งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แผนงานและภารกิจ อนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 1

2 แนวทางการจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์หลัก เป้าประสงค์ที่สำคัญ กิจกรรม/โครงการ - วัตถุประสงค์ - ขอบเขต/แนวทาง - ผลที่ผ่านมา - เป้าหมาย - แผนปฏิบัติ กลยุทธ์ขับเคลื่อน 2

3 เป้าหมายลด Energy Intensity ลง 25% ในปี 2573 (ปีฐาน 2548) (ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ)
การแถลงของรัฐมนตรีภูมิภาค APEC เป้าหมายภูมิภาคอาเซียน ปีฐาน 2548 (EI = 9.03) EI ลดลง 15% ในปี 2563 (EI = 7.76) EI ลดลง 25% 2573 (EI= 6.77) EI ลดลง 8% ในปี 2558 (EI = 8.31) Actual Target 3

4 การใช้พลังงาน (KTOE/ปี)
เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานเดิม (ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ) การใช้พลังงาน (KTOE/ปี) BAU (กรณีไม่มีนโยบายอนุรักษ์) ลดลง 25% = 57,024 ktoe/ปี ลดลง 15% = 22,868 ktoe/ปี ลดลง 8% = 13,108 ktoe/ปี เป้าหมาย ลด Energy Intensity 8% ในปี 2558 15% ในปี 2563 25% ในปี 2573 (ปีฐาน 2548) Actual:ใช้จริง 4

5 การปรับปรุงเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
สมมุติฐานการเติบโตของค่า GDP ในระยะยาว เติบโตเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 5 (กำหนดร้อยละ 3.5) การเปลี่ยนแปลง ค่าความยืดหยุ่นการใช้พลังงาน ลดลงจากจากปี 2547 (ไม่เกิน 1.00) + เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของ พพ. ภารกิจหลัก (แผนแม่บท EE) = 5

6 อัตราการเติบโต GDP รวมของประเทศในระยะยาว
6 6 6

7 กำหนดค่า EE ไม่เกิน 1.0 Energy Elasticity (EE) 2547-48 2548-49 2549-50
ค่าความยืดหยุ่นการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ Energy Elasticity (EE) (5 ปี) 0.57 0.69 0.23 1.08 0.17 0.70 เป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( ) กำหนดค่า EE ไม่เกิน 1.0 7 7 7

8 การใช้พลังงาน (KTOE/ปี) จนถึงปี 52 ค่า EI ลดลงไปแล้ว
เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานใหม่ (ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ) การใช้พลังงาน (KTOE/ปี) ลด EI ลง 25% = 17,530 ktoe/ปี BAU (กรณีไม่มีนโยบายอนุรักษ์) ลด EI ลง 15% = 7,630 ktoe/ปี ลด EI ลง 8% = 4,188 ktoe/ปี Actual:ใช้จริง จนถึงปี 52 ค่า EI ลดลงไปแล้ว 2.78% คิดเป็น 1,698 ktoe 8 8 8

9 รายละเอียดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานระยะสั้น
EE Target Year 2552 (-2.78%) 2553 2554 2555 2556 2557 2558 (-8%) EI 8.78 8.74 8.65 8.57 8.48 8.39 8.31 Accumulate (ktoe) 1,698 2,046 2,430 2,836 3,263 3,714 4,188 Per Year - 347.3 384.3 405.5 427.5 450.6 474.6 ค่าจริง ณ ปัจจุบัน 9 9

