งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับสถาน ประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับสถาน ประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับสถาน ประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226

2 กอบกาญจน์ สุทธิสม หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

3 กอบกาญจน์ สุทธิสมครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิค ประจวบคีรีขันธ์

4 กอบกาญจน์ สุทธิสม UNIT 4 TOOLS AND EQUIPMENT เครื่องมือและอุปกรณ์ ตอนที่ 4.2 Machine Tools เครื่องมือกล

5 กอบกาญจน์ สุทธิสม จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioural Objectives) 1. สนทนาโดยใช้สำนวนต่อไปนี้ ได้ ถูกต้อง Can you operate …? What’s wrong with it? It.s out of order. 2. อ่านและแปลความหมายเรื่อง Machine Tools ได้ถูกต้อง 3. เขียนประโยคและบอก ความหมายโดยใช้สำนวน... is operated by … ได้ถูกต้อง

6 กอบกาญจน์ สุทธิสม ตอนที่ 4.2 Machine Tools เครื่องมือกล 4.2.1 Dialogue : Can you operate this lathe? 4.2.2 Machine Tools 4.2.3 Language Focus … is operated by …. … is operated by ….

7 กอบกาญจน์ สุทธิสม 4.2.1 Dialogue : Can you operate this lathe? บทสนทนา : คุณสามารถใช้ เครื่องกลึงเครื่องนี้ได้ไหม Practice this dialogue. ฝึกบทสนทนา A : Can you operate this lathe? A : Can you operate this lathe? B : No, I can’t B : No, I can’t A : What’ s wrong with it? A : What’ s wrong with it? B : It is out of order. B : It is out of order.

8 กอบกาญจน์ สุทธิสม Notes 1. Can you operate this lathe? คุณสามารถใช้เครื่องกลึง นี้ได้ไหม คุณสามารถใช้เครื่องกลึง นี้ได้ไหม operate (vti.) ใช้ ( เครื่องจักร ) เดิน ( เครื่องจักร ) operate (vti.) ใช้ ( เครื่องจักร ) เดิน ( เครื่องจักร )

9 กอบกาญจน์ สุทธิสม 2. What’s wrong with it? มีอะไรผิดปกติหรือ There’s nothing wrong with it. There’s nothing wrong with it. มันไม่มีอะไรผิดปกติ มันไม่มีอะไรผิดปกติ What’s = What is What’s = What is wrong (adj.) ผิด ผิดพลาด ไม่ถูกต้อง wrong (adj.) ผิด ผิดพลาด ไม่ถูกต้อง 3. It is out of order. มัน ( เครื่องกลึง ) เสีย out of order ( เครื่อง ) เสีย, ใช้ไม่ได้, ไม่ทำงาน out of order ( เครื่อง ) เสีย, ใช้ไม่ได้, ไม่ทำงาน

10 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 4.2.1 A. Complete this dialogue. เขียนบทสนทนานี้ให้ สมบูรณ์ เขียนบทสนทนานี้ให้ สมบูรณ์ B. Complete this dialogue. เขียนบทสนทนานี้ให้ สมบูรณ์ เขียนบทสนทนานี้ให้ สมบูรณ์ C. Make a dialogue by using the pattern above. สร้างบทสนทนา โดยใช้ รูปแบบข้างต้น สร้างบทสนทนา โดยใช้ รูปแบบข้างต้น

11 กอบกาญจน์ สุทธิสม 4.2.2 Machine Tools Machine tools are operated by electricity and are used to cut or shape metals, wood, plastic, etc. They are lathes, planers, shapers, milling machines, boring machines, drill presses, power drills, power saws, grinding machines, arc welding machine and so on.

12 กอบกาญจน์ สุทธิสม Machine tools are necessary for modern industries, factories and manufacturers. Here are some machine tools you might see in workplaces.

