งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัย ดำเนินงาน Operations research โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัย ดำเนินงาน Operations research โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัย ดำเนินงาน Operations research โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 บทนำ บทนำ การวิจัยดำเนินงาน ( Operations research ) เป็นวิชาการแขนงใหม่ซึ่งเกิดขึ้น ในสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกลุ่มนักวิชาการของ ประเทศอังกฤษ ซึ่งประกอบไปด้วย นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ ในความ พยายามที่จะใช้ของวิชาการดังกล่าวมาใช้ ได้ ประสบผลสำเร็จอย่างงดงามและก่อให้เกิด ผลประโยชน์หลายๆ ด้าน 1 (Introduction) (Introduction)

3 1. การกำเนิดของการวิจัย ดำเนินงาน ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายบริหารทาง ทหารของอังกฤษได้ระดมทีมนักวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมกันศึกษาถึงสถานการณ์และวิกฤติการณ์ ของปัญหาที่เกี่ยวกับการสู้รบ เพื่อป้องกัน ประเทศชาติ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จุดประสงค์ในการศึกษาคือการหาแนวทาง ปฏิบัติและตัดสินใจ เพื่อเลือกใช้อาวุธยุทโธ กรณ์ที่มีอยู่โดยจำกัดให้เกิดผลอย่างมี ประสิทธิภาพมากที่สุด ไปจนถึงการศึกษา วิธีการใช้เรดาร์และลูกระเบิดอย่างมี ประสิทธิภาพ1 (Introduc tion) (Introduc tion) บทนำ บทนำ

4 การพัฒนาทางวิชาการวิจัยดำเนินงานเป็นไป อย่างรวดเร็วด้วยเหตุผล 2 ประการคือ เทคนิคทางการวิจัยดำเนินงานซึ่งอาศัยพื้นฐาน จากคณิตศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นและดัดแปลงไปใช้ งานแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างได้ผล วิธีทาง คณิตศาสตร์ที่เรียกว่า Simplex method ใช้ แก้ปัญหาทางการโปรแกรมเชิงเส้นตรง นอกจากนี้ทฤษฎีใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่าง มากก็ได้เกิดขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์เป็นไป อย่างรวดเร็ว โดยพัฒนาการใช้และขยายขนาด ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถเก็บและ คำนวณข้อมูลได้มากขึ้นในระยะเวลาที่น้อยลง1 (Introduc tion) (Introduc tion) บทนำ บทนำ

5 2. ความหมายของการวิจัย ดำเนินงาน การวิจัยดำเนินงาน เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้เพื่อช่วยตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน ระบบองค์การต่างๆ ว่าควรจะดำเนินการอย่างไร แก้ปัญหาการร่วมมือกันระหว่างองค์การและ ปัญหาของงานต่างๆ ในองค์การอย่างไร หน้าที่ของการวิจันดำเนินงานคือ พยายามแก้ไข ข้อขัดข้องระหว่างองค์ประกอบขององค์การให้ เป็นผลดีที่สุดสำหรับองค์การ การวิจัยดำเนินงานคือ วิธีการอย่างมีหลักเกณฑ์ ในการจัดรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เป็นตัวเลข สำหรับช่วยตัดสินใจให้ฝ่ายบริหาร โดยคำนึงถึง การทำงานนั้นอยู่ภายใต้การควบคุม1 (Introduc tion) (Introduc tion) บทนำ บทนำ

6 ลักษณะของการวิจัยดำเนินงาน 1. มีลักษณะเป็น research on operations คือ เป็นการศึกษาและวิจัยขั้นตอนในการดำเนินงาน และประสานงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 2. มีลักษณะของการพิจารณาปัญหาของ องค์การเป็นส่วนรวม คือเข้าใจสถานการณ์และ หน้าที่ของโครงสร้างของส่วนต่างๆ ภายในระบบ ที่มีความเกี่ยวพันกัน 3. เป็น interdisciplinary team effort คือการ ดำเนินงานข้องผู้เชี่ยวชาญงานในด้านต่างๆ 4. เพื่อให้ได้ optimal decisions making คือ ให้ผลลัพธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหาของระบบ ที่ซับซ้อนได้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ1 (Introduc tion) (Introduc tion) บทนำ บทนำ

7 ลักษณะของการวิจัยดำเนินงาน 5. เป็นการใช้ application of scientific method คือการใช้หลักเกณฑ์อย่างมีขั้นตอน ในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 6. มีลักษณะแบบ quantitative model construction and analysis คือการสร้าง รูปแบบทางคณิตศาสตร์แทนระบบที่ต้องการ ศึกษาและดำเนินการวิเคราะห์ สามารถให้ คำตอบเป็นแนวทางที่เหมาะสม 7. เป็นการ identification of further research needs คือการพบปัญหาใหม่ภายหลังจากที่ได้ พบปัญหาหนึ่งๆ ไปแล้ว1 (Introduc tion) (Introduc tion) บทนำ บทนำ

8 3. ขั้นตอนการดำเนินงานของ การวิจัยดำเนินงาน การวิจัยดำเนินงานเน้นเทคนิคในเชิงปริมาณ อย่างมาก ฉะนั้นการตั้งรูปแบบของสมการหรือ อสมการในทางคณิตศาสตร์แทนระบบของ ปัญหาและอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ช่วยใน การวิเคราะห์ปัญหา จึงเป็นงานของกลุ่มทีมงาน ทางด้านงานวิจัยดำเนินงานโดยตรง ซึ่งมี ขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้1 (Introduc tion) (Introduc tion) บทนำ บทนำ

9 1. การจัดตั้งปัญหา โดยทั่วไปปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือส่วนงาน หนึ่งๆ ย่อยมีลักษณะ ขนาด และความซับซ้อน ต่างๆกัน การกำหนดปัญหาให้ตรงกับเป้าหมาย จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ขั้นตอนในการจัดตั้งปัญหามี ดังนี้ 1. ศึกษาระบบที่กำลังเป็นปัญหาและ ความสัมพันธ์ให้ชัดเจนและเข้าใจ 2. กำหนดปัญหาที่พิจารณาให้แน่ชัด และเลือก แบ่งแยกปัญหาได้ 3. กำหนดจุดประสงค์และเลือกวิธีการจัดการ ดำเนินงาน 4. กำหนดขอบข่ายของปัญหาและข้อสมมติ ต่างๆ 5. กำหนดแนวทาสงการดำเนินงานต่างๆ 6. กำหนดช่วงเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และในการตัดสินใจ1 (Introduc tion) (Introduc tion) บทนำ บทนำ

10 การจัดรูปแบบของปัญหาโดยทั่วไป นิยมใช้อยู่ 2 วิธีคือ การสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์1 (Introduc tion) (Introduc tion) บทนำ บทนำ 2. การสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ แทน ระบบของปัญหา

11 1 (Introduc tion) (Introduc tion) บทนำ บทนำ


ดาวน์โหลด ppt การวิจัย ดำเนินงาน Operations research โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google