งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 3 ผู้อำนวยการส่วน : นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้จัดทำ : นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6721 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 28 ข้อ ข้อ 1 ประกอบกิจการค้าและการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ทุกประเภท โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงกิจการซึ่งให้บริการส่ง การแพร่ หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจ ความหมายได้โดยระบบสาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น หรือ ระบบอื่นระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน รวมทั้งการดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับ โทรคมนาคม วิทยุคมนาคม และธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องและใกล้เคียงกันทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และนอกประเทศ สังกัด : กระทรวง ICT ประธานกรรมการ : ไม่มีประธาน กรรมการผู้แทน กค. : นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์ Website : http://www.tot.co.th/ โทร. Hotline 1100 กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO): นายอานนท์ ทับเที่ยง สัญญาจ้างลงวันที่ :27 เมษายน 2554 ระยะเวลาจ้าง : 27 เม.ย. 54 – 26 เม.ย. 58  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ (ข้อ 16) ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งในจำนวนนี้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้คุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ของกรรมการ อิสระให้เป็นตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วาระการดำรงตำแหน่ง : (ข้อ 20) กำหนดว่านอกจากกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งด้วยวิธีการจับ สลากแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1) ตาย 2) ลาออก 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ ต้องห้าม 4) เป็นข้าราชการการเมือง/กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 5) ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรให้ออก 6) ศาลมีคำสั่งให้ออก 7) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด 8) ประกอบกิจการแข่งกับ ทีโอที (ฝ่าฝืน ข้อ 34) และ 9) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินกว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ข้อ 27) เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด 281,300 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 7,200 บาท ปริญญาตรีแรกบรรจุทั่วไป 9,670 บาท จำนวนพนักงาน : 18,334 คน (31 พ.ค. 54)  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้ เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การบังคับใช้ พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ กรณีสัญญาของ ทีโอที กับ บมจ. AIS (คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่า การแก้ไขสัญญาครั้งที่ 2 – ครั้งที่ 7 ที่เกิดขึ้นหลังจาก พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ ใช้บังคับแล้ว โดยไม่ได้เสนอให้คณะกรรมการประสานงานตาม ม. 22 พิจารณา และมิได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในกรณีที่เป็นการแก้ไขสาระสำคัญของสัญญา เป็นกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อสัญญาดังกล่าว ทีโอที กระทำไปโดยไม่มี อำนาจ แต่เมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นนิติกรรมทางปกครองสามารถแยกออกจากข้อตกลงต่อท้ายสัญญาที่ได้มีการแก้ไขกัน ข้อตกลงดังกล่าวที่ได้ทำขึ้นจึงยังมีอยู่ตราบเท่าที่ยังไม่มีการ เพิกถอนหรือสิ้นผลโดยเงื่อนเวลา หรือเหตุอื่น และหากคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายได้พิจารณาเหตุแห่งการเพิกถอนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สาธารณะ แล้ว การดำเนินการที่ไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดความเสียหาย คณะรัฐมนตรีก็ชอบที่จะเพิกถอนข้อตกลงต่อท้ายสัญญาดังกล่าวได้) ปัจจุบันมีโครงการให้เอกชนร่วมงานประกอบกิจการ โทรคมนาคมจำนวน 5 รายคือ บริษัท AIS จำกัด (มหาชน) /Jasmin/ comlink / True / TT&T หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th  มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญ บมจ. ทีโอที ได้มีหนังสือให้กระทรวงการคลังชดใช้เงินจำนวนประมาณ 3 หมื่นล้านบาท เนื่องมาจากการหักส่วนแบ่งรายได้ 10% ของค่าสัมปทานที่บริษัท ทีโอที ได้รับจากผู้รับสัมปทาน โทรศัพท์มือถือไปเป็นภาษีสรรพสามิต กิจการโทรคมนาคม ซึ่งเป็นเรื่องไม่ชอบ ส่งผลให้ทีโอทีได้รับ ความเสียหาย และสาเหตุที่ บมจ.ทีโอที เรียกร้องมายังกระทรวง การคลัง เพราะตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 คณะรัฐมนตรีเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีสังกัด ทำให้บมจ. ทีโอที ฟ้องไม่ได้ จึงต้องมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กระทรวงการคลัง เพื่อให้กระทรวงการคลังไปไล่เบี้ยจากคณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่ดำเนินการเรื่อง นี้ต่อไป บมจ. ทีโอที ลงนามในสัญญาโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G กับกลุ่มเอสแอล คอนซอร์เตียม (ระหว่างบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น กับ บริษัท ล๊อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)) มูลค่า ประมาณ 15,999.50 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงกลางปี 2554 คำพิพากษาศาลปกครอง ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของบริษัท อิริคสันฯ และแซดทีอี คอนซอร์ เตียม ที่ยื่นฟ้องขอคุ้มครองชั้วคราวระงับการเปิดประมูล 3G เนื่องจากภายหลังจากที่ บมจ. ทีโอที ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประมูลและบริษัท อิริคสันฯ และแซดทีอี คอนซอร์เตียม ไม่ผ่านเกณฑ์การ คัดเลือก ส่งผลให้ บมจ. ทีโอที สามารถดำเนินการเปิดประมูลต่อไปได้ ซึ่งปัจจุบัน บมจ. ทีโอที ได้ ลงนามในสัญญาสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G กับกลุ่มเอสแอล คอนซอร์เตียม (ระหว่าง บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น กับ บริษัท ล๊อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)) คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและ (1)บรรลุนิติภาวะ (2)ไม่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย (3)ไม่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (4)ไม่เคยได้รับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (5) ไม่อยู่ระว่างถูกกล่าวโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วย การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น (ข้อ 17) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ปัจจุบันไม่ปรากฎว่า บมจ. ทีโอที ได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ ทีโอที


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google