งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ มาตรการ การตรึงราคา / กำหนดระดับราคาน้ำมัน พ. ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ มาตรการ การตรึงราคา / กำหนดระดับราคาน้ำมัน พ. ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ มาตรการ การตรึงราคา / กำหนดระดับราคาน้ำมัน พ. ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรกฎาคม 2547

2 วัตถุประสงค์  เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของ ประชาชนเกี่ยวกับ  มาตรการ การตรึงราคาน้ำมัน  การกำหนดระดับราคาน้ำมันขายปลีก  แนวทางการกำหนดมาตรการประหยัด พลังงาน  ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ต่อไป

3 การสำรวจ  คุ้มรวม : ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่ว ประเทศ  การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาค และทั่วประเทศ ใน รูปร้อยละ  แผนการสุ่มตัวอย่าง ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified three-stage sampling มีจำนวนประชาชนที่ตก เป็นตัวอย่างกระจายไป ในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 5,800 คน  ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ 1 - 11 มิถุนายน 2547

4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการ การตรึงราคาน้ำมัน ของรัฐบาล เห็น ด้วย การใช้พาหนะ เดินทาง ไม่เห็น ด้วย ร้อยละ รวม ผู้ใช้รถ สาธารณ ะ ผู้ใช้รถ ส่วนบุคคล 80 60 40 20 0 100 85.3 85.8 83.1 14.2 14.7 16.9

5 กทม. ทั่ว ประเท ศ แนวทางการตรึงราคา น้ำมัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการตรึงราคา น้ำมัน กลางเหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ รวม 100. 0 ตรึงราคาเบนซินและ ดีเซลแต่กำหนด เพดานระดับราคาใหม่ 76.7 71.7 74.3 81.8 77.5 76.5 ปรับเปลี่ยนแผน ใหม่ 11.8 16.6 13.0 9.3 10.3 12.7 ปล่อยให้ราคาน้ำมันขาย ปลีก ลอยตัวตามกลไกของ ตลาด 6.7 7.9 7.5 4.9 5.8 8.6 ตรึงราคาเฉพาะดีเซล แต่ไม่ตรึงราคาน้ำมัน เบนซิน 5.1 8.7 5.5 4.4 4.5 4.1 ไม่แสดงความ คิดเห็น 11.5 11.7 12.7 8.9 12.2 10.8

6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับราคาน้ำมันขาย ปลีกที่เหมาะสม เบนซิน 91 เบนซิน 95 ร้อยละ 40 20 10 0 16.00 - 16.99 น้อย กว่า - 15.99 17.00 - 17.99 18.00 - 18.99 19.00 ขึ้น ไ ป 30 ร้อยละ 30 ราคา ( บาท : ลิตร ) 37.3 17.4 26.7 12.4 6.2 ราคา ( บาท : ลิตร ) 16.00 - 16.99 น้อย กว่า - 15.99 17.00 - 17.99 18.00 - 18.99 19.00 ขึ้น ไ ป 20 10 0 25.4 13.7 17.2 27.8 15.9

7 ร้อยละ 40 30 20 0 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับราคาน้ำมันขาย ปลีกที่เหมาะสม 10 ดีเซลหมุน เร็ว 21.8 11.8 18.3 30.4 17.7 น้อยกว่า - 12.99 13.00 - 13.99 14.00 - 14.99 15.00 - 15.99 16.00 ขึ้นไป ราคา ( บาท : ลิตร )

8 มีการประหยัด พลังงาน การใช้พาหนะ เดินทาง ร้อยละ 80 60 40 20 0 100 ไม่มีการ ประหยัด พลังงาน การประหยัดพลังงานของครัวเรือนใน ปัจจุบัน 82.3 17.7 83.1 16.9 78.6 21.4 รวม ผู้ใช้รถ ส่วนบุคคล ผู้ใช้รถ สาธารณะ

9 ผลกระทบที่มีต่อครัวเรือนถ้าปล่อยให้ราคา น้ำมัน เป็นไปตามกลไกของตลาดโลก ผลกระทบ รวม  รายจ่ายสินค้าอุปโภค / บริโภคสูงขึ้น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงขึ้น  รายได้ไม่พอกับรายจ่าย  ทำให้เงินออมลดลง ร้อยละ 100.0 67.3 1.9 21.8 29.5  หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 

10 การส่งเสริมให้รถที่ใช้น้ำมันเบนซิน / น้ำมัน ดีเซล เปลี่ยนมาใช้ก๊าซ ธรรมชาติ (NGV) ร้อย ละ รวม การใช้พาหนะ เดินทาง 80 60 40 20 0 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ผู้ใช้รถ ส่วนบุคคล ผู้ใช้รถ สาธารณะ 52.8 32.7 14.5 52.7 35.1 12.2 53.6 21.4 25.0 ไม่มีความ คิดเห็น

11 แนวทางการกำหนดมาตรการประหยัด พลังงาน รณรงค์การประหยัด น้ำมัน ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ  0 20 40 60 80 ร้อยละ สนับสนุนให้ใช้ระบบ ขนส่งมวลชน การใช้พลังงาน ไฟฟ้า อย่างประหยัด จำกัดความเร็วของ รถยนต์ รณรงค์ให้ใช้ รถจักรยาน สนับสนุนการใช้น้ำมัน สกัดจาก สารธรรมชาติ / ก๊าซ NGV กำหนดเวลาเปิด - ปิด สถานีบริการน้ำมัน แนวทางการประหยัด พลังงาน  70.3 44.3 42.9 30.1 25.4 23.8 18.6

12 ข้อเสนอแนะ รวม ผู้แสดงความคิดเห็น  ควบคุมราคาน้ำมันให้เหมาะสม  รณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ พลังงานทดแทน เช่น ก๊าซ NGV พลังงานแสงอาทิตย์  ควบคุมราคาสินค้าอุปโภค / บริโภค  ควรมีมาตรการ การเปิด - ปิดสถาน บันเทิง  ควรปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตาม กลไกตลาดโลก  อื่น ๆ ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ  หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ  100.0 40.0 60.0 23.9 0.5 16.7 5.3 2.8 0.9


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ มาตรการ การตรึงราคา / กำหนดระดับราคาน้ำมัน พ. ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google