งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 ปี 2551 คณะที่ตัวชี้วัดทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตกเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 1541 80.00 3110 100.00 4541 80.00 5651 83.33 6550 100.00 7761.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 ปี 2551 คณะที่ตัวชี้วัดทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตกเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 1541 80.00 3110 100.00 4541 80.00 5651 83.33 6550 100.00 7761."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 ปี 2551 คณะที่ตัวชี้วัดทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตกเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 1541 80.00 3110 100.00 4541 80.00 5651 83.33 6550 100.00 7761 85.71 8541 80.00 9752 71.43 10202 - 11330 100.00 12844 50.00 รวม544113 75.93

2 สรุปตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 10101 40402 50505 70706 80805 90906,0907_1 101001,1002_1, _2 121203,1204,1205,1206_1,_2

3 0101 ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ ใส่ฟันเทียมตามเป้าหมายที่กำหนด โรงพยาบาลเกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 100.00% 60 55 91.67 เขาย้อย 100.00% 40 100.00 หนองหญ้าปล้อง 100.00% 17 100.00 ชะอำ 100.00% 30 100.00 ท่ายาง 100.00% 30 25 83.33 บ้านลาด 100.00% 15 100.00 บ้านแหลม 100.00% 18 100.00 แก่งกระจาน 100.00% 15 12 80.00 คลินิกเอกชน 100.00% 25 100.00 รวมทั้งจังหวัด 100.00% 250 237 94.80

4 0102 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของครัวเรือน ที่ใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ (ไอโอดีน ≥ 30 ppm) อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 85.00% 5,986 5,727 95.67 เขาย้อย 85.00% 9,204 8,107 88.08 หนองหญ้าปล้อง 85.00% 823 64 7.78 ชะอำ 85.00% 6,324 6,097 96.41 ท่ายาง 85.00% 5,314 5,083 95.65 บ้านลาด 85.00% 2,727 2,453 89.95 บ้านแหลม 85.00% 2,540 2,292 90.24 แก่งกระจาน 85.00% 1,585 1,196 75.46 รวมทั้งจังหวัด 85.00% 34,503 31,019 89.90

5 0103 เด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปได้รับการเจาะเลือด เพื่อตรวจ TSH และมีค่าผิดปกติไม่เกิน ร้อยละ 20 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 20.00% 2,317 399 17.22 เขาย้อย 20.00% 86 5 5.81 หนองหญ้าปล้อง 20.00% 77 14 18.18 ชะอำ 20.00% 228 71 31.14 ท่ายาง 20.00% 291 63 21.65 บ้านลาด 20.00% 42 5 11.90 บ้านแหลม 20.00% 94 28 29.79 แก่งกระจาน 20.00% 94 18 19.15 เอกชน 20.00% 205 55 26.83 รวมทั้งจังหวัด 20.00% 3,434 658 19.16

6 0104 ร้อยละ 75 ของผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก To Be Number One อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 75.00% 26,933 26,260 97.50 เขาย้อย 75.00% 7,768 6,616 85.17 หนองหญ้าปล้อง 75.00% 3,526 2,849 80.80 ชะอำ 75.00% 15,764 14,137 89.68 ท่ายาง 75.00% 18,120 15,483 85.45 บ้านลาด 75.00% 9,965 8,221 82.50 บ้านแหลม 75.00% 12,189 10,690 87.70 แก่งกระจาน 75.00% 6,665 6,436 96.56 รวมทั้งจังหวัด 75.00% 100,930 90,692 89.86

7 0105 ร้อยละ 90 ของอำเภอที่มีชมรม To Be Number One และดำเนินงานเพื่อนใจวัยรุ่น ตามเกณฑ์ที่กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 90.00% 1 1 100.00 เขาย้อย 90.00% 1 1 100.00 หนองหญ้าปล้อง 90.00% 1 1 100.00 ชะอำ 90.00% 1 1 100.00 ท่ายาง 90.00% 1 1 100.00 บ้านลาด 90.00% 1 1 100.00 บ้านแหลม 90.00% 1 1 100.00 แก่งกระจาน 90.00% 1 1 100.00 รวมทั้งจังหวัด 90.00% 8 8 100.00

8 0101 ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ ใส่ฟันเทียมตามเป้าหมายที่กำหนด ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 1

