งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP-6 PHP M Y SQL 1 ตัวอย่างการพัฒนาระบบด้วย MySQL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP-6 PHP M Y SQL 1 ตัวอย่างการพัฒนาระบบด้วย MySQL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP-6 PHP M Y SQL 1 ตัวอย่างการพัฒนาระบบด้วย MySQL

2 เกี่ยวกับระบบลงทะเบียน ระบบลงทะเบียนอย่างง่าย เพื่อการเรียนรูป เพิ่มต่อไปในอนาคต ( คาดหวัง ) โดยระบบจะ มีลักษณะคือให้ Admin กำหนด User ให้ ในที่นี้ก็คือนิสิต สามารถจัดการ User ได้ ค้นหารายชื่อได้ จากนั้นนิสิตสามารถเข้ามาใช้ระบบได้หรือ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 2

3 สิ่งที่ต้องการในระบบคือ มี User 2 ระดับคือ User นิสิต Sign in แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ลงทะเบียนได้ แก้ไข Password Upload รูปภาพได้ Admin Sign Up นิสิต เพื่อใช้งาน กำหนดสถานะ User ได้ ค้นหา / แสดงรายชื่อนิสิต ตามเงื่อนไขได้ จัดการข้อมูลพื้นฐาน เช่น สาขา คณะ วิชา ได้ 3

4 ขั้นตอนการทำงาน 4 วิเคราะห์และออกแบบระบบ สร้างฐานข้อมูลใน phpMyAdmin เพิ่มข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต่อระบบ เช่น สาขา วิชา คณะ พัฒนาโปรแกรม อาจจะพัฒนาส่วน Admin ก่อนส่วน User ก็ได้ ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข ประเมิน ทำคู่มือใช้งาน

5 พัฒนาระบบการลงทะเบียน เรียน ฐานข้อมูลชื่อ MyStudent ประกอบด้วยตารางดังนี้ Student ( ตารางข้อมูลนิสิต ) Major ( ตารางสาขา ) Faculty ( ตารางคณะ ) Subject ( ตารางข้อมูลวิชา ) Register ( ตารางลงทะเบียน ) 5 หมายเหตุ ตัวอย่างตารางนี้เป็นการสมมติขึ้นฝึกเท่านั้น ฉะนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับระบบจริงๆมากนัก

6 ฐานข้อมูล M Y S TUDENT FieldsTypeDescription StuIDvarchar(8) รหัสนิสิต (PK) StuNamevarchar(50) ชื่อนิสิต StuEmailvarchar(50) อีเมล์ MajorIDvarchar(4) รหัสสาขา (FK) StuAddressvarchar(250) ที่อยู่ StuPicvarchar(100) รูปนิสิต StuUservarchar(15)User StuPasswordvarchar(15) รหัสลับ StuStatusvarchar(2) สถานะ 6 FieldsTypeDescription FacIDVARCHAR(4) รหัสคณะ (PK) FacNameVARCHAR(50) ชื่อคณะ FieldsTypeDescription MajorIDvarchar(4) รหัสสาขา (PK) MajorNamevarchar(50) ชื่อสาขา FacID varchar(4) รหัสคณะ (FK) Student Major Faculty FieldsTypeDescription SubjectIDVARCHAR(6) รหัสวิชา (PK) SubjectNameVARCHAR(50) ชื่อวิชา SubjectUnitVARCHAR(10) หน่วยกิต Subject FieldsTypeDescription StuIDVARCHAR(8) รหัสวิชา (PK) SubjectIDVARCHAR(6) รหัสวิชา (FK) SemesterVARCHAR(10) เทอม / ปี Register

7 สร้างฐานข้อมูลใน PHP M Y A DMIN สร้างตารางทั้ง 5 ตาราง 7

8 ตาราง S TUDENT คำสั่ง SQL 8 CREATE TABLE `student` ( `StuID` varchar(8) NOT NULL, `StuName` varchar(50) NOT NULL, `StuEmail` varchar(50) NOT NULL, `MajorID` varchar(4) NOT NULL, `StuAddress` varchar(250) NOT NULL, `StuPic` varchar(100) NOT NULL, `StuUser` varchar(15) NOT NULL, `StuPassword` varchar(15) NOT NULL, `StuStatus` varchar(2) NOT NULL, PRIMARY KEY (`StuID`) ) ENGINE=MyISAM; CREATE TABLE `student` ( `StuID` varchar(8) NOT NULL, `StuName` varchar(50) NOT NULL, `StuEmail` varchar(50) NOT NULL, `MajorID` varchar(4) NOT NULL, `StuAddress` varchar(250) NOT NULL, `StuPic` varchar(100) NOT NULL, `StuUser` varchar(15) NOT NULL, `StuPassword` varchar(15) NOT NULL, `StuStatus` varchar(2) NOT NULL, PRIMARY KEY (`StuID`) ) ENGINE=MyISAM;

9 ตาราง M AJOR คำสั่ง SQL 9 CREATE TABLE `major` ( `MajorID` varchar(4) NOT NULL, `MajorName` varchar(50) NOT NULL, `FacID` varchar(4) NOT NULL, PRIMARY KEY (`MajorID`) ) ENGINE=MyISAM; CREATE TABLE `major` ( `MajorID` varchar(4) NOT NULL, `MajorName` varchar(50) NOT NULL, `FacID` varchar(4) NOT NULL, PRIMARY KEY (`MajorID`) ) ENGINE=MyISAM;

10 ตาราง F ACULTY คำสั่ง SQL 10 CREATE TABLE `faculty` ( `FacID` varchar(4) NOT NULL, `FacName` varchar(50) NOT NULL, PRIMARY KEY (`FacID`) ) ENGINE=MyISAM; CREATE TABLE `faculty` ( `FacID` varchar(4) NOT NULL, `FacName` varchar(50) NOT NULL, PRIMARY KEY (`FacID`) ) ENGINE=MyISAM;

11 ตาราง S UBJECT คำสั่ง SQL 11 CREATE TABLE `subject` ( `SubjectID` varchar(6) NOT NULL, `SubjectName` varchar(50) NOT NULL, `SubjectUnit` varchar(10) NOT NULL, PRIMARY KEY (`SubjectID`) ) ENGINE=MyISAM; CREATE TABLE `subject` ( `SubjectID` varchar(6) NOT NULL, `SubjectName` varchar(50) NOT NULL, `SubjectUnit` varchar(10) NOT NULL, PRIMARY KEY (`SubjectID`) ) ENGINE=MyISAM;

12 ตาราง R EGISTER คำสั่ง SQL 12 CREATE TABLE `register` ( `StuID` VARCHAR( 8 ) NOT NULL, `SubjectID` VARCHAR( 6 ) NOT NULL, `Semester` VARCHAR( 10 ) NOT NULL, PRIMARY KEY ( `StuID`, `SubjectID`, `Semester` ) ) ENGINE = MYISAM ; CREATE TABLE `register` ( `StuID` VARCHAR( 8 ) NOT NULL, `SubjectID` VARCHAR( 6 ) NOT NULL, `Semester` VARCHAR( 10 ) NOT NULL, PRIMARY KEY ( `StuID`, `SubjectID`, `Semester` ) ) ENGINE = MYISAM ;

13 เพิ่มข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลที่จำเป็นเช่น สาขา คณะ วิชา 13

14 อ้างอิง www.thaicreate.com 14


ดาวน์โหลด ppt PHP-6 PHP M Y SQL 1 ตัวอย่างการพัฒนาระบบด้วย MySQL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google