งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization Module 6 การเขียนรายงาน สภาพผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Report) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization Module 6 การเขียนรายงาน สภาพผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Report) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization Module 6 การเขียนรายงาน สภาพผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Report) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550

2 PMQA Organization Module 6 การเขียนรายงานสภาพผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Report) 6.1 หลักการเขียนรายงาน ตามกรอบการจัดการที่ดี 6.2 ตัวอย่างรายงาน Module 6

3 PMQA Organization คำถามที่มีเครื่องหมาย (#) เป็นคำถามบังคับ ต้องตอบคำถามโดยมีข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ คำถามที่ไม่มีเครื่องหมาย (#) ตอบโดยยังไม่มีความสมบูรณ์ (ทำบางส่วนของคำถาม) ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ตอบว่า “ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..........” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) คำถามที่ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับคำถามในข้อนี้” คำถามที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ที่ปรากฏอยู่ที่ท้ายของคำถาม หมายถึง ให้ส่วนราชการตอบตามความเหมาะสมตามภารกิจของส่วนราชการนั้น เงื่อนไขการตอบคำถาม

4 PMQA Organization ตอบคำถามได้ตรงตามประเด็นคำถาม ครบถ้วน ครอบคลุม ตอบตามความเป็นจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ตอบตามกระบวนการจัดการที่ดี (ADLI) และตามระบบผลลัพธ์ (LeTCLi) คำตอบควรสมบูรณ์จบประเด็นในข้อของตัวเอง หากต้องมีการอ้างอิงเชื่อมโยงจากหัวข้ออื่น ให้อ้างถึงข้อนั้นโดยไม่ต้อง รายงานข้อมูลซ้ำซ้อน พยายามเลือกใช้คำที่กระชับ ตรงประเด็น ชัดเจน มากกว่าคำกว้างๆเกินไป ควรเพิ่มการอธิบายถึง หลักฐานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบพอสมควร ต้องตระหนักว่า กำลังเขียนเพื่อให้คนอื่นเข้าใจการกระทำของเราที่ ถูกต้อง ชัดเจน ตามความเป็นจริง รายงานนี้ ยังไม่ใช่รายงานตรวจประเมินเพื่อประกวดรางวัล (Application report) วัตถุประสงค์เพื่อรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ยังไม่มีการประเมินค่า แต่อย่างใด (จะมีการประเมินในขั้นตอนหลังการทำรายงานนี้) ข้อพึงระวังในการตอบคำถาม

5 PMQA Organization Data /Information Report Report PerformanceReportPerformanceReport Self Assessment Report Report ลำดับขั้นของรายงาน Improvement Plan Report Report ApplicationReport ส่ง กรรมการ รางวัล ApplicationReport FeedbackReport จาก ผู้ประเมิน FeedbackReport Org. Profile Report FeedbackReport จาก กพร. FeedbackReport Implement Progress Report

6 PMQA Organization ประเภทคำถาม : หมวด 1-6 อะไร WHAT WHAT

7 PMQA Organization ประเภทคำถาม : หมวด 1-6 อย่างไร HOW : ADLI HOW

8 PMQA Organization ApproachAApproachA DeploymentDDeploymentD LearningLLearningL วงจรการจัดการ 4 ขั้นตอน : ADLI IntegrationIIntegrationI มีวิธีการหรือแผนที่มุ่งบรรลุผลองค์กร มีวิธีการหรือแผนที่มุ่งบรรลุผลองค์กร เป็นระบบชัดเจน ทำซ้ำได้ ตรวจตามได้ เป็นระบบชัดเจน ทำซ้ำได้ ตรวจตามได้ อยู่บนฐานข้อมูลจริง บูรณาการ มุ่งปรับปรุง อยู่บนฐานข้อมูลจริง บูรณาการ มุ่งปรับปรุง มีวิธีการหรือแผนที่มุ่งบรรลุผลองค์กร มีวิธีการหรือแผนที่มุ่งบรรลุผลองค์กร เป็นระบบชัดเจน ทำซ้ำได้ ตรวจตามได้ เป็นระบบชัดเจน ทำซ้ำได้ ตรวจตามได้ อยู่บนฐานข้อมูลจริง บูรณาการ มุ่งปรับปรุง อยู่บนฐานข้อมูลจริง บูรณาการ มุ่งปรับปรุง ทำครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผน ทำครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผน ทำทุกหน่วยงาน ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทำทุกหน่วยงาน ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทำทุกขั้นตอน ทำจริงจัง ทำทุกขั้นตอน ทำจริงจัง ทำครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผน ทำครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผน ทำทุกหน่วยงาน ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทำทุกหน่วยงาน ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทำทุกขั้นตอน ทำจริงจัง ทำทุกขั้นตอน ทำจริงจัง ติดตามประเมินผลลัพธ์ ติดตามประเมินผลลัพธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การปรับปรุง สู่การปรับปรุง ติดตามประเมินผลลัพธ์ ติดตามประเมินผลลัพธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การปรับปรุง สู่การปรับปรุง ความสอดคล้องระหว่าง ความสอดคล้องระหว่าง แผน ปฏิบัติ วัดวิเตราะห์ ปรับปรุง แผน ปฏิบัติ วัดวิเตราะห์ ปรับปรุง มุ่งสู่เป้าหมายองค์กร มุ่งสู่เป้าหมายองค์กร ความสอดคล้องระหว่าง ความสอดคล้องระหว่าง แผน ปฏิบัติ วัดวิเตราะห์ ปรับปรุง แผน ปฏิบัติ วัดวิเตราะห์ ปรับปรุง มุ่งสู่เป้าหมายองค์กร มุ่งสู่เป้าหมายองค์กร ตาราง แผนภาพ บรรยาย ตาราง แผนภาพ บรรยาย ตาราง แผนภาพ บรรยาย ตาราง แผนภาพ บรรยาย

