งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับสถาน ประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับสถาน ประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับสถาน ประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226

2 กอบกาญจน์ สุทธิสม หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม

3 กอบกาญจน์ สุทธิสม ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิค ประจวบคีรีขันธ์

4 กอบกาญจน์ สุทธิสม UNIT 4 TOOLS AND EQUIPMENT เครื่องมือและอุปกรณ์

5 กอบกาญจน์ สุทธิสม ตอนที่ 4.1 Hand Tools เครื่องมือ ตอนที่ 4.2 Machine Tools เครื่องมือกล ตอนที่ 4.3 Office Equipment อุปกรณ์ สำนักงาน

6 กอบกาญจน์ สุทธิสม สาระสำคัญ 1. การสนทนาโดยใช้สำนวน ต่อไปนี้ 1. การสนทนาโดยใช้สำนวน ต่อไปนี้ Have you got … ? May I borrow … ? Can you operate … ? What’s wrong with it? It’ s out of order. I am sorry. I don’t know.

7 กอบกาญจน์ สุทธิสม 2. ความรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือ เครื่องมือกล และ อุปกรณ์สำนักงาน 2. ความรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือ เครื่องมือกล และ อุปกรณ์สำนักงาน 3. การสร้างประโยค โดย ใช้โครงสร้างต่อไปนี้ 3. การสร้างประโยค โดย ใช้โครงสร้างต่อไปนี้ There is / are … … be operated by … Relative Pronouns

8 กอบกาญจน์ สุทธิสม จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioural Objectives) 1. สนทนาโดยสำนวน ต่อไปนี้ได้ถูกต้อง และ นำไปใช้ในสถานการณ์จริง ได้ 1. สนทนาโดยสำนวน ต่อไปนี้ได้ถูกต้อง และ นำไปใช้ในสถานการณ์จริง ได้ Have you got …? Have you got …? May I borrow …?

9 กอบกาญจน์ สุทธิสม 2. อ่านและแปล ความหมาย เรื่อง Hand tools ได้ถูกต้องและ นำไปใช้ในสถานการณ์จริง ได้ 2. อ่านและแปล ความหมาย เรื่อง Hand tools ได้ถูกต้องและ นำไปใช้ในสถานการณ์จริง ได้ 3. เขียนประโยคและบอก ความหมายโดยใช้โครงสร้าง ต่อไปนี้ ได้ถูกต้อง 3. เขียนประโยคและบอก ความหมายโดยใช้โครงสร้าง ต่อไปนี้ ได้ถูกต้อง There is …. There is …. There are … There are …

10 กอบกาญจน์ สุทธิสม ตอนที่ 4.1 Hand Tools เครื่องมือ 4.1.1 Dialogue : Have you got a hammer? 4.1.1 Dialogue : Have you got a hammer? 4.1.2 Hand tools 4.1.2 Hand tools 4.1.3 Language Focus 4.1.3 Language Focus There is … There is … There are … There are …

11 กอบกาญจน์ สุทธิสม 4.1.1 Dialogue : Have you got a hammer? บทสนทนา : คุณมี ค้อนไหม บทสนทนา : คุณมี ค้อนไหม Practice this dialogue ฝึกบทสนทนา A : Have you got a hammer? B : Yes, I have. A : May I borrow it, please? B : Sure.

12 กอบกาญจน์ สุทธิสม Notes : ข้อสังเกต 1. Have you got a hammer? คุณมีค้อนไหม Have you got + คำนาม … ? เป็นคำถามที่มี ความหมายว่า เป็นคำถามที่มี ความหมายว่า “ คุณมี … ไหม ? “ คุณมี … ไหม ? ตอบด้วย Yes / No ตอบด้วย Yes / No

13 กอบกาญจน์ สุทธิสม 2. May I borrow it, please? ฉันขอยืมค้อนได้ไหม May I borrow …, please? May I borrow …, please? เป็นสำนวนที่มีความหมาย ว่า “ ฉันขอยืม... ได้ไหม ” เป็นสำนวนที่มีความหมาย ว่า “ ฉันขอยืม... ได้ไหม ” please ทำให้ความหมาย ของประโยคสุภาพขึ้น ตอบรับด้วย Sure ตอบรับด้วย Sure หรือ Yes, of course. หรือ Yes, of course. หรือ Certainly. ได้, ได้, แน่นอ น แน่นอ น

14 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 4.1.1 A. Complete this dialogue. A. Complete this dialogue. เขียนบทสนทนานี้ให้ สมบูรณ์ B. Complete this dialogue. B. Complete this dialogue. เขียนบทสนทนานี้ให้ สมบูรณ์ C. Make a dialogue as the above. C. Make a dialogue as the above. สร้างบทสนทนา โดยใช้ สำนวนข้างต้น

15 กอบกาญจน์ สุทธิสม 4.1.2 Hand Tools Tools and equipment in a workplace are hand tools, machine tools and office equipment. Hand tools are used by hand. We use hand tools for general work. Here are basic hand tools you should know and use them rightly.

