งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปราณี นิลกรณ์.  สำหรับผู้ไม่คุ้นกับการใช้ คำสั่ง หรือ การเขียนโปรแกรม มีผู้พัฒนา package ที่ทำเป็นเมนูให้เลือก ซึ่งเรียก R Commander  ในการบรรยายนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปราณี นิลกรณ์.  สำหรับผู้ไม่คุ้นกับการใช้ คำสั่ง หรือ การเขียนโปรแกรม มีผู้พัฒนา package ที่ทำเป็นเมนูให้เลือก ซึ่งเรียก R Commander  ในการบรรยายนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปราณี นิลกรณ์

2  สำหรับผู้ไม่คุ้นกับการใช้ คำสั่ง หรือ การเขียนโปรแกรม มีผู้พัฒนา package ที่ทำเป็นเมนูให้เลือก ซึ่งเรียก R Commander  ในการบรรยายนี้ จะเน้น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ R Commander โดยเรียงลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์ตั้งแต่ ◦ การอ่านข้อมูลเข้า ◦ การคำนวณสถิติพรรณนา ◦ การสร้างกราฟ ◦ การใช้สถิติอนุมาน เช่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ การถดถอย 2

3  การใช้ R commander เหมือนกับการใช้โปรแกรม สำเร็จรูปทางสถิติอื่นๆ (เช่น SPSS) คือมีเมนูและ dialog box ให้คลิ้กเลือกในการอ่านข้อมูลเข้า จัดการ ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  รายละเอียดเกี่ยวกับ R commander และวิธีใช้ อ่านได้ จาก Getting Started With the R Commander โดย John Fox (10 July 2010) (อยู่ใน Help ของ R Commander) 3

4 หน้าต่าง R commander แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  ส่วนบนสุด เป็น script window สำหรับเก็บคำสั่ง R ที่ เกิดจากการใช้เมนูต่างๆ หรือผู้ใช้อาจพิมพ์คำสั่ง R ลง ไปเองโดยตรง  ส่วนกลางเป็น output window  ส่วนล่าง เป็น message window ที่ระบบใช้แสดง ข้อผิดพลาด คำเตือน หรือ ข้อมูลอื่นๆให้ผู้ใช้ทราบ  ถ้าผู้ใช้สร้างกราฟ จะมีหน้าต่างกราฟต่างหาก 4

5 5

6  File จัดการเกี่ยวกับไฟล์  Edit แก้ไขเนื้อหาใน script และ output windows  Data สำหรับอ่านและจัดการเกี่ยวกับข้อมูล  Statistics สำหรับคำนวณสถิติต่างๆ  Graphs สำหรับสร้างกราฟพื้นฐานทางสถิติ  Models สำหรับคำนวณสถิติที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบทางสถิติ เช่น การถดถอยฯลฯ  Distribution คำนวณความน่าจะเป็นภายใต้การแจกแจงต่างๆ  Tools สำหรับ load packages และ plug-in ต่างๆ  Help 6

7  ใต้แถบเมนู จะมี toolbar ดังนี้ Tool Bar 7

8  ปุ่มซ้ายสุด แสดงชุดข้อมูลที่กำลังใช้งานอยู่(active data set) เริ่มต้น จะยังไม่มี active data set ถ้าคลิ้ก ปุ่มนี้ จะสามารถเลือกชุดข้อมูลที่มีอยู่ในหน่วยความจำมา ใช้ได้  ตรงกลางเป็นปุ่ม Edit data set และ View data set ใช้ สำหรับเรียก active data set มาแก้ไข หรือดูข้อมูล  ปุ่มขวาสุด แสดง ตัวแบบสถิติที่ใช้อยู่ เริ่มต้น จะยังไม่มี active model 8

9 การนำข้อมูลเข้ามาใน R Commander ทำได้หลายวิธี  Key ข้อมูลเข้าโดยตรง โดยใช้ Data -> New data set …  import ข้อมูลจาก text file, SPSS, Minitab, Stata, Excel, Access, dBase  อ่าน data set จากที่มีอยู่ใน R package 9

10 • ให้เลือก Data-> New data set.. จาก R Commander menu จะปรากฏหน้าต่างดังนี้ 10

