งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ. ร. บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ. ศ.... ที่มา และ วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ผู้บริโภค เหตุผลที่คุ้มครองผู้บริโภค สภาพปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ. ร. บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ. ศ.... ที่มา และ วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ผู้บริโภค เหตุผลที่คุ้มครองผู้บริโภค สภาพปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ. ร. บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ. ศ.... ที่มา และ วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ผู้บริโภค เหตุผลที่คุ้มครองผู้บริโภค สภาพปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภค (Law enforcement)

2 สาระสำคัญ ลักษณะของคดีผู้บริโภค หลักวิธีพิจารณาคดีพื้นฐาน การฟ้องคดีผู้บริโภค ภาระการพิสูจน์ในคดีผู้บริโภค การสืบพยาน การพิพากษาคดี การอุทธรณ์ฎีกา การคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับคดี

3 ลักษณะของคดีผู้บริโภค ต้องเป็นคดีแพ่งดังต่อไปนี้ คดีพิพาทระหว่างผู้บริโภค ( รวมถึงผู้มีอำนาจ ฟ้องคดีแทนตาม ม.19) กับผู้ประกอบธุรกิจอัน เนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ คดีพิพาทตามกม. ว่าด้วยความรับผิดต่อความ เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย (Product Liability Law) คดีที่เกี่ยวพันกับคดีสองประเภทข้างต้น คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตาม พ. ร. บ. นี้ * ในกรณีที่มีปัญหาว่าเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่ ต้องส่งให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ( ม.8)

4 หลักวิธีพิจารณาคดีพื้นฐาน ไม่เป็นทางการ (Informality)( ม.9,15,25) ความสะดวก (Convenience)( ม.20,26,33) ประหยัด (No cost)( ม.18) เป็นธรรม (Fairness)( ม.10,11,13,14,41,44,33,34,3 6,39,17) สุจริต (good faith)( ม.12,18,27) รวดเร็ว (speedy trial)( ม.35,49)

5 การฟ้องคดีผู้บริโภค ผู้มีอำนาจฟ้องคดี ( ม.19) อายุความ ( ม.13,14) วิธีการฟ้องคดี ( ม.20,21) ค่าฤชาธรรมเนียม ( ม.18)

6 ภาระการพิสูจน์ในคดีผู้บริโภค หลักกล่าวอ้าง ข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย (Presumption of law) ข้อสันนิษฐานตามความเป็นจริง (Presumption of facts) ข้อเท็จจริงที่อยู่ในความรู้เห็นของคู่ความฝ่าย ใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ (Exclusive knowledge)( ม.29)

7 การสืบพยาน การสืบพยานไว้ก่อนฟ้องคดี ( ม.22,23) การนัดพิจารณาและการขาดนัด ( ม.24,25,26,27,28) ศาลมีบทบาทในการหาข้อเท็จจริง ( ม.33,34,36)

8 การพิพากษาคดี คำพิพากษาอาจผูกพันบุคคลภายนอกที่ ไม่ใช่คู่ความในคดี ( ม.30,43) พิพากษาเกินคำขอได้ ( ม.39) การกำหนดค่าเสียหายเพิ่มเติมภายหลัง พิพากษาคดี ( ม.40) ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ( ม.42)

9 ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ม.42 Civil or Criminal? Intent or reckless or negligent? Cap or no cap? Where does it go? Insurable

10 การอุทธรณ์ฎีกา หลักความเป็นที่สุดของคำพิพากษาศาล อุทธรณ์ ( ม.49) การจัดตั้งแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค ( ม.45,46) การขออนุญาตอุทธรณ์ในคดีที่ต้องห้ามมิให้ อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ( ม.48) การขออนุญาตฏีกา ( ม.51,52) การพิพากษาคดีของศาลฎีกา ( ม.54)

11 การคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา การคุ้มครองชั่วคราวก่อนยื่นฟ้องคดี ( ม.56- 62) การคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดี ( ม.63)

12 การบังคับคดี ไม่จำต้องออกบังคับหากเนิ่นช้าไปจะไม่อาจ บังคับคดีได้ ( ม.64) หากภายหลังมีข้อขัดข้องในการบังคับคดี ศาลมีอำนาจออกคำสั่งใดๆเพื่อแก้ไข ข้อขัดข้องดังกล่าว ( ม.65)


ดาวน์โหลด ppt พ. ร. บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ. ศ.... ที่มา และ วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ผู้บริโภค เหตุผลที่คุ้มครองผู้บริโภค สภาพปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google