9 0301 ร้อยละ 80 ของสถานบริการสุขภาพคู่สัญญา มีการพัฒนาระบบบริการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามเกณฑ์ที่กำหนด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 80.00% 1 1 100.00 เขาย้อย 80.00% 1 1 100.00 หนองหญ้าปล้อง 80.00% 1 1 100.00 ชะอำ 80.00% 1 1 100.00 ท่ายาง 80.00% 1 1 100.00 บ้านลาด 80.00% 1 1 100.00 บ้านแหลม 80.00% 1 1 100.00 แก่งกระจาน 80.00% 1 1 100.00 รวมทั้งจังหวัด 80.00% 8 8 100.00

10 0401 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เกณฑ์ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 6.3 118,765 4 3.37 เขาย้อย 6.3 37,390 1 2.67 หนองหญ้าปล้อง 6.3 14,511 - - ชะอำ 6.3 69,275 2 2.89 ท่ายาง 6.3 83,315 1 1.20 บ้านลาด 6.3 50,125 1 2.00 บ้านแหลม 6.3 55,128 2 3.63 แก่งกระจาน 6.3 28,172 4 14.20 รวมทั้งจังหวัด 6.3 456,681 15 3.28

11 0402 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2547-2549 = 0.82) เกณฑ์ = ร้อยละ1.82 ของ ปชก.ที่คาดว่าจะป่วย โรงพยาบาล ปชก. เป้าหมาย ผลงาน อัตรา ทะเบียนราษฎร์ คาดว่าจะป่วย (คน) พระจอมเกล้าฯ 179,746 8,556 156 243 2.84 เขาย้อย 35,294 1,680 31 1 0.06 หนองหญ้าปล้อง 14,542 692 13 4 0.58 ชะอำ 69,079 3,288 60 13 0.40 ท่ายาง 74,308 3,537 64 11 0.31 บ้านลาด 24,731 1,177 21 25 2.12 บ้านแหลม 32,980 1,570 29 7 0.45 แก่งกระจาน 27,642 1,316 24 1.82 รวมทั้งจังหวัด 458,322 21,816 397 328 1.50

12 0403 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลชุมชนที่มี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลชุมชน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เขาย้อย 1 1 หนองหญ้าปล้อง 1 1 ชะอำ 1 1 ท่ายาง 1 1 บ้านลาด 1 1 บ้านแหลม 1 1 แก่งกระจาน 1 1 รวมทั้งจังหวัด 80.00% 7 7 100.00

13 0404_1 รพศ./รพท. ผ่านเกณฑ์คะแนน รพ.พอเพียง ร้อยละ 80 อย่างน้อย กลุ่มสาธารณสุขละ 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 80.00% 20 16 80.00 รวมทั้งจังหวัด 80.00% 1 1 100.00

14 0404_2 รพช. ผ่านเกณฑ์คะแนน รพ.พอเพียง ร้อยละ 80 อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เขาย้อย 80.00% 1 1 100.00 หนองหญ้าปล้อง 80.00% 1 1 100.00 ชะอำ 80.00% 1 1 100.00 ท่ายาง 80.00% 1 1 100.00 บ้านลาด 80.00% 1 1 100.00 บ้านแหลม 80.00% 1 1 100.00 แก่งกระจาน 80.00% 1 1 100.00 รวมทั้งจังหวัด 80.00% 7 7 100.00

15 0405 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพศ./รพท. และ รพช. ที่ดำเนินงานจิตอาสา ตามแนวทางการส่งเสริมงานจิตอาสา ในระบบบริการสุขภาพ หรือตามโครงการดำเนินงาน จิตอาสาในโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 80.00% 1 1 100.00 เขาย้อย 80.00% 1 1 100.00 หนองหญ้าปล้อง 80.00% 1 1 100.00 ชะอำ 80.00% 1 1 100.00 ท่ายาง 80.00% 1 1 100.00 บ้านลาด 80.00% 1 1 100.00 บ้านแหลม 80.00% 1 1 100.00 แก่งกระจาน 80.00% 1 1 100.00 รวมทั้งจังหวัด 80.00% 8 8 100.00

16 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 4 0402 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น มากกว่า ร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (2547-2549 = 0.82) เกณฑ์ = ร้อยละ1.82 ของ ปชก.ที่คาดว่าจะป่วย

17 0501 ร้อยละ 80 ของชมรมสร้างสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมัธยมศึกษาใน อำเภอเมือง และหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัดในอำเภอเมืองดำเนินการวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง

