งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 รู้จักและใช้งานโปรแกรม SPSS for Windows เบื้องต้น นันท์นภัส สุขใจ งานสารสนเทศ สคร.๕ นครราชสีมา ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 รู้จักและใช้งานโปรแกรม SPSS for Windows เบื้องต้น นันท์นภัส สุขใจ งานสารสนเทศ สคร.๕ นครราชสีมา ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 รู้จักและใช้งานโปรแกรม SPSS for Windows เบื้องต้น นันท์นภัส สุขใจ งานสารสนเทศ สคร.๕ นครราชสีมา ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

2 2 การจัดการข้อมูล ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ประเภทของข้อมูล.... เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบบันทึก แบบทดลอง ทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ๒. วิเคราะห์ข้อมูล.... ๓. เขียนรายงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ SPSS

3 3 ตัวอย่างประเภทของ ข้อมูล ๑. เพศ (๑) ชาย (๒) หญิง ๒. ภูมิลำเนา (๑) ภาคเหนือ (๒) ภาคกลาง (๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๔) ภาคใต้ ๓. รายได้ต่อเดือน.......บาท ๔. อายุ.......ปี ๕. ระดับความชอบในรสชาติของ สินค้า ( เรียงตามลำดับ ๑ = มาก, ๒ = ปานกลาง, ๓ = น้อย ) (๑) รสวานิลา (๒) รสสตอเบอร์รี่ (๓) รสช๊อคโกแลต ๖. ทัศนคติที่มีต่อสินค้า คำถาม๔= เห็นด้วย อย่างมาก ๓= เห็น ด้วย ๒= ไม่เห็น ด้วย ๑= ไม่เห็นด้วย อย่างมาก รสชาติ บรรจุภัณฑ์ Nominal Scale Ratio Scale Ordinal Scale Interval Scale

4 4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล.. ตรวจสอบแก้ไข ใส่รหัส (Coding) ป้อนข้อมูล (Data Entry) วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความผิดพลาด สถิติ เชิงพรรณนา วิเคราะห์ ตัวแปรเดียว วิเคราะห์ สองตัวแปร วิเคราะห์ หลายตัวแปร การตีความ (Zikmund. 1996:508)

5 5 คู่มือการลงรหัส คำถามที่ชื่อตัวแปร (Name) ความหมาย (Label) ขนาดตัวแปร (Width) ค่าที่เป็นไปได้ (Values) ๑.V๑V๑ลำดับ๓ ๒.V๒V๒เพศ๑๑ = ชาย ๒ = หญิง ๓.V๓V๓อายุ๒ ๔.V๔V๔การศึกษา๑๑ = มัธยมต้น ๒ = มัธยมปลาย ๓ = อนุปริญญา ๔ = ปริญญาตรี ๕ = สูงกว่าปริญญาตรี

6 6 การลงรหัสข้อมูล

7 7 สถิติพื้นฐานที่นิยมใช้ ในงานวิจัย ชนิดของข้อมูลสถิติพื้นฐานที่นิยมใช้ Nominal Scale-ค่าความถี่ (ร้อยละ) -ฐานนิยม (Mode) Ordinal Scale-ค่าความถี่ (ร้อยละ) -ค่ามัธยฐาน (Median) /ฐานนิยม (Mode) Interval or Ration Scale-ค่ากลาง (Mean, Median, Mode) -ค่าการกระจาย (Variance, Range, SD)

8 8 SPSS (Statistical Package for the Social Science) ลิขสิทธิ์ SPSS Inc. & IBM เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี ทางสถิติ สามารถแสดงผลในรูปของตาราง กราฟ และ วิเคราะห์ทางสถิติที่หลากหลาย ส่วนประกอบสำคัญในการใช้ SPSS โปรแกรม ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ SPSS

9 9 *.sav= สำหรับเก็บข้อมูล (SPSS) *.sps= สำหรับเก็บคำสั่งสำเร็จรูป (Syntax) *.spo= สำหรับเก็บผลการวิเคราะห์ (Viewer document) *.sbs= สำหรับเก็บคำสั่งที่เป็นภาษา (SPSS Script) สกุลไฟล์ของ SPSS

