งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2556

2 ** ม.ค.-มิ.ย. หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น การใช้ 1,6631,7831,8551,981 2,025 การผลิต ,0181,082 1,107 การนำเข้า ( สุทธิ ) 9221,0011,0181,079 1,145 การนำเข้า / การใช้ (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ การผลิต การนำเข้า(สุทธิ) GDP (%) ** *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

3 ม.ค. – มิ.ย. การใช้ 1,6631,7831,8551,9812,025 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน

4 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย: ล้านบาท ชนิด ม.ค. – มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * น้ำมันสำเร็จรูป 960,0671,106,6681,220,5821,311,027668,016666, ไฟฟ้า 431,165474,671471,604550,672262,372272, ก๊าซธรรมชาติ 49,27268,72497,666122,50961,47058, ลิกไนต์/ถ่านหิน 28,61129,73831,27331,60716,04211, พลังงานทดแทน 115,268129,370119,673122,62762,69645, รวม 1,584,3831,809,1701,940,7972,138,4421,070,5971,053, *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

5 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป *ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.-มิ.ย. เบนซิน 7,4177,3317,7054, ก๊าด ดีเซล 18,48019,19220,56510, เครื่องบิน 4,7125,0775,0912, น้ำมันเตา 2,6152,4562,3631, LPG* 7,5878,1788,9304, รวม 40,82642,24744,66723, หน่วย: ล้านลิตร

6 การใช้น้ำมันเบนซิน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. -ธ.ค ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปี ก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี หน่วย : ล้านลิตร / วัน

7 Gasohol 91 (E10) U 91 การใช้เบนซินธรรมดา ม.ค.-มิ.ย Gasohol 91 (E10) U 91 RegularU-91**Gasohol 91 (E10) Unite : ML/Day ** ข้อมูลเดือน ม. ค. – มี. ค. 56 ( ไม่มีการจำหน่ายน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ภายในประเทศไทยนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 เป็นต้นมา )

8 Gasohol 91 (E10) U 91 การใช้เบนซินพิเศษ ม.ค.-มิ.ย RegularU-95 Gasohol 95 (E10) Gasohol 95 (E20) Gasohol 95 (E85) Unite : ML/Day Gasohol 95 (E10) 67% U 95 13% Gasohol 95 (E20) 18% Gasohol 95 (E85) 2%

9 การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. -ธ.ค ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปี ก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี หน่วย : ล้านลิตร / วัน

10 การใช้น้ำมันดีเซล ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. -ธ.ค ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปี ก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี หน่วย : ล้านลิตร/วัน

11 ยอดจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และไบโอดีเซล และราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี (มิ.ย.) ไบโอดีเซล ดีเซลหมุนเร็ว ต.ค.-พ.ย. ฤดูฝน และ อุทกภัยครั้งใหญ่ ต.ค.-พ.ย. ฤดูฝน และ อุทกภัยครั้งใหญ่ ต.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จากขั้นต่ำ 4% เป็น 5% พ.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จาก 2% เป็น 3% ปรับราคาน้ำมันดีเซลลดลง ตั้งแต่ 27 ส.ค. 54 ม.ค. 55 รัฐบาลยกเลิกการตรึง ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 16 ม.ค.55 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้า กองทุน 0.60 บาท/ลิตร ทำให้ราคา อยู่ที่ บาท/ลิตร 14 พ.ค.55 ยกเลิก การปรับเพิ่มอัตราเงิน ส่งเข้าองทุนดีเซล 0.60 บาท/ลิตร 18 ส.ค. 55 ปรับลด อัตราเงินส่งเข้ากองทุน ของดีเซลเหลือ 0.00 บาท/ลิตร และชดเชย ดีเซล 0.60 บาท/ลิตร 28 ก.ย.ปรับเพิ่มอัตราเงิน ส่งเข้ากองทุนของดีเซล เป็น 0.20 บาท/ลิตร ต.ค. 55 ปรับลดอัตรา เงินส่งเข้ากองทุนของดีเซล เป็น 0.10 บาท/ลิตร 9 ม.ค.56 ปรับเพิ่มอัตรา เงินส่งเข้ากองทุนของ ดีเซลเป็น 1.10 บาท/ ลิตร 7 ก.พ. 56 ปรับลด อัตราเงินส่งเข้า กองทุนน้ำมันดีเซล 0.3 บาทต่อลิติ 8 มี.ค. 56 ปรับเพิ่ม อัตราเงินส่งเข้า กองทุนน้ำมันดีเซล 0.8 บาทต่อลิตร 30 เม.ย. 56 ปรับ ลดอัตราเงินส่งเข้า กองทุนน้ำมัน ดีเซล 0.9 บาท ต่อลิตร

12 การใช้ NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. -ธ.ค ,2844,7574,8964,5904,6465,0354,9805,0355,2865,3695,6755,8424,7015, ,7586,3986,4265,9816,6216,8436,7326,899 6,1765,4806,7606,3386, ,4287,6787,7617,2337,7347,7067,5397,8737,9017,9288,1237,7347,5907, ,0678,6248,5968,0958,7358,624 8,457 ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปี ก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี หน่วย : ตัน / วัน