18 0501_1 ร้อยละ 80 ของชมรมสร้างสุขภาพ ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 80.00% 200 100.00 เขาย้อย 80.00% 54 100.00 หนองหญ้าปล้อง 80.00% 31 100.00 ชะอำ 80.00% 88 84 95.45 ท่ายาง 80.00% 125 100.00 บ้านลาด 80.00% 115 100.00 บ้านแหลม 80.00% 93 100.00 แก่งกระจาน 80.00% 64 100.00 รวมทั้งจังหวัด 80.00% 770 766 99.48

19 0501_2 ร้อยละ 80 โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับ มัธยมศึกษาในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรม วัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมืองเพชรบุรี 80.00% 7 7 100.00 0501_3 ร้อยละ 80 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัดในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรม วัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมืองเพชรบุรี 80.00% 11 100.00

20 0502 ร้อยละ 60 ของหมู่บ้านผ่านการประเมินการจัดการ ด้านสุขภาพ อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 60.00% 160 145 90.63 เขาย้อย 60.00% 36 100.00 หนองหญ้าปล้อง 60.00% 31 26 83.87 ชะอำ 60.00% 40 100.00 ท่ายาง 60.00% 97 77 79.38 บ้านลาด 60.00% 107 78 72.90 บ้านแหลม 60.00% 54 53 98.15 แก่งกระจาน 60.00% 52 42 80.77 รวมทั้งจังหวัด 60.00% 577 497 86.14

21 0503_1 ร้อยละ 76 ของเทศบาล ผ่านเกณฑ์ด้าน กระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 76.00% 3 3 100.00 เขาย้อย 76.00% 1 1 100.00 ชะอำ 76.00% 2 2 100.00 ท่ายาง 76.00% 2 2 100.00 บ้านลาด 76.00% 1 1 100.00 บ้านแหลม 76.00% 2 2 100.00 รวมทั้งจังหวัด 76.00% 11 100.00

22 0503_2 ร้อยละ 5 ของ อบต. ผ่านเกณฑ์ด้าน กระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 5.00% 18 8 44.44 เขาย้อย 5.00% 7 1 14.29 หนองหญ้าปล้อง 5.00% 3 2 66.67 ชะอำ 5.00% 5 2 40.00 ท่ายาง 5.00% 11 3 27.27 บ้านลาด 5.00% 14 5 35.71 บ้านแหลม 5.00% 9 3 33.33 แก่งกระจาน 5.00% 6 2 33.33 รวมทั้งจังหวัด 5.00% 73 26 35.62

23 0504 ร้อยละ 92 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุขที่ผ่านการรับรองตามกระบวนการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 1 1 100.00 เขาย้อย 1 1 100.00 หนองหญ้าปล้อง 1 1 100.00 ชะอำ 1 1 100.00 ท่ายาง 1 1 100.00 บ้านลาด 1 1 100.00 บ้านแหลม 1 1 100.00 แก่งกระจาน 1 1 100.00 รวมทั้งจังหวัด 92.00% 8 8 100.00

24 0505 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองพัฒนาเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร กลุ่มสาธารณสุขละ 1 โรงเรียน อ.เมือง รร.เซนต์โยเซฟ อ.ท่ายาง โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 1 - - เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง 1 - - บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 1 2 - -

25 0506 ร้อยละ 90 ของตำบลที่มีชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม สุขภาพร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 90.00% 24 100.00 เขาย้อย 90.00% 10 100.00 หนองหญ้าปล้อง 90.00% 4 4 100.00 ชะอำ 90.00% 9 9 100.00 ท่ายาง 90.00% 12 100.00 บ้านลาด 90.00% 18 100.00 บ้านแหลม 90.00% 10 100.00 แก่งกระจาน 90.00% 6 6 100.00 รวมทั้งจังหวัด 90.00% 93 100.00

26 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 5 0505 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองพัฒนาเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร กลุ่มสาธารณสุขละ 1 โรงเรียน

27 0601 ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในจังหวัด มีการพัฒนาคุณภาพยกระดับขึ้น 1 ขั้น หรือ รักษาระดับสูงสุด (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) 0601_1 ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล ที่ดำเนินการอยู่ขั้น 1 ผ่านมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (122 คะแนนขึ้นไป) โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) หนองหญ้าปล้อง 1 - แก่งกระจาน 1 1 รวมทั้งจังหวัด 30.00% 2 1 50.00

