งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัส 2000-1301 โดย... ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิทยาลัยการอาชีพวัง ไกลกังวล เรื่อง... การบริหารจิตและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัส 2000-1301 โดย... ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิทยาลัยการอาชีพวัง ไกลกังวล เรื่อง... การบริหารจิตและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัส 2000-1301 โดย... ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิทยาลัยการอาชีพวัง ไกลกังวล เรื่อง... การบริหารจิตและ การเจริญปัญญาตอนที่ 2 สำนักงาน คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา

2 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น โทร. 0 3252 0500 ต่อ 204 e-mail : chanklin08@hotmail.com

3 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น สาระการเรียนรู้ 1. หลักการและวิธี สร้างสมาธิ 2. การไหว้พระสวด มนต์ 3. ประโยชน์ของสมาธิ ๔ ประเภท

4 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง 1. อธิบายหลักการ และวิธีการสร้าง สมาธิได้ 2. ปฏิบัติวิธีการสวด มนต์ได้ 3. บอกประโยชน์ของ สมาธิได้

5 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 1. การใช้ สติสัมปชัญญะ วิธีสร้างสมาธิ โดยสะดวก ๔ วิธี พิจารณ ากาย พิจารณา เวทนา พิจารณ าจิต พิจารณา ธรรม

6 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 2. แผ่ควารู้สึกที่ดียัง มนุษย์และสัตว์ พรหม วิหาร ๔ เมต ตา กรุ ณา มุทิต า อุเบก ขา

7 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 3. โดยเพ่งจ้องวัตถุ ภูต กสิณ วรรณ กสิณ อื่น ๆ แสงสว่าง อากาศ ( ที่ว่าง )

8 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น การไหว้พระ สวดมนต์ การสวดมนต์ เป็น วิธีที่ทำให้จิต แจ่มใส เบิกบานได้ รวดเร็วยิ่งขึ้น

9 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น ธูป ๓ ดอก เทียน ๒ เล่ม ดอกไม้ ๑ ชุด เครื่อง สักการะ

10 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น คำบูชาพระ รัตนตรัย อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชยามิ อะระหัง สัมมาสัมพุท โธ ภควา ฯลฯ

11 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น คำกล่าวนอบ น้อม พระพุทธเจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัม พุทธัสสะ ( กล่าว ๓ หน )

12 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น บทแผ่เมตตาแก่ ตนเอง อะหัง สุขิโต โหมิ อะเวโร โหมิ อัพยาปัชโฌ โหมิ อะนีโฆ โหมิ สุขี อัตตานัง ปะริ หะรามิ

13 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น บทแผ่เมตตาแก่ สรรพสัตว์ สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ อัพยาปัชโฌ โหนตุ อะนี ฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปริ หะรันตุ

14 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น บทอุทิศส่วน กุศล อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

15 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น การเจริญปัญญาตาม หลักอานาปานัสสติ อานาปานัสสติ คือ การ ระลึกอยู่ในลมหายใจ เข้า - ออก เป็นการเจริญ สมาธิที่สะดวก ปฏิบัติได้ ทุกเวลาและสถานที่ และเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้า ทรงสรรเสริญ

16 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิธีการเจริญสมาธิแบบอา นาปานัสสติ ๑. ขั้นเตรียม ควรหา สถานที่เงียบสงบ นั่งใน อิริยาบถที่ผ่อนคลาย สามารถปฏิบัติได้นาน ๆ ท่านั่งที่นิยมคือ นั่งขัดสมาธิ หรือพระ เรียกว่า นั่งคู้บัลลังก์

17 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น ๒. ขั้นปฏิบัติ คือ การลง มือกำหนด ลมหายใจ ๒. ๑การนับ เริ่มแรกนับช้า ๆ เป็นคู่ ๆ อย่าต่ำกว่า ๕ และอย่าให้เกิน ๑๐ ๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕๖,๖๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕๖,๖ ๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕๖,๖ ๗,๗๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕๖,๖ ๗,๗ ๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕๖,๖ ๗,๗ ๘,๘๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕๖,๖ ๗,๗ ๘,๘ ๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖๗,๗ ๘,๘ ๙,๙๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖๗,๗ ๘,๘ ๙,๙ ๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖๗,๗ ๘,๘ ๙,๙๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖๗,๗ ๘,๘ ๙,๙ ๑๐, ๑๐

18 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น ช่วงสองให้นับเร็ว เมื่อลม หายใจเข้าออกปรากฏ ชัดเจนดีแล้ว ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

19 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น ๒. ๒ การติดตาม เมื่อสติ อยู่กับลมหายใจเข้าออก แล้วให้หยุดนับแล้วใช้สติ ติดตามลมหายใจไม่ให้ ขาดระยะโดยใช้สติ ติดตามอยู่ตรงจุดที่ลม กระทบ จนในที่สุดจะเกิด สมาธิ

20 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น ประโยชน์ของ สมาธิ 1. ทางศาสนา 1.1 ระดับต้น ระงับ กิเลศ 1.2 ระดับสูง เกิด ปัญญาดับกิเลส

21 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 2. ทางอภิญญา 2.1 อิทธิวิธี แสดง อิทธิฤทธิ์ 2.2 ทิพยโสต หู ทิพย์ 2.3 เจโตปริยญาณ ทายใจคนได้ 2.4 ทิพยจักษุ ตา ทิพย์ 2.5 ปุพเพนิวา สานุสสติญาณ

22 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 3. ทางการพัฒนา บุคลิกภาพ 3.1 เข้มแข็ง หนัก แน่น 3.2 เยือกเย็น มั่นคง 3.3 สดชื่น ผ่องใส 3.4 เข้าใจตนเอง และผู้อื่น 3.5 พร้อมเผชิญ ปัญหาแก้ปัญญหา

23 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 4. ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน 4.1 มี สติสัมปชัญญะ 4.2 มีความเพียร 4.3 คลายกังวล หวาดกลัว 4.4 ทำงานมี ประสิทธิภาพ 4.5 รักษาบางโรค ได้

24 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น สวัสดี

25 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น

26

27

28

29

30

31

32

33

34


ดาวน์โหลด ppt ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัส 2000-1301 โดย... ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิทยาลัยการอาชีพวัง ไกลกังวล เรื่อง... การบริหารจิตและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google