งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่ควรรู้ WAN = Wide Area Network ระบบเครือข่ายระดับกว้างไกล LAN = Local Area Network ระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่น Public IP = (Registered IP) ในวง WAN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่ควรรู้ WAN = Wide Area Network ระบบเครือข่ายระดับกว้างไกล LAN = Local Area Network ระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่น Public IP = (Registered IP) ในวง WAN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งที่ควรรู้ WAN = Wide Area Network ระบบเครือข่ายระดับกว้างไกล LAN = Local Area Network ระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่น Public IP = (Registered IP) ในวง WAN “IP สาธารณะ ” หรือ “IP จริง ” Private IP = IP Address ที่ไม่ใช้บน Internet และไม่ สามารถติดต่อ กับ Public IP ได้ “IP ส่วนตัว ” หรือ “IP ปลอม ” 10.0.0.0 - 10.255.255.255 172.16.0.0 - 172.3 1.255.255 192.168.0.0 - 192.168.255.255 169.254.0.0 -169.254.255.255 (Automatic Private IP )

2

3

4

5

6 9.00 am 1 2 3 4 5 www.nfe.go.th

7 9.10 am 3 1 2 www.nfe.go.th

8

9

10 iptables -t nat -A POSTROUTING –d ! 192.168.5.0/24 -j MASQUERADE iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 –j ACCEPT iptables -A FORWARD -d 192.168.1.0/24 –j ACCEPT iptables -A FORWARD -j DROP Dail-up iptables –t nat –A POSTROUTING –o ppp0 –j MASQUERADE

11 file : index.html index.htm index.shtml index.php index.php4 index.php3 index.phtml index.cgi

12

13


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่ควรรู้ WAN = Wide Area Network ระบบเครือข่ายระดับกว้างไกล LAN = Local Area Network ระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่น Public IP = (Registered IP) ในวง WAN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google