งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ไฟฟ้ารายสาขา ปี (พ.ย.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ไฟฟ้ารายสาขา ปี (พ.ย.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ไฟฟ้ารายสาขา ปี 2553-2556 (พ.ย.)
หน่วย: GWh GWh  2553 2554 2555 2556 (ม.ค.-พ.ย.) ∆ (%) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สัดส่วน (%) ครัวเรือน 33,216 32,799 36,447 34,965 4.5 23.0 กิจการขนาดเล็ก 15,586 15,446 17,013 17,022 9.7 11.2 ธุรกิจ 22,996 23,660 27,088 28,214 14.5 18.5 อุตสาหกรรม 68,039 67,942 72,336 67,017 0.7 44.1 ส่วนราชการ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร* 5,049 4,888 3,799 138 -96.4 0.1 เกษตรกรรม 335 297 377 327 -6.1 0.2 การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 2,034 2,168 2,191 2,151 8.0 1.4 อื่นๆ 2,046 1,655 2,527 2,293 -0.9 1.5 รวมทั้งสิ้น 149,301 148,855 161,779 152,127 2.4 100.0 หมายเหตุ *ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทธุรกิจ/กิจการขนาดเล็ก แล้วแต่กรณี

2 การใช้ไฟฟ้ารายกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ∆ (%) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ปี (พ.ย.) หน่วย: GWh GWh  2553 2554 2555 2556 (ม.ค.-พ.ย.) ∆ (%) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อาหาร 8,335 8,956 9,721 8,873 -0.2 เหล็กและโลหะพื้นฐาน 6,742 6,627 6,954 6,505 1.4 สิ่งทอ 6,568 6,182 6,038 5,586 0.8 อิเล็กทรอนิกส์ 6,071 6,719 6,325 6,056 4.2 พลาสติก 4,145 4,164 4,458 4,199 2.1 ซีเมนต์ 3,762 3,785 4,042 3,700 ยานยนต์ 3,810 3,892 4,950 4,859 6.9 เคมีภัณฑ์ 2,995 2,191 2,155 1,959 -1.6 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2,657 2,779 3,012 2,839 2.3 การผลิตน้ำแข็ง 2,577 2,420 2,697 2,480 0.0

3 การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ปี 2553-2556 (พ.ย.)
ปี 2556 864 GWh การส่งออกอาหารแปรรูปหดตัวลงจากโรคระบาดสัตว์น้ำ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 13.3 7.3 12.0 5.1 -1.3 -2.9 -0.1 -4.0 1.2 2.8 5.2 7.9 3.28 2554 4.6 2.4 -0.2 3.6 14.6 12.4 15.0 14.7 5.7 3.3 2.5 7.94 2555 6.9 18.3 11.5 11.4 11.6 6.1 1.5 1.8 9.0 9.8 9.5 8.44 2556 10.6 -1.7 1.6 -5.8 -6.0 -3.5 -5.1 1.7 -0.17

4 การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐานปี 2553-2556 (พ.ย.)
ปี 55 การผลิตสูงจากความต้องการ ในการก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูจากอุทกภัย ปี 2556 609 GWh ปี 2553 ปี 2555 ปี 2554 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 46.7 35.4 35.2 41.4 35.6 10.0 13.7 16.0 5.5 -1.6 2.7 8.2 19.80 2554 3.2 5.0 4.1 -0.3 -7.6 3.0 1.9 -3.3 -2.1 -3.2 -8.9 -11.8 -0.83 2555 -5.0 6.9 4.5 1.8 16.9 0.0 -0.1 11.4 12.3 4.36 2556 3.5 -10.1 0.8 -10.3 -3.9 -1.5 -1.4 8.1 11.7 8.7 1.38

5 การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2553-2556 (พ.ย.)
ปี 2556 557 GWh ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 อุทกภัย อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 22.3 21.9 26.2 24.4 6.7 4.0 -4.2 -7.0 -8.6 -6.7 -5.8 7.65 2554 7.2 21.4 9.2 12.5 13.9 21.8 22.0 30.7 31.5 -8.7 -24.0 -12.3 12.60 2555 -4.8 -12.9 -16.2 -15.4 -12.0 -10.3 -12.7 -14.3 16.1 17.6 25.6 -7.91 2556 6.3 -2.5 3.4 -5.2 3.1 1.4 5.6 4.8 12.1 4.22

