งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ มาตรการ การตรึงราคา / กำหนดระดับราคาน้ำมัน พ. ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ มาตรการ การตรึงราคา / กำหนดระดับราคาน้ำมัน พ. ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ มาตรการ การตรึงราคา / กำหนดระดับราคาน้ำมัน พ. ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรกฎาคม 2547

2 วัตถุประสงค์  เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของ ประชาชนเกี่ยวกับ  มาตรการ การตรึงราคาน้ำมัน  การกำหนดระดับราคาน้ำมันขายปลีก  แนวทางการกำหนดมาตรการประหยัด พลังงาน  ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ต่อไป

3 การสำรวจ  คุ้มรวม : ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่ว ประเทศ  การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาค และทั่วประเทศ ใน รูปร้อยละ  แผนการสุ่มตัวอย่าง ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified three-stage sampling มีจำนวนประชาชนที่ตก เป็นตัวอย่างกระจายไป ในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 5,800 คน  ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ มิถุนายน 2547

4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการ การตรึงราคาน้ำมัน ของรัฐบาล เห็น ด้วย การใช้พาหนะ เดินทาง ไม่เห็น ด้วย ร้อยละ รวม ผู้ใช้รถ สาธารณ ะ ผู้ใช้รถ ส่วนบุคคล

5 กทม. ทั่ว ประเท ศ แนวทางการตรึงราคา น้ำมัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการตรึงราคา น้ำมัน กลางเหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ รวม ตรึงราคาเบนซินและ ดีเซลแต่กำหนด เพดานระดับราคาใหม่ ปรับเปลี่ยนแผน ใหม่ ปล่อยให้ราคาน้ำมันขาย ปลีก ลอยตัวตามกลไกของ ตลาด ตรึงราคาเฉพาะดีเซล แต่ไม่ตรึงราคาน้ำมัน เบนซิน ไม่แสดงความ คิดเห็น

6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับราคาน้ำมันขาย ปลีกที่เหมาะสม เบนซิน 91 เบนซิน 95 ร้อยละ น้อย กว่า ขึ้น ไ ป 30 ร้อยละ 30 ราคา ( บาท : ลิตร ) ราคา ( บาท : ลิตร ) น้อย กว่า ขึ้น ไ ป

7 ร้อยละ ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับราคาน้ำมันขาย ปลีกที่เหมาะสม 10 ดีเซลหมุน เร็ว น้อยกว่า ขึ้นไป ราคา ( บาท : ลิตร )

8 มีการประหยัด พลังงาน การใช้พาหนะ เดินทาง ร้อยละ ไม่มีการ ประหยัด พลังงาน การประหยัดพลังงานของครัวเรือนใน ปัจจุบัน รวม ผู้ใช้รถ ส่วนบุคคล ผู้ใช้รถ สาธารณะ

9 ผลกระทบที่มีต่อครัวเรือนถ้าปล่อยให้ราคา น้ำมัน เป็นไปตามกลไกของตลาดโลก ผลกระทบ รวม  รายจ่ายสินค้าอุปโภค / บริโภคสูงขึ้น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงขึ้น  รายได้ไม่พอกับรายจ่าย  ทำให้เงินออมลดลง ร้อยละ  หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 

10 การส่งเสริมให้รถที่ใช้น้ำมันเบนซิน / น้ำมัน ดีเซล เปลี่ยนมาใช้ก๊าซ ธรรมชาติ (NGV) ร้อย ละ รวม การใช้พาหนะ เดินทาง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ผู้ใช้รถ ส่วนบุคคล ผู้ใช้รถ สาธารณะ ไม่มีความ คิดเห็น

11 แนวทางการกำหนดมาตรการประหยัด พลังงาน รณรงค์การประหยัด น้ำมัน ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ  ร้อยละ สนับสนุนให้ใช้ระบบ ขนส่งมวลชน การใช้พลังงาน ไฟฟ้า อย่างประหยัด จำกัดความเร็วของ รถยนต์ รณรงค์ให้ใช้ รถจักรยาน สนับสนุนการใช้น้ำมัน สกัดจาก สารธรรมชาติ / ก๊าซ NGV กำหนดเวลาเปิด - ปิด สถานีบริการน้ำมัน แนวทางการประหยัด พลังงาน 

12 ข้อเสนอแนะ รวม ผู้แสดงความคิดเห็น  ควบคุมราคาน้ำมันให้เหมาะสม  รณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ พลังงานทดแทน เช่น ก๊าซ NGV พลังงานแสงอาทิตย์  ควบคุมราคาสินค้าอุปโภค / บริโภค  ควรมีมาตรการ การเปิด - ปิดสถาน บันเทิง  ควรปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตาม กลไกตลาดโลก  อื่น ๆ ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ  หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ มาตรการ การตรึงราคา / กำหนดระดับราคาน้ำมัน พ. ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google