งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 แผนงานและภารกิจ อนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 แผนงานและภารกิจ อนุรักษ์พลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 แผนงานและภารกิจ อนุรักษ์พลังงาน

2 2 แนวทางการจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน เป้าประสงค์ที่สำคัญ เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์หลัก กลยุทธ์ขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ - วัตถุประสงค์ - ขอบเขต/แนวทาง - ผลที่ผ่านมา - เป้าหมาย - แผนปฏิบัติ

3 3 เป้าหมายลด Energy Intensity ลง 25% ในปี 2573 (ปีฐาน 2548) (ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ) เป้าหมายภูมิภาคอาเซียน การแถลงของรัฐมนตรีภูมิภาค APEC Actual Target ปีฐาน 2548 (EI = 9.03) EI ลดลง 8% ในปี 2558 (EI = 8.31) EI ลดลง 25% 2573 (EI= 6.77) EI ลดลง 15% ใน ปี 2563 (EI = 7.76)

4 4 เป้าหมาย ลด Energy Intensity 8% ในปี 2558 15% ในปี 2563 25% ในปี 2573 (ปีฐาน 2548) Actual:ใช้จริง BAU (กรณีไม่มีนโยบายอนุรักษ์) การใช้พลังงาน (KTOE/ปี) เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานเดิม (ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ) ลดลง 8% = 13,108 ktoe/ปี ลดลง 15% = 22,868 ktoe/ปี ลดลง 25% = 57,024 ktoe/ปี

5 5 การปรับปรุงเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน การปรับปรุง สมมุติฐานการเติบโตของค่า GDP ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลง ค่าความยืดหยุ่นการใช้พลังงาน เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของ พพ. ภารกิจหลัก (แผนแม่บท EE) ลดลงจากจากปี 2547 (ไม่เกิน 1.00) เติบโตเฉลี่ยน้อยกว่า ร้อยละ 5 (กำหนดร้อยละ 3.5) + =

6 6 อัตราการเติบโต GDP รวมของประเทศในระยะยาว

7 7 ค่าความยืดหยุ่นการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ Energy Elasticity (EE) 2547- 48 2548- 49 2549- 50 2550- 51 2551- 52 2547- 2552 (5 ปี ) 0.570.690.231.080.170.70 เป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) กำหนดค่า EE ไม่เกิน 1.0

8 8 Actual:ใช้จริง BAU (กรณีไม่มีนโยบายอนุรักษ์) การใช้พลังงาน (KTOE/ปี) เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานใหม่ (ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ) ลด EI ลง 8% = 4,188 ktoe/ปี ลด EI ลง 15% = 7,630 ktoe/ปี ลด EI ลง 25% = 17,530 ktoe/ปี จนถึงปี 52 ค่า EI ลดลงไปแล้ว 2.78% คิดเป็น 1,698 ktoe

9 รายละเอียดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานระยะสั้น EE Target Year2552 (- 2.78%) 255325542555255625572558 (-8%) EI8.788.748.658.578.488.398.31 Accumulate (ktoe) 1,6982,0462,4302,8363,2633,7144,188 Per Year (ktoe) -347.3384.3405.5427.5450.6474.6 ค่าจริง ณ ปัจจุบัน