10 ศักยภาพและการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
อุตสาหกรรมเคมี (746 โรงงาน) 2,039 / ktoe/ปี (5.22%) อุตสาหกรรมโลหะขั้นมูลฐาน (213 โรงงาน) 1,025 / ktoe/ปี (4.40%) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ (997 โรงงาน) 1,598 / ktoe/ปี (4.24%) อุตสาหกรรมสิ่งทอ (368 โรงงาน) / ktoe/ปี (2.53%) อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน (104 โรงงาน) / ktoe/ปี (0.93%) อุตสาหกรรมอื่นๆ (916 โรงงาน) * / ktoe/ปี (3.26%) รวม ,630 / ktoe/ปี (20.58%) กลุ่มอาคารศูนย์การค้า (375 อาคาร) 1,552 / ktoe/ปี (4.89%) กลุ่มอาคารสำนักงาน (752 อาคาร) 1,307 / ktoe/ปี (4.58%) กลุ่มอาคารโรงแรม (284 อาคาร) / ktoe/ปี (3.53%) กลุ่มอาคารโรงพยาบาล (231 อาคาร) / ktoe/ปี (2.03%) กลุ่มอาคารอื่นๆ (368 อาคาร) * / ktoe/ปี (1.88%) รวม ,968 / ktoe/ปี (16.91%) อุตสาหกรรมอาหาร (716 โรงงาน) ,982 / 1,043 ktoe/ปี (21.86%) อุตสาหกรรมกระดาษ (106 โรงงาน) ,163 / ktoe/ปี (11.59%) อุตสาหกรรมอโลหะ (161 โรงงาน) ,422 / 1,392 ktoe/ปี (29.06%) ใช้พลังงาน / มีศักยภาพ 1 2 3 4 5 *ยังไม่มีการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆ

11 เปรียบเทียบศักยภาพกับเป้าหมาย
เป้าหมายปี 2558 (เทียบปี 48) เป้าหมายลดค่า EI 8% = 4,188 ktoe/ปี ศักยภาพ = 6,382 ktoe/ปี สัดส่วนเป้าหมายต่อศักยภาพ = % เป้าหมายตามแผนแม่บท (ปี 53 – 58) = 2,490 ktoe/ปี = 4,684 ktoe/ปี = % เป้าหมายปี 2563* (เทียบปี 48) เป้าหมายลดค่า EI 15% = 7,630 ktoe/ปี ศักยภาพ = 7,580 ktoe/ปี สัดส่วนเป้าหมายต่อศักยภาพ = % เป้าหมายตามแผนแม่บท (ปี )* = 5,932 ktoe/ปี = 5,882 ktoe/ปี = % ปี 2573* (เทียบปี 48) เป้าหมายลดค่า EI 25% = 17,530 ktoe/ปี ศักยภาพ = 10,692 ktoe/ปี สัดส่วนเป้าหมายต่อศักยภาพ = % เป้าหมายตามแผนแม่บท (ปี )* = 15,832 ktoe/ปี = 8,994 ktoe/ปี = % 11 *ต้องมีการทบทวนศักยภาพใหม่ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

12 กรอบแนวคิด กรอบการดำเนินงาน High Tech. Process Improvement
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ฝึกอบรม /ให้ความรู้ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ มาตรการภาษี กฏหมาย ข้อมูล/ข่าวสาร ศึกษา สาธิตและเผยแพร่เทคโนโลยีขั้นสูง ESCO Fund High Tech. Process Improvement Energy Management Design & Concept Building Code MEPsHEPs 12 12 12

13 ยุทธศาสตร์หลัก (ในปัจจุบัน)
ส่งเสริมให้มีการจัดการพลังงานที่ดีในโรงงาน/อาคาร ยุทธศาสตร์หลัก (ในปัจจุบัน) 1 ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐ 3 ส่งเสริมให้อาคารสร้างใหม่เป็นอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง 4 ส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน 5 ส่งเสริมให้มีการใช้และผลิตวัสดุอุปกรณ์/เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง 6 13 พัฒนาบุคคลากรและรณรงค์ปลูกจิตสำนึก 7 13 13

