งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2556

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2552 2553 2554 2555 2556** ม.ค.-มิ.ย. การใช้ 1,663 1,783 1,855 1,981 2,025 การผลิต 895 989 1,018 1,082 1,107 การนำเข้า (สุทธิ) 922 1,001 1,079 1,145 การนำเข้า / การใช้ (%) 55 56 54 57   อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  2.8 7.2 4.0 6.8 3.4 5.5 10.6 2.9 6.2 3.5 การนำเข้า(สุทธิ) -3.2 8.5 1.7 6.0 4.4 GDP (%) -2.3 7.8 0.1 6.5 4.1** *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

3 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2552 2553 2554 2555 2556 ม.ค. – มิ.ย. การใช้ 1,663 1,783 1,855 1,981 2,025 น้ำมัน 643 652 674 709 746 ก๊าซธรรมชาติ 682 784 810 888 921 ถ่านหิน 205 211 204 230 206 ลิกไนต์ 98 99 112 104 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 35 36 54 55 48 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  2.8 7.2 4.0 6.8 3.4 1.4 1.5 3.3 5.2 3.6 15.0 9.6 8.0 3.2 -3.4 12.4 -7.8 0.7 13.9 -12.6 12.0 -1.1 48.5 3.0 -29.5

4 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย: ล้านบาท ชนิด 2552 2553 2554 2555 ม.ค. – มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2556 2556* น้ำมันสำเร็จรูป 960,067 1,106,668 1,220,582 1,311,027 668,016 666,266 10.3 7.4 -0.3 ไฟฟ้า 431,165 474,671 471,604 550,672 262,372 272,388 -0.6 16.8 3.8 ก๊าซธรรมชาติ 49,272 68,724 97,666 122,509 61,470 58,104 42.1 25.4 -5.5 ลิกไนต์/ถ่านหิน 28,611 29,738 31,273 31,607 16,042 11,253 5.2 1.1 -29.9 พลังงานทดแทน 115,268 129,370 119,673 122,627 62,696 45,291 -7.5 2.5 -27.8 รวม 1,584,383 1,809,170 1,940,797 2,138,442 1,070,597 1,053,301 7.3 10.2 -1.6 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

5 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร 2553 2554 2555 ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2556 ม.ค.-มิ.ย. เบนซิน 7,417 7,331 7,705 4,077 -1.4 -1.1 5.0 8.4 ก๊าด 15 13 5 -13.5 -14.9 3.6 -26.5 ดีเซล 18,480 19,192 20,565 10,796  0.0 3.8 7.1 3.3 เครื่องบิน 4,712 5,077 5,091 2,757 6.3 7.7 0.2 6.7 น้ำมันเตา 2,615 2,456 2,363 1,107 -4.2 -6.0 -3.7 -15.1 LPG* 7,587 8,178 8,930 4,460 10.0 9.1 1.8 รวม 40,826 42,247 44,667 23,202 1.9 3.4 5.7 3.1 *ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

6 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน
การใช้น้ำมันเบนซิน หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -มิ.ย. -ธ.ค. 2553 19.5 21.1 20.0 20.2 19.3 20.6 20.5 19.9 21.4 20.1 20.3 2554 20.4 21.3 19.8 19.7 20.8 18.6 18.5 21.2 2555 20.9 22.3 23.6 20.7 2556 22.1 22.2 22.7 22.9 22.8 22.4 22.5 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 8.2 6.3 9.9 11.8 11.7 6.1 9.0 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 56 -6.1 0.4 2.2 1.0 -0.6 -1.5

7 การใช้เบนซินธรรมดา ม.ค.-มิ.ย. 2556
U 91 Gasohol 91 (E10) Gasohol 91 (E10) U 91 Regular U-91** Gasohol 91 (E10) Unite : ML/Day 0.60 8.94 ** ข้อมูลเดือน ม.ค. – มี.ค. 56 (ไม่มีการจำหน่ายน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ภายในประเทศไทยนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 เป็นต้นมา)

8 การใช้เบนซินพิเศษ ม.ค.-มิ.ย. 2556
Gasohol 95 (E10) 67% U % Gasohol 95 (E20) 18% Gasohol 91 (E10) U 91 Gasohol 95 (E85) 2% Regular U-95 Gasohol 95 (E10) Gasohol 95 (E20) Gasohol 95 (E85) Unite : ML/Day 1.71 8.65 2.36 0.27