28 0601_2 ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล ที่ดำเนินการอยู่ขั้น 2 ผ่านมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (183 คะแนนขึ้นไป) โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 1 1 เขาย้อย 1 - ชะอำ 1 - ท่ายาง 1 1 บ้านลาด 1 1 บ้านแหลม 1 1 รวมทั้งจังหวัด 30.00% 6 4 66.67

29 0602 ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลในจังหวัดที่งาน/ หน่วยงาน บริการของกลุ่มการพยาบาลอย่างน้อย ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลระดับ 3 ขึ้นไป โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 1 1 เขาย้อย 1 1 หนองหญ้าปล้อง 1 1 ชะอำ 1 1 ท่ายาง 1 1 บ้านลาด 1 1 บ้านแหลม 1 1 แก่งกระจาน 1 1 รวมทั้งจังหวัด 50.00% 8 8 100.00

30 0603 ร้อยละของการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เกณฑ์ < 19 ได้ 1 คะแนน 19.00-20.99 ได้ 2 คะแนน 21.00-22.99 ได้ 3 คะแนน 23.00-24.99 ได้ 4 คะแนน 25.00 ขึ้นไป ได้ 5 คะแนน (เกณฑ์ผ่านประเมิน ได้ 3 จาก 5 คะแนน ) อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา คะแนนที่ได้ เมืองเพชรบุรี 25.00% 6,884 1,446 21.01 3 เขาย้อย 25.00% 549 157 28.60 3 หนองหญ้าปล้อง 25.00% 565 80 14.16 1 ชะอำ 25.00% 969 369 38.08 5 ท่ายาง 25.00% 1,244 94 7.56 1 บ้านลาด 25.00% 628 174 27.71 3 บ้านแหลม 25.00% 430 120 27.91 3 แก่งกระจาน 25.00% 515 41 7.96 1 รวมทั้งจังหวัด 25.00% 11,784 2,481 21.05 3

31 0604 คุณภาพการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านเกณฑ์ 3 ใน 5 ข้อ (60%) จังหวัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ผลงาน เพชรบุรี 5 3 ผ่าน 0605 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านเกณฑ์ 3 ใน 5 ข้อ (60%) จังหวัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ผลงาน เพชรบุรี 5 5 ผ่าน

32 0701 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2545-2549) ตามปีปฏิทิน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 78.30 118,765 78 65.68 เขาย้อย 78.30 37,390 6 16.05 หนองหญ้าปล้อง 78.30 14,511 1 6.89 ชะอำ 78.30 69,275 40 57.74 ท่ายาง 78.30 83,315 38 45.61 บ้านลาด 78.30 50,125 33 65.84 บ้านแหลม 78.30 55,128 29 52.60 แก่งกระจาน 78.30 28,172 - - รวมทั้งจังหวัด 78.30 456,681 225 49.27

33 0702 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.13 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 0.13% 78 - - เขาย้อย 0.13% 6 - - หนองหญ้าปล้อง 0.13% 1 - - ชะอำ 0.13% 40 - - ท่ายาง 0.13% 38 - - บ้านลาด 0.13% 33 - - บ้านแหลม 0.13% 29 - - แก่งกระจาน 0.13% - - #DIV/0! รวมทั้งจังหวัด 0.13% 225 - -

34 0703 อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB treatment Success Rate) มากกว่าร้อยละ 85 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 85.00% 72 63 87.50 เขาย้อย 85.00% 17 16 94.12 หนองหญ้าปล้อง 85.00% 2 2 100.00 ชะอำ 85.00% 18 17 94.44 ท่ายาง 85.00% 21 19 90.48 บ้านลาด 85.00% 2 2 100.00 บ้านแหลม 85.00% 8 8 100.00 แก่งกระจาน 85.00% 4 4 100.00 รวมทั้งจังหวัด 85.00% 144 131 90.97

35 0704 ร้อยละ 70 ของหน่วยงานสาธารณสุขที่ทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มีการสอบสวนโรค ตามนโยบายและปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขได้ตามที่กำหนด จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เพชรบุรี 70.00% 8 8 100.00

36 0705 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับการรักษาด้วยยา ต้านไวรัสเอดส์ โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 70.00% 714 709 99.30 เขาย้อย 70.00% 84 80 95.24 หนองหญ้าปล้อง 70.00% 25 23 92.00 ชะอำ 70.00% 151 136 90.07 ท่ายาง 70.00% 151 148 98.01 บ้านลาด 70.00% 58 55 94.83 บ้านแหลม 70.00% 185 176 95.14 แก่งกระจาน 70.00% 28 27 96.43 รวมทั้งจังหวัด 70.00% 1,396 1,354 96.99