13 กอบกาญจน์ สุทธิสม 1. A power saw A power saw is operated by electricity. Power saw

14 กอบกาญจน์ สุทธิสม A power hack saw is used to cut metals.

15 กอบกาญจน์ สุทธิสม A band saw is used to cut wood. Vertical band saw

16 กอบกาญจน์ สุทธิสม Controls for the band saw

17 กอบกาญจน์ สุทธิสม 2. A power drill A power drill is operated by electricity for drilling holes in wood or metals. They include drilling machines and portable electric drills.

18 กอบกาญจน์ สุทธิสม. 3. A lathe A lathe is operated by electricity. It is used for removing or forming materials in order to produce smooth and dimensionall y accurate surfaces A lathe is operated by electricity. It is used for removing or forming materials in order to produce smooth and dimensionall y accurate surfaces

19 กอบกาญจน์ สุทธิสม ลักษณะและโครงสร้างของ เครื่องกลึง

20 กอบกาญจน์ สุทธิสม เครื่องกลึงตั้ง

21 4. A grinding machine. A grinding machine is operated by electricity. It is used to grind materials or workpieces to get smooth surfaces.

22 กอบกาญจน์ สุทธิสม 5. An arc welding machine An arc welding machine is operated by electricity. It is used to weld metals together. It is suitable and convenient for work outdoors.

23 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 4.2.2 A. Write the correct machine tool for each item. เขียนชื่อเครื่องมือกลที่ ถูกต้อง สำหรับแต่ละข้อ เขียนชื่อเครื่องมือกลที่ ถูกต้อง สำหรับแต่ละข้อ B. Find 5 machine tools in the workplace and describe them as the example. หาเครื่องมือกลในสถาน ประกอบการ 5 อย่างและ เขียนบรรยายเหมือนตัวอย่าง หาเครื่องมือกลในสถาน ประกอบการ 5 อย่างและ เขียนบรรยายเหมือนตัวอย่าง

24 กอบกาญจน์ สุทธิสม Wait a minute, please. คอยสักครู่นะคะ

25 กอบกาญจน์ สุทธิสม 4.2.3 Language Focus be operated by + คำนาม = ทำงานด้วย ( โดย ) Examples : A lathe is operated by electricity. เครื่องกลึง (1 เครื่อง ) ทำงานด้วยไฟฟ้า เครื่องกลึง (1 เครื่อง ) ทำงานด้วยไฟฟ้า Lathes are operated by electricity. เครื่องกลึง ( หลายเครื่อง ) ทำงานด้วยไฟฟ้า เครื่องกลึง ( หลายเครื่อง ) ทำงานด้วยไฟฟ้า

26 กอบกาญจน์ สุทธิสม A water pump is operated by electricity. เครื่องสูบน้ำ (1 เครื่อง ) ทำงานด้วยไฟฟ้า Water pumps are operated by electricity. เครื่องสูบน้ำ ( หลายเครื่อง ) ทำงานด้วยไฟฟ้า

27 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 4.2.3 A. Make 5 sentences by using “be operated by ….” “be operated by ….” สร้างประโยค 5 ประโยค โดยใช้ สำนวน “ be operated by … ” “ be operated by … ”

28 กอบกาญจน์ สุทธิสม NEXT TIME UNIT 4 TOOLS AND EQUIPMENT เครื่องมือและอุปกรณ์ ตอนที่ 4.3 Office Equipment อุปกรณ์ สำนักงาน

29 กอบกาญจน์ สุทธิสมวัยใสใจสะอาด One helps them. ช่วยเหลือเกื้อกูล กัน ช่วยเหลือเกื้อกูล กัน จาก..... ธรรมนูญชีวิต จาก..... ธรรมนูญชีวิต

30 กอบกาญจน์ สุทธิสม THANKS FOR WATCHING THANKS FOR WATCHING ขอบคุณที่ติดตามชม ขอบคุณที่ติดตามชม SEE YOU NEXT TIME SEE YOU NEXT TIME พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับสถาน ประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google