งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของข้อมูล ตัวแปร และ ตัวดำเนินการ. โปรแกรมภาษา C# ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ คำสั่งทุกคำสั่งต้องปิดท้ายด้วยเซมิโค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของข้อมูล ตัวแปร และ ตัวดำเนินการ. โปรแกรมภาษา C# ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ คำสั่งทุกคำสั่งต้องปิดท้ายด้วยเซมิโค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของข้อมูล ตัวแปร และ ตัวดำเนินการ

2 โปรแกรมภาษา C# ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ คำสั่งทุกคำสั่งต้องปิดท้ายด้วยเซมิโค ลอน (;) คำสั่งทุกคำสั่งต้องปิดท้ายด้วยเซมิโค ลอน (;) จำนวนช่องว่าง ( ทั้งแนวตั้งแนวนอน ) ไม่มีผลต่อ การทำงาน จำนวนช่องว่าง ( ทั้งแนวตั้งแนวนอน ) ไม่มีผลต่อ การทำงาน ใช้เครื่องหมายปีกกา { } จับกลุ่มคำสั่ง ใช้เครื่องหมายปีกกา { } จับกลุ่มคำสั่ง ข้อความที่อยู่ระหว่าง /* */ หรือหลัง // ถือเป็น คอมเม้นต์ ซึ่งไม่มีผลต่อ การทำงานของโปรแกรม ข้อความที่อยู่ระหว่าง /* */ หรือหลัง // ถือเป็น คอมเม้นต์ ซึ่งไม่มีผลต่อ การทำงานของโปรแกรม

3 การตั้งชื่อ ทั้งเมท็อด คลาส เนมสเปส ต้องมีการตั้งชื่อ กำกับ ทั้งเมท็อด คลาส เนมสเปส ต้องมีการตั้งชื่อ กำกับ ในภาษา C# มีกฎการตั้งชื่อดังนี้ ในภาษา C# มีกฎการตั้งชื่อดังนี้  ขึ้นต้นด้วยอักขระภาษาอังกฤษ (A-Z, a-z) หรือตัว ขีดเส้นใต้ (_)  ส่วนที่เหลือประกอบด้วยอักขระภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือตัวขีดเส้นใต้  ความยาวสูงสุด 63 ตัวอักษร  ต้องไม่ซ้ำกับคำสงวน (reserved words) เช่น class, namespace ตัวอย่างชื่อที่ถูกกฎ ตัวอย่างชื่อที่ถูกกฎ  hEllO, E3_32ab, X_x_X022 ตัวอย่างชื่อที่ผิดกฎ ตัวอย่างชื่อที่ผิดกฎ  32ABC, A.2, C#Program, while

4 คำสงวน (reserved words) คำเหล่านี้ห้ามนำไปใช้เป็นชื่อใน ภาษา C# คำเหล่านี้ห้ามนำไปใช้เป็นชื่อใน ภาษา C#

5 ตัวแปร (Variable) ตัวแปรใช้สำหรับเก็บค่าของข้อมูล ตัวแปรใช้สำหรับเก็บค่าของข้อมูล การประกาศตัวแปร การประกาศตัวแปร การกำหนดค่าให้ตัวแปร การกำหนดค่าให้ตัวแปร ตัวอย่าง ตัวอย่าง ; ; = ; = ; int width, height; int Area; width = 10; height = 20; Area = width * height; int width, height; int Area; width = 10; height = 20; Area = width * height;

6 ชนิดข้อมูล (Data Type) TypeSizeDescriptionRange bool 1 byte Store truth value true / false char 1 byte Store one character character code 0...255 sbyte 1 byte Store integer -128...127 byte 1 byte Store non-negative integer 0...255 short 2 bytes Store integer -32,768...32,767 ushor t 2 bytes Store non-negative integer 0...65535 int 4 bytes Store integer -2.1 x 10 9...2.1 x 10 9 uint 4 bytes Store non-negative integer 0...4.3 x 10 9 long 8 bytes Store integer -9.2 x 10 18...9.2 x 10 18 ulong 8 bytes Store non-negative integer 0...1.8 x 10 19 float 4 bytes Store real number ±1.5x10 - 45...±3.4x10 38 doubl e 8 bytes Store double-precision real number ±5.0x10 - 324...±1.7x10 308 deci mal 16 bytes Store high-precision real number ±1.0x10 -- 28...±7.9x10 28 stringN/A Store sequence of characters N/A

7 การกำหนดค่าให้ตัวแปร เราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัว แปรได้พร้อมกับการประกาศตัวแปร นั้นๆ ได้ทันที เราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัว แปรได้พร้อมกับการประกาศตัวแปร นั้นๆ ได้ทันที ตัวอย่าง ตัวอย่าง int width = 10, height = 20; int Area; Area = width * height; int width = 10, height = 20; int Area; Area = width * height;

8 นิพจน์ (Expressions) นิพจน์เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งที่ถูก ประเมินเป็นค่าได้ นิพจน์เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งที่ถูก ประเมินเป็นค่าได้  อาจเป็นค่าโดดหรือประกอบขึ้นมาจาก นิพจน์ที่เล็กกว่า ตัวอย่างของนิพจน์ที่เป็นค่าโดด ตัวอย่างของนิพจน์ที่เป็นค่าโดด  ตัวเลข  3212, 3.1415  อักขระ  'C'  ค่าความจริง  true or false  ข้อความ  "Hello, World"  ตัวแปรหรือค่าคงที่  x, myName

9 นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ (arithmetic expression) คือ นิพจน์ที่ถูกตีความเป็นค่า จำนวน นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ (arithmetic expression) คือ นิพจน์ที่ถูกตีความเป็นค่า จำนวน นิพจน์ทางคณิตศาสตร์สามารถนำมาประกอบ เป็นนิพจน์ที่ซับซ้อนขึ้นได้โดยอาศัยตัว ดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (arithmetic operators) นิพจน์ทางคณิตศาสตร์สามารถนำมาประกอบ เป็นนิพจน์ที่ซับซ้อนขึ้นได้โดยอาศัยตัว ดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (arithmetic operators)  +, -, *, /  % ( ให้ค่าเศษจากการหาร ) ตัวอย่าง ตัวอย่าง  11 + 5  16  11 / 2  5  11.0 / 2  5.5  11 % 2  1  5.0 % 2.2  0.6

10 ลำดับการคำนวณ (Precedence Rules)  ( )  *, /, %  +, –  ซ้ายไปขวา int width, height; width = 10 * 5 + (16 * 12)/5; height = (16 + 5) + 20 % 2;


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของข้อมูล ตัวแปร และ ตัวดำเนินการ. โปรแกรมภาษา C# ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ คำสั่งทุกคำสั่งต้องปิดท้ายด้วยเซมิโค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google