วัดจากปริมาตร หรือความดันที่เปลี่ยนไป ถ้าในระบบมีสารละลาย วัดจาก ความเข้มข้นที่เปลี่ยนไป ถ้าในระบบมีของแข็ง วัดจากปริมาณ หรือตะกอนที่เปลี่ยนไป ถ้าในระบบมีสี วัดจาก สีที่เปลี่ยนไป ถ้าในระบบมีกรดหรือเบส วัด จาก pH ที่เปลี่ยนไป ฯลฯ

3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับอัตราการ เปลี่ยนแปลงของสารในเทอมคณิตศาสตร์ ปฏิกิริยา aA + bB cC + dD R = – = – = + เขียนสมการแสดงอัตราการ เกิดปฏิกิริยาได้ดังนี้ หรือ R = R A = R B = R C = R D หรือ อัตราการเกิดปฏิกิริยา = ( อัตรา การลดลงของ A) = ( อัตรา การลดลงของ B) = ( อัตรา การเพิ่มขึ้นของ C) = ( อัตรา การเพิ่มขึ้นของ D)

4 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ในเทอมของกราฟ กราฟแสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราการ เกิดปฏิกิริยากับเวลา กราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความเข้มข้น ของสารตั้งต้นหรือ ผลิตภัณฑ์กับเวลา

5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา การเกิดปฏิกิริยากับเวลา เช่น ปฏิกิริยา A  B

6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ สารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์กับเวลา


ดาวน์โหลด ppt อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับ ปริมาณสารสัมพันธ์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี หมายถึง ปริมาณของ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใน 1 หน่วยเวลา หรือปริมาณของสารตั้งต้นที่ลดลงใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google