10 52143 ศักยภาพและการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย อุตสาหกรรมเคมี (746 โรงงาน) 2,039 / 250 ktoe/ปี (5.22%) อุตสาหกรรมโลหะขั้นมูลฐาน (213 โรงงาน) 1,025 / 211 ktoe/ปี (4.40%) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ (997 โรงงาน) 1,598 / 203 ktoe/ปี (4.24%) อุตสาหกรรมสิ่งทอ (368 โรงงาน) 809 / 121 ktoe/ปี (2.53%) อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน (104 โรงงาน) 195 / 44 ktoe/ปี (0.93%) อุตสาหกรรมอื่นๆ (916 โรงงาน) * 964 / 156 ktoe/ปี (3.26%) รวม6,630 / 985 ktoe/ปี (20.58%) รวม 6,630 / 985 ktoe/ปี (20.58%) อุตสาหกรรมเคมี (746 โรงงาน) 2,039 / 250 ktoe/ปี (5.22%) อุตสาหกรรมโลหะขั้นมูลฐาน (213 โรงงาน) 1,025 / 211 ktoe/ปี (4.40%) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ (997 โรงงาน) 1,598 / 203 ktoe/ปี (4.24%) อุตสาหกรรมสิ่งทอ (368 โรงงาน) 809 / 121 ktoe/ปี (2.53%) อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน (104 โรงงาน) 195 / 44 ktoe/ปี (0.93%) อุตสาหกรรมอื่นๆ (916 โรงงาน) * 964 / 156 ktoe/ปี (3.26%) รวม6,630 / 985 ktoe/ปี (20.58%) รวม 6,630 / 985 ktoe/ปี (20.58%) กลุ่มอาคารศูนย์การค้า (375 อาคาร) 1,552 / 234 ktoe/ปี (4.89%) กลุ่มอาคารสำนักงาน (752 อาคาร) 1,307 / 220 ktoe/ปี (4.58%) กลุ่มอาคารโรงแรม (284 อาคาร) 967 / 169 ktoe/ปี (3.53%) กลุ่มอาคารโรงพยาบาล (231 อาคาร) 594 / 97 ktoe/ปี (2.03%) กลุ่มอาคารอื่นๆ (368 อาคาร)* 548 / 90 ktoe/ปี (1.88%) รวม4,968 / 811 ktoe/ปี (16.91%) รวม 4,968 / 811 ktoe/ปี (16.91%) กลุ่มอาคารศูนย์การค้า (375 อาคาร) 1,552 / 234 ktoe/ปี (4.89%) กลุ่มอาคารสำนักงาน (752 อาคาร) 1,307 / 220 ktoe/ปี (4.58%) กลุ่มอาคารโรงแรม (284 อาคาร) 967 / 169 ktoe/ปี (3.53%) กลุ่มอาคารโรงพยาบาล (231 อาคาร) 594 / 97 ktoe/ปี (2.03%) กลุ่มอาคารอื่นๆ (368 อาคาร)* 548 / 90 ktoe/ปี (1.88%) รวม4,968 / 811 ktoe/ปี (16.91%) รวม 4,968 / 811 ktoe/ปี (16.91%) อุตสาหกรรมอาหาร (716 โรงงาน) 6,982 / 1,043 ktoe/ปี (21.86%) อุตสาหกรรมกระดาษ (106 โรงงาน) 3,163 / 555 ktoe/ปี (11.59%) อุตสาหกรรมอโลหะ (161 โรงงาน) 7,422 / 1,392 ktoe/ปี (29.06%) ใช้พลังงาน / มีศักยภาพ * ยังไม่มีการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆ

11 11 เป้าหมายปี 2558 (เทียบปี 48) เป้าหมายลดค่า EI 8%= 4,188 ktoe/ปี ศักยภาพ = 6,382 ktoe/ปี สัดส่วนเป้าหมายต่อศักยภาพ= 65.62 % เป้าหมายปี 2558 (เทียบปี 48) เป้าหมายลดค่า EI 8%= 4,188 ktoe/ปี ศักยภาพ = 6,382 ktoe/ปี สัดส่วนเป้าหมายต่อศักยภาพ= 65.62 % เปรียบเทียบศักยภาพกับเป้าหมาย เป้าหมายปี 2563* (เทียบปี 48) เป้าหมายลดค่า EI 15%= 7,630 ktoe/ปี ศักยภาพ = 7,580 ktoe/ปี สัดส่วนเป้าหมายต่อศักยภาพ= 100.66 % เป้าหมายปี 2563* (เทียบปี 48) เป้าหมายลดค่า EI 15%= 7,630 ktoe/ปี ศักยภาพ = 7,580 ktoe/ปี สัดส่วนเป้าหมายต่อศักยภาพ= 100.66 % ปี 2573* (เทียบปี 48) เป้าหมายลดค่า EI 25%= 17,530 ktoe/ปี ศักยภาพ = 10,692 ktoe/ปี สัดส่วนเป้าหมายต่อศักยภาพ= 163.95 % ปี 2573* (เทียบปี 48) เป้าหมายลดค่า EI 25%= 17,530 ktoe/ปี ศักยภาพ = 10,692 ktoe/ปี สัดส่วนเป้าหมายต่อศักยภาพ= 163.95 % * ต้องมีการทบทวนศักยภาพใหม่ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป้าหมายตามแผนแม่บท (ปี 53 – 58) = 2,490 ktoe/ปี = 4,684 ktoe/ปี = 53.16 % เป้าหมายตามแผนแม่บท (ปี 53 – 58) = 2,490 ktoe/ปี = 4,684 ktoe/ปี = 53.16 % เป้าหมายตามแผนแม่บท (ปี 53 - 63)* = 5,932 ktoe/ปี = 5,882 ktoe/ปี = 100.85 % เป้าหมายตามแผนแม่บท (ปี 53 - 63)* = 5,932 ktoe/ปี = 5,882 ktoe/ปี = 100.85 % เป้าหมายตามแผนแม่บท (ปี 53 - 73)* = 15,832 ktoe/ปี = 8,994 ktoe/ปี = 176.03 % เป้าหมายตามแผนแม่บท (ปี 53 - 73)* = 15,832 ktoe/ปี = 8,994 ktoe/ปี = 176.03 %

