งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภ. จว. ปราจีนบุรี ตำรวจภูธร ภาค 2 ที่ตั้ง 104 หมู่ 5 ต. ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 25130.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภ. จว. ปราจีนบุรี ตำรวจภูธร ภาค 2 ที่ตั้ง 104 หมู่ 5 ต. ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 25130."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 ภ. จว. ปราจีนบุรี ตำรวจภูธร ภาค 2 ที่ตั้ง 104 หมู่ 5 ต. ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 25130

6 พื้นที่ รับผิดชอบของ สภ. ประจันต คาม ภ. จว. ปราจีนบุรี สถานที่ตั้ง สภ. ประจันต คาม

7 แผนที่เขตพื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่ ๙๐๔ ตร. กม. ครอบคลุม อำเภอ ประจันตคาม ทั้งหมด และพื้นที่ ๒ ใน ๓ เป็นป่า บนเขาใหญ่ ประชากรรวม ๔๘, ๕๗๐ คน ชาย ๒๓, ๗๕๖ คน หญิง ๒๔, ๘๑๔ คน เขตปกครอง ๘ อบต. ๒ เทศบาล

8 การ ก่อตั้ง สภ. ประจันตคาม เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ ปี พ. ศ. ๒๔๘๐ เป็นต้นมา โดยมี ร. ต. ต. ทองประดิษฐ์ ภิมะโยธิน เป็น หน. สภ. ประจันตคาม คนแรก จนถึงปัจจุบัน มี หน. สถานี รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน คนปัจจุบัน คือ พ. ต. อ. พิษณุ กิ่งแก้ว

9 ลำดับระดับชั้นกำลัง อนุญาต ตัวคนจริงว่างหมายเหตุ 1 สัญญาบัตร 22193 2 ประทวน 1137934 1359837 ** พนักงาน สถานที่ 11-

10 อาวุธปืน ปลก. ๐๕ นาโต้ จำนวน ๔ กระบอก ปซด. ๐๒จำนวน ๒กระบอ ปลย. เอ็ม ๑๖จำนวน ๔ กระบอก ปลย. เอฟ. เอ็น. ๑๔จำนวน ๒ กระบอก ปลย. ๑๑ (HK) จำนวน 23 กระบอก ปพม. ๙๑จำนวน 31 กระบอก 1. รถยนต์กระบะ 9 คัน 2. รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 1 คัน 3. รถยนต์ตู้ 1 คัน 4. รถจักรยานยนต์ 11 คัน

11

12 การแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทาง, การ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและ การตรวจสุขภาพประจำปี การประชุมชี้แจงประจำวัน / ปล่อยแถว ข้าราชการตำรวจ จัดครูฝึกประจำ สภ. ฯและฝึกอบรมตำรวจ รวมทั้งการฝึกยุทธวิธี

13 จัดให้มีห้อง ศปก. มีระบบฐานข้อมูล / แผนที่ปฏิบัติการ และทีมงาน วิเคราะห์ข่าว มีระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต (VDO Conference)

14 ระบบ one stop service จัดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เพื่อแสวงหาความ ร่วมมือกับประชาชน ระบบแจ้งเหตุ Call center/ การควบคุมสาย ตรวจ / การรายงานผล การบริหารงานให้มีสายบังคับบัญชา

15 การบริหารงานให้มีสายบังคับบัญชา และจัดให้ มีชุดปฏิบัติการ บูรณาการทีมสอบสวนและสืบสวน การนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน อาชญากรรม

16 สถานที่ทำงาน สถานที่พักอาศัย รอบบริเวณสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย

17 โครงการอาหารกลางวัน โครงการร้านค้าสวัสดิการ โครงการเสริมรายได้ให้กับตำรวจ / ครอบครัว

18 การป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติด

19 โครงการตำรวจ D.A.R.E.

