งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบสอบถาม 1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ( ด้านสังคมเศรษฐกิจ ) 2. ส่วนที่ 2 ความรู้ 3. ส่วนที่ 3 Opinion - ทัศนคติ ความคาดหวัง ค่านิยม ความเชื่อ ความตั้งใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบสอบถาม 1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ( ด้านสังคมเศรษฐกิจ ) 2. ส่วนที่ 2 ความรู้ 3. ส่วนที่ 3 Opinion - ทัศนคติ ความคาดหวัง ค่านิยม ความเชื่อ ความตั้งใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบสอบถาม 1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ( ด้านสังคมเศรษฐกิจ ) 2. ส่วนที่ 2 ความรู้ 3. ส่วนที่ 3 Opinion - ทัศนคติ ความคาดหวัง ค่านิยม ความเชื่อ ความตั้งใจ ฯลฯ 4. ส่วนที่ 4 การปฏิบัติ

2 แบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ( ด้านสังคมเศรษฐกิจ ) 1. อายุ 2. เพศ 3. อาชีพ 4. รายได้ 5. ระดับการศึกษา ฯลฯ

3 ส่วนที่ 2 ความรู้ 1. คำตอบ ถูก – ผิด ใช่ – ไม่ใช่ 2.Multiple Choice ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน

4 ส่วนที่ 2 ความรู้ การจัดกลุ่ม สูง ปานกลาง ต่ำ Bloom et al (1971)  ร้อยละ 80 สูง ร้อยละ 60.00 – 79.9 ปานกลาง  ร้อยละ 60 ต่ำ

5 ส่วนที่ 3 Opinion 1.Likert Scale 2. มี 3, 5 Choice คำถาม คำตอบ เชิง บวก เชิงลบ เห็นด้วยย่าง มาก เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น ด้วย ไม่เห็นด้วย อย่างมาก คะแนน เชิงบวกเชิงลบ 5432154321 1234512345

6 ส่วนที่ 3 Opinion การจัดกลุ่ม สูง ปานกลาง ต่ำ Bloom et al (1971)  ร้อยละ 80 สูง ร้อยละ 60.00 – 79.9 ปานกลาง  ร้อยละ 60 ต่ำ

7 ส่วนที่ 3 Opinion Best  X + SD สูง X  SD ปานกลาง  X - SD ต่ำ

8 ส่วนที่ 3 Opinion Keis  ปานกลาง + interval สูง ต่ำ + interval ปานกลาง  Min + interval ต่ำ Inter val = Max - Min leve l

9 ส่วนที่ 4 พฤติกรรม ( การปฏิบัติ ) 1.Likert Scale 2. มี 3, 5 Choice คำถาม คำตอบ เชิง บวก เชิงลบ สม่ำเสมอ ค่อนข้าง สม่ำเสมอ บางครั้ง ค่อนข้างไม่ สม่ำเสมอ ไม่สม่ำเสมอ คะแนน เชิงบวกเชิงลบ 5432154321 1234512345

10 ส่วนที่ 4 พฤติกรรม การจัดกลุ่ม สูง ปานกลาง ต่ำ Bloom et al (1971)  ร้อยละ 80 สูง ร้อยละ 60.00 – 79.9 ปานกลาง  ร้อยละ 60 ต่ำ

11 ส่วนที่ 4 พฤติกรรม ( การปฏิบัติ ) Best  X + SD สูง X  SD ปานกลาง  X - SD ต่ำ

12 ส่วนที่ 4 พฤติกรรม ( การปฏิบัติ ) Keis  ปานกลาง + interval สูง ต่ำ + interval ปานกลาง  Min + interval ต่ำ Inter val = Max - Min leve l

13 การทดสอบ เครื่องมือ ลักษณะ เครื่องมือ ที่ดี 1. ความตรง (Validity) 1.1 ความตรงเชิงโครงสร้าง (Structure validity) 1.2 ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)

14 การทดสอบ เครื่องมือ ลักษณะ เครื่องมือ ที่ดี 2. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) r = 0. 7 ขึ้น ไป โดยคำนวณหา สัมประสิทธิ์ ของแอลฟาคอนบาร์ค ) (Coefficient Conbarch’s)

15 การทดสอบ เครื่องมือ ลักษณะ เครื่องมือ ที่ดี 3. ค่าอำนาจจำแนกความยากง่าย ( Difficulty Discrimination) คะแนน เต็ม 1 คะแนน r =.2 -.8 เหมาะสม r =.4 -.6

16 การทดสอบ เครื่องมือ ลักษณะ เครื่องมือ ที่ดี 3. ค่าอำนาจจำแนกความยากง่าย ( Difficulty Discrimination) 25% สูง 25% ต่ำ หาค่า t กำหนด significant ที่.05 หรือค่า t = 2

17 การรวบรวมข้อมูลเชิง คุณภาพ 1. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In- depth Interview) 2. การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group) 3. การสนทนากลุ่ม (Group discussion) 4. การสังเกต 5. การบันทึก

18 หลักการ สัมภาษณ์ 1. การ เตรียมตัว 1.1 ศึกษาความรู้ เกี่ยวกับการศึกษา - ปัญหาที่ศึกษา - ทฤษฎีที่ประยุกต์ 1.2 ผู้ช่วยบันทึก 1.3 อุปกรณ์ - กระดาษ ปากกา - เครื่องบันทึกเทป

19 หลักการ สัมภาษณ์ 2. การ สัมภาษณ์ 2.1 สร้างสัมพันธภาพ 2.2 ขออนุญาต 2.3 เริ่มสัมภาษณ์ 2.4 สรุปความ

20 การบันทึก 2.1 แบบมีส่วนร่วม ( บันทึก ภายใน 24 ชั่วโมง ) 2.2 แบบไม่มีส่วนร่วม (participant บันทึก )


ดาวน์โหลด ppt แบบสอบถาม 1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ( ด้านสังคมเศรษฐกิจ ) 2. ส่วนที่ 2 ความรู้ 3. ส่วนที่ 3 Opinion - ทัศนคติ ความคาดหวัง ค่านิยม ความเชื่อ ความตั้งใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google