งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลื่อนเงินเดือนในระบบใหม่ 1 งบประมาณ / ครึ่ง ปี : 3% ของ เงินเดือนทุกคน ในองค์กร ประเ มิน ผล งา น ประ จำปี อย่างน้อย 5 ระดับการเลื่อน (% ของค่ากลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลื่อนเงินเดือนในระบบใหม่ 1 งบประมาณ / ครึ่ง ปี : 3% ของ เงินเดือนทุกคน ในองค์กร ประเ มิน ผล งา น ประ จำปี อย่างน้อย 5 ระดับการเลื่อน (% ของค่ากลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลื่อนเงินเดือนในระบบใหม่ 1 งบประมาณ / ครึ่ง ปี : 3% ของ เงินเดือนทุกคน ในองค์กร ประเ มิน ผล งา น ประ จำปี อย่างน้อย 5 ระดับการเลื่อน (% ของค่ากลาง ) ไม่กำหนด Force distribution ส่วนราชการบริหาร งบประมาณเอง (3%) ผลงานดีเด่นเลื่อนไม่เกิน 6% ในรอบครึ่งปี ผลงานระดับอื่น ให้หน่วยงาน กำหนดเอง ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดของช่วง เงินเดือนแต่ละสายงาน เงินเดือนตันให้ได้รับเงินตอบ แทนพิเศษ แจ้งผล : เป็นการส่วนตัว ประกาศระดับผลการ ประเมินและ % การเลื่อนในแต่ละ ระดับ แจ้งผล : เป็นการส่วนตัว ประกาศระดับผลการ ประเมินและ % การเลื่อนในแต่ละ ระดับ เลื่อน เงินเดือน เป็น % ของ ค่ากลาง ผลงานดีเด่น / ครึ่งปี : ไม่เกิน 6% ของค่ากลาง ปีละ 2 ครั้ง ยกเลิก โควตา 15%

2   4,630 18, , , , ,7 30 ทั่วไป (O)   6,800 22, , , , ,9 50   18, , , , , ,2 60   23, , , , , ,4 30   28, , , , ,2 90   23, , , , , ,6 50   12, , , , , ,6 00   18, , , , , ,1 90   23, , , , , ,3 10   28, , , , , ,2 90   10, , , , , ,71 0   15, ,450 (36,020) 31, , , ,440 (33,730)   48, , , , , ,8 90 วิชากา ร (K) อำนวย การ (M) บริหา ร (S) ค่ากลาง 2 ค่า และ ช่วงเงินเดือน สำหรับการเลื่อน เงินเดือนประจำปี

3 ผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย เชิง ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย อื่นๆ พฤติกรรมการ ปฏิบัติราชการ ( สมรรถนะที่ คาดหวัง ) ผลสัมฤท ธิ์หลัก ตัวชี้วัด - KPI ค่า เป้าหมาย ( สอดคล้องกับ เป้าหมาย ระดับองค์กร ) ( สอดคล้องกับงาน ตามภารกิจ หรืองานที่ได้ มอบหมายพิเศษ ) ผลสัมฤทธิ์ หลัก ตัวชี้วัด - KPI ค่า เป้าหมาย ชื่อสมรรถนะ ระดับของ สมรรถนะ แนวทางของสำนักงาน ก. พ. ( ต่อ ) องค์ประกอบการประเมิน 3

4 หลักการคัดเลือกดัชนีชี้วัดกลางสู่ ระดับรายบุคคล (IPAT) Individual Performance Appraisal Template

5 1. คัดเลือกตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน 2. คำนึงถึงการมอบหมายงาน หรือหน้าที่ รับผิดชอบของผู้รับการประเมินตามความ เป็นจริง 3. เลือกตัวชี้วัดที่สำคัญ และไม่ควรมี จำนวนมากนัก (3-5-7) เรียงตามลำดับ ประเภทงานดังนี้ 3.1 งาน S.J. งานกลยุทธ์ 3.2 งาน S.A. งานที่ได้รับมอบหมาย พิเศษ 3.3 งาน R.J. งานประจำ

6 4. งานแต่ละประเภทนั้น ถ้ารับผิดชอบ หลายตัว ให้จัดลำดับตัวชี้วัดที่เป็น งานนโยบายหรือเป็นปัญหาในพื้นที่ หรือของหน่วยงานนั้นๆก่อน 5. ตัวชี้วัดแต่ละตัว ควรมีค่าน้ำหนัก (W) ไม่น้อยกว่า 10% หากตัวชี้วัดใด มีค่าน้ำหนักน้อยกว่า 10% ควร พิจารณาตัดตัวชี้วัดนั้นออก แล้ว กระจายค่าน้ำหนักให้กับตัวชี้วัดที่ เหลือ

