งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัยและการรักษา โรคท้องร่วงเฉียบพลัน ชื่อ - สกุล..............................................HN…………........ อา ยุ.................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัยและการรักษา โรคท้องร่วงเฉียบพลัน ชื่อ - สกุล..............................................HN…………........ อา ยุ................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัยและการรักษา โรคท้องร่วงเฉียบพลัน ชื่อ - สกุล..............................................HN…………........ อา ยุ................. ปี น้ำหนัก................. กก. ว / ด / ป................. เวลา.................. น. ซักประวัติ กรณีที่ ไม่ให้ ยาปฏิชีวนะ 1. อาหารเป็นพิษ  มีอาการอาเจียนเป็นอาการเด่น 2. ท้องร่วงชนิด Non-invasive  ถ่ายอุจจาระเหลวจำนวน 3 ครั้ง ต่อวันหรือมากกว่า หรือถ่ายมีมูก หรือถ่ายเป็นน้ำอย่างน้อย 1 ครั้ง กรณีที่ ควร ให้ยาปฏิชีวนะ 1. ท้องร่วงชนิด Invasive  มีไข้ > 38 ๐ C และอุจจาระมีเลือดปน เห็นได้ด้วยตาเปล่า ( หรือตรวจพบ RBC และ WBC ในอุจจาระ ) ................................................................................................................... ให้ Norfloxacin 5 วัน  ผู้ใหญ่ : 400 mg bid ac / 10 เม็ด  เด็ก : 15-20 mg/kg/day bid ac ……………………./…….. เม็ด ................................................................................................ หมายเหตุ.................................................................................... ยาปฏิชีวนะที่ไม่ควรใช้ในกรณีนี้ ได้แก่ Ampicillin, Amoxicillin, Co-amoxiclav, Cephalosporins, Macrolides, Ofloxacin, Ciprofloxacin, Chloramphenicol, Colistin, Tetracyclines และ Co-trimoxazole แพทย์ผู้สั่ง

2 แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัยและการรักษา แผลเลือดออก ( ทั้งชนิดที่ต้องเย็บแผลและไม่ต้องเย็บแผล ) ชื่อ - สกุล..............................................HN…………........ อายุ................. ปี น้ำ หนัก................. กก. ว / ด / ป................. เวลา.................. น. ซักประวัติ - ระยะเวลาการเกิดแผล ( หากนานกว่า 6 ชม. และไม่ได้รับการทำความสะอาดอาจจะมี โอกาสติดเชื้อ - ดูลักษณะแผล / ความสกปรก / เนื้อตาย / ขนาดแผล 1. แผลสะอาด  ผู้ป่วยมาถึงหน่วยบริการภายใน 6 ชั่วโมง  แผลขอบเรียบ ทำความสะอาด ง่าย  ไม่มีเนื้อตาย  ไม่มีสิ่งสกปรกติดในแผล หรือมี แต่ล้างออกง่าย  ไม่ปนเปื้อนสิ่งที่มีแบคทีเรียมาก เช่น มูลสัตว์ น้ำคร่ำ 1. แผลสะอาด ที่มีลักษณะ ดังนี้  แผลที่เท้า  แผลจากการบดอัด เช่น ประตู หนีบ  แผลขอบไม่เรียบ เย็บแผลได้ไม่ สนิท  แผลในผู้ป่วยเบาหวาน พิษสุรา เรื้อรัง โรคหลอดเลือดส่วนปลาย ตีบ ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือใช้ยากด ภูมิคุ้มกัน 2. แผลปนเปื้อน  ถูกวัตถุทิ่มตำเป็นรู ทำความ สะอาดยาก  มีเนื้อตายเป็นบริเวณกว้าง  มีสิ่งสกปรกติดอยู่ในแผล ล้างออกไม่หมด  ปนเปื้อนสิ่งที่มีแบคทีเรีย มาก เช่น มูลสัตว์ น้ำคร่ำ กรณีที่ ไม่ให้ ยาปฏิชีวนะ กรณีที่ ที่ควรให้ ยาปฏิชีวนะ การให้ยาป้องกันการติดเชื้อ  ให้ Dicloxacillin 2 วัน  ผู้ใหญ่ : 250 mg ก่อนอาหาร วันละ 4 ครั้ง / 8 เม็ด  ให้ Cloxacillin 2 วัน  เด็ก : 250 mg (50-100 mg/kg/day) วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหาร................................../............... เม็ด / ขวด .......................................................................................................... การให้ยาป้องกันการติดเชื้อ  ให้ Augmentin 2 วัน  ผู้ใหญ่ : 375 mg วันละ 3 ครั้ง / 6 เม็ด  เด็ก : 156 mg ( คำนวณจาก amoxicillin 25-50 mg/kg/day) วันละ 3 ครั้ง................................../............... เม็ด / ขวด  ให้ Clindamycin 2 วัน  ผู้ใหญ่ : 300 mg วันละ 4 ครั้ง 8 เม็ด  เด็ก : 8-25 mg/kg/day วันละ 4 ครั้ง............................../............... เม็ด ................................................................................................................. แพทย์ผู้สั่ง

