งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 การใช้1,6181,6621,6821,6771,5951,5391,6121,6921,6511,693 การผลิต การนำเข้า (สุทธิ) , การนำเข้า / การใช้ (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ การผลิต การนำเข้า(สุทธิ) GDP (%)

3 อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น น้ำ มัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน / ลิกไนต์ Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 การใช้1,6181,6621,6821,6771,5951,5391,6121,6921,6511,693 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า GDP หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน

4 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย : ล้านบาท ชนิด อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) น้ำมันสำเร็จรูป915,461955,3701,089,748955, ไฟฟ้า385,135390,731394,538428, ก๊าซธรรมชาติ28,88035,11053,86749, ลิกไนต์/ถ่านหิน19,02423,76429,64128, พลังงานทดแทน97,142102,103103,991102, รวม1,445,6421,507,0781,671,7851,564,

5 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย : ล้านบาท ชนิด อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ 644,933753,783715,7891,002,667623, น้ำมันสำเร็จรูป 55,68062,35048,317 26,74513, ก๊าซธรรมชาติ 62,82777,84378,90190,50684, ถ่านหิน 15,42218,89629,65636,45636, ไฟฟ้า 7,1148,2947,4144,5403, รวม 785,976921,166880,0781,160,915760,

6 มูลค่าการส่งออกพลังงาน หน่วย : ล้านบาท ชนิด อัตราการเปลี่ยนแปลง ( %) น้ำมันดิบ 56,83545,81256,57526, น้ำมันสำเร็จรูป 160,926159,077260,384205, ไฟฟ้า 1,7302,1072,2533, รวม 219,491206,995319,212235,

7 การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 1.3% อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) ราคาเฉลี่ย ($ US/บาร์เรล) มูลค่า (พันล้านบาท) ,

8 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน ** ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน ธรรมดา พิเศษ แก๊สโซฮอล์ ก๊าด ดีเซล เครื่องบิน น้ำมันเตา LPG** รวม

9 หน่วย : ล้านลิตร / วัน ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปีก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี

10 หน่วย : ล้านลิตร / วัน ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์รายเดือน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปีก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี

11 หน่วย : ล้านลิตร / วัน ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปีก่อน ∆(%) จากเดือนก่อนปี *เบื้องต้น

12 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 หน่วย : ล้านลิตร / วัน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค ∆ (%) จาก ช่วง เดียวกันปี ก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อนปี

13 ความต้องการ LPG โพรเพน และบิวเทน หน่วย : พันตัน อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก)4,8105,198 1,150 1,271 1,392 1, การใช้4,7885,183 1,147 1,267 1,389 1, ครัวเรือน2,1242, อุตสาหกรรม รถยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี9031, ใช้เอง ส่งออก ,

14 สัดส่วน (%) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) * ผลิตไฟฟ้า2,2422,2572,3462,4232, โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม NGV รวม2,9973,0863,2883,4443, การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต / วัน หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู

15 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์ - ชั่วโมง * 2552อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) Q1Q2Q3Q Q1Q2Q3Q4* MEA42,23641,7339,68910,63810,96510, PEA89,30390,16520,47922,84523,76823, ลูกค้าตรง EGAT 2,8732, ทั้งประเทศ134,412134,79330,87934,22735,39534,

16

17 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น f การใช้1,5201,5451,604 1,6181,6621,717 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน

18 ชนิด f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) f เบนซิน 7,248 7,215 7,3377,1217,524 7, ดีเซล 19,59418,37118,71017,64318,465 19, ก๊าด+เครื่องบิน 4,314 4,538 4,9504,6514,449 4, น้ำมันเตา 6,205 5,851 4,2223,2872,731 2, LPG* 4,364 5,074 5,812 6,828 6,894 6, รวม41,72541,05041,030 39,531 40,064 40, ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย : ล้านลิตร * ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

19 ประมาณการผลิต การใช้ และการนำเข้า LPG หน่วย : พันตัน f - การใช้3,0993,5184,1164,7885,1835,960 ครัวเรือน1,6041,7211,8842,1242,2312,309 อุตสาหกรรม รถยนต์ feedstock ,2651,994 ใช้เอง การผลิต4,1774,1594,4694,3514,4634,341 - การนำเข้า ,635 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) - การใช้ ครัวเรือน อุตสาหกรรม รถยนต์ feedstock ใช้เอง

20 ประมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต / วัน หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู ชนิด f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) f ผลิตไฟฟ้า 2,2422,2572,3462,4232,4352, โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม NGV รวม 2,9973,0863,2883,4443,5643,


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google