7 6. การกำหนดค่าน้ำหนัก ให้กับตัวชี้วัด ควรคำนึงถึงมิติด้าน ต่างๆ เช่น มิติด้านปริมาณ : งานที่มีปริมาณมาก ต้องกำหนดค่า น้ำหนักให้สูง กว่า งานที่ปริมาณน้อย มิติด้านคุณภาพ : งานที่มีผลกระทบ และความสำเร็จต่องาน ของหน่วยงานหรือองค์กรสูง ต้อง กำหนดค่าน้ำหนักสูงกว่างาน ที่มีผลกระทบและ ความสำเร็จที่น้อยกว่า มิติด้านเวลา : งานที่ต้องใช้เวลามาก ควรกำหนดค่าน้ำหนักสูง กว่างานที่ใช้เวลาทำน้อยกว่า

8 7. ความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูล หรือข้อจำกัดในการวัด หรือการ เก็บข้อมูล 8. ตัวชี้วัดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลา หากมีปัญหาหรือ นโยบายพิเศษเร่งด่วน โดยต้องมี การจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ ประเมินและผู้รับการประเมิน

9 ตัวชี้วัดผลงานหน่วยวัด เกณฑ์การให้คะแนนตาม ระดับ ค่าเป้าหมาย ผลการ ดำเนินงาน คะแนนที่ ได้ ( ก ) น้ำหนัก % ( ข ) รวมคะแนน ( ก x ข )/ จำนวน ตัวชี้วัด รวม 100% ผู้เกี่ยวข้องกับการ ประเมิน ลงนามก่อนการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน ผู้รับการประเมิน วันที่ / / ผู้ประเมินชั้นต้น วันที่ / / ผู้ประเมินเหนือชั้นขึ้นไป วันที่ / / รอบการประเมิน  ครั้งที่ 1 ตค.52- มี. ค.53  ครั้งที่ 2 เมย.53- กย.53 เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งเลขที่ ชื่อ - นามสกุล ……………………………………… ตำแหน่ง / ระดับ ส่วนราชการ ( ตาม จ.18) ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานจริง แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคล (IPAT) ประจำปี 2553

10 ตัวชี้วัดผลงานหน่วยวัด เกณฑ์การให้คะแนนตาม ระดับ ค่าเป้าหมาย ผลการ ดำเนินงาน คะแนนที่ ได้ ( ก ) น้ำหนัก % ( ข ) รวมคะแนน ( ก x ข )/ จำนวน ตัวชี้วัด ร้อยละ 50 ของหญิงตั้งครรภ์ฝาก ครรภ์ ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ แยกในเขต - นอกเขต คิดเฉพาะ ในเขต จำนวน / ร้อยละ % 2. ไม่เกินร้อยละ 7 ทารกแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่า 2500 กรัม จำนวน / ร้อยละ % 3. ร้อยละ 30 ของเด็ก 0-6 เดือน กินนม แม่อย่างเดียว จำนวน / ร้อยละ % 4. ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี มี พัฒนาการสมวัย จำนวน / ร้อยละ % 5. ร้อยละ 90 ของโรงเรียนทุกสังกัดผ่าน เกณฑ์การประเมิน จำนวน / ร้อยละ % รวม 100% ผู้เกี่ยวข้องกับการ ประเมิน ลงนามก่อนการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน ผู้รับการประเมิน วันที่ / / ผู้ประเมินชั้นต้น วันที่ / / ผู้ประเมินเหนือชั้นขึ้นไป วันที่ / / รอบการประเมิน  ครั้งที่ 1 ตค.52- มี. ค.53  ครั้งที่ 2 เมย.53- กย.53 เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งเลขที่ ชื่อ - นามสกุล ……………………………………… ตำแหน่ง / ระดับ ส่วนราชการ ( ตาม จ.18) ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานจริง แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคล (IPAT) ประจำปี 2553


ดาวน์โหลด ppt การเลื่อนเงินเดือนในระบบใหม่ 1 งบประมาณ / ครึ่ง ปี : 3% ของ เงินเดือนทุกคน ในองค์กร ประเ มิน ผล งา น ประ จำปี อย่างน้อย 5 ระดับการเลื่อน (% ของค่ากลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google