37 0706 ร้อยละ 98 ของหญิงคลอดที่ติดเชื้อ HIV ได้รับยา ต้านไวรัสเอดส์ ขณะตั้งครรภ์ โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 98.00% 18 17 94.44 เขาย้อย 98.00% - - - หนองหญ้าปล้อง 98.00% 2 2 100.00 ชะอำ 98.00% 4 3 75.00 ท่ายาง 98.00% 8 8 100.00 บ้านลาด 98.00% - - - บ้านแหลม 98.00% 2 2 100.00 แก่งกระจาน 98.00% - - - รวมทั้งจังหวัด 98.00% 34 32 94.12

38 0707 ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 18-24 เดือน ที่เกิดจากแม่ที่ ติดเชื้อ HIV ได้รับการตรวจเลือด หาการติดเชื้อ HIV โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 80.00% 43 36 83.72 เขาย้อย 80.00% 2 2 100.00 หนองหญ้าปล้อง 80.00% 1 1 100.00 ชะอำ 80.00% 3 1 33.33 ท่ายาง 80.00% 11 9 81.82 บ้านลาด 80.00% - - - บ้านแหลม 80.00% 3 3 100.00 แก่งกระจาน 80.00% 1 1 100.00 รวมทั้งจังหวัด 80.00% 64 53 82.81

39 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 7 0706 ร้อยละ 98 ของหญิงคลอดที่ติดเชื้อ HIV ได้รับยา ต้านไวรัสเอดส์ ขณะตั้งครรภ์

40 0801_1 ร้อยละ 65 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตตามมาตรฐาน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 65.00% 57,350 39,159 68.28 เขาย้อย 65.00% 18,899 12,744 67.43 หนองหญ้าปล้อง 65.00% 6,139 4,189 68.24 ชะอำ 65.00% 31,856 21,046 66.07 ท่ายาง 65.00% 39,596 27,590 69.68 บ้านลาด 65.00% 25,348 19,483 76.86 บ้านแหลม 65.00% 24,477 17,724 72.41 แก่งกระจาน 65.00% 11,722 7,821 66.72 รวมทั้งจังหวัด 65.00% 215,387 149,756 69.53

41 0801_2 ร้อยละ 65 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวานตามมาตรฐาน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 65.00% 57,350 37,521 65.42 เขาย้อย 65.00% 18,899 12,735 67.38 หนองหญ้าปล้อง 65.00% 6,139 3,989 64.98 ชะอำ 65.00% 31,856 21,046 66.07 ท่ายาง 65.00% 39,596 26,167 66.08 บ้านลาด 65.00% 25,348 19,483 76.86 บ้านแหลม 65.00% 24,477 17,724 72.41 แก่งกระจาน 65.00% 11,722 7,821 66.72 รวมทั้งจังหวัด 65.00% 215,387 146,486 68.01

42 0802 ร้อยละ 70 ของการดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) จังหวัดเพชรบุรี 70.00% 25 21 84.00 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา 25 21 84.00

43 0803 ร้อยละ 75 ของสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ผ่านการ ประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่าง ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 75.00% 31,878 26,075 81.80 เขาย้อย 75.00% 10,257 8,652 84.35 หนองหญ้าปล้อง 75.00% 3,098 2,470 79.73 ชะอำ 75.00% 17,034 15,318 89.93 ท่ายาง 75.00% 21,464 19,562 91.14 บ้านลาด 75.00% 13,907 11,547 83.03 บ้านแหลม 75.00% 13,022 11,799 90.61 แก่งกระจาน 75.00% 5,837 5,615 96.20 รวมทั้งจังหวัด 75.00% 116,497 101,038 86.73

44 0805 ร้อยละ 60 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 60.00% 5,205 3,162 60.75 เขาย้อย 60.00% 1,603 593 36.99 หนองหญ้าปล้อง 60.00% 570 362 63.51 ชะอำ 60.00% 3,029 1,516 50.05 ท่ายาง 60.00% 3,658 1,596 43.63 บ้านลาด 60.00% 2,215 1,579 71.29 บ้านแหลม 60.00% 2,159 1,437 66.56 แก่งกระจาน 60.00% 1,064 496 46.62 รวมทั้งจังหวัด 60.00% 19,503 10,741 55.07