9 การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -มิ.ย. -ธ.ค. 2553 11.7 12.2 11.6 12.0 11.4 11.9 11.8 12.4 12.8 2554 12.3 12.9 12.5 10.1 8.8 8.6 11.0 12.6 11.5 2555 10.9 11.3 12.7 13.6 14.8 2556 18.1 20.1 20.6 21.0 20.8 20.2 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 66.1 77.9 83.3 81.0 82.3 73.0 77.3 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 56 22.3 11.2 2.5 1.9 -0.9 -1.3

10 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน
การใช้น้ำมันดีเซล หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -มิ.ย. -ธ.ค. 2553 50.5 55.2 54.5 51.6 51.2 50.3 48.9 46.2 46.8 46.3 52.8 53.7 52.2 50.6 2554 52.4 53.3 55.0 55.3 54.4 53.5 49.1 49.6 50.0 48.4 57.8 54.0 52.6 2555 54.6 58.5 59.0 57.4 58.2 56.7 53.1 53.4 58.4 59.2 56.1 2556 59.5 60.2 61.5 59.4 55.7 59.6 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 8.9 3.0 4.3 3.4 5.6 -1.6 3.9 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 56 0.5 1.2 2.1 -3.4 3.5 -9.4

11 ยอดจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และไบโอดีเซล และราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 2554-2556 (มิ.ย.)
2555 2556 30 เม.ย. 56 ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันดีเซล 0.9 บาทต่อลิตร 9 ม.ค.56 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของดีเซลเป็น 1.10 บาท/ลิตร ปรับราคาน้ำมันดีเซลลดลงตั้งแต่ 27 ส.ค. 54 16 ม.ค.55 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุน 0.60 บาท/ลิตร ทำให้ราคาอยู่ที่ บาท/ลิตร 13 ต.ค. 55 ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของดีเซลเป็น 0.10 บาท/ลิตร ไบโอดีเซล ต.ค.-พ.ย. ฤดูฝนและ อุทกภัยครั้งใหญ่ 14 พ.ค.55 ยกเลิกการปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้าองทุนดีเซล 0.60 บาท/ลิตร 8 มี.ค. 56 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันดีเซล 0.8 บาทต่อลิตร พ.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จาก 2% เป็น 3% 28 ก.ย.ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของดีเซลเป็น 0.20 บาท/ลิตร ม.ค. 55 รัฐบาลยกเลิกการตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ดีเซลหมุนเร็ว 18 ส.ค. 55 ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของดีเซลเหลือ 0.00 บาท/ลิตร และชดเชยดีเซล 0.60 บาท/ลิตร 7 ก.พ. 56 ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันดีเซล 0.3 บาทต่อลิติ ต.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จากขั้นต่ำ 4% เป็น 5%

12 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน
การใช้ NGV หน่วย : ตัน/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -มิ.ย. -ธ.ค. 2553 4,284 4,757 4,896 4,590 4,646 5,035 4,980 5,286 5,369 5,675 5,842 4,701 5,033 2554 5,758 6,398 6,426 5,981 6,621 6,843 6,732 6,899 6,176 5,480 6,760 6,338 6,415 2555 7,428 7,678 7,761 7,233 7,734 7,706 7,539 7,873 7,901 7,928 8,123 7,590 7,720 2556 8,067 8,624 8,596 8,095 8,735 8,457 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 8.6 12.3 10.8 11.9 12.9 11.4 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 56 4.3 6.9 -0.3 -5.8 7.9 -1.3

13 อุปทานและอุปสงค์ ของ LPG โพรเพน และบิวเทน
หน่วย : พันตัน 2553 2554 2555 (ม.ค.–มิ.ย.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 2556 2556* อุปทาน 6,008 6,859 7,779 3,773 3,820 13.4 1.2 100.0 - การผลิต 4,416 5,422 6,049 2,902 2,911 11.6 0.3 76.2 - นำเข้า 1,592 1,437 1,730 871 909 20.4 4.3 23.8 อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 6,012 6,906 7,396 3,602 3,737 7.1 3.7 - การใช้ 5,987 6,890 7,386 3,597 3,734 7.2 3.8 ครัวเรือน 2,435 2,656 3,047 1,472 1,214 14.7 -17.6 32.5 อุตสาหกรรม 778 718 614 307 302 -14.5 -1.7 8.1 รถยนต์ 680 920 1,061 529 846 15.3 59.9 22.7 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 1,881 2,465 2,555 1,228 1,321 3.6 7.5 35.3 ใช้เอง 213 131 110 61 51 -16.0 -15.4 1.4 - ส่งออก 25 16 10 5 3 -38.4 -27.3 สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) -4 -47 383 171 83 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