12 12 กรอบแนวคิดกรอบการดำเนินงาน การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ฝึกอบรม /ให้ความรู้ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ มาตรการภาษี กฏหมาย ข้อมูล/ข่าวสาร ศึกษา สาธิตและเผยแพร่เทคโนโลยีขั้นสูง ESCO Fund High Tech. Process Improvement Energy Management Design & Concept Building Code MEPsHEPs

13 13 ส่งเสริมให้มีการจัดการพลังงานที่ ดีในโรงงาน/อาคาร ยุทธศาสตร์หลัก(ในปัจจุบัน) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน ในกระบวนการผลิต ส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์ พลังงาน ส่งเสริมให้อาคารสร้างใหม่เป็น อาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน อาคารภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการใช้และผลิตวัสดุ อุปกรณ์/เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง 1 2 3 4 5 6 พัฒนาบุคคลากรและรณรงค์ปลูก จิตสำนึก 7

14 14 REDP : Strategy Map เป้าหมาย ลด Energy Intensity -8% ในปี 58 -15% ในปี 63 -25% ในปี 73 กลุ่มเป้าหมาย อ้างอิงตามศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย โดยแยกพิจารณาตามกระบวนการผลิต หรือการใช้งาน ( กลุ่มอุตสาหกรรมหรือ ประเภทอาคาร ) กลยุทธ์ / กิจกรรม / แผนงาน การกำหนดกลยุทธ์ / กิจกรรม / แผนงาน ที่มีความแตกต่างกันตามแต่ละ กลุ่มเป้าหมาย โครงการ / มาตรการ โครงการ / มาตรการของ พพ. ที่ สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรมและแผนงาน ซึ่งจะทำให้นำไปสู่ ผลสำเร็จตามเป้าหมาย เป้าหมาย DEDP เทียบปี 52 อโลหะ 935 ktoe อาหารและ เครื่องดื่ม 880 ktoe กระดาษ 399 ktoe อุตสาหกรรม อื่นๆ 835 ktoe อาคารธุรกิจ 626 ktoe ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย ณ ปี 2553 โครงการ : xxx วัตถุประสงค์ : ขอบเขต/แนวทาง : ผลที่ผ่านมา : เป้าหมาย : แผนปฏิบัติ : EEDP : Strategy Map 2553 2,490 ktoe 15,832 ktoe 5,932 ktoe สั้น (58) / กลาง (63) / ยาว (73) กลุ่มเป้าหมายย่อย กลยุทธ์ กิจกรรม แผนงาน คงเหลือ ปี 52 3,675 ktoe

15 DEDE-EE Target (2553) EI ≤ 8.74 ktoe/1,000 ล้านบาท (Accumulate Saving ≥ 2,046 ktoe)

16 16 หมายเหตุ : 3,066.93 ตันคาร์บอน ต่อ ktoe เป้าหมายและแผนการประหยัดพลังงานตามช่วงเวลา * ผลประหยัดของโครงการสินเชื่อพลังงานยังไม่แน่ชัด ( มีผลประหยัดที่ทับซ้อนกับโครงการอื่นๆอยู่ )