45 0806 ร้อยละ 100 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear และมีผลผิดปกติ (Epithelial Cell Abnominality) ได้รับการส่งต่อตามแนวทางที่กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 100.00% 14 100.00 เขาย้อย 100.00% หนองหญ้าปล้อง 100.00% ชะอำ 100.00% 4 4 100.00 ท่ายาง 100.00% 1 1 100.00 บ้านลาด 100.00% บ้านแหลม 100.00% แก่งกระจาน 100.00% รวมทั้งจังหวัด 100.00% 19 100.00

46 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 8 0805 ร้อยละ 60 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear

47 0901 ร้อยละ 70 ของร้านอาหารและแผงลอยจำหน่าย อาหารได้มาตรฐาน CFGT อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 70.00% 417 311 74.58 เขาย้อย 70.00% 35 29 82.86 หนองหญ้าปล้อง 70.00% 28 25 89.29 ชะอำ 70.00% 314 256 81.53 ท่ายาง 70.00% 101 91 90.10 บ้านลาด 70.00% 111 88 79.28 บ้านแหลม 70.00% 88 68 77.27 แก่งกระจาน 70.00% 64 54 84.38 รวมทั้งจังหวัด 70.00% 1,158 922 79.62

48 0902 ร้อยละ 100 ของสถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภท ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 100.00% 44 100.00 เขาย้อย 100.00% 5 5 100.00 หนองหญ้าปล้อง 100.00% 2 2 100.00 ชะอำ 100.00% 21 100.00 ท่ายาง 100.00% 13 100.00 บ้านลาด 100.00% 9 9 100.00 บ้านแหลม 100.00% 10 100.00 แก่งกระจาน 100.00% 4 4 100.00 รวมทั้งจังหวัด 100.00% 108 100.00

49 0903 ร้อยละ 85 ของร้านจำหน่ายอาหารสดที่ผ่านการ รับรองอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 6 ชนิด (ได้รับป้ายทอง) อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรามีป้ายจริง เมือง 85.00% 587 534 90.97534 เขาย้อย 85.00% 302 293 97.02249 หนองหญ้าปล้อง 85.00% 19 22 115.7918 ชะอำ 85.00% 310 295 95.169 ท่ายาง 85.00% 177 100.00177 บ้านลาด 85.00% 76 100.0076 บ้านแหลม 85.00% 118 110 93.22110 แก่งกระจาน 85.00% 61 100.0061 รวมทั้งจังหวัด 85.00% 1,650 1,568 95.03 1,234

50 0904 ร้อยละ 100 ของมารดาที่เสียชีวิตตามเกณฑ์ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และดำเนินการแก้ไขสาเหตุ โดย MCH Board ของจังหวัด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 100.00% - - ผ่านเกณฑ์ ยังไม่พบ มารดา เสียชีวิต เขาย้อย 100.00% - - หนองหญ้าปล้อง 100.00% - - ชะอำ 100.00% - - ท่ายาง 100.00% - - บ้านลาด 100.00% - - บ้านแหลม 100.00% - - แก่งกระจาน 100.00% - - รวมทั้งจังหวัด 100.00% - -

51 0905 ร้อยละ 100 ของทารกที่เสียชีวิตตามเกณฑ์ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และดำเนินการแก้ไขสาเหตุ โดย MCH Board ของจังหวัด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 100.00% 11 100.00 เขาย้อย 100.00% - - - หนองหญ้าปล้อง 100.00% - - - ชะอำ 100.00% - - - ท่ายาง 100.00% - - - บ้านลาด 100.00% - - - บ้านแหลม 100.00% - - - แก่งกระจาน 100.00% - - - รวมทั้งจังหวัด 100.00% 11 100.00

52 0906 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ ระดับทอง จังหวัดละ 2 แห่ง โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 1 1 อยู่ระหว่างประเมินตนเอง เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด 1 1 อยู่ระหว่างประเมินตนเอง บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 2 2

53 0907 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและท้องถิ่น มีคุณภาพได้มาตรฐาน จำแนกเป็น 0907_1 ยาสมุนไพร ร้อยละ 95 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง - เขาย้อย - หนองหญ้าปล้อง - ชะอำ - ท่ายาง - บ้านลาด - บ้านแหลม 95.00% 3 2 66.67 แก่งกระจาน - รวมทั้งจังหวัด 95.00% 3 2 66.67