3 3. ไซนัสอักเสบ  ไซนัสอักเสบ เฉียบพลัน ที่มีอาการต่อเนื่อง นานเกิน 7 วัน แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัยและการรักษา โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน ชื่อ - สกุล..............................................HN…………........ อายุ................. ปี น้ำ หนัก................. กก. ว / ด / ป................. เวลา.................. น. ซักประวัติ - ส่วนใหญ่ 80 % เกิดจากเชื้อไวรัสหรือสาเหตุอื่นๆ เช่น ภูมิแพ้ ไม่ต้องให้ยาปฏิชีวนะ - ส่วนน้อยเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งควรให้ยาปฏิชีวนะ หวัด - เจ็บคอ (Common cold) คออักเสบ (Pharyngitis)  ตาแดง น้ำตาไหล ไอ ท้องเสีย ( ใน เด็ก )  เสียงแหบ มีน้ำมูกใส มีน้ำมูกมาก จามบ่อย  มีไข้ต่ำๆ หรือไม่มีไข้  เจ็บคอไม่มาก มีผื่น มีแผลในช่องปาก  การมีไข้สูง เช่น 39 ๐ C - 40 ๐ C ร่วมกับ อาการข้างต้น 1. ต่อมทอนซิลอักเสบหรือคอ หอยอักเสบ จากเชื้อ Group A beta hemolytic streptococcus (GABSH)  มีไข้สูงเช่น 38 ๐ C ร่วมกับ อาการเจ็บคอมาก  มีจุดขาวที่ต่อมทอนซิล ลิ้นไก่ บวมแดง มีฝ้า ขาวที่ลิ้น  อาจมีจุดเลือดออกที่เพดาน ปาก  ไม่มีอาการของโรคหวัด ( เช่น น้ำมูก ไอ จาม ที่เด่นชัด ) 2. หูชั้นกลาง อักเสบ  มีไข้ ปวดหู  มีอาการหลังจาก เป็นหวัด กรณีที่ ไม่ให้ ยาปฏิชีวนะ กรณีที่ ควรให้ ยาปฏิชีวนะ  ให้ Penicillin V 10 วัน  ผู้ใหญ่ : 500 mg วันละ 2-3 ครั้ง /............... เม็ด  เด็ก : 250 mg ( หรือ 25-50 mg/kg/day) วันละ 2-3 ครั้ง /................. เม็ด หรือ  ให้ Amoxicillin 10-14 วัน  ผู้ใหญ่ :500 mg วันละ 2-3 ครั้ง /.............. เม็ด  เด็ก :250 mg ( หรือ 25-50 mg/kg/day) วันละ 2-3 ครั้ง /................. เม็ด ให้ Amoxicillin 10-14 วัน  ผู้ใหญ่ : 500 mg วันละ 3 ครั้ง /............... เม็ด  ผู้ใหญ่ :..............mg............. เม็ด ( เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่าหากคาดว่าเชื้อ ดื้อยา )  เด็ก : 80 mg/kg/day วันละ 2-3 ครั้ง...................mg./.......... เม็ด ( สูงสุดไม่เกิน 2 gm/day) ให้ Amoxicillin 10-14 วัน  ผู้ใหญ่ : 500 mg วันละ 3 ครั้ง /............... เม็ด  ผู้ใหญ่ :..............mg............. เม็ด ( เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่าหากคาดว่าเชื้อ ดื้อยา )  เด็ก : 80 mg/kg/day วันละ 2-3 ครั้ง...................mg./.......... เม็ด ( สูงสุดไม่เกิน 2 gm/day) กรณีแพ้ Penicillin  ให้ Roxithromycin 10–14 วัน  ผู้ใหญ่ : 150 mg bid ac /…………... เม็ด หรือ  ผู้ใหญ่ :300 mg OD ac /…………... เม็ด  เด็ก :100 mg ( หรือ 5-8 mg/kg/day) bid ac……………./………. เม็ด หรือ  ให้ Erythromycin  เด็ก : 30-50 mg/kg/day วันละ 2-4 ครั้ง /…………...……./………. เม็ด ............................................................................ แพทย์ผู้สั่ง


ดาวน์โหลด ppt แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัยและการรักษา โรคท้องร่วงเฉียบพลัน ชื่อ - สกุล..............................................HN…………........ อา ยุ.................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google