6 การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ ปี 2553-2556 (พ.ย.)
ปี 2556 507 GWh ปี 2555 ปี 2554 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 24.2 12.5 14.2 13.8 10.3 10.4 7.1 5.5 6.4 7.4 4.0 10.15 2554 3.7 1.8 0.6 2.7 -1.3 -5.4 -3.3 -3.7 -2.6 -15.7 -27.5 -18.3 -4.79 2555 -17.7 -6.2 -8.5 -12.9 -7.2 -5.5 -1.8 -5.7 -4.3 9.3 30.5 14.7 -3.61 2556 10.2 -2.2 1.0 3.1 3.6 1.9 -2.8 3.4 -2.5 -3.5 -1.6 0.79

7 การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมพลาสติก ปี 2553-2556 (พ.ย.)
ปี 2556 376 GWh ปี 2555 ปี 2553 ปี2554 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 27.1 19.6 19.5 19.3 16.3 14.3 14.1 11.6 11.0 9.6 10.8 15.36 2554 7.6 4.1 4.3 1.9 1.7 3.2 3.4 6.0 5.5 -7.0 -19.6 -4.7 0.92 2555 -0.1 8.2 3.1 5.3 8.0 3.8 6.4 0.0 1.1 15.4 32.3 7.03 2556 10.4 -0.5 2.1 -2.7 1.8 0.5 0.1 -0.2 2.08

8 การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ปี 2553-2556 (พ.ย.)
ปี 2556 430 GWh ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 48.0 57.8 59.2 50.5 48.1 44.1 41.1 29.6 22.3 16.5 19.3 12.9 37.64 2554 14.0 10.9 9.2 0.3 -5.0 7.7 7.9 14.3 15.8 -17.1 -28.0 -2.8 2.55 2555 6.1 15.3 12.6 26.9 38.3 17.5 20.1 15.2 13.8 64.4 87.4 40.8 26.12 2556 27.8 14.6 10.5 10.8 5.5 0.8 3.6 -0.8 -3.7 -2.7 6.92

9 การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมซีเมนต์ ปี 2553-2556 (พ.ย.)
ปี 2556 324 GWh ปี 2555 ปี 2553 ปี 2554 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 6.0 -1.7 -5.9 -1.9 -7.1 1.0 3.7 -1.0 -1.6 7.3 1.3 1.1 -0.18 2554 2.1 2.2 5.4 4.6 -0.7 0.1 3.8 0.4 -4.1 -5.0 -0.6 0.73 2555 1.5 6.5 3.6 1.6 -0.2 7.7 8.8 15.1 16.3 16.2 7.1 6.76 2556 -0.1 -3.8 1.4 3.1 4.4 9.3 -2.2 -2.9 -4.3 -3.3 -2.6 -0.20

10 การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปี 2553-2556 (พ.ย.)
ปี 2555 ปี 2556 177 GWh ปี 2554 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 18.6 31.0 7.8 4.5 2.1 0.5 5.3 14.3 22.5 5.9 6.4 4.1 9.97 2554 10.6 -0.0 -14.5 -21.7 -30.0 -28.2 -31.5 -35.7 -38.4 -42.6 -39.2 -36.9 -25.95 2555 -31.4 -12.7 -6.1 -6.2 7.7 8.7 3.1 3.7 11.0 7.5 6.7 -2.29 2556 -11.1 -3.3 -0.3 -0.7 -4.6 -4.0 -2.1 4.4 -1.56

11 การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ปี 2553-2556 (พ.ย.)
ปี 2556 267 GWh ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 26.6 21.1 25.6 18.0 12.4 6.8 6.2 6.0 6.5 2.5 -3.6 -1.3 10.87 2554 -0.6 2.4 0.2 0.5 5.3 7.3 7.7 7.5 9.6 2.9 4.1 7.6 4.31 2555 6.4 14.0 8.2 10.7 10.9 7.9 3.4 0.6 17.5 4.6 8.72 2556 10.4 -1.1 5.1 2.1 -0.1 -0.8 -2.2 0.9 4.4 3.3 4.3 2.31