54 0907_2 อาหาร ร้อยละ 80 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 80.00% 13 100.00 เขาย้อย 80.00% 4 4 100.00 หนองหญ้าปล้อง 80.00% 7 7 100.00 ชะอำ 80.00% 4 4 100.00 ท่ายาง 80.00% 11 10 90.91 บ้านลาด 80.00% 5 5 100.00 บ้านแหลม 80.00% 7 7 100.00 แก่งกระจาน 80.00% 3 3 100.00 รวมทั้งจังหวัด 80.00% 54 53 98.15

55 0907_3 เครื่องสำอาง ร้อยละ 85 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 85.00% 1 1 100.00 เขาย้อย 85.00% 2 2 100.00 หนองหญ้าปล้อง - - - ชะอำ 85.00% 1 1 100.00 ท่ายาง 85.00% 2 2 100.00 บ้านลาด - - - บ้านแหลม - - - แก่งกระจาน - - - รวมทั้งจังหวัด 85.00% 6 6 100.00

56 0907_4 วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ร้อยละ 80 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 80.00% 1 1 100.00 เขาย้อย - หนองหญ้าปล้อง - ชะอำ - ท่ายาง - บ้านลาด - บ้านแหลม - แก่งกระจาน - รวมทั้งจังหวัด 80.00% 1 1 100.00

57 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 9 0906 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ ระดับทอง จังหวัดละ 2 แห่ง 0907_1 ร้อยละ 95 ของยาสมุนไพร มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

58 1001 ประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้านการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ร้อยละ 15 CUP เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 15.00% 339,492 13,843 4.08 เขาย้อย 15.00% 65,078 9,836 15.11 หนองหญ้าปล้อง 15.00% 45,408 1,426 3.14 ชะอำ 15.00% 123,956 9,337 7.53 ท่ายาง 15.00% 134,014 12,906 9.63 บ้านลาด 15.00% 95,921 15,661 16.33 บ้านแหลม 15.00% 70,154 5,861 8.35 แก่งกระจาน 15.00% 70,429 2,301 3.27 รวมทั้งจังหวัด 15.00% 944,452 71,171 7.54

59 1002_1 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพศ./รพท. ร้อยละ 3 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 3.00% 43,457,854 104,664 0.24

60 1002_2 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพช./สอ. ร้อยละ 5 โรงพยาบาล/สอ. เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 5.00% 1,856,394.00 31,333 1.69 เขาย้อย 5.00% 3,403,198.00 151,179 4.44 หนองหญ้าปล้อง 5.00% 1,269,452.00 30,939 2.44 ชะอำ 5.00% 6,657,537.00 181,864 2.73 ท่ายาง 5.00% 8,069,169.00 365,695 4.53 บ้านลาด 5.00% 6,718,065.00 185,286 2.76 บ้านแหลม 5.00% 3,215,840.00 64,931 2.02 แก่งกระจาน 5.00% 2,893,594.00 19,184 0.66 รวมทั้งจังหวัด 5.00% 34,083,249 1,030,411 3.02

61 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 10 10021 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพศ./รพท. ร้อยละ 3 10022 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพช./สอ. ร้อยละ 5 1001 ประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้านการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ร้อยละ 15

62 1101 ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ ที่ได้รับการจำหน่ายแบบครบเกณฑ์กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 75.00% 46 44 95.65 เขาย้อย 75.00% 7 7 - หนองหญ้าปล้อง 75.00% 1 1 - ชะอำ 75.00% 2 2 - ท่ายาง 75.00% 35 100.00 บ้านลาด 75.00% 12 100.00 บ้านแหลม 75.00% 1 1 - แก่งกระจาน 75.00% - - - รวมทั้งจังหวัด 75.00% 104 102 98.08

63 1102 ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีกระบวนการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเกณฑ์มาตรฐาน หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) จังหวัดเพชรบุรี 60.00% 20 15 75.00

64 1103 การกระจายวัตถุออกฤทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ร้อยละ 90 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 90.00% เขาย้อย 90.00% หนองหญ้าปล้อง 90.00% ชะอำ 90.00% ท่ายาง 90.00% บ้านลาด 90.00% บ้านแหลม 90.00% แก่งกระจาน 90.00% รวมทั้งจังหวัด 90.00% 376 100.00