14 ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย ณ ปี 2553
REDP : Strategy Map EEDP : Strategy Map 2553 เป้าหมาย ลด Energy Intensity -8% ในปี 58 -15% ในปี 63 -25% ในปี 73 2,490 ktoe 15,832 5,932 สั้น (58) / กลาง (63) / ยาว (73) เป้าหมาย DEDP เทียบปี 52 กลุ่มเป้าหมาย อ้างอิงตามศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย โดยแยกพิจารณาตามกระบวนการผลิตหรือการใช้งาน (กลุ่มอุตสาหกรรมหรือประเภทอาคาร) อโลหะ 935 ktoe อาหารและ เครื่องดื่ม 880 กระดาษ 399 อุตสาหกรรม อื่นๆ 835 อาคารธุรกิจ 626 ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย ณ ปี 2553 คงเหลือ ปี 52 3,675 ktoe กลยุทธ์/กิจกรรม/แผนงาน การกำหนดกลยุทธ์/กิจกรรม/แผนงานที่มีความแตกต่างกันตามแต่ละกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม แผนงาน กลุ่มเป้าหมายย่อย โครงการ : xxx วัตถุประสงค์ : ขอบเขต/แนวทาง : ผลที่ผ่านมา : เป้าหมาย : แผนปฏิบัติ : โครงการ/มาตรการ โครงการ/มาตรการของ พพ. ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรมและแผนงาน ซึ่งจะทำให้นำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย 14

15 EI ≤ 8.74 ktoe/1,000 ล้านบาท (Accumulate Saving ≥ 2,046 ktoe)
DEDE-EE Target (2553) EI ≤ 8.74 ktoe/1,000 ล้านบาท (Accumulate Saving ≥ 2,046 ktoe)

16 เป้าหมายและแผนการประหยัดพลังงานตามช่วงเวลา
*ผลประหยัดของโครงการสินเชื่อพลังงานยังไม่แน่ชัด (มีผลประหยัดที่ทับซ้อนกับโครงการอื่นๆอยู่) 16 หมายเหตุ : 3, ตันคาร์บอน ต่อ ktoe 16 16

17 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
*ผลประหยัดของโครงการสินเชื่อพลังงานยังไม่แน่ชัด (มีผลประหยัดที่ทับซ้อนกับโครงการอื่นๆอยู่) 17 17 17

18 ร่างแผนแม่บท ก.ค. 53 จัดประชุมเสนอร่าง ส.ค. 53 แผนแม่บท ก.ย. 53
18 แผนแม่บท ก.ย. 53

19 ความก้าวหน้าการดำเนินงานในการจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน
19

20 แนวทางการวางแผนแม่บท
1 อ้างอิงตามศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย 2 แยกพิจารณาตามกระบวนการผลิตหรือการใช้งาน (กลุ่มอุตสาหกรรมหรือประเภทอาคาร 3 แบ่งระดับขั้นการดำเนินการออกเป็น กฎหมาย (บังคับ), บริหาร(สนับสนุน) และ สังคม (ประชาสัมพันธ์) 4 การอนุรักษ์พลังงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอน Design & Concept House Keeping Process Improvement Major Change Equipment 5 ความคุ้มค่าในการลงทุนทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน 6 การพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

21 กลยุทธ์โดยรวมที่ใช้ในการวางแผนการดำเนินการ
กำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการวางแผนดำเนินการในภาพรวม ศึกษาศักยภาพของแต่ละกลุ่มกระบวนการผลิตหรือการใช้งาน วางแผนดำเนินการแยกตามกลุ่มกระบวนการผลิตหรือการใช้งานที่มีนัยสำคัญ รวมแผนการดำเนินงานเข้าด้วยกันในแผนแม่บทรวม (Integrate) อุตสาหกรรม (1) กลยุทธ์ แผนงาน มาตรการ อุตสาหกรรม (2) อุตสาหกรรม (...) อาคาร (1) อาคาร (...)