17 17 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 * ผลประหยัดของโครงการสินเชื่อพลังงานยังไม่แน่ชัด ( มีผลประหยัดที่ทับซ้อนกับโครงการอื่นๆอยู่ )

18 18 ร่างแผนแม่บท ก.ค. 53 จัดประชุมเสนอร่าง ส.ค. 53 แผนแม่บท ก.ย. 53

19 19 ความก้าวหน้าการดำเนินงานในการ จัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน

20 20 อ้างอิงตามศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย 1 แยกพิจารณาตามกระบวนการผลิตหรือการใช้งาน (กลุ่มอุตสาหกรรมหรือประเภทอาคาร 2 แบ่งระดับขั้นการดำเนินการออกเป็น กฎหมาย (บังคับ), บริหาร(สนับสนุน) และ สังคม (ประชาสัมพันธ์) 3 การอนุรักษ์พลังงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอน Design & Concept House Keeping Process Improvement Major Change Equipment 4 ความคุ้มค่าในการลงทุนทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน 5 การพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากร 6 แนวทางการวางแผนแม่บท

21 21 กำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการวางแผนดำเนินการในภาพรวม ศึกษาศักยภาพของแต่ละกลุ่มกระบวนการผลิตหรือการใช้งาน วางแผนดำเนินการแยกตามกลุ่มกระบวนการผลิตหรือการใช้งานที่มีนัยสำคัญ รวมแผนการดำเนินงานเข้าด้วยกันในแผนแม่บทรวม (Integrate) อุตสาหกรรม (1) กลยุทธ์ แผนงาน มาตรการ อุตสาหกรรม (2) กลยุทธ์ แผนงาน มาตรการ อุตสาหกรรม (...) กลยุทธ์ แผนงาน มาตรการ อาคาร (1) กลยุทธ์ แผนงาน มาตรการ อาคาร (...) กลยุทธ์ แผนงาน มาตรการ กลยุทธ์โดยรวมที่ใช้ในการวางแผนการดำเนินการ

22 22 ผลการรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ศึกษาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย

23 52143 ศักยภาพและการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย อุตสาหกรรมเคมี (746 โรงงาน) 2,039 / 250 ktoe/ปี (5.22%) อุตสาหกรรมโลหะขั้นมูลฐาน (213 โรงงาน) 1,025 / 211 ktoe/ปี (4.40%) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ (997 โรงงาน) 1,598 / 203 ktoe/ปี (4.24%) อุตสาหกรรมสิ่งทอ (368 โรงงาน) 809 / 121 ktoe/ปี (2.53%) อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน (104 โรงงาน) 195 / 44 ktoe/ปี (0.93%) อุตสาหกรรมอื่นๆ (916 โรงงาน) * 964 / 156 ktoe/ปี (3.26%) รวม6,630 / 985 ktoe/ปี (20.58%) รวม 6,630 / 985 ktoe/ปี (20.58%) อุตสาหกรรมเคมี (746 โรงงาน) 2,039 / 250 ktoe/ปี (5.22%) อุตสาหกรรมโลหะขั้นมูลฐาน (213 โรงงาน) 1,025 / 211 ktoe/ปี (4.40%) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ (997 โรงงาน) 1,598 / 203 ktoe/ปี (4.24%) อุตสาหกรรมสิ่งทอ (368 โรงงาน) 809 / 121 ktoe/ปี (2.53%) อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน (104 โรงงาน) 195 / 44 ktoe/ปี (0.93%) อุตสาหกรรมอื่นๆ (916 โรงงาน) * 964 / 156 ktoe/ปี (3.26%) รวม6,630 / 985 ktoe/ปี (20.58%) รวม 6,630 / 985 ktoe/ปี (20.58%) กลุ่มอาคารศูนย์การค้า (375 อาคาร) 1,552 / 234 ktoe/ปี (4.89%) กลุ่มอาคารสำนักงาน (752 อาคาร) 1,307 / 220 ktoe/ปี (4.58%) กลุ่มอาคารโรงแรม (284 อาคาร) 967 / 169 ktoe/ปี (3.53%) กลุ่มอาคารโรงพยาบาล (231 อาคาร) 594 / 97 ktoe/ปี (2.03%) กลุ่มอาคารอื่นๆ (368 อาคาร)* 548 / 90 ktoe/ปี (1.88%) รวม4,968 / 811 ktoe/ปี (16.91%) รวม 4,968 / 811 ktoe/ปี (16.91%) กลุ่มอาคารศูนย์การค้า (375 อาคาร) 1,552 / 234 ktoe/ปี (4.89%) กลุ่มอาคารสำนักงาน (752 อาคาร) 1,307 / 220 ktoe/ปี (4.58%) กลุ่มอาคารโรงแรม (284 อาคาร) 967 / 169 ktoe/ปี (3.53%) กลุ่มอาคารโรงพยาบาล (231 อาคาร) 594 / 97 ktoe/ปี (2.03%) กลุ่มอาคารอื่นๆ (368 อาคาร)* 548 / 90 ktoe/ปี (1.88%) รวม4,968 / 811 ktoe/ปี (16.91%) รวม 4,968 / 811 ktoe/ปี (16.91%) อุตสาหกรรมอาหาร (716 โรงงาน) 6,982 / 1,043 ktoe/ปี (21.86%) อุตสาหกรรมกระดาษ (106 โรงงาน) 3,163 / 555 ktoe/ปี (11.59%) อุตสาหกรรมอโลหะ (161 โรงงาน) 7,422 / 1,392 ktoe/ปี (29.06%) ใช้พลังงาน / มีศักยภาพ * ยังไม่มีการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆ

