งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอก.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง ข้อมูลทั่วไป บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอก.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 3 ผู้อำนวยการส่วน : นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้จัดทำ : นางสาวมธุรส ไชยศร โทร ต่อ 6717 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) วัตถุประสงค์ 1) ทำการอู่เรือ สร้าง ซ่อม เรือเดินสมุทร เรือกลไฟ และบรรดาเรือทุกชนิด 2) ทำการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการช่างทุกชนิด 3) ทำการสร้าง ซ่อม ทำส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องอุตสาหกรรมและเครื่องมือ ทุกชนิด 4) ทำการค้าในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสั่งสินค้าเข้ามาและส่งสินค้าออกไปนอกประเทศ 5) ทำการก่อสร้างตึก โรงเรือน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ตลอดจนการก่อสร้างที่เกี่ยวกับเทคนิค ทุกชนิด นอกจากนี้ยังมีขอบวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด อีกจำนวน 13 ข้อ ข้อบังคับ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด สังกัด : กระทรวงกลาโหม ประธานกรรมการ : พล.ร.อ.เถกิงศักดิ์ วังแก้ว กรรมการผู้แทน กค. : นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ Website : โทร กรรมการผู้จัดการ (CEO) : พ.ต. ทวีศักดิ์ ดีรอด สัญญาจ้างลงวันที่ : 1 ก.พ. 54 ระยะเวลาจ้าง : 1 ก.พ. 54 – 7 ธ.ค. 57  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก (กรรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด) รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ : ไม่น้อยกว่า 7 นาย และไม่เกิน 13 นาย กรรมการเหล่านี้ ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ (ข้อ 43) เว้นแต่ ในกรณีที่กรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นซึ่งมิใช่ออกตามเวน คณะกรรมการจะเลือกตั้งผู้อื่นใหม่ให้เต็มที่ว่างก็ได้ (ข้อ 55) และถ้ากรรมการลดลงเหลือน้อยกว่า 3 ราย กรรมการที่มีตัวอยู่จะทำการใด ๆของบริษัทไม่ได้ นอกจากในเรื่องจัดเพิ่มกรรมการใหม่ให้ครบจำนวน หรือนัดเรียกประชุมใหญ่วิสามัญของบริษัท (ข้อ 56) ในหมู่คณะกรรมการ ให้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และถ้าจำเป็นจะเลือกอีกคนหนึ่ง เป็นรองประธานกรรมการก็ได้ (ข้อ 44) · วาระการดำรงตำแหน่ง : เมื่อมีการประชุมใหญ่ครั้งแรก ภายหลังการจดทะเบียนบริษัทและในเมื่อ มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกประจำปีทุกๆ ปีไป กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมด (ข้อ 49) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจถูกเลือกเป็นกรรมการอีกได้ (ข้อ 51) เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่ 47 Min-max ของเงินเดือน : 5,510 – 69,840 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : 8,700 บาท จำนวนพนักงาน : 89 คน (31 พ.ค. 54)  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐาน ฯ  กรรมการ จะประกอบการค้าด้วยตนเอง หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอื่น อันมี สภาพแห่งกิจการเป็นอย่างเดียวกัน หรือคล้ายกันกับบริษัทนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก คณะกรรมการ (ข้อ 64) และ กรรมการผู้กระทำฝ่าฝืนนอกเหนือวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือ ข้อบังคับ ของบริษัท หรือ มติของที่ประชุมใหญ่ เป็นเหตุให้บริษัทต้องเสียหาย กรรมการผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่บริษัทเป็นส่วนตัว (ข้อ 65) การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้ เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง ไม่ปรากฎว่ามีความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันไม่ปรากฎว่ามีโครงการที่ได้ดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร   มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็น กรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการ โดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่กรรมการ ของบริษัทจำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง การคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันไม่ปรากฎว่า บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google