10 10 เนื้อหา ๑. การติดตั้งโปรแกรม.... ๒. การเรียกใช้โปรแกรม.... ๓. ส่วนประกอบของโปรแกรม.... ๔. กำหนดตัวแปร Variable View.... ๕. กรอกข้อมูล Data View.... ๖. บันทึกไฟล์ข้อมูล ปิด-เปิดไฟล์ข้อมูล.... ๗. แสดงผลลัพธ์ Output Window (ตาราง ข้อความ กราฟ).... - Frequencies.. - Descriptive.... - จะต้องเลือกสถิติที่เหมาะสมกับลักษณะข้อมูลตามมาตรวัด - http://www.spss.co.th http://www.watpon.com/spss/ http://edu.e-tech.ac.th/pukkie/

11 11 ๑. การติดตั้งโปรแกรม ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ เข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม ใน CD มี 2 ไฟล์ คือ

12 12 คลิ๊กปุ่ม Next > คลิ๊ก  I accept… คลิ๊กปุ่ม Next >

13 13 คลิ๊กปุ่ม Next > กรอกข้อมูลส่วนตัว (อะไรก็ได้) คลิ๊กปุ่ม Next >

14 14 คลิ๊กปุ่ม Next > คลิ๊กปุ่ม Install

15 15 กำลังติดตั้งโปรแกรม คลิ๊กปุ่ม Finish

16 16 แสดงรายละเอียดโปรแกรม ปิดหน้าจอนี้

17 17 Crack โปรแกรม โดย... - คลิ๊กขวาที่ไฟล์ spssv13.crack - เลือก Extract Files… - คลิ๊กที่ Desktop เพื่อแตกไฟล์ไว้ที่นี่ คลิ๊กปุ่ม OK

18 18 ที่ Desktop จะได้ 4 ไฟล์ - คลิ๊กขวาที่ไฟล์ crack - เลือก Extract Here จะได้ไฟล์ Patch เพิ่มขึ้นมา - Copy ไฟล์ทั้งหมด ไปวางที่ C:\Program Files\SPSSEVAL

19 19 - ดับเบิลคลิ๊กไฟล์ Patch - คลิ๊กปุ่ม Patch it! -แสดงหน้าจอ Success! -คลิ๊กปุ่ม OK

20 20 ๒. การเรียกใช้โปรแกรม เปิดโปรแกรม คลิ๊กที่ -Start เลือก Programs เลือก SPSS for Windows เลือก SPSS 13.0 for Windows

21 21 Run the tutorial แนะนำข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ โปรแกรม Type in Data เริ่มการพิมพ์ข้อมูลใหม่ Run an existing query การทำงานร่วมกับระบบ ฐานข้อมูล Create new query using Database Capture Wizard การสร้างส่วนทำงานร่วมกับระบบ ฐานข้อมูล Open an existing file เปิดไฟล์ที่มีอยู่แล้วขึ้นมา ทำงาน Open another type of file เปิดไฟล์ที่สร้างจาก โปรแกรมอื่นเข้ามาทำงานในโปรแกรม SPSS ไม่ต้องการให้แสดงหน้าต่างนี้อีกในการเปิดครั้ง ต่อไป หน้าต่าง SPSS เมื่อเปิด โปรแกรม

22 22 ๓. ส่วนประกอบของหน้าต่างหลัก ไตเติลบาร์ เมนูบาร์ ทูลบาร์ กำหนดค่า ตัวแปร ชุดตัว แปร ชื่อตัวแปร ดูและแก้ไข ข้อมูล สร้างและแก้ไขตัวแปร แสดงสถานะ การทำงาน แถบมุมมอง (View Bar)

23 23 ส่วนประกอบที่สำคัญของเมนู บาร์ แถบเครื่องมือคำสั่งสำเร็จรูปที่ใช้สั่งให้โปรแกรมทำงานตามต้องการ Fileจัดการไฟล์ Editแก้ไข/ปรับปรุง Viewรูปแบบ/แสดง Dataจัดการข้อมูล Transformแปลงข้อมูล Analyzeวิเคราะห์ข้อมูล Graphsสร้างกราฟ Utilitiesเครื่องมือ Windowแสดงหน้าต่าง Helpช่วยเหลือ