24 24 การศึกษาความต้องการ (กลยุทธ์) ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายย่อย อุตสาหกรรม อโลหะ (ตัวอย่าง) ความต้องการ

25 25 โครงการ/มาตรการเฉพาะกลุ่ม การศึกษาความต้องการ (กลยุทธ์) ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายย่อย

26 26 ปัญหาอุปสรรค์เฉพาะกลุ่ม(ตัวอย่าง) การศึกษาความต้องการ (กลยุทธ์) ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายย่อย

27 27 แผนการดำเนินงานต่อไป

28 28 ทบทวนยุทธศาสตร์และกลุยุทธ์ แล้ววางแผนดำเนินงาน แผนงานย่อยรายกลุ่ม (เป้าหมายไม่ต่ำกว่า 65.62% ของศักยภาพ)

29 29 วางผังแม่บท (ไม่ซ้ำซ้อนและตอบสนองเป้าหมายได้อย่างชัดเจน) ลดค่า Energy Intensity ร้อยละ 8 ในปี พ. ศ.2558 และ ร้อยละ 25 ในปี พ. ศ.2573 ( เทียบกับปี พ. ศ.2548) ลดการใช้พลังงานลงประมาณ 1,857 ktoe/ ปี เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลังงาน ณ ประสิทธิภาพปัจจุบันภายใน 6 ปี และลดการใช้พลังงานลงประมาณ 6,983 ktoe/ ปี เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลังงาน ณ ประสิทธิภาพปัจจบันภายใน 21 ปี เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย 6 ปี -1,857ktoe/ ปี 21 ปี -6,983ktoe/ ปี ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ (1,857.00 ktoe/ ปี ) ( ???? ktoe/ ปี ) การปฏิบัติการ ??? ktoe/ ปี การออกแบบที่ดี ( ? %) เป้าหมาย : 6 ปี = ? ktoe/ ปี, 21 ปี = ? ktoe/ ปี แผน :6 ปี = ?ktoe/ ปี, 21 ปี = ? ktoe/ ปี การใช้งานเหมาะสม (? %) เป้าหมาย : 6 ปี = ? ktoe/ ปี, 21 ปี = ? ktoe/ ปี แผน :6 ปี = ?ktoe/ ปี, 21 ปี = ? ktoe/ ปี กระบวนการมีประสิทธภาพ (? %) เป้าหมาย : 6 ปี = ? ktoe/ ปี, 21 ปี = ? ktoe/ ปี แผน :6 ปี = ?ktoe/ ปี, 21 ปี = ? ktoe/ ปี อุปกรณ์มีประสิทธิภาพ (? %) เป้าหมาย : 6 ปี = ? ktoe/ ปี, 25 ปี = ? ktoe/ ปี แผน :6 ปี = ?ktoe/ ปี, 21 ปี = ? ktoe/ ปี การพัฒนา บังคับ ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาองค์ความรู้ กิจกรรม - การปรับปรุงโครงสร้าง - การวางแผนและทบทวน - การบริหารความเสี่ยง - มาตรฐานการตรวจสอบ - องค์กรแห่งการเรียนรู้ - ฯลฯ การพัฒนาองค์กรการพัฒนาผู้ปฏิบัติ กิจกรรม - การจัดการความรู้ - เทคโนโลยีสารสนเทศ - การวิจัยและพัฒนา - ฯลฯ กิจกรรม - การฝึกอบรม - การสร้างจิตสำนึก - ฯลฯ สนับสนุน A1 A2 A3 B 1.2B 1.3B 1.2B1.3B 1.2B1.3 B 1.4 B 1.5 B 2.1 B 2.3 B 2.1 B 2.2 B 1.1 B 3.1 B 3.2 C1