65 1202 ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาทั้งจังหวัด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 20.00% 67,680,295.00 19,142,339.00 28.28 เขาย้อย 20.00% 3,403,198.00 1,036,223.00 30.45 หนองหญ้าปล้อง 20.00% 1,269,452.00 310,475.00 24.46 ชะอำ 20.00% 6,657,537.00 2,114,519.00 31.76 ท่ายาง 20.00% 8,069,169.00 2,501,699.00 31.00 บ้านลาด 20.00% 6,718,065.00 2,178,350.00 32.43 บ้านแหลม 20.00% 3,215,840.00 1,103,352.00 34.31 แก่งกระจาน 20.00% 2,893,594.00 794,811.00 27.47 รวมทั้งจังหวัด 20.00% 99,907,150.00 29,181,768.00 29.21

66 1203 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจาก องค์การเภสัชกรรมของ รพศ. รพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 8.00% 67,680,295.00 4,770,244.00 7.05

67 1204 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจาก องค์การเภสัชกรรมของ รพช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เขาย้อย 35.00% 3,403,198.00 789,237.00 23.19 หนองหญ้าปล้อง 35.00% 1,269,452.00 229,646.00 18.09 ชะอำ 35.00% 6,657,537.00 2,013,675.00 30.25 ท่ายาง 35.00% 8,069,169.00 1,939,539.00 24.04 บ้านลาด 35.00% 6,718,065.00 2,006,282.00 29.86 บ้านแหลม 35.00% 3,215,840.00 715,042.00 22.23 แก่งกระจาน 35.00% 2,893,594.00 1,076,881.00 37.22 รวมทั้งจังหวัด 35.00% 32,226,855.00 8,770,302.00 27.21

68 1205 ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจ (สสจ., รพศ./รพท., รพช.) ได้รับการตรวจสอบภายในปีละ 1 ครั้ง หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ. 100.00% 1 - - รพ.พระจอมเกล้าฯ 100.00% 1 - - รพ.เขาย้อย 100.00% 1 1 100.00 รพ.หนองหญ้าปล้อง 100.00% 1 1 100.00 รพ.ชะอำ 100.00% 1 1 100.00 รพ.ท่ายาง 100.00% 1 1 100.00 รพ.บ้านลาด 100.00% 1 1 100.00 รพ.บ้านแหลม 100.00% 1 1 100.00 รพ.แก่งกระจาน 100.00% 1 1 100.00 รวมทั้งจังหวัด 100.00% 9 7 77.78

69 1206_1 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย งบประมาณทันตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ. 100.00% 1 - - รพท. 100.00% 1 - - รวมทั้งจังหวัด 100.00% 2 - - 1206_2 ร้อยละของงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย ไตรมาส 1=22.5%, ไตรมาส 2 = 46%, ไตรมาส 3 = 70%, ไตรมาส 4 = 94% จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ. 70.00% 22,940,342 15,382,508 67.05 รพท. 70.00% 27,986,784 11,210,715 40.06 รวมทั้งจังหวัด 70.00% 50,927,126.00 26,593,223.00 52.22

70 1207 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอำเภอทั้งหมด มีการจัดตั้ง ชมรมจริยธรรมหรือเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมและจริยธรรม อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 1 1 เขาย้อย 1 1 หนองหญ้าปล้อง 1 1 ชะอำ 1 1 ท่ายาง 1 1 บ้านลาด 1 1 บ้านแหลม 1 1 แก่งกระจาน 1 1 รวมทั้งจังหวัด 50.00% 8 8 100.00

71 1208 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ จริยธรรม, ด้านธรรมาภิบาล หรือด้านการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงาน/ชมรม จริยธรรมในระดับจังหวัดอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 1 1 เขาย้อย 1 1 หนองหญ้าปล้อง 1 1 ชะอำ 1 1 ท่ายาง 1 1 บ้านลาด 1 1 บ้านแหลม 1 1 แก่งกระจาน 1 1 รวมทั้งจังหวัด 100.00% 8 8 100.00

72 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 12 1204 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม ของ รพช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 1205 ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจ (สสจ., รพศ./รพท., รพช.) ได้รับการตรวจสอบภายในปีละ 1 ครั้ง 1203 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม ของ รพศ. รพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8

73 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 12 (ต่อ) 12061 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย งบประมาณทันตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด 12062 ร้อยละของงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย ไตรมาส 1=22.5%, ไตรมาส 2 = 46%, ไตรมาส 3 = 70%, ไตรมาส 4 = 94%


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 ปี 2551 คณะที่ตัวชี้วัดทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตกเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 1541 80.00 3110 100.00 4541 80.00 5651 83.33 6550 100.00 7761.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google