งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hypo alemia นศ. ภ. มนสิชา บัวอ่อน รหัส 4710095 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Ambulatory Care ผลัดที่ 3/2552 19/06/52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hypo alemia นศ. ภ. มนสิชา บัวอ่อน รหัส 4710095 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Ambulatory Care ผลัดที่ 3/2552 19/06/52."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hypo alemia นศ. ภ. มนสิชา บัวอ่อน รหัส 4710095 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Ambulatory Care ผลัดที่ 3/2552 19/06/52

2 Hypokalemia category Serum K (mEq/L) Normal3.5-5.5 Mild3-3.5 Moderate2.5-3 Severe<2.5

3 Etilogy Poor dietary intake Excessive renal loss Excessive gastrointestinal loss: diarrhea, vomiting Hypomagnesemia: Na + -K + ATPase pump impaired Drugs

4 Drug-Induced Hypokalemia 3 Mechanisms – Intracellular potassium shifting – Enhanced renal excretion – Enhanced fecal elimination: sodium polystyrene sulfonate, phenolphthalein, sorbitol

5 Intracellular potassium shifting – β2-Receptor agonists: epinephrine, salmeterol – Theophylline – Caffeine – Insulin overdose

6 Enhanced renal excretion – Diurtics: loop, thiazides – High dose penicillins: penicillin, ampicillin – Mineralocorticoids miscellaneous: aminoglycosides, amphotericin B, cisplatin

7 อาการและอาการแสดงของภาวะ hypokalemia – ผลต่อระบบหัวใจ : ลดความสูงของ T wave, ความดันโลหิตต่ำ, PR prolong, QRS กว้างขึ้น, จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ – ผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ : ลดการหลั่ง aldosterone ลดการหลั่ง insulin – ผลต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อ : ไม่มี reflex, กล้ามเนื้ออ่อนแรงและปวด – อาการอื่นๆ ได้แก่ อ่อนเพลีย, ง่วงซึม, สับสน

8 Treatment 3.5-4 mEq/L → – Nonpharmacologic therapy: dietary intake of K-rich foods 3-3.5 mEq/L → – Nonpharmacologic/Pharmacologic therapy Underlying cardiac conditions that predispose them to cardiac arrhythmias Receiving concomitant digoxin therapy < 3 mEq/L should keep K 4-4.5 mEq/L

9 Pharmacologic therapy – Oral potassium supplementation – Intravenous potassium supplementation severe K depletion intolerant to oral supplementation

10 Calculation mEq = mg x valency/(Formula weight ) กรณีของ KCL 10% หมายถึง สารละลาย 100 mL มี K 10 g MW KCl = 39.1 + 35.4 = 74.5 K valency =1 จากสูตรคิดเป็น = 10 x 1000/74.5 = 134 mEq/100 mL ดังนั้น 15 mL มี K = (134 x 15)/100 = 20 mEq

11 10% KCl Elixer (20 mEq/15 ml) Ped KCl (2%) (4 mEq/15 ml) ProductBottle (60 ml)Increasedserum K (mEq/L) 10% KCl (20 mEq/15 ml) bid- qid 1 (80 mEq)0.3-0.8 2 (160 mEq)0.4-1.6 3 (240 mEq)0.6-2.4

12 Every 1 mEq/L ↓ K below 3.5 mEq/L = total body potassium deficit of 100-400 mEq ให้ 40-100 mEq of K → mild-moderate K deficits Doses up to 120 mEq of K → severe K deficits

13 Case 1 1001431 ผู้ป่วยได้รับ KCl 30 cc q 6 hr x2 doses มีความเหมาะสมหรือไม่ วันที่ 17/6/52 ผู้ป่วยมีค่า lab: serum K = 3.1 KCl ที่ผู้ป่วยได้รับคือ 10% KCl elixir (20 mEq/15 ml) ทั้งหมด 60 ml ซึ่งจะทำให้ระดับ serum K เพิ่มขึ้นอีก 0.3-0.8 mEq/ml ดังนั้นผู้ป่วยจะมี serum K เพิ่มขึ้นเป็น 3.4-3.9 mEq/ml ซึ่งก็ถือว่า เหมาะสม

14 Case 2 440589 ผู้ป่วยได้รับ KCl 30 cc qid x1 day วันนี้แพทย์ได้สั่งห้ามไม่ให้ผู้ป่วยรับประทาน HCTZ เนื่องจากผู้ป่วยเคยได้รับยาแล้วเกิด hypokalemia ซึ่งแพทย์ก็เคยสั่งให้หยุดยาแล้วแต่ผู้ป่วยไปรับ HCTZ จากสถานพยาบาลอื่น จึงมาด้วย hypokalemia ในครั้งนี้ PH: 7/4/52: ผู้ป่วยเริ่มรับประทาน HCTZ; serum K = 4.8 mEq/ml 19/5/52: serum K = 2.5 mEq/ml แพทย์สั่งหยุด HCTZ 17/6/52: serum K = 1.9 mEq/ml

15 Case 2 KCl ที่ผู้ป่วยได้รับคือ 10% KCl elixir (20 mEq/15 ml) ทั้งหมด 120 ml (160 mEq) ทำให้ระดับ serum K เพิ่มขึ้นอีก 0.4-1.6 mEq/ml ดังนั้นผู้ป่วยจะมี serum K เพิ่มขึ้นเป็น 2.3-3.5 mEq/ml ซึ่งก็ถือว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตามควรมี การติดตามค่า serum K ของผู้ป่วยด้วย

16 Reference – Joseph T. DiPiro, Robert L. Talbert, Gary C. Yee, Gary R. Matzke, Barbara G. Wells, L. Michael Posey. Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach. 7 th ed. New York: McGraw-Hill; 2008. p.878-81.


ดาวน์โหลด ppt Hypo alemia นศ. ภ. มนสิชา บัวอ่อน รหัส 4710095 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Ambulatory Care ผลัดที่ 3/2552 19/06/52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google