งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานภาพ งบประมาณ ประจำปี 2556 โดย งป. บก. รร. นอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานภาพ งบประมาณ ประจำปี 2556 โดย งป. บก. รร. นอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานภาพ งบประมาณ ประจำปี 2556 โดย งป. บก. รร. นอ.

2 สถานภาพงบประมาณปี 56 ณ วันที่ 29 พ. ย.55 แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ งบบุคลากร งบประมาณได้รับจัดสรร 13,331,100 บาท 100% 13,331,1 00.00

3 สถานภาพงบประมาณปี 56 ณ วันที่ 29 พ. ย.55 แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ งบดำเนินงาน งบประมาณได้รับจัดสรร 45,270,300.00 บาท 34.73% 15,723,5 45.70 65.27% 29,546,7 54.00

4 สถานภาพงบประมาณปี 56 ณ วันที่ 29 พ. ย.55 แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ งบรายจ่ายอื่น งบประมาณได้รับจัดสรร 21,370,340.00 บาท 92.13% 19,688,1 00.00 7.87% 1,681,94 0.00

5 สถานภาพงบประมาณปี 56 ณ วันที่ 29 พ. ย.55 แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ งบเงินอุดหนุน งบประมาณได้รับจัดสรร 562,050.00 บาท 100.00% 562,050.00

6 สถานภาพงบประมาณปี 56 ณ วันที่ 29 พ. ย.55 แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบดำเนินงาน งบประมาณได้รับจัดสรร 367,100.00 บาท 17.16% 63,000.0 0 82.84% 304,100. 00

7 งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 80,900,590.00 บาท 31.15% 25,202,2 24.70 6.92% 5,597,36 1.00 61.93 % 50,101, 004.30 0% 0.00

8 เปรียบเทียบการเบิกจ่ายจริงกับ เป้าหมายรัฐบาล ณ วันที่ 29 พ. ย.55 ร้อย ละ พ. ย.55 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 69 94 44 เป้าหมาย รัฐบาล 20 6. 92 ไตรมาสที่ 3 13. 34 ไตรมาส ที่ 1

9 1. เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่าย ลงทุน ร้อยละ 80 ไตรมาสที่ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 110 21525 3 50 43080 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2556

10 2. เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวม ร้อยละ 94 ไตรมาสที่ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 120 22444 32569 42594 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2556

11 3. ให้เร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้ แล้วเสร็จภายใน มี. ค.56 4. ปีงบประมาณ 2556 กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้กันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของ งบประมาณ 2555 และเงินที่ได้รับ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายก่อนปี 2555 ให้เร่งรัดดำเนินงาน และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ 2556 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2556

12 5. ให้นำผลการเบิกจ่ายเงิน ตาม เป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2556 6. ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินใน ระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 มิ. ย.56 7. ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างในระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

13 8. ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างในระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2556 9. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2556 9.1 ในอำนาจส่วนราชการเจ้าของ งบประมาณ ให้โอนเปลี่ยนแปลงให้แล้ว เสร็จภายใน เม. ย.56 9.2 กรณีต้องทำความตกลงกับ สำนักงบประมาณ ให้ส่งเรื่องถึงสำนักงบประมาณ ภายใน ก. ค.56

14 10. การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน 10.1 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด กำกับ ดูแลหน่วยงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามแผนการ ปฏิบัติงาน และแผนการใช้ จ่ายเงินโดยเคร่งครัด 10.2 ให้ส่วนราชการแต่งตั้ง คณก. หรือคณะทำงาน ในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน 10.3 ให้กรมบัญชีกลางลงพื้นที่ ตรวจสอบหน่วยงานที่ เบิกจ่ายล่าช้า และรายงาน คณะกรรมการติดตาม เร่งรัดภาครัฐ มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2556

15 11. ให้กรมบัญชีกลาง รายงานผลการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2556 และรายจ่าย ลงทุน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็น รายไตรมาส 12. ให้สำนักงบประมาณนำผลการเบิก จ่ายเงินงบประมาณเทียบ กับแผนการใช้จ่ายเงินประกอบการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในปีต่อไป มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2556

16 แนวทางการดำเนินงานของ ทอ. 1. งานจัดซื้อ / จ้างในงบลงทุน รายจ่ายลงทุน งานโครงการ และงาน ซ่อมเฉพาะกิจ ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 และ เร่งรัด ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ทันภายในปีงบประมาณ 2. งานคลังใหญ่ต้องดำเนินการผูกพันให้ได้ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70 และเบิกจ่ายให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ภายในไตรมาสที่ 2 3. เร่งรัดทุกงบรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ

17


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานภาพ งบประมาณ ประจำปี 2556 โดย งป. บก. รร. นอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google