งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานธันวาคม ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ". หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานธันวาคม ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 . หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานธันวาคม ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร

2 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อน แม่กวง เชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นตาม โครงการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืด ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของกรมประมง โดย เห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและ แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จาก ความเห็นชอบดังกล่าว กองอนุรักษ์ ทรัพยากรประมง จึงได้ดำเนินการจัดหา สถานที่ และจัดงบประมาณในการก่อสร้างปี พ. ศ. ๒๕๓๔ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างหน่วย แล้วเสร็จเมื่อ ปี พ. ศ. ๒๕๓๖ และจัดส่ง เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา

3 ลำพูน แม่ฮ่องสอ น เชียงใ หม่ พื้นที่รับผิดชอบ

4 ร่วมกันพัฒนา สำนักงาน

5 สำนักงานน่ามอง

6 บ้านพักน่าอยู่

7 หลังบ้านมีผัก สวนครัว

8 ท่านอธิบดีกรมประมง ( ดร. วิมล จันทรโรทัย ) พร้อม คณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยฯ

9

10 หัวหน้าหน่วยฯ รายงานผลการปฏิบัติงานฯ และผล การก่อสร้างถนนฯ

11

12 ร่วมจัดงานพืชสวนโลกฯ ในส่วนของสำนักบริหาร จัดการด้านการประมง

13 ร่วมงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

14 ร่วมงานพิธีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ราช พฤกษ์ 2554

15 ร่วมกับเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

16 โครงการ / กิจกรรม แผน ( ครั้ง / วัน ) ผล ( ครั้ง / วัน ) ผลคดี คดี / ราย ทั้งปี เดือนนี้ ( ธ. ค.) สะสม เดือนนี้ ( ธ. ค.) สะสม เดือน นี้ ( ธ. ค.) ควบคุมการทำประมง 46/1383/99/273/92/-1/- รวม 46/1383/93/99/273/92/-1/- แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรมควบคุม การประมง

17 หมายเหตุ ๑. ตรวจทำลายเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ บริเวณลำน้ำล้อง เขตตำบลสันโป่ง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ จำนวน ๑๐ แห่ง ๑๐ ปาก ตามบันทึก ประจำวัน ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๒๖ ต. ค. ๕๔ สภ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ๒. ตรวจทำลายเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์ น้ำ ( จิบ ) บริเวณแม่น้ำปิง เขตตำบลสบเตี๊ยะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ จำนวน ๔ แห่ง ๑๑ ปาก ตาม บันทึกประจำวัน ลำดับที่ ๗ วันที่ ๒๓ ต. ค. ๕๔ สภ. แม่จอมทอง จ. เชียงใหม่

18

19 ร่วมกับประมงอำเภอจอมทองและเจ้าหน้าที่ สนง. ปจ. ชม เข้าร่วมทำการรื้อถอนเครื่องมือจิบ บริเวณแม่น้ำปิง เขตอำเภอจอมทอง จ. เชียงใหม่

20 กิจกรรมถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการฯ แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรม / โครงการ ( เดือนธันวาคม ) แผน ( ครั้ง / ราย ) ผล ( ครั้ง / ราย ) ทั้งปีธ.ค.ธ.ค. สะสม 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ 3435 1.1 โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน ประมงต้นแบบ ( โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ) 2824 1.2 โครงการธนาคารปลาบู่ 611

21 ท่านอธิบดีตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านท่าทุ่ม ต. สันพระ เนตร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

22 รายการงบประมาณ ที่ได้รับ งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ร้อยละคงเหลือ งบควบคุมการทำการประมง - กิจกรรมควบคุม - ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานราชการ งบถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 597,400.00 565,200.00 32,200.00 430,920.00 102,000.00 85,634.46 78,939.50 6,694.96 107,730.00 21,240.00 14.33 13.97 20.79 25.00 20.82 511,765.5 4 486,260.5 0 25,505.04 323,190.0 0 80,760.00


ดาวน์โหลด ppt . หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานธันวาคม ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google