20 ด้านความมั่นคง ป้องกัน เทิดทูน และพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่ง สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

21 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การป้องกันและปราบปรามการแข่งรถ

22 การดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้ง เบาะแส

23 การดำเนินการตามประมวลจริยธรรมและ จรรยาบรรณของตำรวจ

24 การตรวจสอบอาวุธ ยุทธภัณฑ์ตามบัญชี ทะเบียนคุมของหน่วย

25 การฝึกยุทธวิธีตำรวจตามคู่มือการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตร. พ. ศ.2543 และการฝึกยุทธวิธีตำรวจตามคู่มือการฝึกหลักสูตรยุทธวิธีตำรวจขั้น พื้นฐาน ตร. พ. ศ.253

26 จำนวนคดีอาญาม. ค. - ธ. ค.2553 ม. ค. – ธ. ค.2554 ม. ค. – ธ. ค.2555 คดีอาญาทั่วไป 471466453 คดีจราจร 1214 อุกฉกรรจ์ 143 - จับได้ 01 2 ( เป็นคดี วิสามัญ 1) ยาเสพย์ติด 331314 - จำหน่าย 354 - เพื่อจำหน่าย 181624 - ครอบครอง 332840 - เสพย์ฯ 253282246

27 ประเภทของคดี ปีงบประมาณ 2553 1 ต. ค.52 – 30 ก. ย.53 ปีงบประมาณ 2553 1 ต. ค.52 – 30 ก. ย.54 ปีงบประมาณ 2553 1 ต. ค.52 – 30 ก. ย.55 อุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ เกิด 1 จับ - ราย เกิด 5 จับ 2 ราย เกิด 3 จับ 1 ราย ชิงทรัพย์ไม่มีเกิด 1 จับ 1 ราย ไม่มี วางเพลิงเกิด 1 จับ 1 ราย ไม่มี พยายามฆ่าเกิด 2 จับ 2 ราย เกิด 3 จับ 3 ราย ไม่มี ทำร้ายร่างกายเกิด 5 จับ 4 ราย เกิด 17 จับ 17 ราย เกิด 7 จับ 7 ราย ข่มขืนกระทำ ชำเรา เกิด 2 จับ 2 ราย เกิด 7 จับ 7 ราย เกิด 9 จับ 6 ราย ลักทรัพย์เกิด 23 จับ 21 ราย เกิด 14 จับ 13 ราย เกิด 20 จับ 10 ราย รับของโจรไม่มีเกิด 1 จับ 1 ราย ทำให้เสียทรัพย์เกิด 1 จับ 1 ราย ไม่มีเกิด 2 จับ 2 ราย โจรกรรม รถยนต์ ไม่มี เกิด 1 จับ ไม่ได้

28 ประเภทของคดี ปีงบประมาณ 2553 1 ต. ค.52 – 30 ก. ย.53 ปีงบประมาณ 2553 1 ต. ค.52 – 30 ก. ย.54 ปีงบประมาณ 2553 1 ต. ค.52 – 30 ก. ย.55 โจรกรรมรถจักร ยายนต์ เกิด 6 จับ 3 รายไม่มีเกิด 7 จับ ไม่ได้ โจรกรรม เครื่องมือเกษตร ไม่มีเกิด 1 จับ 1 รายไม่มี ฉ้อโกงเกิด 1 จับ 1 ราย เกิด 4 จับ 2 ราย เกิด 1 จับ ไม่ได้ ยักยอกเกิด 1 จับ 1 รายไม่มี อาวุธปืนเกิด 22 จับ 22 ราย เกิด 11 จับ 11 ราย เกิด 9 จับ 9 ราย การพนันทั่วไปเกิด 10 ผู้ต้องหา 135 คน เกด 49 ผู้ต้องหา 146 คน เกิด 25 ผู้ต้องหา 116 คน สลากกินรวบเกิด 7 ผู้ต้องหา 7 คน เกิด 3 ผู้ต้องหา 3 คน เกิด 4 ผู้ต้องหา 4 คน ยาเสพย์ติดเกิด 284 ผู้ต้องหา 284 คน เกิด 342 ผู้ต้องหา 342 คน เกิด 303 ผู้ต้องหา 303 คน

29 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

30


ดาวน์โหลด ppt ภ. จว. ปราจีนบุรี ตำรวจภูธร ภาค 2 ที่ตั้ง 104 หมู่ 5 ต. ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 25130.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google