22 ผลการรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ
ศึกษาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ผลการรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ

23 ศักยภาพและการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
อุตสาหกรรมเคมี (746 โรงงาน) 2,039 / ktoe/ปี (5.22%) อุตสาหกรรมโลหะขั้นมูลฐาน (213 โรงงาน) 1,025 / ktoe/ปี (4.40%) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ (997 โรงงาน) 1,598 / ktoe/ปี (4.24%) อุตสาหกรรมสิ่งทอ (368 โรงงาน) / ktoe/ปี (2.53%) อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน (104 โรงงาน) / ktoe/ปี (0.93%) อุตสาหกรรมอื่นๆ (916 โรงงาน) * / ktoe/ปี (3.26%) รวม ,630 / ktoe/ปี (20.58%) กลุ่มอาคารศูนย์การค้า (375 อาคาร) 1,552 / ktoe/ปี (4.89%) กลุ่มอาคารสำนักงาน (752 อาคาร) 1,307 / ktoe/ปี (4.58%) กลุ่มอาคารโรงแรม (284 อาคาร) / ktoe/ปี (3.53%) กลุ่มอาคารโรงพยาบาล (231 อาคาร) / ktoe/ปี (2.03%) กลุ่มอาคารอื่นๆ (368 อาคาร) * / ktoe/ปี (1.88%) รวม ,968 / ktoe/ปี (16.91%) อุตสาหกรรมอาหาร (716 โรงงาน) ,982 / 1,043 ktoe/ปี (21.86%) อุตสาหกรรมกระดาษ (106 โรงงาน) ,163 / ktoe/ปี (11.59%) อุตสาหกรรมอโลหะ (161 โรงงาน) ,422 / 1,392 ktoe/ปี (29.06%) ใช้พลังงาน / มีศักยภาพ 1 2 3 4 5 *ยังไม่มีการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆ

24 การศึกษาความต้องการ (กลยุทธ์) ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายย่อย
อุตสาหกรรม อโลหะ (ตัวอย่าง) ความต้องการ

25 โครงการ/มาตรการเฉพาะกลุ่ม
การศึกษาความต้องการ (กลยุทธ์) ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายย่อย โครงการ/มาตรการเฉพาะกลุ่ม

26 การศึกษาความต้องการ (กลยุทธ์) ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายย่อย
ปัญหาอุปสรรค์เฉพาะกลุ่ม(ตัวอย่าง)

27 แผนการดำเนินงานต่อไป
27

28 ทบทวนยุทธศาสตร์และกลุยุทธ์ แล้ววางแผนดำเนินงาน
แผนงานย่อยรายกลุ่ม (เป้าหมายไม่ต่ำกว่า 65.62% ของศักยภาพ)

29 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ
วางผังแม่บท (ไม่ซ้ำซ้อนและตอบสนองเป้าหมายได้อย่างชัดเจน) ลดค่า Energy Intensity ร้อยละ 8 ในปี พ.ศ.2558 และ ร้อยละ 25 ในปี พ.ศ.2573 (เทียบกับปี พ.ศ.2548) ลดการใช้พลังงานลงประมาณ 1,857 ktoe/ปี เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลังงาน ณ ประสิทธิภาพปัจจุบันภายใน 6 ปี และลดการใช้พลังงานลงประมาณ 6,983 ktoe/ปี เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลังงาน ณ ประสิทธิภาพปัจจบันภายใน 21 ปี เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย 6ปี-1,857ktoe/ปี 21ปี-6,983ktoe/ปี ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ (1, ktoe/ปี) ( ???? ktoe/ปี) การปฏิบัติการ ??? ktoe/ปี การออกแบบที่ดี ( ? %) เป้าหมาย : 6 ปี = ? ktoe/ปี, 21ปี = ? ktoe/ปี แผน :6ปี= ?ktoe/ปี, 21ปี= ? ktoe/ปี การใช้งานเหมาะสม (? %) กระบวนการมีประสิทธภาพ (? %) อุปกรณ์มีประสิทธิภาพ (? %) เป้าหมาย : 6 ปี = ? ktoe/ปี, 25ปี = ? ktoe/ปี การพัฒนา บังคับ ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาองค์ความรู้ กิจกรรม การปรับปรุงโครงสร้าง การวางแผนและทบทวน การบริหารความเสี่ยง มาตรฐานการตรวจสอบ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ฯลฯ การพัฒนาองค์กร การพัฒนาผู้ปฏิบัติ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึก สนับสนุน A1 A2 A3 B 1.2 B 1.3 B1.3 B 1.4 B 1.5 B 2.1 B 2.3 B 2.2 B 1.1 B 3.1 B 3.2 C1