13 หน่วย : พันตัน อุปทานและอุปสงค์ ของ LPG โพรเพน และบิวเทน (ม.ค.–มิ.ย.) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) * อุปทาน 6,0086,8597,7793,7733, การผลิต 4,4165,4226,0492,9022, นำเข้า 1,5921,4371, อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 6,0126,9067,3963,6023, การใช้ 5,9876,8907,3863,5973, ครัวเรือน 2,4352,6563,0471,4721, อุตสาหกรรม รถยนต์ , อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 1,8812,4652,5551,2281, ใช้เอง ส่งออก สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

14 ชนิด ม.ค.-มิ.ย. สัดส่วน (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.-มิ.ย. เบนซิน 5,5265,4625,7413, ดีเซล 11,45411,63812,4716, LPG 7941,0731, NGV 1,6232,0682,4981, รวม 19,39620,24221,94711, หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ การใช้พลังงานในภาคขนส่งทางบก

15 การใช้ LPG ในภาคขนส่ง ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. -ธ.ค ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปี ก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี หน่วย : พันตัน/เดือน

16 รถบนซิน (คัน) รถดีเซล (คัน) รวม (คัน) ปริมาณก๊าซที่ใช้ (MMSCF) ปริมาณทดแทนน้ำมัน (ล้านลิตร) รถ เบนซิน รถ ดีเซล รวม รวมต่อวัน (MMSCFD) เบนซินดีเซลรวม ,553 23,182127,735 13,416 14,873 28, ,777 28,246162,023 25,33826,750 52, , ,233 34, ,668 34,76531,30166, , , ,520 40, ,581 47,590 36,591 84, , , , ,943 42, ,857 61,87739,998101, ,852.91, , * 369,60443,403413,00734,66120,35255, , ,631.1 * ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย. ทดแทนได้ 5.0% ทดแทนได้ 20.6% ทดแทนได้ 9.9% ปริมาณการใช้ NGV ทดแทนน้ำมัน

17 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย : % หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ สาขา * ผลิตไฟฟ้า 2,4232,4352,7282,4762,6702,781 โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม รถยนต์ (NGV) รวม 3,4443,5644,0394,1434,5344,671 สาขา * ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม รถยนต์ (NGV) รวม100 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

18 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน หน่วย: KTOE (ม.ค. – มิ.ย.) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) * การใช้ลิกไนต์ 4,9275,6144,9192,3092, ผลิตกระแสไฟฟ้า (กฟผ.) 3,964 4,2514,1502,1052, อุตสาหกรรม 9631, การใช้ถ่านหิน 10,55110,19311,4885,5645, ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 3,5053,8294,8562,3632, อุตสาหกรรม 7,0476,3646,6323,2012, รวมการใช้ลิกไนต์/ ถ่านหิน 15,47815,80716,4077,8737, *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

19 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2556 รวม 33,141 MW EGAT (15,010 MW) 45% SPP (2,985 MW) 9% นำเข้าและแลกเปลี่ยน (2,405 MW) 7% IPP (12,742 MW) 39%

20 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ. (Gross Peak Generation) 26 เมษายน 2555 (26,774 MW) 16 พฤษภาคม 2556 (27,285 MW)

21 การผลิตพลังงานไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง ชนิดเชื้อเพลิง (ม.ค.-มิ.ย.) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) * ก๊าซธรรมชาติ 118,438108,261119,43457,27261, ถ่านหินและลิกไนต์ 29,76431,68134,51717,37218, น้ำมัน 6001,3311,3631, พลังน้ำ 5,3477,9358,4315,5403, นำเข้า 7,25410,77410,5275,5965, พลังงานหมุนเวียน 2,2472,3092,7011,3381, รวม 163,668162,343176,97388,12590, *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

22 รวม 90,703 GWh น้ำมัน พลังน้ำ ถ่านหิน/ ลิกไนต์ นำเข้า พลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2556

23 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * MEA45,060 44,19548,24424, PEA102,470102,947111,71857, ลูกค้าตรง EGAT 1,7711,7131, ทั้งประเทศ149,301148,855161,77983, *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

24 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง สาขา * ∆ (%) จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน สัดส่วน (%) ครัวเรือน33,21632,79936,44719, กิจการขนาดเล็ก15,58615,44617,0139, ธุรกิจ 23,00523,63127,08815, อุตสาหกรรม67,95267,78572,33636, ส่วนราชการและองค์กร ที่ไม่แสวงหากำไร 5,0494,8883, เกษตรกรรม การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 2,0342,1682,1921, อื่นๆ2,1231,8402,5271, รวม149,301148,855161,77983, *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

25 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * 2556 H1H2* การใช้1,6631,7831,8551,9812,0402,0252,054 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * ประมาณการ

26 ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี * ประมาณการ ชนิด * 2556อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) H1H2* * 2556 H1*H2* เบนซิน 7,4177,3317,7058,0774,0774, ดีเซล 18,48019,19220,56521,19710,79610, ก๊าด+เครื่องบิน 4,7275,0905,1055,4502,7622, น้ำมันเตา 2,6152,4562,3632,2461,1071, LPG** 7,5878,1788,9309,1974,4604, รวม 40,82642,24744,66846,16723,20222,

27 ประมาณการผลิตไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง เดือน อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.- มิ.ย. 88,12590, ก.ค.-ธ.ค. 88,84893,360* 5.1 ม.ค.- ธ.ค.176,973184, * ประมาณการ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google