งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25532554 25532554 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 การใช้1,7831,845 1,7871,8031,7601,7831,8681,8891,8571,769.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25532554 25532554 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 การใช้1,7831,845 1,7871,8031,7601,7831,8681,8891,8571,769."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 การใช้1,7831,845 1,7871,8031,7601,7831,8681,8891,8571,769 การผลิต9891, , ,0511,0121, การนำเข้า (สุทธิ)1,0011, , ,0151,0401,0971, การนำเข้า / การใช้ (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ การผลิต การนำเข้า(สุทธิ) GDP (%) หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน

3 อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 การใช้ 1,7831,845 1,787 1,803 1,760 1,7831,8681,8891,8571,769 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า น้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติ ถ่านหิน / ลิกไนต์ GDP หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน

4 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 3% 17% 44% 36% การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น นำเข้า34% นำเข้า66% นำเข้า21% นำเข้า85% ในประเทศ 66% ในประเทศ 34% ในประเทศ 79% ในประเทศ 15% การใช้น้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหิน/ลิกไนต์ไฟฟ้ารวม อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%)

5 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ปี 2554 น้ำมัน สำเร็จรูป ไฟฟ้า ก๊าซ ธรรมชาติ ลิกไนต์ /ถ่านหิน พลังงาน ทดแทน รวม อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย รวม 1,938,108 ล้านบาท

6 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน น้ำมันดิบ น้ำมัน สำเร็จรูป ก๊าซ ธรรมชาติ +LNG ถ่านหินไฟฟ้ารวม อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าการนำเข้าพลังงาน รวม 1,236,541 ล้านบาท ปี 2554

7 มูลค่าการส่งออกพลังงาน ปี 2554 น้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปไฟฟ้ารวม อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าการส่งออกพลังงาน รวม 321,233 ล้านบาท

8 การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 2.7% อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) ราคาเฉลี่ย ($ US/บาร์เรล) มูลค่า (พันล้านบาท) 7161,

9 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน **ไม่รวมการใช้ LG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน ธรรมดา พิเศษ แก๊สโซฮอล์ ก๊าด ดีเซล เครื่องบิน น้ำมันเตา LPG** รวม

10 ล้านลิตร/วัน ปริมาณ การใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน ปี 2550 เฉลี่ย 20.1 ปี เฉลี่ย 20.6 ปี 2553 เฉลี่ย 20.3 ปี 2554 เฉลี่ย 20.1 ผลกระทบจากน้ำ ท่วม Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ปี53 เทียบกับ จากเดือนก่อน ปี อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2554 ล้านลิตร/วัน ปี 2551 เฉลี่ย 19.5

11 ปี 2550 เฉลี่ย 4.8 ปี 2552 เฉลี่ย 12.2 ปี 2553 เฉลี่ย 12.0 ปี 2554 เฉลี่ย 11.5 ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์รายเดือน Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ปี53 เทียบกับ จากเดือนก่อน ปี อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2554 ล้านลิตร/วัน การใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ราคาแก๊สโซฮอล์ ถูกกว่าเบนซินมาก รัฐบาลส่งเสริมการใช้ แก๊สโซฮอล์ 91 ในรถจักรยานยนต์ รัฐบาลใหม่ลดเงินส่งเข้ากองทุน น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน95 91 และผลกระทบน้ำท่วมช่วงปลายปี ปี 2551 เฉลี่ย 9.2

12 ล้านลิตร/วัน ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95(E10) รายเดือน ปี 2550 เฉลี่ย 4.16 ปี เฉลี่ย 8.14 ปี 2553 เฉลี่ย 7.37 ปี 2554 เฉลี่ย 5.81 Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ปี53 เทียบกับ จากเดือนก่อน ปี อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2554 ล้านลิตร/วัน ปี 2551 เฉลี่ย 6.66

13 ปี 2550 เฉลี่ย 0.67 ปี เฉลี่ย 3.88 ปี 2553 เฉลี่ย 4.25 ปี 2554 เฉลี่ย 5.10 ล้านลิตร/วัน ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91(E10) รายเดือน Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ปี53 เทียบกับ จากเดือนก่อน ปี อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2554 ปี 2551 เฉลี่ย 2.52

14 ปี เฉลี่ย 51.1 ปี 2552 เฉลี่ย 50.6 ปี เฉลี่ย 50.6 ปี 2554 เฉลี่ย 52.6 ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ปี53 เทียบกับ จากเดือนก่อน ปี อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2554 ล้านลิตร/วัน ปี เฉลี่ย 48.2

15 การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน การใช้ปี 2554*ครัวเรือนอุตสาหกรรมรถยนต์ปิโตรเคมีใช้เองรวม ปริมาณการใช้ (ล้านลิตร/วัน) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน ปี % 11% 14% 31% 5% 41% 13% 11% 27% 8% 43% 11% 13% 25% 8% 44% 14% 16% 19% 7% ครัวเรือน อุตสาหกรรม รถยนต์ ปิโตรเคมี ใช้เอง

16 การใช้น้ำมันในภาคขนส่งทางบก อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)เบนซินดีเซลLPGNGVรวม ล้านลิตรต่อวัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ เบนซิน ดีเซล LPG NGV 10% 5% 58% 27% สัดส่วน

17 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)ผลิตไฟฟ้าโรงแยกก๊าซอุตสาหกรรมNGVรวม ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม NGV 5% 21% 60% สัดส่วน 14%

18 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2554 การใช้Q1Q2Q3Q4รวม ปริมาณการใช้ (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) 35,72838,35339,285 34,930148,297 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) รวม 148,297 GWh

19

20 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น f การใช้ 1,6041,6181,6631,7831,8451,937 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน f ข้อมูลประมาณการ

21 ชนิด f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) f เบนซิน 7,3377,1217,5247,4177,3327, ดีเซล 18,71017,64318,46518,48019,19219, เครื่องบิน 4,9324,6374,4324,7125,0765, น้ำมันเตา 4,2223,2872,7312,6152,4452, LPG* 5,8126,8286,8947,5878,1789, รวม 41,03039,51640,04640,81142,23543, ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร *ไม่รวมการใช้ LG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี f ข้อมูลประมาณการ

22 ประมาณการผลิต การใช้ และการนำเข้า LPG โพรเพน และบิวเทน f - การใช้ 4,1164,7885,2085,9436,7077,687 ครัวเรือน 1,8842,1242,2312,4352,656 2,874 อุตสาหกรรม รถยนต์ feedstock ,2821,5832,071 2,796 ใช้เอง การผลิต 4,4694,3514,4634,4125,499 5,477 - การนำเข้า ,591 1,437 2,211 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) - การใช้ ครัวเรือน อุตสาหกรรม รถยนต์ feedstock ใช้เอง หน่วย : พันตัน f ข้อมูลประมาณการ

23 ประมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย: ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน f ข้อมูลประมาณการ หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู สาขา f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) f ผลิตไฟฟ้า 2,3462,4232,4352,7282,4762, โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม NGV รวม 3,2883,4443,5644,0394,1434,

24 ประมาณการผลิตไฟฟ้า ปีกิกะวัตต์ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลง กิกะวัตต์ชั่วโมงร้อยละ(%) ,0265, ,2211, , ,66815, ,343-1, f 171,5979, f ข้อมูลประมาณการ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25532554 25532554 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 การใช้1,7831,845 1,7871,8031,7601,7831,8681,8891,8571,769.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google