24 24 ๔. กำหนดตัวแปร Variable View Variable view เป็นส่วนกำหนดคุณสมบัติของตัวแปร สร้าง/แก้ไขโครงสร้างตัวแปร  Name กำหนดชื่อตัวแปร (ความยาวไม่เกิน 8 ตัว)  Type กำหนดชนิดของตัวแปร...  Width กำหนดจำนวนความกว้างของค่าตัวแปร (ความยาวของข้อมูล)  Decimals กำหนดจำนวนตัวเลขหลังจุดทศนิยม  Label กำหนดนิยามหรือชื่อของตัวแปรโดยละเอียด (จะรายงานใน Output)  Value กำหนดค่าตัวแปร หรือความหมายของค่าของตัวแปร กรณีที่แปลงจากข้อมูล เชิงกลุ่มเป็นตัวเลข เช่น 1=ชาย 2=หญิง  Missing กำหนดเมื่อไม่พบค่าตัวแปร No missing values ไม่ได้กำหนดค่า System – missing value โปรแกรมจะให้ค่าเป็นจุด (.) Discrete missing values ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดรหัสของ missing เอง Range plus one optimal discrete missing value กรณีที่กำหนดให้ผู้ตอบข้าม หรือไม่ต้องตอบคำถามบางข้อ  Columns กำหนดความกว้างของช่อง Columns ในหน้าจอ Data View  Align ตำแหน่งของข้อมูล (จัดชิดซ้าย กลาง หรือขวา)  Measure เลือกระดับข้อมูล คือ Nominal, Ordinal และ Scale (Interval และ Ratio)

25 25 ชนิดตัวแปร (Type) Numeric ข้อมูลที่เป็นตัวเลข (เป็นบวกหรือลบก็ได้) Comma ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ถ้าเกินหลักพันจะมีเครื่องหมาย comma คั่น Dot ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ถ้าเกินหลักพันจะมีเครื่องหมาย comma คั่น และถ้ามีจุดทศนิยมจะมี. คั่น Scientific Notationข้อมูลที่เป็นตัวเลข และมีการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ Date ข้อมูลที่เป็นวันที่ Dollar ข้อมูลที่เป็นรูปตัวเงิน $ Custom Currency ข้อมูลลักษณะตัวเงิน String เป็นตัวแปรที่มีค่าเป็นตัวเลข ตัวอักษร

26 26 หลักการตั้งชื่อตัวแปร ชื่อตัวแปรต้องไม่ลงท้ายด้วยจุด ชื่อตัวแปรต้องไม่เว้นวรรค และไม่มีอักษรพิเศษ เช่น !, ?, ‘, * ชื่อตัวแปรจะต้องไม่ซ้ำกัน อักษรตัวเล็กและอักษรตัวใหญ่ในชื่อตัวแปรจะไม่มีความ แตกต่างกัน เช่น Sax กับ sax

27 27 21

28 28 ๕. กรอกข้อมูล Data View ส่วนกำหนดค่าชุดของตัวแปรในแต่ละชุด หรือใช้ในการป้อนข้อมูล หรือแสดงข้อมูล

29 29 ๖. บันทึก ปิด เปิดไฟล์ข้อมูล

30 30 ๗. แสดงผลลัพธ์ Output Window Outline Contents

31 31 คำสั่ง Frequencies เลือกตัวแปร คลิ๊กปุ่ม > คลิ๊กปุ่ม Statistics…

32 32 คำสั่ง Frequencies (ต่อ) กลุ่มค่าเปอร์เซนไทล์ (Percentile Values) Quartile เปอร์เซนไทล์ที่ 25, 50, 75 Cut points for equal groups ค่าเปอร์เซนไทล์ ที่แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อยที่มีขนาดเท่ากัน (จำนวนแถวข้อมูลเท่ากัน) Percentile (s) ค่าเปอร์เซนไทล์หลายค่าตามที่ ต้องการ กลุ่มการวัดการกระจาย (Dispersion) Std. deviation ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Variance ค่าความแปรปรวน Range ค่าพิสัย Minimum ค่าต่ำสุดของข้อมูล Maximum ค่าสูงสุดของข้อมูล S.E. mean ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ใช้แจกแจงข้อมูล (Distribution) Skewness หมายถึง ค่าความเบ้ของการแจกแจงข้อมูล Kurtosis หมายถึง ค่าความโด่งของการแจกแจงข้อมูล กลุ่มที่ใช้วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Central Tendency) Mean หมายถึง ค่าเฉลี่ย Median หมายถึง ค่ามัธยฐาน Mode หมายถึง ฐานนิยม Sum หมายถึง ผลรวมของข้อมูล