12 การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมการผลิตน้ำแข็ง ปี 2553-2556 (พ.ย.)
ปี 2556 209 GWh ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 27.4 12.4 6.0 17.7 20.9 15.8 14.1 0.7 5.2 -0.3 -1.3 4.4 10.50 2554 -7.3 -8.6 -12.5 -14.9 -11.1 -7.8 -3.3 0.2 -3.0 0.9 5.8 -6.7 -6.07 2555 9.9 13.4 20.0 16.3 9.8 5.1 4.2 5.5 6.4 9.0 23.8 10.49 2556 3.0 4.5 3.2 1.2 -1.8 -0.7 -1.9 -6.0 0.01

13 การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจที่สำคัญ ∆ (%) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ปี (พ.ย.) หน่วย: GWh GWh  2553 2554 2555 2556 (ม.ค.-พ.ย.) ∆ (%) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ห้างสรรพสินค้า 4,006 4,160 4,491 4,238 3.1 โรงแรม 3,327 3,340 3,671 3,528 5.2 อพาร์ทเม้นท์และ เกสเฮ้าส์ 2,854 2,915 3,291 3,255 7.9 ขายปลีก 2,486 2,595 2,969 2,911 7.0 อสังหาริมทรัพย์ 2,467 2,507 2,789 2,663 4.1 โรงพยาบาลและสถานบริการทางการแพทย์ 2,047 2,025 2,222 2,182 7.1 ขายส่ง 1,730 1,899 2,242 2,110 2.7 ก่อสร้าง 890 950 980 960 6.7 สถาบันการเงิน 915 888 871 -0.5 ภัตตาคารและไนต์คลับ 812 789 869 821

14 การใช้ไฟฟ้าห้างสรรพสินค้าปี 2553-2556 (พ.ย.)
ปี 2556 380 GWh ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 11.9 7.7 3.4 3.6 -1.7 5.2 4.9 0.1 0.9 0.8 -0.4 1.6 3.16 2554 -2.7 0.2 -1.5 4.3 12.7 5.1 6.3 8.6 8.0 4.4 0.5 4.15 2555 10.1 10.8 9.9 7.9 5.6 4.0 3.5 3.7 4.1 7.5 17.8 13.4 7.49 2556 5.7 3.0 2.9 2.6 2.5 3.09

15 การใช้ไฟฟ้าร้านขายปลีก ปี 2553-2556(พ.ย.)
ปี 2556 259 GWh ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 17.9 7.1 4.1 10.6 11.8 11.2 9.0 3.5 4.0 3.1 2.9 4.4 7.59 2554 -1.8 1.1 -2.3 -3.5 4.6 6.2 7.8 10.3 10.5 7.2 2.1 4.59 2555 16.9 17.7 19.6 13.6 8.1 9.1 6.9 13.8 23.5 23.2 13.66 2556 10.9 5.6 9.2 7.9 8.7 6.6 8.9 3.7 2.0 6.99

16 การใช้ไฟฟ้าธุรกิจกลุ่มโรงแรม ปี 2553-2556 (พ.ย.)
ปี 2556 306 GWh ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 24.1 16.1 11.3 13.2 9.5 4.5 10.1 3.0 4.6 2.7 0.6 8.84 2554 -4.3 -2.3 -6.9 -5.4 3.4 4.9 0.3 3.7 5.3 8.7 -2.9 0.69 2555 10.2 10.3 12.2 9.8 8.6 8.0 7.8 9.4 2.8 11.8 20.1 9.04 2556 7.4 3.3 11.2 8.8 4.4 2.2 3.1 5.9 0.7 -0.2 5.22

17 การใช้ไฟฟ้าอพาร์ทเมนท์และเกสต์เฮาส์ ปี 2553-2556 (พ.ย.)
ปี 2556 289 GWh ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 34.5 13.2 10.1 15.6 17.1 14.8 1.0 11.9 3.2 2.9 12.0 11.74 2554 -8.4 -5.6 -6.8 2.4 3.8 9.3 2.2 8.8 -6.2 2.85 2555 17.3 13.1 20.0 18.9 11.8 6.7 4.0 5.8 5.0 13.4 15.0 29.4 11.62 2556 9.1 6.8 8.6 7.2 7.4 10.0 9.8 3.9 7.94