30 วางแผนแม่บท

31 ร่างแผนแม่บท ก.ค. 53 จัดประชุมเสนอร่าง ส.ค. 53 แผนแม่บท ก.ย. 53
31 แผนแม่บท ก.ย. 53

32 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ในปี 53 32 32 32

33 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
*ผลประหยัดของโครงการสินเชื่อพลังงานยังไม่แน่ชัด (มีผลประหยัดที่ทับซ้อนกับโครงการอื่นๆอยู่) 33 33 33

34 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
เป้าหมาย 261 ktoe 0.800 Mt-CO2-e โรงงาน/อาคารควบคุม 200 แห่ง โครงการ ISO พลังงาน แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 34 34 34

35 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
โครงการ VE sme แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 เป้าหมาย 2.18 ktoe 0.007 Mt-CO2-e โรงงาน sme 200 แห่ง 35 35 35

36 พัฒนาบุคลากรทีมเทคนิคและอาชีวศึกษา 108 ทีม
โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 เป้าหมาย 3.00 ktoe 0.009 Mt-CO2-e พัฒนาบุคลากรทีมเทคนิคและอาชีวศึกษา 108 ทีม 36 36 36

37 โรงงานควบคุมประเภทผลิตภัณฑ์โลหะ 40 แห่ง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต (ผลิตภัณฑ์โลหะ) แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 เป้าหมาย 2.40 ktoe 0.007 Mt-CO2-e โรงงานควบคุมประเภทผลิตภัณฑ์โลหะ 40 แห่ง 37 37 37

38 โรงงานควบคุมประเภทโลหะมูลฐาน 40 แห่ง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต (โลหะมูลฐาน) แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 เป้าหมาย 2.40 ktoe 0.007 Mt-CO2-e โรงงานควบคุมประเภทโลหะมูลฐาน 40 แห่ง 38 38 38

39 เครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน 2 เครือข่าย
โครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 เป้าหมาย เครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน 2 เครือข่าย 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ และสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน 39 39 39

40 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารภาครัฐ
แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 เป้าหมาย 3.07 ktoe 0.002 Mt-CO2-e 40 40 40

41 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
เป้าหมาย 14.00 ktoe 0.043 Mt-CO2-e โครงการ Building Code แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 41 41 41

42 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
โครงการ ESCO Fund แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 เป้าหมาย 10.00 ktoe 0.031 Mt-CO2-e เกิดการลงทุนด้านพลังงานมากกว่า 1,250 ล้านบาท 42 42 42

43 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
โครงการบริหารจัดการเงินหมุนเวียนและสินเชื่อพลังงาน เป้าหมาย ktoe 2.043 Mt-CO2-e แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 43 43 43

44 โครงการเงินหมุนเวียน ระยะที่ 5 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
เป้าหมาย 23.00 ktoe 0.071 Mt-CO2-e งบประมาณ 1000 ล้านบาท แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 44 44 44

45 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
โครงการส่งเสริมและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 เป้าหมาย 3.44 ktoe 0.011 Mt-CO2-e 45 45 45

46 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
โครงการ MEP-HEPs แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 เป้าหมาย 29.60 ktoe 0.091 Mt-CO2-e 46 46 46

47 โครงการ ติดฉลาก (อุปกรณ์) แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
เป้าหมาย 66.00 ktoe 0.202 Mt-CO2-e ติดฉลาก 2.5 ล้านใบ 47 47 47

48 โครงการ ติดฉลาก (อาคาร) แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
48 48 48

49 ขอขอบคุณ 49 49 49 49


ดาวน์โหลด ppt กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google