14 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การใช้พลังงานในภาคขนส่งทางบก หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ชนิด 2553 2554 2555 2556 ม.ค.-มิ.ย. สัดส่วน (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 5,526 5,462 5,741 3,038 25.5 -1.2 5.1 8.4 ดีเซล 11,454 11,638 12,471 6,547 54.9 1.6 7.2 3.3 LPG 794 1,073 1,238 988 8.3 35.3 15.3 59.9 NGV 1,623 2,068 2,498 1,352 11.3 27.5 20.8 10.6 รวม 19,396 20,242 21,947 11,925 100 4.4 8.6

15 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน
การใช้ LPG ในภาคขนส่ง หน่วย : พันตัน/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -มิ.ย. -ธ.ค. 2553 55.3 52.4 54.8 54.4 53.7 54.1 57.5 57.6 55.4 60.8 66.5 56.7 2554 66.7 62.0 69.5 70.0 77.4 78.1 87.5 90.5 86.4 75.7 67.6 88.3 70.6 76.7 2555 93.6 87.8 89.4 85.2 87.6 85.9 89.1 89.8 85.5 88.0 91.4 88.2 88.4 2556 105.9 127.7 155.4 151.9 156.0 149.4 141.0 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 13.2 45.5 73.9 78.4 59.9 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 56 15.8 20.6 21.7 -2.2 2.7 -4.2

16 ปริมาณการใช้ NGV ทดแทนน้ำมัน
รถบนซิน (คัน) รถดีเซล รวม ปริมาณก๊าซที่ใช้ (MMSCF) ปริมาณทดแทนน้ำมัน (ล้านลิตร) รถ เบนซิน ดีเซล รวมต่อวัน (MMSCFD) 2551 104,553 23,182 127,735 13,416 14,873 28,289 77.3 444.7 381.2 825.9 2552 133,777 28,246 162,023 25,338 26,750 52,088 142.7 796.9 721.2 1,518.0 2553 191,233 34,435 225,668 34,765 31,301 66,066 181.1 1,041.6 887.6 1,929.3 2554 260,520 40,061 300,581 47,590 36,591 84,181 230.6 1,443.1 1,029.6 2,472.7 2555 331,943 42,914 374,857 61,877 39,998 101,875 278.3 1,852.9 1,152.8 3,005.8 2556* 369,604 43,403 413,007 34,661 20,352 55,013 303.9 1,064.2 566.9 1,631.1 ทดแทนได้ 20.6% * ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย. ทดแทนได้ 5.0% ทดแทนได้ 9.9%

17 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน สาขา 2551 2552 2553 2554 2555 2556* ผลิตไฟฟ้า 2,423 2,435 2,728 2,476 2,670 2,781 โรงแยกก๊าซ 583 599 652 867 958 970 อุตสาหกรรม 361 387 478 569 628 616 รถยนต์ (NGV) 77 143 181 231 278 304 รวม 3,444 3,564 4,039 4,143 4,534 4,671 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ หน่วย : % สาขา 2551 2552 2553 2554 2555 2556* ผลิตไฟฟ้า 70 68 60 59 โรงแยกก๊าซ 17 16 21 อุตสาหกรรม 11 12 14 13 รถยนต์ (NGV) 2 4 5 6 รวม 100 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

18 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย: KTOE 2553 2554 2555 (ม.ค. – มิ.ย.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 2556 2556* การใช้ลิกไนต์ 4,927 5,614 4,919 2,309 2,572 -12.4 11.4 33 ผลิตกระแสไฟฟ้า (กฟผ.) 3,964 4,251 4,150 2,105 2,116 -2.4 0.5 27 อุตสาหกรรม 963 1,363 769 204 456 -43.6 123.3 6 การใช้ถ่านหิน 10,551 10,193 11,488 5,564 5,100 12.7 -8.3 67 ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 3,505 3,829 4,856 2,363 2,508 26.8 6.1 7,047 6,364 6,632 3,201 2,592 4.2 -19.0 34 รวมการใช้ลิกไนต์/ ถ่านหิน 15,478 15,807 16,407 7,873 7,672 3.8 -2.6 100 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

19 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2556
นำเข้าและแลกเปลี่ยน (2,405 MW) 7% EGAT (15,010 MW) 45% SPP (2,985 MW) 9% IPP (12,742 MW) 39% รวม 33,141 MW