18 การใช้ไฟฟ้าอสังหาริมทรัพย์ ปี 2553-2556 (พ.ย.)
ปี 2556 238 GWh ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 21.2 14.4 6.1 10.9 8.0 12.1 3.7 7.2 2.9 4.9 5.8 9.05 2554 -3.4 -4.8 -1.8 5.2 3.1 0.2 7.9 3.2 7.6 8.2 -2.3 1.97 2555 11.3 10.4 11.7 16.5 8.9 7.1 4.7 12.2 14.8 19.3 10.58 2556 10.8 7.0 5.3 7.7 2.4 2.0 1.8 7.5 3.4 -0.0 4.05

19 การใช้ไฟฟ้าการก่อสร้าง ปี 2553-2556 (พ.ย.)
การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ และการขยายตัวของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ของภาคเอกชน ปี 2556 89 GWh ปี2555 ปี 2553 ปี 2554 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 -2.3 -12.1 -12.2 -0.4 -2.1 -3.3 -10.4 10.7 0.6 2.7 12.9 -3.18 2554 -6.1 4.3 32.7 35.1 7.3 14.7 -0.3 4.0 -6.9 -11.9 8.42 2555 3.5 0.0 -3.9 -10.1 -15.4 7.7 6.3 16.0 23.3 21.3 1.85 2556 5.0 5.6 8.3 2.9 7.9 6.6 8.6 7.0 5.9 8.1 6.74

20 การใช้ไฟฟ้าโรงพยาบาลและสถานบริการทางการแพทย์ ปี 2553-2556 (พ.ย.)
ปี 2556 184 GWh ปี2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 24.9 14.3 8.9 15.0 11.1 9.7 6.3 9.6 1.5 -0.7 8.2 10.07 2554 -6.8 -6.7 -8.7 -9.3 -3.4 0.7 0.9 1.6 8.1 3.0 11.5 -2.8 -0.91 2555 11.8 13.3 16.4 11.9 7.8 1.7 7.2 -2.1 -6.9 18.4 20.1 25.0 8.51 2556 11.7 10.5 12.2 9.3 3.8 14.0 9.5 -3.8 -6.5 7.14

21 การใช้ไฟฟ้าขายส่ง ปี 2553-2556 (พ.ย.)
ปี 2556 193 GWh ปี2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 22.5 13.1 10.7 14.7 17.6 10.5 20.1 8.9 12.1 11.8 14.3 14.04 2554 6.3 6.5 5.5 10.4 9.9 7.6 11.6 15.1 10.3 15.3 10.9 9.66 2555 25.0 25.3 21.6 21.8 17.0 12.5 17.3 7.7 18.9 19.4 18.17 2556 5.9 2.2 7.4 6.0 7.3 2.8 -1.0 1.6 1.2 0.3 -2.8 2.72

22 การใช้ไฟฟ้าสถาบันการเงิน ปี 2553-2556 (พ.ย.)
ปี 2556 77 GWh ปี2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 16.4 6.2 -0.9 4.8 4.2 4.5 7.7 -4.6 2.5 -1.7 1.5 4.7 3.39 2554 -4.7 -8.7 -5.9 -9.2 -4.5 -2.1 -3.0 4.1 0.4 1.4 3.6 -5.7 -2.62 2555 4.4 12.2 12.3 13.7 2.4 5.8 1.8 0.7 8.1 7.8 6.88 2556 0.6 0.0 1.9 -0.8 -5.2 1.7 -0.5 -1.5 -4.0 -0.49

23 การใช้ไฟฟ้าภัตตาคารและไนต์คลับ ปี 2553-2556 (พ.ย.)
ปี 2556 72 GWh ปี2555 ปี 2553 ปี 2554 อัตราการขยายตัว (%) ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 20.7 7.7 1.0 6.6 5.1 7.5 6.0 -1.7 0.5 -1.2 -0.5 -2.0 4.42 2554 -8.4 -6.1 -8.0 -9.9 2.1 -2.2 0.1 2.6 0.3 1.8 -2.54 2555 8.7 9.8 13.8 14.2 8.6 7.0 5.0 4.7 4.2 10.8 15.8 20.6 9.23 2556 2.2 3.1 2.5 5.2 3.9 1.5 -1.0 3.06


ดาวน์โหลด ppt การใช้ไฟฟ้ารายสาขา ปี (พ.ย.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google