9 PMQA Organization ApproachAApproachA DeploymentDDeploymentD LearningLLearningL ResultResult การประเมิน หมวด 1-6 ADLI IntegrationIIntegrationI Plan Do Check/Act PDCAAlignment

10 PMQA Organization ApproachAApproachA DeploymentDDeploymentD LearningLLearningLResultRResultR A1 Goal Goal A2 Plan Plan A3 Assessment Plan A3 Assessment Plan IntegrationIIntegrationI วงจรการจัดการ 4 ขั้นตอน : ADLI มุ่งเป้า องค์กร เป็นระบบ ชัดเจน ทำซ้ำได้ บูรณาการ ฐานข้อมูล วัดได้ ติดตามได้ มุ่งปรับปปรุง ทำครอบคลุม ทุกหน่วย ทุกคน ทุกขั้น จรังจัง ติดตาม แลกเปลี่ยน ปรับปรุง ความสอดคล้องของ เป้า แผน ปฏิบัติ วัด ปรับ ผลลัพธ์ ตรงเป้า

11 PMQA Organization รูปแบบการตอบคำถาม : หมวด 1-6 แบบตาราง แบบแผนภาพ แบบพรรณา

12 PMQA Organization ประเภทคำถาม : หมวด 7 LeTCLi

13 PMQA Organization LevelLeLevelLe TrendTTrendT CompareCCompareC ระบบผลลัพธ์ 4 มิติ: LeTCLi LinkageLiLinkageLi ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย มาตรวัดชัดเจน มาตรวัดชัดเจน ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย มาตรวัดชัดเจน มาตรวัดชัดเจน ทิศทางแนวโน้ม ทิศทางแนวโน้ม อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง ทิศทางแนวโน้ม ทิศทางแนวโน้ม อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง ผลที่เทียบกับค่ามาตรฐาน ผลที่เทียบกับค่ามาตรฐาน ผลที่เทียบกับองค์กรอื่น ผลที่เทียบกับองค์กรอื่น ผลที่เทียบกับค่ามาตรฐาน ผลที่เทียบกับค่ามาตรฐาน ผลที่เทียบกับองค์กรอื่น ผลที่เทียบกับองค์กรอื่น ความครอบคลุมในประเด็นหลัก ความครอบคลุมในประเด็นหลัก ความสำคัญต่อองค์กร ความสำคัญต่อองค์กร ความครอบคลุมในประเด็นหลัก ความครอบคลุมในประเด็นหลัก ความสำคัญต่อองค์กร ความสำคัญต่อองค์กร ตาราง กราฟ บรรยาย ตาราง กราฟ บรรยาย ตาราง กราฟ บรรยาย ตาราง กราฟ บรรยาย

14 PMQA Organization LinkageLiLinkageLi LevelLeLevelLe TrendTTrendT CompareCCompareC LeTCLi การประเมิน หมวด 7 LeTCLi KRAKPIKRAKPI Goal Benchmark Trend Key Measure

15 PMQA Organization ระบบผลลัพธ์ 4 มิติ: LeTCLi ตรงเป้า เรานำ ล้ำหน้าดี มีตัวชี้ครบ sustained improvement trends level of performance meet goals all key measures comparisons and benchmarks comparisons and benchmarks LeLe TT CCCC LiLi กระจก หน้ารถ พวงมาลัย หน้าปัด กระจก ข้าง กระจก ส่องหลัง

16 PMQA Organization แบบตาราง แบบกราฟ รูปแบบการตอบคำถาม : หมวด 7 แบบคำอธิบายกราฟ

17 PMQA Organization การตอบคำถามตัวอย่างรายงาน


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization Module 6 การเขียนรายงาน สภาพผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Report) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google