งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานภาพงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานภาพงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานภาพงบประมาณ
ประจำปี 2556 โดย งป.บก.รร.นอ.

2 สถานภาพงบประมาณปี 56 ณ วันที่ 29 พ.ย.55
สถานภาพงบประมาณปี 56 ณ วันที่ 29 พ.ย.55 แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ งบบุคลากร งบประมาณได้รับจัดสรร 13,331,100 บาท 100% 13,331,100.00

3 สถานภาพงบประมาณปี 56 ณ วันที่ 29 พ.ย.55
สถานภาพงบประมาณปี 56 ณ วันที่ 29 พ.ย.55 แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ งบดำเนินงาน งบประมาณได้รับจัดสรร 45,270, บาท 34.73% 15,723,545.70 65.27% 29,546,754.00

4 สถานภาพงบประมาณปี 56 ณ วันที่ 29 พ.ย.55
สถานภาพงบประมาณปี 56 ณ วันที่ 29 พ.ย.55 แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ งบรายจ่ายอื่น งบประมาณได้รับจัดสรร 21,370, บาท 92.13% 19,688,100.00 7.87% 1,681,940.00

5 สถานภาพงบประมาณปี 56 ณ วันที่ 29 พ.ย.55
สถานภาพงบประมาณปี 56 ณ วันที่ 29 พ.ย.55 แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ งบเงินอุดหนุน งบประมาณได้รับจัดสรร 562, บาท 100.00% 562,050.00

6 สถานภาพงบประมาณปี 56 ณ วันที่ 29 พ.ย.55
สถานภาพงบประมาณปี 56 ณ วันที่ 29 พ.ย.55 แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบดำเนินงาน งบประมาณได้รับจัดสรร 367, บาท 17.16% 63,000.00 82.84% 304,100.00

7 งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 80,900,590.00 บาท
งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 80,900, บาท 6.92% 5,597,361.00 31.15% 25,202,224.70 0% 0.00 61.93% 50,101,004.30

8 เปรียบเทียบการเบิกจ่ายจริงกับเป้าหมายรัฐบาล ณ วันที่ 29 พ.ย.55
เปรียบเทียบการเบิกจ่ายจริงกับเป้าหมายรัฐบาล ณ วันที่ 29 พ.ย.55 ร้อยละ เป้าหมายรัฐบาล 94 69 44 20 13.34 6.92 พ.ย.55 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

9 เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2556 1. เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 80 ไตรมาสที่ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 10 2 15 25 3 50 4 30 80

10 2. เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 94
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2556 2. เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 94 ไตรมาสที่ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 20 2 24 44 3 25 69 4 94

11 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2556
3. ให้เร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค.56 4. ปีงบประมาณ 2556 กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้กันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของงบประมาณ 2555 และเงินที่ได้รับ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายก่อนปี 2555 ให้เร่งรัดดำเนินงาน และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2556

12 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2556
5. ให้นำผลการเบิกจ่ายเงิน ตามเป้าหมายที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 6. ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 มิ.ย.56 7. ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างในระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

13 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2556
8. ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างในระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 9. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 9.1 ในอำนาจส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ให้โอนเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จภายใน เม.ย.56 9.2 กรณีต้องทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ให้ส่งเรื่องถึงสำนักงบประมาณภายใน ก.ค.56

14 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2556
10. การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน 10.1 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้ จ่ายเงินโดยเคร่งครัด 10.2 ให้ส่วนราชการแต่งตั้ง คณก. หรือคณะทำงาน ในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน 10.3 ให้กรมบัญชีกลางลงพื้นที่ ตรวจสอบหน่วยงานที่ เบิกจ่ายล่าช้า และรายงานคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดภาครัฐ

15 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2556
11. ให้กรมบัญชีกลาง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2556 และรายจ่ายลงทุน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นรายไตรมาส 12. ให้สำนักงบประมาณนำผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบ กับแผนการใช้จ่ายเงินประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในปีต่อไป

16 แนวทางการดำเนินงานของ ทอ.
งานจัดซื้อ/จ้างในงบลงทุน รายจ่ายลงทุน งานโครงการ และงาน ซ่อมเฉพาะกิจ ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 และเร่งรัด ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ งานคลังใหญ่ต้องดำเนินการผูกพันให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และเบิกจ่ายให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ภายในไตรมาสที่ 2 3. เร่งรัดทุกงบรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในส่วนของแนวทางการดำเนินงานของกองทัพอากาศ นั้น ได้กำหนดให้หน่วยถือปฏิบัติดังนี้ 1. งานจัดซื้อจัดจ้าง ในงบลงทุน รายจ่ายลงทุน งานโครงการ และงานซ่อมเฉพาะกิจ ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 และเร่งรัดการดำเนินงานให้สามารถเบิกจ่ายเงินภายในปีงบประมาณให้มากที่สุด 2. งานคลังใหญ่ต้องดำเนินการผูกพันให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ภายในไตรมาสที่ 2 3. เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในทุกงบรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยวางแผนไว้ 4. เมื่อหน่วยผูกพันงบประมาณแล้วให้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ในระบบโดยทันที

17


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานภาพงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google