16 กอบกาญจน์ สุทธิสม 1. A hammer A hammer is a hand tool used for hammering or striking things. When using a hammer, hold a hammer handle tightly near the end to get full leverage. A hammer is a hand tool used for hammering or striking things. When using a hammer, hold a hammer handle tightly near the end to get full leverage.

17 กอบกาญจน์ สุทธิสม √×

18 There are many kinds of hammer. Here are some. ค้อนหัวกลม A ball- peen hammer is used for general work and shaping metal.

19 กอบกาญจน์ สุทธิสม ค้อนหัวขวาง A cross – peen hammer is also used for general work, too

20 กอบกาญจน์ สุทธิสม ค้อนหัวตรง A straight - peen hammer is used for general work, too.

21 กอบกาญจน์ สุทธิสม ค้อนหงอน / ค้อนช่างไม้ A nail hammer is common and suitable for striking and pulling nails.

22 กอบกาญจน์ สุทธิสม ค้อนไม้ A mallet or a soft – faced hammer is used for hammering some soft materials or finished surfaces of workpieces.

23 กอบกาญจน์ สุทธิสม ค้อนหัวอ่อน / ค้อน สำหรับตี โลหะอ่อน A soft hammer is used where the hard surface of a steel hammer might damage the surface or the edge of a workpiece.

24 กอบกาญจน์ สุทธิสม Safety rules for using a hammer. กฎความปลอดภัยสำหรับ การใช้ค้อน 1. Always hold a hammer handle tightly near the end to get full leverage when swinging the hammer. 1. Always hold a hammer handle tightly near the end to get full leverage when swinging the hammer.

25 กอบกาญจน์ สุทธิสม 2. Select the proper hammer for the work. 2. Select the proper hammer for the work. 3. Always strike squarely. 3. Always strike squarely. 4. Avoid glancing blows. 4. Avoid glancing blows. 5. Never use a hammer with a damaged face. 5. Never use a hammer with a damaged face.

26 กอบกาญจน์ สุทธิสม 6. Never use a hammer with a loose or damaged handle. 6. Never use a hammer with a loose or damaged handle. 7. Don’t strike with the side of a hammer. 7. Don’t strike with the side of a hammer. 8. Don’t strike one hammer with another. 8. Don’t strike one hammer with another. 9. Always wear safety glasses when hammering. 9. Always wear safety glasses when hammering. 10. Pay attention when hammering. 10. Pay attention when hammering.

27 กอบกาญจน์ สุทธิสม 2. Pliers Pliers are a hand tool used to grip or hold small things, cut or strip electrical wires. There are many kinds of pliers. Here are some : Pliers are a hand tool used to grip or hold small things, cut or strip electrical wires. There are many kinds of pliers. Here are some :

28 กอบกาญจน์ สุทธิสม คีมตัด สายไฟ Diagonals or diagonal pliers are used to cut or strip electrical wires.

29 กอบกาญจน์ สุทธิสม คีมล็อค Locking pliers or vise – grip pliers are used in general work for locking things. The jaws can be adjusted and are movable.

30 กอบกาญจน์ สุทธิสม คีม ปากนกแก้ว Pincers are used to fasten or cut wires in constructio n work.

31 กอบกาญจน์ สุทธิสม คีมเลื่อน / คีม ปากขยาย Combinat ion pliers are used for general work.

32 กอบกาญจน์ สุทธิสม คีมปาก จิ้งจก Long – nose pliers are used to grip small things in narrow spaces.

33 กอบกาญจน์ สุทธิสม 3. A wrench A wrench is a hand tool used for turning or twisting nuts or bolts.

34 กอบกาญจน์ สุทธิสม ประแจเลื่อน An adjustable wrench has a movable jaw for adjusting to many sizes of nuts and bolts. There are many kinds of wrenches. Here are some.

35 กอบกาญจน์ สุทธิสม ประแจผสม A combinatio n wrench is used for general work. It comes in a set of many sizes.

36 กอบกาญจน์ สุทธิสม ประแจจับท่อ / ประแจขันท่อ A pipe wrench is used for gripping and turning pipes.

37 กอบกาญจน์ สุทธิสม ประแจปาก ตายเดี่ยว A single – ended wrench is used for general work. The jaw is not movable.