30 วางแผนแม่บท

31 31 ร่างแผนแม่บท ก.ค. 53 จัดประชุมเสนอร่าง ส.ค. 53 แผนแม่บท ก.ย. 53

32 32 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ในปี 53

33 33 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 * ผลประหยัดของโครงการสินเชื่อพลังงานยังไม่แน่ชัด ( มีผลประหยัดที่ทับซ้อนกับโครงการอื่นๆอยู่ )

34 34 โครงการ ISO พลังงาน แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 เป้าหมาย 261 ktoe 0.800 Mt-CO2-e โรงงาน/อาคารควบคุม 200 แห่ง

35 35 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการ VE sme เป้าหมาย 2.18 ktoe 0.007 Mt-CO2-e โรงงาน sme 200 แห่ง

36 36 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน เป้าหมาย 3.00 ktoe 0.009 Mt-CO2-e พัฒนาบุคลากรทีมเทคนิคและอาชีวศึกษา 108 ทีม

37 37 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต (ผลิตภัณฑ์โลหะ) เป้าหมาย 2.40 ktoe 0.007 Mt-CO2-e โรงงานควบคุมประเภทผลิตภัณฑ์โลหะ 40 แห่ง

38 38 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต (โลหะมูลฐาน) เป้าหมาย 2.40 ktoe 0.007 Mt-CO2-e โรงงานควบคุมประเภทโลหะมูลฐาน 40 แห่ง

39 39 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ และสร้าง เครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมาย เครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน 2 เครือข่าย

40 40 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารภาครัฐ เป้าหมาย 3.07 ktoe 0.002 Mt-CO2-e

41 41 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการ Building Code เป้าหมาย 14.00 ktoe 0.043 Mt-CO2-e

42 42 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการ ESCO Fund เป้าหมาย 10.00 ktoe 0.031 Mt-CO2-e เกิดการลงทุนด้านพลังงานมากกว่า 1,250 ล้านบาท

43 43 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการบริหารจัดการเงินหมุนเวียนและสินเชื่อพลังงาน เป้าหมาย 666.00 ktoe 2.043 Mt-CO2-e

44 44 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการเงินหมุนเวียน ระยะที่ 5 เป้าหมาย 23.00 ktoe 0.071 Mt-CO2-e งบประมาณ 1000 ล้านบาท

45 45 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการส่งเสริมและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมาย 3.44 ktoe 0.011 Mt-CO2-e

46 46 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการ MEP-HEPs เป้าหมาย 29.60 ktoe 0.091 Mt-CO2-e

47 47 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการ ติดฉลาก (อุปกรณ์) เป้าหมาย 66.00 ktoe 0.202 Mt-CO2-e ติดฉลาก 2.5 ล้านใบ

48 48 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 โครงการ ติดฉลาก (อาคาร)

49 49 ขอขอบคุณ www.dede.go.th


ดาวน์โหลด ppt 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 แผนงานและภารกิจ อนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google