งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอก.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอก.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 3 ผู้อำนวยการส่วน : นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้จัดทำ : นางสาวมธุรส ไชยศร โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6717 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) วัตถุประสงค์ 1) ทำการอู่เรือ สร้าง ซ่อม เรือเดินสมุทร เรือกลไฟ และบรรดาเรือทุกชนิด 2) ทำการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการช่างทุกชนิด 3) ทำการสร้าง ซ่อม ทำส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องอุตสาหกรรมและเครื่องมือ ทุกชนิด 4) ทำการค้าในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสั่งสินค้าเข้ามาและส่งสินค้าออกไปนอกประเทศ 5) ทำการก่อสร้างตึก โรงเรือน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ตลอดจนการก่อสร้างที่เกี่ยวกับเทคนิค ทุกชนิด นอกจากนี้ยังมีขอบวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด อีกจำนวน 13 ข้อ ข้อบังคับ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด สังกัด : กระทรวงกลาโหม ประธานกรรมการ : พล.ร.อ.เถกิงศักดิ์ วังแก้ว กรรมการผู้แทน กค. : นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ Website : www.bangkokdock.co.th โทร. 0 2211 3040 กรรมการผู้จัดการ (CEO) : พ.ต. ทวีศักดิ์ ดีรอด สัญญาจ้างลงวันที่ : 1 ก.พ. 54 ระยะเวลาจ้าง : 1 ก.พ. 54 – 7 ธ.ค. 57  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก (กรรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด) รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ : ไม่น้อยกว่า 7 นาย และไม่เกิน 13 นาย กรรมการเหล่านี้ ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ (ข้อ 43) เว้นแต่ ในกรณีที่กรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นซึ่งมิใช่ออกตามเวน คณะกรรมการจะเลือกตั้งผู้อื่นใหม่ให้เต็มที่ว่างก็ได้ (ข้อ 55) และถ้ากรรมการลดลงเหลือน้อยกว่า 3 ราย กรรมการที่มีตัวอยู่จะทำการใด ๆของบริษัทไม่ได้ นอกจากในเรื่องจัดเพิ่มกรรมการใหม่ให้ครบจำนวน หรือนัดเรียกประชุมใหญ่วิสามัญของบริษัท (ข้อ 56) ในหมู่คณะกรรมการ ให้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และถ้าจำเป็นจะเลือกอีกคนหนึ่ง เป็นรองประธานกรรมการก็ได้ (ข้อ 44) · วาระการดำรงตำแหน่ง : เมื่อมีการประชุมใหญ่ครั้งแรก ภายหลังการจดทะเบียนบริษัทและในเมื่อ มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกประจำปีทุกๆ ปีไป กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมด (ข้อ 49) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจถูกเลือกเป็นกรรมการอีกได้ (ข้อ 51) เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่ 47 Min-max ของเงินเดือน : 5,510 – 69,840 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : 8,700 บาท จำนวนพนักงาน : 89 คน (31 พ.ค. 54)  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐาน ฯ  กรรมการ จะประกอบการค้าด้วยตนเอง หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอื่น อันมี สภาพแห่งกิจการเป็นอย่างเดียวกัน หรือคล้ายกันกับบริษัทนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก คณะกรรมการ (ข้อ 64) และ กรรมการผู้กระทำฝ่าฝืนนอกเหนือวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือ ข้อบังคับ ของบริษัท หรือ มติของที่ประชุมใหญ่ เป็นเหตุให้บริษัทต้องเสียหาย กรรมการผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่บริษัทเป็นส่วนตัว (ข้อ 65) การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้ เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง ไม่ปรากฎว่ามีความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันไม่ปรากฎว่ามีโครงการที่ได้ดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th  มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็น กรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการ โดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่กรรมการ ของบริษัทจำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง การคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันไม่ปรากฎว่า บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google