11  ให้พิมพ์ชื่อ ชุดข้อมูลลงไปตามที่ต้องการตั้ง(ถ้าไม่ ตั้ง โดยอัตโนมัติจะมีชื่อเป็น “Dataset”)  ชื่อ data set อาจเริ่มต้นด้วย ตัวอักษรเล็ก / ตัวอักษรใหญ่ แล้วตามด้วย ตัวอักษรทั้งหมด /periods/ underscores/ตัวเลข แต่ห้ามมี Blank มิฉะนั้นจะถือว่ามีหลายชุดข้อมูล  แล้ว Click OK จะปรากฏ Data Editor Window ดังภาพต่อไป  ชื่อ data set ที่ตั้งไว้นี้ จะใช้เป็นชื่ออ้างอิงข้อมูลที่ อ่านเข้ามาต่อไป 11

12 12

13  ใส่ข้อมูล แต่ละตัวแปรตามต้องการ  ตั้งชื่อตัวแปรโดยการคลิ้กที่ var1, var2 ฯลฯ จะทำ ให้ปรากฏ Variable editor dialog box ดังนี้  ให้พิมพ์ชื่อตัวแปรตามที่ต้องการลงไปแทน var1 var2 ฯลฯ  เลือกเมนู File -> Close from the Data Editor หรือ คลิ้ก  ที่มุมขวาบนเพื่อปิด Data editor ข้อมูลที่พิมพ์ เข้าไปจะเป็น active data set 13

14  ในการเก็บข้อมูลใน Text File แถวแรกควรเป็นชื่อตัวแปร  แถวต่อๆไป เป็นค่าของตัวแปร โดย 1 แถวเป็นข้อมูล ของ 1 case(คน) หรือ 1 หน่วยสังเกต  ข้อมูลของแต่ละตัวแปรควรแยกจากกันด้วย อย่างน้อย 1 ช่องว่าง หรือ มี comma คั่น หรือ ใช้ tab คั่น  ข้อมูลสูญหาย ให้ใช้ NA แทน  ตัวแปรที่มีค่าข้อมูลเป็น string R จะถือว่าตัวแปรนั้น เป็น factor  ใช้คำสั่ง Data -> Import data from text file 14

15 Id VitaminC Placebo 1 145 417 2 185 279 3 387 678 4 593 636 5 248 170 6 245 699 7 349 372 8 902 582 9 159 363 10 122 258 11 264 288 12 1052 526 13 218 180 14 117 172 15 185 278 15

16  R Commander จะขึ้นหน้าต่างดังนี้ให้ 16

17  ให้ตั้งชื่อ data set ตามที่ต้องการ แล้ว Click OK  Read Text Data dialog จะเปิด Open file dialog ให้ ให้ไปที่ไฟล์ที่ต้องการอ่าน แล้วคลิ้ก Open จะทำให้ไฟล์ ถูกอ่านเข้ามาใน R และชุดข้อมูลนี้จะเป็น active data set  ถ้าต้องการดูข้อมูล ให้ click View data set  การอ่านข้อมูลจาก SPSS, Excel ฯลฯ ทำได้ ทำนองเดียวกัน 17

18 การ recode  เลือก Data->Manage variables in active data set- >Recode Variables การคำนวณตัวแปรใหม่  เลือก Data->Manage variables in active data set ->Compute New Variables 18

19  เมื่อมี active data set แล้ว สามารถคำนวณสถิติต่างๆ ได้ด้วย menu ของ R commander  การคำนวณสถิติพรรณนา เลือกเมนู Statistics -> Summaries->Numerical summaries จะปรากฏ dialog box ดังนี้  เฉพาะตัวแปร numeric เท่านั้นที่ปรากฏใน dialog box  เลือกตัวแปรที่ต้องการ แล้วคลิ้ก OK 19

20  เลือกเมนู Graphs->Histogram….. จะปรากฏ Histogram dialog box ให้เลือกตัวแปรที่ต้องการ แล้ว คลิ้ก OK  กราฟอื่น เลือกได้ทำนองเดียวกัน 20

21 ข้อมูลจับคู่  เลือกเมนู Statistics->Means-> Paired t test ข้อมูลอิสระ  เลือกเมนู Statistics->Means-> Independent samples t test 21

22  เลือกเมนู Statistics->Variances-> Levene’s test  ตัวอย่าง output Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median) Df F value Pr(>F) group 1 12.508 0.0006091 *** 103 --- Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ‘ 1 22

23  เลือกเมนู Statistics->Dimensional Analysis-> scale reliability 23

24


ดาวน์โหลด ppt ปราณี นิลกรณ์.  สำหรับผู้ไม่คุ้นกับการใช้ คำสั่ง หรือ การเขียนโปรแกรม มีผู้พัฒนา package ที่ทำเป็นเมนูให้เลือก ซึ่งเรียก R Commander  ในการบรรยายนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google