38 กอบกาญจน์ สุทธิสม ประแจปาก ตายคู่ A double – ended wrench is used for general work. The jaws are not movable

39 กอบกาญจน์ สุทธิสม Just a moment, please. คอยเดี๋ยวนะคะ

40 กอบกาญจน์ สุทธิสม 4. A screwdriver A screwdriver is a hand tool used to screw or remove screws

41 กอบกาญจน์ สุทธิสม ไขควง ธรรมดา / ไขควงปากแบน A common screwdriv er is used for general work. There are many kinds of screwdrivers. Here are some

42 กอบกาญจน์ สุทธิสม ไขควงปาก แฉก A Phillips screwdriv er is used with Phillips screws.

43 กอบกาญจน์ สุทธิสม ไขควง ตรวจวัด ไฟฟ้า A spark detecting screwdriver is used for checking voltage capacity. The handle is made of a transparent insulator.

44 กอบกาญจน์ สุทธิสม ไขควงชุดที่ ใช้กับ งานละเอียด A precision screwdriver is used for precision work such as repairing watches. It comes in a set.

45 กอบกาญจน์ สุทธิสม ไขควง กระแทก A ratchet screwdriver is suitable for light work. It is used by pressing a handle to make the shank rotate.

46 กอบกาญจน์ สุทธิสม 5. A saw A hand saw is used by hand.

47 กอบกาญจน์ สุทธิสม There are 2 types of hand saws : a wood saw and a hack saw. A wood saw is used to saw wood.

48 กอบกาญจน์ สุทธิสม A hack saw is used to saw metal.

49 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 4.1.2 A. Write these hand tools in English. A. Write these hand tools in English. เขียนชื่อเครื่องมือ เหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ เขียนชื่อเครื่องมือ เหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ B. Fill in the blanks with the correct words. B. Fill in the blanks with the correct words. เติมคำในช่องว่างให้ ถูกต้อง เติมคำในช่องว่างให้ ถูกต้อง

50 กอบกาญจน์ สุทธิสม C. Write T for True, F for False in front of each item. C. Write T for True, F for False in front of each item. เขียนอักษร T หน้าข้อที่ ถูก อักษร F หน้าข้อที่ผิด เขียนอักษร T หน้าข้อที่ ถูก อักษร F หน้าข้อที่ผิด D. Find 5 hand tools in the workplace and describe them as the example. D. Find 5 hand tools in the workplace and describe them as the example. หาเครื่องมือในสถาน ประกอบการ 5 เครื่องมือ แล้ว บรรยายเหมือนตัวอย่าง หาเครื่องมือในสถาน ประกอบการ 5 เครื่องมือ แล้ว บรรยายเหมือนตัวอย่าง

51 กอบกาญจน์ สุทธิสม 4.1.3 Language Focus There is + คำนาม เอกพจน์ … There are + คำนามพหูพจน์ … ใช้เป็นประธานของประโยค เพื่อบอกความหมายว่า “ มี … ”

52 กอบกาญจน์ สุทธิสม Examples : There is a hammer on the table. มีค้อน 1 เต้า บนโต๊ะ There are 2 hammers on the table. มีค้อน 2 เต้า บน โต๊ะ

53 กอบกาญจน์ สุทธิสม Is there a wrench in your house? ในบ้านคุณมีประแจ 1 ตัว ไหม No, there is not. ไม่มี Are there any wrenches in the workshop? ในโรงฝึกงานมีประแจบ้าง ไหม Yes, there are. มี

54 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 4.1.3 A. Fill in the blanks with is or are. A. Fill in the blanks with is or are. เติมคำในช่องว่างด้วย is หรือ are เติมคำในช่องว่างด้วย is หรือ are B. Make 5 sentences by using “There is …,and 5 sentenes by using There are ….” B. Make 5 sentences by using “There is …,and 5 sentenes by using There are ….” สร้างประโยคโดยใช้ “ There is …, 5 ประโยค และ There are … ” 5 ประโยค

55 กอบกาญจน์ สุทธิสม NEXT TIME UNIT 4 TOOLS AND EQUIPMENT เครื่องมือและอุปกรณ์ ตอนที่ 4.2 Machine Tools เครื่องมือกล

56 กอบกาญจน์ สุทธิสม วัยใสใจสะอาด One speaks to them. พูดจามีน้ำใจ พูดจามีน้ำใจ จาก..... ธรรมนูญชีวิต จาก..... ธรรมนูญชีวิต

57 กอบกาญจน์ สุทธิสม THANKS FOR WATCHING ขอบคุณที่ติดตามชม SEE YOU NEXT TIME พบกันใหม่คราวหน้า ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับสถาน ประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google