งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คณะอนุกรรมการดำเนินการสอนที่ มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม และ สอดแทรกจริยธรรม เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาค กลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สกอ. ผู้แทนสถาบันในเครือข่ายที่แม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คณะอนุกรรมการดำเนินการสอนที่ มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม และ สอดแทรกจริยธรรม เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาค กลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สกอ. ผู้แทนสถาบันในเครือข่ายที่แม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คณะอนุกรรมการดำเนินการสอนที่ มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม และ สอดแทรกจริยธรรม เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาค กลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สกอ. ผู้แทนสถาบันในเครือข่ายที่แม่ ข่ายเชิญมาประชุม เมื่อวันที่ 4 ธ. ค.46

2 2 งานที่ ต้องทำ ประชุมคณะอนุกรรมการ ทุก 2 เดือน สัมมนาประจำปี ปีละ 1 ครั้ง เผยแพร่ผลงานใน web + วารสาร

3 3 14 ม. ค. 47 ประชุมครั้งแรก วัตถุประ สงค์ 1. 1. เพื่อสถาบันเครือข่ายมีการเรียนรู้ร่วมกัน มี ความร่วมมือ ร่วมใจร่วมทำ จน เกิดผลให้ทุกสถาบันจัดการเรียนการสอน ที่ เน้นทั้งเนื้อหาด้านวิชาการและจริยธรรม 2. เพื่อพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์ในการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่คุณธรรม 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยร่วมกันของสถาบัน เครือข่ายในเรื่องการเรียนการสอนคู่คุณธรรม

4 4 4. เพื่อกระตุ้นให้สถาบันเครือข่ายตระหนัก และส่งเสริมการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา รวมทั้งให้ผู้เรียนมีส่วน ร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 5. เพื่อพัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ ความ เข้าใจในเทคนิควิธีการสอนสอด แทรก คุณธรรมจริยธรรม และสามารถนำไปใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 6. เพื่อให้สถาบันเครือข่ายจัด สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อเฟื้อและเป็น ตัวแบบที่ดีในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัตถุประสงค์

5 5 แผนการ ดำเนินการ ประชุม ทุก 2 เดือน - มีผู้มาประชุมน้อย 6 – 10 คน - ผู้เข้าประชุม เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไม่สามารถ สร้างงาน ที่ต่อเนื่องได้

6 6 ผลงานในช่วงระยะเวลา 1 ปี ( ม. ค.47 – ธ. ค.47) 1. 1. รายงานการสำรวจกิจกรรมการสอนที่ มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม ในการสอน ของสถาบันการศึกษาที่ร่วม เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา บัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง โดย นท. หญิง ธนพร แย้มสุดา 2. 2. การจัดกิจกรรมเข้าร่วมการประชุม วิชาการประจำปีของเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง 1 – 2 ธ. ค.47 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

7 7 ผลงานในช่วงระยะเวลา ม. ค.48 – ก. ค.48 โครงการเพื่อน เยี่ยมเพื่อน โครงการศึกษาดูงานโรงเรียน การศึกษาสัตยาไส จ. ลพบุรี โครงการรวบรวมประสบการณ์การ สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ของคณาจารย์ในเครือข่าย

8 8 โครงการเพื่อนเยี่ยม เพื่อน จัด 3 ครั้ง 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบหลักสูตรที่มีการสอนสอดแทรก คุณธรรมจริยธรรมและสังเกตวิธีการสอนของสถาบันในเครือข่าย 2. เพื่อให้ผู้เข้าโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แก่กัน งบประมาณ : จากแม่ข่าย 3,000 บาท / ครั้ง จากผู้ลงทะเบียน 1,000 บาท / ครั้ง

9 9 โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ม. ค.48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

10 10 โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มิ. ย.48 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยา เขตรังสิต และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11 11

12 12

13 13 โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 3 ม. ค.49 ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร และ มหาวิทยาลัยศิลปากร

14 14 โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียน การศึกษาสัตยาไส (4 ก. พ.48) 1. ได้รับประสบการณ์ตรงด้านการสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม 2. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนสอดแทรกคุณธรรมแก่กันและกัน รวมทั้งกับอาจารย์โรงเรียนสัตยาไส 3. ได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมการสอนแทรกคุณธรรม ในสถาบันของตนเอง งบประมาณ : จากแม่ข่าย 7,800 บาท จากผู้ลงทะเบียน 8,000 บาท

15 15

16 16

17 17

18 18 - ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น - การได้รับความร่วมมือจากสถาบัน ในเครือข่าย - การได้แลกเปลี่ยนความคิดด้านการ เรียนการสอน สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแก่กัน - ทราบถึงสถาบันหรือบุคคลากรที่มี ศักยภาพและสนใจ ในด้านสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 4 ธ. ค.46 – 5 ส. ค.48

19 19 ข้อขัดข้อง - คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ไม่จำเพาะ บุคคล ใช้คำว่าผู้แทนสถาบัน - อายุของคณะอนุกรรมการ - ไม่ทราบ output ที่ชัดเจน ที่ สกอ. ต้องการ - การทำงานยังไม่ครบ PDCA - การทำงานยังไม่ได้ดึงให้นิสิตนักศึกษาเข้า มามีส่วนด้วย

20 20


ดาวน์โหลด ppt 1 คณะอนุกรรมการดำเนินการสอนที่ มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม และ สอดแทรกจริยธรรม เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาค กลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สกอ. ผู้แทนสถาบันในเครือข่ายที่แม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google