งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ด้านสังคมเศรษฐกิจ) ส่วนที่ 2 ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ด้านสังคมเศรษฐกิจ) ส่วนที่ 2 ความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ด้านสังคมเศรษฐกิจ) ส่วนที่ 2 ความรู้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ด้านสังคมเศรษฐกิจ) ส่วนที่ 2 ความรู้ ส่วนที่ 3 Opinion - ทัศนคติ ความคาดหวัง ค่านิยม ความเชื่อ ความตั้งใจ ฯลฯ 4. ส่วนที่ 4 การปฏิบัติ

2 แบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ด้านสังคมเศรษฐกิจ) อายุ เพศ อาชีพ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ด้านสังคมเศรษฐกิจ) อายุ เพศ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา ฯลฯ

3 ส่วนที่ 2 ความรู้ คำตอบ ถูก – ผิด ใช่ – ไม่ใช่ Multiple Choice
ส่วนที่ 2 ความรู้ คำตอบ ถูก – ผิด ใช่ – ไม่ใช่ Multiple Choice  ตอบถูกให้ 1 คะแนน  ตอบผิดให้ 0 คะแนน

4 ส่วนที่ 2 ความรู้ การจัดกลุ่ม สูง ปานกลาง ต่ำ Bloom et al (1971)
ส่วนที่ 2 ความรู้ การจัดกลุ่ม สูง ปานกลาง ต่ำ Bloom et al (1971) ร้อยละ สูง ร้อยละ – ปานกลาง  ร้อยละ 60 ต่ำ

5 ส่วนที่ 3 Opinion Likert Scale มี 3, 5 Choice คะแนน คำถาม เชิงบวก
คำตอบ เชิงบวก เชิงลบ คำถาม เห็นด้วยย่างมาก 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 เชิงบวก เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย เชิงลบ ไม่เห็นด้วยอย่างมาก

6 ส่วนที่ 3 Opinion การจัดกลุ่ม สูง ปานกลาง ต่ำ Bloom et al (1971)
สูง ปานกลาง ต่ำ Bloom et al (1971) ร้อยละ สูง ร้อยละ – ปานกลาง  ร้อยละ 60 ต่ำ

7 ส่วนที่ 3 Opinion Best X + SD สูง X  SD ปานกลาง  X - SD ต่ำ

8 Interval = ส่วนที่ 3 Opinion Max - Min level Keis
 Min + interval ต่ำ

9 ส่วนที่ 4 พฤติกรรม(การปฏิบัติ)
ส่วนที่ 4 พฤติกรรม(การปฏิบัติ) Likert Scale มี 3, 5 Choice คะแนน คำตอบ เชิงบวก เชิงลบ คำถาม สม่ำเสมอ 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 เชิงบวก ค่อนข้างสม่ำเสมอ บางครั้ง ค่อนข้างไม่สม่ำเสมอ เชิงลบ ไม่สม่ำเสมอ

10 ส่วนที่ 4 พฤติกรรม การจัดกลุ่ม สูง ปานกลาง ต่ำ Bloom et al (1971)
ส่วนที่ 4 พฤติกรรม การจัดกลุ่ม สูง ปานกลาง ต่ำ Bloom et al (1971) ร้อยละ สูง ร้อยละ – ปานกลาง  ร้อยละ 60 ต่ำ

11 ส่วนที่ 4 พฤติกรรม (การปฏิบัติ)
ส่วนที่ 4 พฤติกรรม (การปฏิบัติ) Best X + SD สูง X  SD ปานกลาง  X - SD ต่ำ

12 ส่วนที่ 4 พฤติกรรม (การปฏิบัติ)
ส่วนที่ 4 พฤติกรรม (การปฏิบัติ) Max - Min Interval = level Keis  ปานกลาง + interval สูง ต่ำ + interval ปานกลาง  Min + interval ต่ำ

13 การทดสอบเครื่องมือ ลักษณะเครื่องมือที่ดี ความตรง (Validity)
1.1 ความตรงเชิงโครงสร้าง (Structure validity) 1.2 ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)

14 การทดสอบเครื่องมือ ลักษณะเครื่องมือที่ดี
2. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) r = ขึ้นไป โดยคำนวณหา สัมประสิทธิ์ของแอลฟาคอนบาร์ค) (Coefficient Conbarch’s)

15 การทดสอบเครื่องมือ เหมาะสม r = .4 - .6 ลักษณะเครื่องมือที่ดี
3. ค่าอำนาจจำแนกความยากง่าย ( Difficulty Discrimination) คะแนน เต็ม 1 คะแนน r = เหมาะสม r =

16 การทดสอบเครื่องมือ 25% สูง 25% ต่ำ
ลักษณะเครื่องมือที่ดี 3. ค่าอำนาจจำแนกความยากง่าย ( Difficulty Discrimination) 25% สูง 25% ต่ำ หาค่า t กำหนด significant ที่ หรือค่า t = 2

17 การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group) การสนทนากลุ่ม (Group discussion) การสังเกต การบันทึก

18 หลักการสัมภาษณ์ 1. การเตรียมตัว 1.1 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการศึกษา
- ปัญหาที่ศึกษา - ทฤษฎีที่ประยุกต์ 1.2 ผู้ช่วยบันทึก 1.3 อุปกรณ์ - กระดาษ ปากกา - เครื่องบันทึกเทป

19 หลักการสัมภาษณ์ 2. การสัมภาษณ์ 2.1 สร้างสัมพันธภาพ 2.2 ขออนุญาต
2.3 เริ่มสัมภาษณ์ 2.4 สรุปความ

20 การบันทึก 2.1 แบบมีส่วนร่วม (บันทึกภายใน 24 ชั่วโมง) 2.2 แบบไม่มีส่วนร่วม (participant บันทึก)


ดาวน์โหลด ppt แบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ด้านสังคมเศรษฐกิจ) ส่วนที่ 2 ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google