20 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ. (Gross Peak Generation)
16 พฤษภาคม 2556 (27,285 MW) 26 เมษายน 2555 (26,774 MW)

21 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การผลิตพลังงานไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง ชนิดเชื้อเพลิง 2553 2554 2555 (ม.ค.-มิ.ย.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 2556 2556* ก๊าซธรรมชาติ 118,438 108,261 119,434 57,272 61,228 10.3 6.9 67.5 ถ่านหินและลิกไนต์ 29,764 31,681 34,517 17,372 18,188 9.0 4.7 20.1 น้ำมัน 600 1,331 1,363 1,007 803 2.4 -20.3 0.9 พลังน้ำ 5,347 7,935 8,431 5,540 3,291 6.3 -40.6 3.6 นำเข้า 7,254 10,774 10,527 5,596 5,454 -2.3 -2.5 6.0 พลังงานหมุนเวียน 2,247 2,309 2,701 1,338 1,739 15.9 30.0 1.9 รวม 163,668 162,343 176,973 88,125 90,703 2.9 100.0 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

22 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2556
น้ำมัน พลังน้ำ ถ่านหิน/ลิกไนต์ นำเข้า พลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ รวม 90,703 GWh

23 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง 2553 2554 2555 2556* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) MEA 45,060 44,195 48,244 24,614 8.0 -1.9 9.1 1.6 PEA 102,470 102,947 111,718 57,545 11.7 0.5 8.5 4.4 ลูกค้าตรง EGAT 1,771 1,713 1,817 853 2.5 -3.3 6.0 -7.5 ทั้งประเทศ 149,301 148,855 161,779 83,012 10.5 -0.3 8.7 3.4 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

24 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง สาขา 2553 2554 2555 2556* ∆ (%) จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน สัดส่วน (%) ครัวเรือน 33,216 32,799 36,447 19,386 5.3 23.4 กิจการขนาดเล็ก 15,586 15,446 17,013 9,345 11.8 11.3 ธุรกิจ 23,005 23,631 27,088 15,341 18.4 18.5 อุตสาหกรรม 67,952 67,785 72,336 36,243 2.0 43.7 ส่วนราชการและองค์กร ที่ไม่แสวงหากำไร 5,049 4,888 3,799 76 -96.9 0.1 เกษตรกรรม 335 297 377 225 -1.7 0.3 การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 2,034 2,168 2,192 1,136 4.9 1.4 อื่นๆ 2,123 1,840 2,527 1,260 -2.8 1.5 รวม 149,301 148,855 161,779 83,012 3.4 100.0 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

25 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2552 2553 2554 2555 2556* 2556 H1 H2* การใช้ 1,663 1,783 1,855 1,981 2,040 2,025 2,054 น้ำมัน 643 652 674 709 734 746 723 ก๊าซธรรมชาติ 682 784 810 888 936 921 952 ถ่านหิน 205 211 204 230 214 206 223 ลิกไนต์ 98 99 112 102 104 100 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 35 36 54 55 53 48 57  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  2.8 7.2 3.5 6.8 3.0 3.4 2.5 1.4 1.5 3.3 5.2 3.6 15.0 9.6 5.4 8.0 3.2 -3.4 12.4 -6.6 -7.8 -5.4 0.7 3.8 -12.6 3.7 12.0 -3.7 -1.1 48.5 -4.7 -29.6 35.5 * ประมาณการ

26 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร ชนิด 2553 2554 2555 2556* 2556 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) H1 H2* H1* เบนซิน 7,417 7,331 7,705 8,077 4,077 4,001 5.0 4.8 8.4 1.4 ดีเซล 18,480 19,192 20,565 21,197 10,796 10,401 7.1 3.1 3.3 2.8 ก๊าด+เครื่องบิน 4,727 5,090 5,105 5,450 2,762 2,688 0.3 6.8 6.6 6.9 น้ำมันเตา 2,615 2,456 2,363 2,246 1,107 1,139 -3.7 -4.9 -15.1 7.6 LPG** 7,587 8,178 8,930 9,197 4,460 4,728 9.1 3.0 1.8 3.9 รวม 40,826 42,247 44,668 46,167 23,202 22,956 5.7 3.4 3.5 * ประมาณการ **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

27 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ประมาณการผลิตไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง  เดือน 2555 2556 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.- มิ.ย. 88,125 90,703 2.9 ก.ค.-ธ.ค. 88,848 93,360* 5.1 ม.ค.- ธ.ค. 176,973 184,063 4.0 * ประมาณการ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google