33 33 คลิ๊กปุ่ม Charts… กราฟแท่ง (Bar charts) กราฟวงกลม (Pie Charts) ฮิสโตแกรม (Histograms) คำสั่ง Frequencies (ต่อ)

34 34 คลิ๊กปุ่ม Format… Order by เป็นการเลือกวิธีการแสดงผล - Ascending Values เรียงลำดับตามค่าตัวแปรจากน้อยไปมาก - Descending Values เรียงลำดับตามค่าตัวแปรจากมากไปน้อย - Ascending Counts เรียงลำดับตามค่าความถี่จากน้อยไปมาก - Descending Counts เรียงลำดับตามค่าความถี่จากมากไปน้อย Multiple Variables การเสนอผลของตัวแปรหลายตัว - Compare variables แสดงตัวแปรทั้งหมดในตารางเดียวกัน - Organize output by variables แสดงผลแยกตารางในแต่ละตัวแปร Suppress tables with more than categories กำหนดจำนวนรายการลงในกล่องข้อความ แสดงผลการแจกแจงความถี่ของข้อมูลในตารางไม่เกินจำนวนรายการที่กำหนด และถ้ามีรายการ แสดงผลมากเกินจำนวนรายการที่กำหนด โปรแกรมก็จะไม่แสดงผลออกมา คำสั่ง Frequencies (ต่อ)

35 35 คำสั่ง Descriptive Std. deviation หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Variance หมายถึง ค่าความแปรปรวน Range หมายถึง ค่าพิสัย Minimum หมายถึง ค่าต่ำสุดของข้อมูล Maximum หมายถึง ค่าสูงสุดของข้อมูล S.E. mean หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย

36 36 คำนวณค่าสถิติพื้นฐานของ ตัวแปรทั้งหมด Analyze  Descriptive Statistics  Descriptive… Analyze  Descriptive Statistics  Frequencies…

37 37 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย สำหรับ 2 กลุ่มตัวอย่าง  สถิติที่ใช้ทดสอบ z-test และ t-test  z-test ต้องทราบค่าความแปรปรวน  t-test ถ้าจำนวนตัวอย่างมาก จะไม่แตกต่างจาก z-test  มีการสุ่มตัวอย่างจากแต่ละประชากรเป็นอิสระกัน  สมมติฐานที่ต้องการทดสอบ H 0 : µ 1 = µ 2 หรือ H 0 : µ 1 - µ 2 = 0 H 1 : µ 1 ≠ µ 2 หรือ H 1 : µ 1 - µ 2 ≠ 0  จากตัวอย่างตั้งสมมติฐานได้ว่า H 0 : ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่ขึ้นกับเพศ H 1 : ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยขึ้นกับเพศ

38 38 Analyze  Compare Means  Independent-Samples T Test… การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย สำหรับ 2 กลุ่มตัวอย่าง

39 39 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป  สถิติที่ใช้ทดสอบ F-test  เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว [One Way ANOVA]  ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มต้องเท่ากัน  สมมติฐานที่ต้องการทดสอบ H 0 : µ 1 = µ 2 = µ 3 …= µ n H 1 : µ i ≠ µ j มีอย่างน้อย 1 คู่ ที่ไม่เท่ากัน  จากตัวอย่างตั้งสมมติฐานได้ว่า H 0 : ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่ขึ้นกับเพศ H 1 : ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยขึ้นกับเพศ

40 40 Analyze  Compare Means  One-Way ANOVA… การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป

41 41 การวิเคราะห์ตารางไขว้ (Crosstab)  ตัวแปรทั้ง 2 ตัว เป็นตัวแปรเชิงกลุ่มหรือเชิงคุณภาพ  สถิติที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ Pearson Chi-Square  สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ H 0 : ตัวแปรทั้ง 2 ตัวเป็นอิสระกัน H 1 : ตัวแปรทั้ง 2 ตัวไม่เป็นอิสระกัน  ถ้าตารางขนาด 2  2 และ E ij < 5 เกินกว่า 20% ของ cell ทั้งหมด ให้ใช้ Fisher’s Exact test แทน Pearson Chi-Square

42 42 Analyze  Descriptive Statistics  Crosstabs… การวิเคราะห์ตารางไขว้ (Crosstab)


ดาวน์โหลด ppt 1 รู้จักและใช้งานโปรแกรม SPSS for Windows เบื้องต้น นันท์นภัส สุขใจ งานสารสนเทศ สคร.๕ นครราชสีมา ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google